Procedury podatkowe

Skontaktuj się

Dariusz Gałązka

Partner, Biegły rewident

Czym są procedury podatkowe?

Procedury należytej staranności tworzone przez Doradców podatkowych Grant Thornton to instrukcje pozwalające zrealizować wymogi nakładające obowiązek dochowania należytej staranności w określonych obszarach działania podatnika. Na procedury podatkowe składają się: procedura należytej staranności w podatku u źródła (WHT), procedura należytej staranności MDR, audyt MDR, procedura należytej staranności VAT, strategia podatkowa oraz należyta staranność w cenach transferowych.

Procedura należytej staranności WHT

Procedura należytej staranności w podatku u źródła (WHT), to instrukcja potwierdzenia prawa do zastosowania obniżonej stawki podatku u źródła lub niepobrania go przy płatnościach zagranicznych.

 • Czym jest procedura należytej staranności WHT?

  Procedura należytej staranności WHT jest instrukcją postępowania dokładnie wskazującą, jak wykazać dochowanie należytej staranności przy płatnościach zagranicznych, w celu zapewnienia prawidłowego rozliczania podatku u źródła z wykorzystaniem zwolnień i obniżonych stawek podatku.

 • Kiedy skorzystać z procedury należytej staranności WHT?

  Procedura należytej staranności potrzebna jest w przypadku wypłat na rzecz podmiotów należności z tytułów: odsetek, licencji, licznych usług niematerialnych, usługi widowiskowych, transportu morskiego lub lotniczego.

 • Co można zyskać dzięki procedurze należytej staranności WHT?

  Niepobranie podatku u źródła lub pobieranie go z zastosowaniem niższej stawki, co jest możliwe jedynie przy zachowaniu przez polski podmiot wypłacający należności jednostce zagranicznej należytej staranności, w ramach której nastąpi weryfikacja uprawnienia odbiorcy do zwolnienia z podatku.

Zakres wsparcia

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie przygotowania oraz wdrożenia Procedury należytej staranności w podatku u źródła (WHT), w szczególności:

 • Weryfikacja transakcji

  Zidentyfikowanie transakcji, które mogą powodować obowiązki w zakresie podatku u źródła.

 • Określenie obowiązków w celu rozliczenia podatku u źródła

  Określenie obowiązków w zakresie zgromadzenia/przedłożenia dokumentów lub informacji wymaganych do poprawnego rozliczenia podatku u źródła.

 • Określenie czynności pozwalających na niepobranie podatku lub wnioskowanie o jego zwrot

  W przypadku, gdy łączna kwota należności na rzecz jednego podmiotu przekracza w danym roku podatkowym 2 mln PLN.

 • Przygotowanie pisemnej procedury

  Sporządzenie pisemnej procedury obejmującej wskazanie sposobu i terminów wywiązania się z obowiązków w zakresie rozliczenia podatku u źródła oraz sposobów weryfikacji uprawnień odbiorcy należności i udokumentowania dochowania należytej staranności w dokonaniu ww. weryfikacji.

Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Procedura należytej staranności MDR

Procedura należytej staranności MDR, to instrukcja pozwalającą wywiązać się z obowiązków nałożonych przepisami o raportowaniu tzw. schematów podatkowych.

 • Czym jest procedura należytej staranności MDR?

  Procedura raportowania schematów podatkowych (MDR) jest dokumentem wewnętrznym mającym na celu wywiązanie się z obowiązków nałożonych przepisami podatkowymi o raportowaniu tzw. schematów podatkowych.

 • Dla kogo jest procedura należytej staranności MDR?

  Każdy podmiot będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który: stał się Promotorem w rozumieniu przepisów o MDR  oraz jego przychody lub koszty przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 mln PLN. A także podatnicy, którym zostały udostępnione uzgodnienia noszące znamiona schematów podatkowych lub wdrożyli takie rozwiązania.

 • Korzyści z procedury należytej staranności MDR?

  Dzięki procedurze można zaadresować następujące obszary: wywiązywanie się z obowiązków nałożonych przepisami o MDR (identyfikacja i raportowanie schematów), dokumentowanie podjętych działań, przeszkolenie pracowników, możliwość zgłaszania przez pracowników naruszeń przepisów MDR, działanie kontroli wewnętrznej lub audytu (zewnętrznego).

Zakres wsparcia

Nasza oferta obejmuje kompleksowe wsparcie w procesie przygotowania oraz wdrożenia procedury informowania o schematach podatkowych, w szczególności:

 • Analiza obszarów działalności

  Zidentyfikowanie obszarów działalności objętych obowiązkiem raportowania.

 • Określenie roli pełnionej przez podatnika oraz jego pracowników

  Przypisane roli: promotor/korzystający/wspomagający.

 • Określenie obowiązków Podmiotu oraz pracowników Podmiotu

  W zakresie identyfikowania i raportowania zidentyfikowanych schematów podatkowych.

 • Przygotowanie pisemnej procedury

  Sporządzenie pisemnej procedury obejmującej wskazanie sposobu i terminów raportowania oraz przeprowadzenie szkolenia wdrażającego procedurę i bieżące wsparcie w zakresie jej stosowania, w tym aktualizacja i audyty okresowe.

Audyt MDR

Audyt MDR to kompleksowy przegląd dokumentów, procesów i zdarzeń w firmie w celu wykrycia schematów podatkowych i wypełnienia obowiązków związanych z ich raportowaniem.

 • Czym jest audyt MDR?

  Audyt MDR umożliwia zidentyfikowanie schematów podatkowych. Nawet na podstawie posiadanej procedury MDR trudno jest dokładnie i bezpiecznie zidentyfikować schematy podatkowe od początku obowiązywania przepisów MDR.

 • Kiedy zrobić audyt MDR?

  Audyt MDR można wykonać w każdym momencie, w celu zidentyfikowania i zaraportowania schematów podatkowych.

 • Korzyści z audytu MDR?

  Audyt MDR pomaga stwierdzić czy w organizacji wystąpiły schematy podatkowe, a jeżeli tak – jakie obowiązki z tego wynikają. Daje tym samym możliwość ochrony firmy przed sankcjami karno-skarbowymi.

Zakres wsparcia

Jesteśmy partnerem rozumiejącym mechanizmy funkcjonowania biznesu i z ich uwzględnieniem przygotowujemy procedurę spełniającą swoje zadania i nieutrudniającą funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nasze wsparcie obejmuje:

 • Analiza struktury organizacji

  Zidentyfikowanie w strukturze organizacji osób/jednostek szczególnie narażonych na kontakt ze schematami podatkowymi.

 • Wywiady z pracownikami

  Przeprowadzone z użyciem list pytań dostosowanych do profili stanowiskowych i wiedzy poszczególnych pracowników, pozwalających zwrócić uwagę na schematy podatkowe także osobom bez znajomości właściwych przepisów.

 • Przeglądy umów i dokumentów wewnętrznych

  Celem zidentyfikowania schematów podatkowych.

 • Przeszkolenie pracowników z przepisów o schematach podatkowych

  Dla zapewnienia umiejętności dostrzegania schematów podatkowych w przyszłości.

 • Przygotowanie informacji o schematach podatkowych

  Dokument opracowany w formie gotowej do podpisania elektronicznego i wysłania.

CYKL ARTYKUŁÓW 12 Przykazań Procedur Podatkowych

Czym są schematy podatkowe i jak je zaraportować? Kto musi mieć procedurę MDR? Jakie należności podlegają WHT? Jak dochować należytej staranności i przygotować procedurę WHT? Jak przygotować własną procedurę należytej staranności VAT?

Przeczytaj

Procedura należytej staranności VAT

Procedura należytej staranności VAT to zestaw czynności i działań, które powinien wykonać podatnik, aby udokumentować dochowanie należytej staranności w weryfikacji wiarygodności kontrahenta i zachować prawo do odliczenia VAT.

 • Czym jest procedura należytej staranności VAT?

  Procedura należytej staranności VAT opracowana przez Grant Thornton pozwala określić, jakie działania powinien podjąć nabywca w celu zachowania prawa do odliczenia VAT oraz ustalić ścieżkę systematycznego ich podejmowania.

   

 • Dla kogo jest procedura należytej staranności VAT?

  Co do zasady z usługi może skorzystać każdy podatnik, który wykorzystuje towary w swojej działalności i z tego tytułu przysługuje mu prawo do odliczenia VAT. Nabywca powinien dochować należytej staranności podczas podejmowania decyzji o przeprowadzeniu transakcji.

 • Korzyści z procedury należytej staranności VAT?

  Procedura jest przeprowadzana w celu zachowania prawa do odliczenia VAT. W przypadku, gdy podatnik wiedział lub mógł wiedzieć, że transakcja odbywa się z nadużyciem lub oszustwem w zakresie VAT, odmawia się prawa do odliczenia VAT, a podmiot taki pociągnięty jest do odpowiedzialności.

Zakres wsparcia

Oferujemy kompleksowe wsparcie w stworzeniu oraz wdrożeniu procedury należytej staranności VAT, w szczególności:

 

 • Analizę wewnętrznych procedur

  Związanych z wprowadzaniem danych kontrahentów do systemu finansowo- księgowego.

 • Przygotowanie procedury należytej staranności VAT

  Tworząc procedurę należytej staranności VAT zapoznajemy się ze stosowanymi w Twojej organizacji zasadami dokonywania zakupów/dostaw zagranicznych i proponujemy uzupełnienie ich o działania niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa prawa do odliczenia VAT (przy zakupach) lub stosowania stawki 0% VAT (przy sprzedaży). Możemy wprowadzać modyfikacje w istniejących uregulowaniach lub opracować i pomóc wdrożyć odrębną, nową procedurę – zależnie od potrzeb.

 • Kompleksowe wsparcie doradcy

  Niezbędne przy wdrażaniu procedury należytej staranności VAT.

 • Rekomendacje oraz zalecenia

  Dotyczące dotychczasowej weryfikacji kontrahentów.

 • Przeszkolenie pracowników

  W zakresie właściwego stosowania procedury należytej staranności VAT.

Procedura Hybrydowa

Procedura Hybrydowa to zestaw czynności i działań, których powinien dokonać podatnik, aby zidentyfikować rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych i zapewnić zgodność z przepisami CIT.

 • Dla kogo jest Procedura Hybrydowa?

  Co do zasady z usługi może skorzystać każdy podatnik CIT, u którego w strukturze właścicielskiej lub wśród powiązanych kontrahentów występuje podmiot zagraniczny lub który dokonuje transakcji z podmiotami zagranicznymi.

 • Jaki jest cel Procedury Hybrydowej?

  Procedura Hybrydowa opracowana przez Grant Thornton pozwala określić, jakie działania powinien podjąć podatnik, aby wykluczyć lub potwierdzić pojawiające się transakcje hybrydowe i odpowiednio dostosować rozliczenia CIT do wymogów nakładanych przepisami o transakcjach hybrydowych.

 • Jakie są korzyści z Procedury Hybrydowej?

  Procedura jest sporządzana w celu weryfikacji istniejących modeli funkcjonowania z punktu widzenia rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych. Wskazuje również m.in. ponoszone przez podatnika wydatki pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów podatkowych w świetle przepisów Ustawy CIT implementujących ATAD 2 obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Zakres wsparcia

 • Weryfikacja istniejących struktur właścicielskich (powiązań kapitałowych i osobowych)

  Analiza czy w grupie występują podmioty hybrydowe.

 • Analiza wydatków i przychodów

  Analiza wydatków ponoszonych przez podatników pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów podatkowych w świetle przepisów dot. struktur hybrydowych. Analiza otrzymywanych świadczeń niestanowiących przychodów pod kątem konieczności rozpoznania przychodu podatkowego na gruncie struktur hybrydowych.

 • Przeglądy umów i dokumentów wewnętrznych

  Celem zidentyfikowania transakcji hybrydowych.

 • Przygotowanie pisemnej procedury

  Sporządzenie pisemnej procedury obejmującej wskazanie sposobu wywiązania się z obowiązków w zakresie regulacji w CIT dotyczących podmiotów i struktur hybrydowych.

INFORMATOR Raportowanie schematów podatkowych w 2024 r.

Kogo dotyczy obowiązek i jak się z niego wywiązać? Dlaczego warto przygotować procedurę MDR? Jak wyglądają kontrole schematów podatkowych MDR?

Pobierz raport

Strategia podatkowa

Strategia podatkowa w szerokim ujęciu jest zestawem instrukcji zapewniającym kontrolę prawidłowości realizacji wszystkich rodzajów obowiązków nakładanych przepisami prawa podatkowego, za których niedopełnienie można ponosić odpowiedzialność na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

 • Czym jest strategia podatkowa?

  Strategia podatkowa, to generalna procedura dokonywania rozliczeń podatkowych z zachowaniem należytej staranności w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, uwzględniająca obszary podlegające sprawozdawczości w zakresie informacji o realizowanej strategii podatkowej.

   

 • Kto może skorzystać ze strategii podatkowej?

  Ze strategii podatkowej mogą skorzystać podmioty zbiorowe, w tym spółki, które podlegają odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary, jako przestępstwa lub przestępstwa skarbowe.

 • Co można zyskać dzięki strategii podatkowej?

  Strategia podatkowa pomaga zapobiec powstaniu odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary, uwzględniając zarówno obecny stan prawny, jak i planowane zmiany przepisów regulujących odpowiedzialność podmiotów zbiorowych. Stworzenie odpowiedniej strategii podatkowej ułatwia wypełnienie obowiązków w zakresie publikowania informacji o jej realizacji.

Zakres wsparcia

Jesteśmy partnerem rozumiejącym mechanizmy funkcjonowania biznesu i z ich uwzględnieniem przygotowujemy procedurę spełniającą swoje zadania i nieutrudniającą funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nasze wsparcie obejmuje:

 • Analizę procesów biznesowych

  Celem identyfikacji obszarów ryzyka pod kątem przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za naruszenia przepisów prawa podatkowego.

 • Analizę wewnętrznych procedur

  W zakresie związanym z obszarami ryzyka i modyfikację ich poprzez usunięcie zidentyfikowanych zagrożeń i implementację uregulowań ochronnych.

 • Przygotowanie strategii podatkowej

  Zapobiegającej naruszeniom przepisów prawa podatkowego i obejmującej wszystkie obszary przewidziane przepisami.

 • Kompleksowe wsparcie doradcy

  Wsparcie przy wdrażaniu strategii oraz zmian w już funkcjonujących procedurach wewnętrznych, w tym przeszkolenie osób odpowiedzialnych.

 • Rekomendacje oraz zalecenia

  Dotyczące zminimalizowania ryzyka pociągnięcia do odpowiedzialności za niedochowanie należytej staranności w zakresie rozliczeń podatkowych.

 • Wsparcie przy publikacji informacji o startegii

  Przygotowanie i pomoc w złożeniu i opublikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej zgodnie z odpowiednimi przepisami.

 • Wsparcie przy aktualizacji strategii

  Bieżące dostosowywanie strategii do zmian prawa podatkowego.

Zobacz pozostałe (2)
Każda współpraca zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepszą dla Ciebie ofertę

Dlaczego Grant Thornton?

Postaw na wiedzę i wieloletnie doświadczenie

Ponieważ w projektowaniu i wdrażaniu procedur podatkowych potrzebujesz wsparcia specjalistów nie tylko z obszaru doradztwa podatkowego, ale i zarządzania – takich, którzy zaprojektują procedury podatkowe nie tylko w brzmieniu zgodnym z przepisami, ale przede wszystkim nadające się do praktycznego stosowania. Takie właśnie procedury tworzy zespół Grant Thornton, zapewniając pełen zakres narzędzi wdrożenia procedur, m. in. audyty, szkolenia na żywo i online, materiały treningowe w formie wideo, wsparcie w komunikacji z jednostkami dominującymi. Możemy pochwalić się przygotowaniem i wdrożeniem setek procedur podatkowych, odpowiadających zapotrzebowaniu każdego klienta – od szkół i jednostek samorządu terytorialnego, przez małe i średnie firmy rodzinne, po korporacje o zasięgu światowym. Rozumiemy, jakie ograniczenia można napotykać we wdrażaniu procedur podatkowych i pomożemy Ci tworzyć procedury zapewniające maksymalny poziom bezpieczeństwa osiągalny przy zasobach Twojej organizacji. Usługi dostępne w ramach procedur podatkowych świadczy zespół Doradców Podatkowych z wieloletnim doświadczeniem, w tym eksperci uczestniczący w pracach grup roboczych przy Ministerstwie Finansów.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 250+

  projektów z zakresu procedur podatkowych

 • 430+

  godzin liczył największy projekt dot. procedur podatkowych

Zapytaj o ofertę usługi

Procedury podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt