Zarządzanie ryzykiem finansowym

Czym jest zarządzanie ryzykiem finansowym?

Ryzyko finansowe to ryzyko pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wynikające z niekorzystnego kształtowania się cen instrumentów finansowych. Ryzyka finansowe, na które najczęściej są narażeni przedsiębiorcy, to ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej.

 • Kto może skorzystać z zarządzania ryzykiem finansowym?

  To usługa dla każdego przedsiębiorcy narażonego na zmiany kursów walut oraz stóp procentowych.

 • Kiedy skorzystać z zarządzania ryzykiem finansowym?

  Największymi beneficjentami usługi powinni być przedsiębiorcy, którzy z jednej strony mają otwarte pozycje ryzyka walutowego lub stopy procentowej, z drugiej – nie posiadają rozbudowanych działów zarządzania ryzykiem lub zespołów treasury.

 • Jakie są korzyści z zarządzania ryzykiem finansowym?

  Dzięki usłudze jesteśmy w stanie stworzyć od podstaw lub ulepszyć system zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie.

Zakres wsparcia

 • Wdrożenie strategii zarządzania ryzykiem rynkowym

  Każda firma posiadająca ekspozycję na ryzyko walutowe lub ryzyko stopy procentowej powinna działać według jasnych zasad zawartych w Strategii zarządzania ryzykiem rynkowym. Wspieramy Klientów w tym zakresie pomagając im w:

  • identyfikacji i analizie ryzyka rynkowego
  • tworzeniu mechanizmu bieżącej kontroli jego wielkości.
  • wskazaniu ryzyk, które powinny być przedmiotem działań zabezpieczających
  • stworzeniu struktury organizacyjnej pozwalającej na efektywne zarządzanie ryzykiem finansowym

 • Zarządzanie ryzykiem rynkowym w projektach finansowania

  Finansowanie to krwiobieg każdej gospodarki. Uczestnictwo w rynku długu warunkuje rozwój, ale też oznacza konieczność zmierzenia się ze złożoną materią wyceny portfeli dłużnych, identyfikacją ryzyka rynkowego z nimi związanego oraz zarządzania tym ryzykiem. Niezależnie od wymogów regulacyjnych, dotyczących różnych sektorów życia gospodarczego, ryzyka te mają w praktyce podobną naturę dla wszystkich kredytobiorców – przedsiębiorstw oraz samorządów. Ryzyka te powinny być na bieżąco analizowane oraz zabezpieczane. Zespół Zarządzania Ryzykiem Finansowym zapewnia:

  • przeprowadzanie benchmarkingu transakcji zabezpieczających (IRS, CIRS, Caps, Floors, strategie opcyjne) na bazie budowanych w tym celu kalkulatorów,
  • budowę efektywnych strategii zabezpieczających ryzyko stopy procentowej,
  • rynkową wycenę wartości i wrażliwości portfeli fundingowych,
  • rynkową wycenę portfeli instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko stopy procentowej,
  • budowę narzędzi lub dostarczanie raportów służących do zarządzania ryzykiem stopy procentowej,
  • budowę narzędzi lub dostarczanie raportów wspierających rachunkowość zabezpieczeń w związku z zabezpieczaniem ryzyka stopy procentowej,
  • budowę narzędzi lub dostarczanie raportów służących do pomiaru ryzyka rynkowego (np. analiza VaR) wynikającego z posiadania instrumentów indeksowanych do zmiennej stopy procentowej,
  • stworzenie lub audyt polityki zabezpieczeń ryzyka stopy procentowej.

 • Zarządzanie ryzykiem walutowym

  Według ankiety przeprowadzonej w 2006 roku wśród reprezentatywnej grupy kilkuset dyrektorów finansowych globalnych korporacji, ryzyko walutowe, spośród listy kilkudziesięciu rodzajów ryzyka, uznane zostało potencjalnie za najkosztowniejsze, gdyby się zmaterializowało, a wcześniej nie zostało zabezpieczone. Przytoczone wyniki ankiety wydają się o tyle ciekawe, że po dwóch latach od jej przeprowadzenia wybuchł światowy kryzys finansowy i ceny na rynkach walutowych wykazały największą zmienność w całej historii ich istnienia. W kolejnych latach kryzys opcji walutowych w Polsce dodatkowo pokazał, jak ważną kwestią dla każdego uczestnika rynku walutowego powinno być efektywne zarządzanie ryzykiem. Aby chronić przedsiębiorców przed podobnymi sytuacjami, Zespół Zarządzania Ryzykiem Finansowym zapewnia:

  • przeprowadzanie benchmarkingu transakcji zabezpieczających (Forwards, walutowe opcje waniliowe, walutowe opcje egzotyczne, strategie opcyjne),
  • budowę efektywnych strategii zabezpieczających ryzyko walutowe,
  • rynkową wycenę wartości i wrażliwości portfeli generujących ryzyko walutowe,
  • rynkową wycenę portfeli instrumentów pochodnych zabezpieczających ryzyko walutowe,
  • budowę narzędzi lub dostarczanie raportów służących do zarządzania ryzykiem walutowym,
  • budowę narzędzi lub dostarczanie raportów wspierających rachunkowość zabezpieczeń,
  • budowę narzędzi lub dostarczanie raportów służących do pomiaru ryzyka rynkowego (np. analiza VaR) związanych z instrumentami walutowymi,
  • stworzenie lub audyt polityki zabezpieczeń ryzyka walutowego.

 • Zarządzanie ryzykiem w projektach PPP

  Podstawą każdej umowy PPP jest prawidłowy model finansowy, w którym jednym z najważniejszych elementów jest koszt finansowania oraz jego zmiany wynikające z wahań cen rynkowych stóp procentowych. Zapewniamy kompleksowe wsparcie we wskazaniu źródeł oraz wielkości ryzyka rynkowego w projektach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz w ich zabezpieczaniu poprzez:

  • szacowanie rynkowej wartości i wrażliwości portfeli kredytowych;
  • dobór najbardziej efektywnej strategii zabezpieczeń;
  • benchmarking transakcji zabezpieczających.
 • Zarządzanie ryzykiem płynności

  Efektywne zarządzanie płynnością stanowi podstawę bezpiecznego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Może też stanowić źródło dodatkowych przychodów dzięki polityce lokowania ewentualnych nadwyżek finansowych w zgodzie z profilem ryzyka rynkowego firmy. Wspieramy w tym zakresie poprzez:

  • budowę narzędzi służących do analizy struktury płynności (wskaźniki płynności, urealniona luka płynności, osad, koncentracja depozytów, testy warunków skrajnych)
  • lokowanie nadwyżek finansowych w instrumenty zarówno rynku pieniężnego, jak i opcyjnego o profilu dającym z jednej strony gwarancję bezpieczeństwa lokowanych środków z drugiej – możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zwrotów z ulokowanego kapitału.

 • Wycena wartości godziwej IRS

  Czy wiesz, że bank, oferując Twojej firmie transakcję IRS, zawsze zawiera w niej swoją marżę? Czy wiesz, jaka jest jej wysokość i jak mocno możesz ją obniżyć w trakcie negocjacji? Nasze raporty pozwalają Klientom odpowiedzieć na te pytania i przynoszą tym samym oszczędności warte kilkaset tysięcy, a nawet miliony złotych.

  Dzięki posiadaniu doświadczonego zespołu najwyższej klasy matematyków finansowych, praktycznego doświadczenia w handlu instrumentami pochodnymi oraz licencji na systemy EIKON firmy Thomson Reuters dostarczamy opracowania, w których:

  • sprawdzamy dla naszych Klientów, jaka była faktyczna cena transakcji Interest Rate Swap na rynku międzybankowym (bez marży baku), którą nasz Klient zawarł w przeszłości,
  • dostarczamy informację na temat bieżącej ceny międzybankowej transakcji IRS, którą nasz Klient ma zamiar zawrzeć,
  • wskazujemy, jaka jest godziwa, międzybankowa wartość wcześniej zawartej transakcji IRS – czyli rynkowa wartości NPV (definiowane także jako early termination fee) transakcji IRS dla dowolnej daty z przeszłości,
  • wskazujemy, jaka powinna być wartość tej części stałej stopy procentowej oferowanej w kredycie naszemu Klientowi, która pochodzi z kwotowań rynku międzybankowego (czyli wynika z kwotowania z rynku IRS).

 • Wdrożenie rachunkowości zabezpieczeń

  Dzięki posiadaniu rachunkowości zabezpieczeń przedsiębiorstwa mogą wykazywać stabilizację wyniku na zabezpieczonych pozycjach ryzyka rynkowego w okresowych raportach finansowych. Usługa składa się z następujących elementów:

  • identyfikacji powiązań zabezpieczających;

  • wycenie portfela transakcji zabezpieczających;

  • pomiarze efektywności powiązań zabezpieczających (ex post oraz ex ante);

  • dekretacji księgowań instrumentów pochodnych pod kątem rachunkowości zabezpieczeń.

Zobacz pozostałe (4)
Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

W przypadku projektów charakteryzujących się bieżącym wsparciem przy zawieraniu transakcji zabezpieczających:
 • Budowa narzędzi do wyceny

  Budowie narzędzi służących do wyceny „na żywo” transakcji zabezpieczających Klienta.

 • Przedstawienie wstępnych wniosków

  Przedstawieniu Klientowi wstępnych wniosków dotyczących warunków cenowych transakcji proponowanych przez bank.

 • Negocjacje z bankiem

  Aktywne wsparci w w procesie negocjacji cenowej z bankiem.

 • Ustalenie zasad wyceny

  Ustaleniu zasad wyceny przez bank transakcji zabezpieczających (pod kątem benchmarku międzybankowego i marży powyżej tego benchmarku).

 • Wsparcie przy zamknięciu transakcji

  Asysta doświadczonego tradera instrumentów pochodnych podczas zawarcia transakcji zabezpieczających z bankiem.

Budowie narzędzi służących do wyceny „na żywo” transakcji zabezpieczających Klienta.

RAPORT Polski biznes wobec euro

Wyniki badania skłonności średnich i dużych firm do przyjęcia w Polsce unijnej waluty.

Zobacz prezentację

Proces realizacji

W przypadku projektów polegających na dostarczeniu odpowiedniej dokumentacji lub raportu:
 • Zgromadzenie materiałów

  Zgromadzenie odpowiednich materiałów oraz przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami Klietna.

 • Analiza informacji

  Dokonaniu analizy danych i przystąpienie do realizacji projektu.

 • Wprowadzenie zmian

  Prezentacja Klientowi wstępnych wyników prac i dokonanie ewentualnych korekt.

 • Dostarczenie raportu

  Dostarczenie Klientowi ostatecznego wyniku prac.

Zgromadzenie odpowiednich materiałów oraz przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami Klietna.

Dlaczego Grant Thornton?

Jesteśmy bardzo efektywni!

Zapewnia to pierwszy w Polsce model biznesowy, łączący w sobie: zespół najlepszych specjalistów – zarówno matematyków finansowych z wieloletnią praktyką bankową, jak i osoby tworzącej rozwiązania dla największych polskich korporacji oraz jednostek samorządu terytorialnego, posiadającej doświadczenie w zarządzaniu największymi portfelami instrumentów pochodnych, posiadanie licencji systemu pozwalającego na budowę narzędzi wspierających zarządzanie ryzykiem rynkowym i wycenę dowolnych instrumentów finansowych „na żywo” z dostępem do bieżących cen rynku międzybankowego, model współpracy w ramach zespołu gwarantujący najwyższą jakość, elastyczność i szybkość w dostarczaniu rozwiązań.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt