fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Poziom ryzyka podatkowego planowanych operacji ma niewątpliwy wpływ na podjęcie określonych decyzji biznesowych. Doradcy podatkowi z Grant Thornton wspomagają podatników w zakresie działań zmierzających do minimalizacji obciążeń podatkowych oraz minimalizacji ryzyka podważenia przez organy podatkowe zastosowanych bądź planowanych rozwiązań.

Zakres usług w obszarze interpretacji indywidualnych obejmuje:

  • profesjonalne przygotowanie wniosków o pisemną interpretację przepisów prawa
  • nadzór nad procesem wydawania interpretacji w celu uzyskania możliwie najszybszej satysfakcjonującej odpowiedzi
  • występowanie z wnioskiem o wydanie interpretacji udzielanych na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (w tym do ZUS)
  • występowanie z wnioskiem do GUS o wydanie opinii interpretacyjnej w zakresie klasyfikacji statystycznej
  • profesjonalną pomoc w zakresie wykorzystania środków zaskarżania niekorzystnej interpretacji podatkowej

Proces uzyskania interpretacji indywidualnej

Przed rozpoczęciem prac wspólnie z Klientem ustalamy, czy i w jakim zakresie uzyskanie interpretacji pozwoli na bezpieczną minimalizację obciążeń podatkowych lub wyjaśnienie wątpliwości co do stosowania przepisów prawa.

Określamy, jakiej informacji od organu potrzebujemy dla wyjaśnienia sposobu stosowania przepisów. Następnie dokładnie ustalamy stan faktyczny sprawy i formułujemy zapytanie tak, aby uzyskać odpowiedź użyteczną dla Klienta.

Okres oczekiwania na wydanie interpretacji wynosi do 3 miesięcy (w praktyce najczęściej od 1 do 3 miesięcy) i może ulec wydłużeniu, jeżeli organ podatkowy wezwie do uzupełnienia wniosku o interpretację. W takim przypadku czas oczekiwania na interpretację wydłuża się o czas potrzebny na doręczenia pism z wezwaniem i odpowiedzią, oraz o czas przygotowania samego uzupełnienia wniosku (termin wynosi 7 dni). Nieudzielenie odpowiedzi na wezwanie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Korzyści płynące z posiadania indywidualnej interpretacji

Posiadanie indywidualnej interpretacji i zastosowanie się do niej daje ochronę przed zapłatą odsetek od zaległości podatkowych, sankcjami karnoskarbowymi (grzywnami, mandatami), a także przed zapłatą samego podatku. Zakres ochrony jest uzależniony od tego, czy we wniosku pytamy o zdarzenie, które wystąpiło (lub wystąpi) przed dniem doręczenia interpretacji, czy o zdarzenie, które będzie miało miejsce w przyszłości, po tym dniu. W pierwszym przypadku zakres ochrony jest węższy i obejmuje jedynie odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych oraz sankcje karnoskarbowe. Natomiast w przypadku złożenia zapytania w sprawie zdarzenia, które wystąpi po otrzymaniu interpretacji – zainteresowany może zostać objęty ochroną dodatkowo także w zakresie zapłaty samego podatku. Warunkiem koniecznym dla objęcia wnioskodawcy ochroną płynącą z faktu otrzymania interpretacji istotne jest jednak zastosowanie się do wydanej interpretacji, a więc wdrożenie rozwiązań przedstawionych w sformułowanym wniosku.

Ważne

Co ważne, otrzymana interpretacja nie jest wiążąca dla organu podatkowego. Oznacza to, że w prowadzonym postępowaniu organ podatkowy może nie zgodzić się z wykładnią przedstawioną w interpretacji przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i wydać decyzję, w której określi podatek do zapłaty. W takim przypadku jednak, na wniosek posiadacza interpretacji, organ, który wydał decyzję zwolni z zapłaty podatku.

Warto wspomnieć, że uzyskanie korzystnej indywidualnej interpretacji daje korzyści także w sytuacji gdy w odniesieniu do określonego zagadnienia występuje jednolita, korzystna dla podatników linia interpretacyjna – w razie jej zmiany, tylko indywidualna interpretacja chroni przed negatywnymi skutkami.

Interpretacje indywidualne – nasze doświadczenie

  • Wieloletnie doświadczenie doradców podatkowych Grant Thornton w uzyskiwaniu korzystnych interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz ścisła współpraca z przedstawicielami Klienta pozwolą na sprawne wykonanie wszystkich prac związanych z usługą.
  • Każdego roku pozyskujemy ponad 200 interpretacji dla naszych Klientów

Więcej informacji na temat wsparcia w zakresie przygotowania wniosków o interpretacje indywidualne przez Grant Thornton można uzyskać kontaktując się z naszym doradcą.

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika

Od 2016 r. obowiązuje w polskim prawie podatkowym klauzula o rozstrzyganiu wątpliwości na korzyść podatnika. Podatnicy chętnie powołują się na klauzulę w swoich indywidualnych sprawach (w tym we wnioskach o wydanie interpretacji). Jak wynika jednak z naszych analiz, w 2016 r. organy podatkowe w wydawanych interpretacjach ani razu nie rozstrzygnęły wątpliwości na korzyść podatnika powołując się na klauzulę. Jak wskazało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską – jak dotąd w rozstrzyganych sprawach nie pojawiły się „niedające się usunąć wątpliwości”, stąd klauzula nie miała zastosowania.

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane