fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Procedury należytej staranności tworzone przez Doradców podatkowych Grant Thornton to instrukcje pozwalające zrealizować wymogi nakładające obowiązek dochowania należytej staranności w określonych obszarach działania podatnika.

Na procedury podatkowe składa się:

 1. Procedura należytej staranności w podatku u źródła (WHT), czyli instrukcja potwierdzenia prawa do zastosowania obniżonej stawki podatku u źródła lub niepobrania go przy płatnościach zagranicznych.
 2. Procedura należytej staranności MDR, czyli instrukcja pozwalającą wywiązać się z obowiązków nałożonych przepisami o raportowaniu tzw. schematów podatkowych.
 3. Audyt MDR, czyli kompleksowy przegląd dokumentów, procesów i zdarzeń w firmie w celu wykrycia schematów podatkowych i wypełnienia obowiązków związanych z ich raportowaniem.
 4. Procedura należytej staranności VAT, czyli metodyka weryfikacji kontrahentów pozwalającą zabezpieczyć prawo do odliczenia VAT.
 5. Strategia podatkowa, czyli generalna procedura dokonywania rozliczeń podatkowych z zachowaniem należytej staranności w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, uwzględniająca obszary podlegające sprawozdawczości w zakresie informacji o realizowanej strategii podatkowej
 6. Należyta staranność w cenach transferowych, czyli dokument mający na celu wywiązanie się z obowiązków nałożonych obowiązującymi od 1 stycznia 2021 r. przepisami zobowiązującymi do sporządzenia dokumentacji cen transferowych jeśli rzeczywisty właściciel naszego kontrahenta ma siedzibę w „raju podatkowym” oraz wartość transakcji z nim przekracza 500 000 PLN rocznie.

 

Procedura należytej staranności WHT

Procedura należytej staranności w podatku u źródła (WHT) jest instrukcją postępowania dokładnie wskazującą, jak wykazać dochowanie należytej staranności przy płatnościach zagranicznych, w celu zapewnienia prawidłowego rozliczania podatku u źródła z wykorzystaniem zwolnień i obniżonych stawek podatku.

Procedura należytej staranności potrzebna jest w przypadku wypłat na rzecz podmiotów należności z tytułów:

 • odsetek,
 • licencji,
 • licznych usług niematerialnych,
 • usługi widowiskowych,
 • transportu morskiego lub lotniczego,

Niepobranie podatku u źródła lub pobieranie go z zastosowaniem niższej stawki jest możliwe jedynie przy zachowaniu przez polski podmiot wypłacający należności jednostce zagranicznej należytej staranności, w ramach której nastąpi weryfikacja uprawnienia odbiorcy do zwolnienia z podatku

Jak możemy pomóc?

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie przygotowania oraz wdrożenia Procedury należytej staranności w podatku u źródła, w szczególności:

 1. Zidentyfikowanie transakcji, które mogą powodować obowiązki w zakresie podatku u źródła.
 2. Określenie obowiązków w zakresie zgromadzenia/przedłożenia dokumentów lub informacji wymaganych do poprawnego rozliczenia podatku u źródła.
 3. Określenie czynności pozwalających na niepobranie podatku lub wnioskowanie o jego zwrot, w przypadku, gdy łączna kwota należności na rzecz jednego podmiotu przekracza w danym roku podatkowym 2 mln PLN.
 4. Sporządzenie pisemnej procedury obejmującej wskazanie sposobu i terminów wywiązania się z obowiązków w zakresie rozliczenia podatku u źródła oraz sposobów weryfikacji uprawnień odbiorcy należności i udokumentowania dochowania należytej staranności w dokonaniu ww. weryfikacji.

Procedura należytej staranności MDR

Procedura raportowania schematów podatkowych (MDR) jest dokumentem wewnętrznym mającym na celu wywiązanie się z obowiązków nałożonych przepisami podatkowymi o raportowaniu tzw. schematów podatkowych.

Obowiązany do wdrożenia Procedury MDR jest każdy podmiot będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który:

 1. stał się Promotorem w rozumieniu przepisów o MDR (nie tylko w efekcie „aktywnego” doradzania, ale także np. udostępnienia uzgodnień opracowanych przez zewnętrznych doradców innym podmiotom), oraz
 2. jego przychody lub koszty przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 mln PLN.

Pozostałe podmioty, w szczególności Korzystający w rozumieniu przepisów o MDR, a więc podatnicy, którym zostały udostępnione uzgodnienia noszące znamiona schematów podatkowych lub wdrożyli takie rozwiązania nie muszą posiadać procedury, jednakże jej posiadanie jest wysoce rekomendowane, aby zapewnić identyfikację wystąpienia obowiązków będących konsekwencją wdrożenia lub udostępnienia schematu. Odwołuje się do wymogów przewidzianych przepisami Ordynacji podatkowej i obejmuje swoim zakresem następujące obszary:

 • Wywiązywanie się z obowiązków nałożonych przepisami o MDR (identyfikacja i raportowanie schematów).
 • Dokumentowanie podjętych działań.
 • Przeszkolenie pracowników w zakresie wiedzy o przepisach MDR.
 • Możliwość zgłaszania przez pracowników naruszeń przepisów MDR (w tym potencjalnych).
 • Działanie kontroli wewnętrznej lub audytu (zewnętrznego).

Jak możemy pomóc?

Nasza oferta obejmuje kompleksowe wsparcie w procesie przygotowania oraz wdrożenia procedury informowania o schematach podatkowych, w szczególności:

 1. Zidentyfikowanie obszarów działalności objętych obowiązkiem raportowania.
 2. Określenie roli pełnionej przez podatnika oraz jego pracowników (promotor/korzystający/wspomagający).
 3. Określenie obowiązków Podmiotu oraz pracowników Podmiotu, w zakresie identyfikowania i raportowania zidentyfikowanych schematów podatkowych.
 4. Sporządzenie pisemnej procedury obejmującej wskazanie sposobu i terminów raportowania oraz przeprowadzenie szkolenia wdrażającego procedurę i bieżące wsparcie w zakresie jej stosowania, w tym aktualizacja i audyty okresowe.

Audyt MDR

Audyt MDR to kompleksowy przegląd dokumentów, procesów i zdarzeń w firmie w celu wykrycia schematów podatkowych i wypełnienia obowiązków związanych z ich raportowaniem.

Nawet na podstawie posiadanej procedury MDR trudno jest dokładnie i bezpiecznie zidentyfikować schematy podatkowe od początku obowiązywania przepisów MDR. Nieprecyzyjne przepisy poważnie utrudniają zadanie zidentyfikowania i zaraportowania schematów podatkowych, co jest konieczne do ochrony przed sankcjami karno-skarbowymi.

Można powierzyć to zadanie naszym specjalistom, którzy są w stanie odnaleźć informacje (często wykraczające poza treść umów i innych dokumentów) pozwalające zidentyfikować schematy podatkowe. Audyty MDR prowadzi zespół Doradców Podatkowych z bogata praktyką w tym zakresie, w tym eksperci uczestniczący w pracach grup roboczych przy Ministerstwie Finansów.

Jak możemy pomóc?

 1. Zidentyfikowanie w strukturze organizacji osób / jednostek szczególnie narażonych na kontakt ze schematami podatkowymi.
 2. Wywiady z pracownikami z użyciem list pytań dostosowanych do profili stanowiskowych i wiedzy poszczególnych pracowników, pozwalających zwrócić uwagę na schematy podatkowe także osobom bez znajomości właściwych przepisów.
 3. Przeglądy umów i dokumentów wewnętrznych celem zidentyfikowania schematów podatkowych.
 4. Przeszkolenie pracowników z przepisów o schematach podatkowych, dla zapewnienia umiejętności dostrzegania schematów podatkowych w przyszłości.
 5. Przygotowanie informacji o schematach podatkowych w formie gotowej do podpisania elektronicznego i wysłania.

Efektem Audytu MDR Grant Thornton jest otrzymanie raportu stwierdzającego, czy w organizacji wystąpiły schematy podatkowe, a jeżeli tak – jakie obowiązki (złożenia jakich informacji i w jakich terminach) z tego wynikają.

Procedura należytej staranności VAT

Procedura należytej staranności VAT to zestaw czynności i działań, które powinien wykonać podatnik, aby udokumentować dochowanie należytej staranności w weryfikacji wiarygodności kontrahenta i zachować prawo do odliczenia VAT.

Co do zasady, podatnikowi, który wykorzystuje towary w swojej działalności, przysługuje prawo do odliczenia VAT. W przypadku jednak, gdy podatnik wiedział lub mógł wiedzieć o tym, że transakcja odbywa się z nadużyciem lub oszustwem w zakresie VAT, odmawia się prawa do odliczenia VAT, a podmiot taki pociągnięty jest odpowiedzialności. W celu zachowania prawa do odliczenia VAT nabywca powinien dochować należytej staranności podczas podejmowania decyzji o przeprowadzeniu transakcji. Oznacza to, że powinien podjąć działania, których racjonalnie można by od niego oczekiwać, aby zidentyfikować, że transakcja nie ma na celu oszustwa. Procedura należytej staranności VAT opracowana przez Grant Thornton pozwala określić, jakie to działania i ustalić ścieżkę systematycznego ich podejmowania.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy kompleksowe wsparcie w stworzeniu oraz wdrożeniu procedury należytej staranności VAT, w szczególności:

 1. Analizę wewnętrznych procedur związanych z wprowadzaniem danych kontrahentów do systemu finansowo- księgowego.
 2. Przygotowanie procedury należytej staranności VAT.
 3. Kompleksowe wsparcie przy wdrażaniu procedury należytej staranności VAT.
 4. Rekomendacje oraz zalecenia dotyczące dotychczasowej weryfikacji kontrahentów.
 5. Przeszkolenie pracowników w zakresie właściwego stosowania procedury należytej staranności VAT.

Strategia podatkowa

Strategia podatkowa w szerokim ujęciu jest zestawem instrukcji zapewniającym kontrolę prawidłowości realizacji wszystkich rodzajów obowiązków nakładanych przepisami prawa podatkowego, za których niedopełnienie można ponosić odpowiedzialność na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Podmioty zbiorowe, w tym spółki, podlegają odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary jako przestępstwa lub przestępstwa skarbowe. Strategia podatkowa stworzona przez Grant Thornton pomaga zapobiec powstaniu takiej odpowiedzialności, uwzględniając zarówno obecny stan prawny, jak i planowane zmiany przepisów regulujących odpowiedzialność podmiotów zbiorowych umożliwiające pociąganie do odpowiedzialności spółek bez obowiązku ustalenia sprawcy przestępstwa, czyli konkretnej osoby fizycznej, czyli urzeczywistnienie koncepcji tzw. „winy anonimowej”. Co więcej, stworzenie odpowiedniej strategii podatkowej ułatwia wypełnienie obowiązków w zakresie publikowania informacji o jej realizacji. Strategia podatkowa w wykonaniu Grant Thornton obejmuje wszystkie obszary objęte sprawozdawczością.

Jak możemy pomóc?

Jesteśmy partnerem rozumiejącym mechanizmy funkcjonowania biznesu i z ich uwzględnieniem przygotowujemy procedurę spełniającą swoje zadania i nieutrudniającą funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nasze wsparcie obejmuje:

 1. Analizę procesów biznesowych celem identyfikacji obszarów ryzyka pod kątem przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za naruszenia przepisów prawa podatkowego.
 2. Analizę wewnętrznych procedur w zakresie związanym z obszarami ryzyka i modyfikację ich poprzez usunięcie zidentyfikowanych zagrożeń i implementację uregulowań ochronnych.
 3. Przygotowanie strategii podatkowej zapobiegającej naruszeniom przepisów prawa podatkowego, obejmującej wszystkie obszary przewidziane przepisami.
 4. Kompleksowe wsparcie przy wdrażaniu strategii oraz zmian w już funkcjonujących procedurach wewnętrznych, w tym przeszkolenie osób odpowiedzialnych.
 5. Rekomendacje oraz zalecenia dotyczące zminimalizowania ryzyka pociągnięcia do odpowiedzialności za niedochowanie należytej staranności w zakresie rozliczeń podatkowych.
 6. Przygotowanie i pomoc w złożeniu i opublikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 7. Bieżące dostosowywanie strategii do zmian prawa podatkowego.

 

Należyta staranność w cenach transferowych

Procedura należytej staranności Cen Transferowych (CT) jest dokumentem mającym na celu wywiązanie się z obowiązków nałożonych obowiązującymi od 1 stycznia 2021 r. przepisami zobowiązującymi do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, jeśli rzeczywisty właściciel naszego kontrahenta ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz wartość transakcji z nim przekracza 500 000 PLN rocznie.

Procedura stworzona przez Grant Thornton pozwala na zabezpieczenie się przed niewypełnieniem nowych obowiązków, w tym uporządkowanie wszystkich czynności, podjętych z zamiarem zbadania, czy rzeczywisty właściciel nie ma siedziby w „raju podatkowym”.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie przygotowania oraz wdrożenia Procedury należytej staranności CT, w szczególności:

 1. Określenie, jakie zdarzenia podlegają nowym obowiązkom.
 2. Ustanowienie reguł rozpoczynania lub kontynuowania współpracy z kontrahentami, z którymi transakcje podlegają lub mogą podlegać nowym obowiązkom.
 3. Zaproponowanie środków mających przeciwdziałać powstaniu u podatnika obowiązków wynikających z rozszerzonych od 1 stycznia 2021 r. przepisów o dokumentacji CT.
 4. Określenie zasad udokumentowania niepodlegania obowiązkom wynikającym z rozszerzonych od 1 stycznia 2021 r. przepisów o dokumentacji CT wraz ze wzorami niezbędnych informacji i oświadczeń.
 5. Identyfikację sytuacji, w których wymagane jest badanie rzeczywistego właściciela kontrahenta wraz ze środkami podejmowanymi w tym celu.
 6. Ustanowienie reguł szczególnych wymaganych dla podmiotów powiązanych.

Czytaj więcej: Nowy wymóg należytej staranności w podatkach dla wszystkich transakcji powyżej 500 tys. PLN

Inne artykuły z kategorii: Procedury podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane