Compliance prawne

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Czym jest compliance prawne?

Compliance prawne obejmuje m.in. przeprowadzenie audytów wewnętrznych zgodności prowadzonej działalności z prawem, identyfikację czynników ryzyka oraz potencjalnych zagrożeń prawnych dla organizacji, przygotowanie i wsparcie we wdrożeniu niezbędnych wewnętrznych regulacji i procedur oraz wsparcie w wypełnieniu obowiązków regulacyjnych wynikających z przepisów właściwych dla prowadzenia określonego rodzaju działalności (np. koncesje, licencje, zezwolenia, wpisy do odpowiednich rejestrów).

 • Dla kogo jest compliance prawne?

  Każda organizacja, aby uniknąć naruszenia przepisów, powinna dokonać identyfikacji potencjalnych czynników ryzyka, a następnie przygotować i wdrożyć odpowiednie wewnętrzne regulacje i procedury. Obecne realia gospodarcze, nacechowane wysokim stopniem skomplikowania oraz dużą zmiennością, sprawiają, że przedsiębiorcom coraz trudniej jest nadążyć za nowymi wymaganiami nakładanymi przez przepisy prawa unijnego oraz polskiego.

 • Kiedy skorzystać z compliance prawnego?

  Z usługi compliance prawnego można skorzystać na każdym etapie prowadzenia działalności. Usługa ta dedykowana jest zarówno przedsiębiorcom dopiero rozpoczynającym swoją działalność, którzy chcą zweryfikować, jakie regulacje znajdą zastosowanie do planowanych przez nich przedsięwzięć biznesowych, jak i przedsiębiorcom już prowadzącym swój biznes, zainteresowanym obniżeniem poziomu ryzyka prawnego, poprzez weryfikację zgodności podejmowanych działań z prawem.

 • Co można zyskać dzięki compliance prawnemu?

  Usługa compliance prawnego pozwala na zminimalizowanie zagrożeń prawnych dla prowadzonego przez przedsiębiorcę biznesu poprzez identyfikację potencjalnych obszarów ryzyka, a następnie wdrożenie odpowiednich działań naprawczych, bądź procedur, umożliwiających uniknięcie naruszeń prawa w przyszłości.

Zakres wsparcia

 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML), beneficjent rzeczywisty

  Wsparcie Kancelarii Prawnej Grant Thornton w zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obejmować może m. in.:

  • ocenę posiadania przez organizację statusu „instytucji obowiązanej” na gruncie Ustawy AML,
  • wsparcie w identyfikacji czynników ryzyka w zakresie AML,
  • przygotowanie oceny ryzyka instytucji obowiązanej,
  • przygotowanie procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • wsparcie w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego,
  • wsparcie w dokonaniu zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
  • wsparcie w zgłoszeniu zidentyfikowanych przez instytucję obowiązaną rozbieżności,
  • wsparcie w trakcie kontroli prowadzonej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
  • udzielanie odpowiedzi na bieżące pytania z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  • przeprowadzanie szkoleń z zakresu AML dla kadry zarządzającej i pracowników.
 • Ochrona sygnalistów

  Kancelaria Prawna Grant Thornton świadczy na rzecz swoich Klientów wsparcie związane z obowiązkami prawnymi w zakresie ochrony sygnalistów, w tym m. in.:

  • wsparcie w ocenie podlegania przez organizację przepisom dotyczącym ochrony sygnalistów,
  • wsparcie w identyfikacji czynników ryzyka w zakresie ochrony sygnalistów, w tym w szczególności kategorii potencjalnych naruszeń prawa w organizacji,
  • wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych,
  • wsparcie w podjęciu działań następczych związanych ze zgłoszonym naruszeniem prawa,
  • wsparcie w zakresie minimalizacji szkód związanych z dokonanym zgłoszeniem zewnętrznym albo ujawnieniem publicznym,
  • udzielanie odpowiedzi na bieżące pytania z zakresu ochrony sygnalistów,
  • przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony sygnalistów dla kadry zarządzającej i pracowników.
 • Sankcje na Rosję i Białoruś

  Kancelaria Prawna Grant Thornton zapewnia swoim Klientom kompleksowe wsparcie związane z sankcjami unijnymi i polskimi nałożonymi na Rosję i Białoruś, w tym w szczególności:

  • wsparcie w identyfikacji czynników ryzyka w zakresie sankcji,
  • weryfikację kontrahentów przedsiębiorcy pod kątem objęcia go sankcjami,
  • weryfikację towarów dostarczanych do Rosji i na Białoruś w kontekście możliwości uznania ich za towary „podwójnego zastosowania”,
  • przygotowanie procedur mających na celu zminimalizowanie ryzyka naruszenia sankcji, a także wsparcie w ich wdrożeniu,
  • wsparcie w przygotowaniu wniosku o zwolnienie środków finansowych albo zasobów gospodarczych spod zamrożenia,
  • wsparcie w trakcie kontroli prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
  • udzielanie odpowiedzi na bieżące pytania z zakresu sankcji na Rosję i Białoruś,
  • przeprowadzanie szkoleń z zakresu sankcji na Rosję i Białoruś dla kadry zarządzającej i pracowników.
 • Obowiązki regulacyjne wynikające z przepisów właściwych regulujących dany rodzaj prowadzonej działalności

  Kancelaria Prawna Grant Thornton pomaga swoim Klientem w wypełnianiu obowiązków regulacyjnych wynikających z przepisów branżowych i sektorowych. Wsparcie Grant Thornton obejmuje w szczególności:

  • przygotowanie listy najważniejszych aktów prawnych, znajdujących zastosowanie do działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę,
  • analizę konieczności uzyskania przez przedsiębiorcę wpisu do rejestru działalności regulowanej albo zezwoleń lub koncesji na prowadzenie działalności,
  • kompleksową pomoc w procesie uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej albo uzyskania wymaganego zezwolenia lub koncesji,
  • bieżące wsparcie w kontaktach z organami regulacyjnymi,
  • udzielanie odpowiedzi na bieżące pytania związane z prowadzeniem działalności przez przedsiębiorcę,
  • przeprowadzanie szkoleń z zakresu regulacji prawnych dotyczących przedsiębiorcy dla kadry zarządzającej i pracowników.
Potrzebujesz wsparcia w zakresie compliance prawnego?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodności prowadzonej działalności z prawem:
 • Spotkanie otwierające z Klientem

  Spotkanie w celu poznania ogólnych uwarunkowań prowadzonego przez niego biznesu.

 • Przygotowanie zapotrzebowania informacyjnego

  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji w potencjalnych obszarach ryzyka.

 • Analiza prawna i raport

  Przeprowadzenie analizy prawnej, a następnie przygotowanie raportu wskazującego na występujące czynniki ryzyka wraz z proponowanymi działaniami następczymi.

 • Omówienie wniosków z Klientem

  Zaplanowanie dalszych działań na podstawie wniosków płynących z analizy prawnej.

Spotkanie w celu poznania ogólnych uwarunkowań prowadzonego przez niego biznesu.

Przeprowadzenie gruntownego audytu prawnego wymaga zrozumienia specyfiki działalności Klienta. Dlatego przed przystąpieniem do właściwych analiz staramy się dowiedzieć jak najwięcej o aspektach biznesowych i prawnych prowadzonej działalności, w tym także o charakterystycznych uwarunkowaniach z nią związanych.

RAPORT Sankcje na Rosję, a biznes w Polsce

Jakie kroki podjęli polscy przedsiębiorcy, by nie trafić na listę sankcyjną?

Przeczytaj

Proces realizacji

Wdrożenie stosownych procedur w określonym obszarze działalności:
 • Spotkanie otwierające z Klientem

  Spotkanie w celu poznania ogólnych uwarunkowań prowadzonego przez niego biznesu oraz oczekiwań Klienta.

 • Przygotowanie zapotrzebowania informacyjnego

  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących specyfiki prowadzonej działalności i przyjętych w niej rozwiązań biznesowych.

 • Propozycja wstępnego kształtu procedur

  Zaproponowanie wstępnego kształtu procedur, mających na celu obniżenie poziomu ryzyka w określonym obszarze działalności.

 • Omówienie przygotowanych dokumentów z Klientem

  A także naniesienie ewentualnych modyfikacji, zgodnych z potrzebami Klienta.

 • Monitorowanie procedur

  Cykliczne monitorowanie stosowanych procedur i ich ewentualna aktualizacja na bazie doświadczeń biznesowych Klienta.

Spotkanie w celu poznania ogólnych uwarunkowań prowadzonego przez niego biznesu oraz oczekiwań Klienta.

Procedury, mające na celu obniżenie poziomu ryzyka w określonym obszarze działalności wymagają ich dostosowania do modelu biznesowego wybranego przez Klienta. Rozumiejąc potrzeby biznesowe Klientów, staramy się, aby wdrażane przez nas procedury jak najbardziej odpowiadały specyfice prowadzonej przez nich działalności, zapewniając im jak największe bezpieczeństwo prawne, przy możliwie najmniejszym obciążeniu administracyjnym i organizacyjnym dla prowadzonego przez nich biznesu.

Każda współpraca zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepszą dla Ciebie ofertę

Dlaczego Grant Thornton?

Zapewniamy interdyscyplinarne wsparcie!

Grant Thornton wyróżnia kompleksowe podejście do problemów, z którymi mierzą się przedsiębiorcy. Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi, obejmującemu radców prawnych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów, nasza Kancelaria Prawna jest w stanie w pełni zidentyfikować potencjalne obszary ryzyka prawnego, a następnie zaproponować i wesprzeć Klienta we wdrożeniu rozwiązań, mających na celu zabezpieczenie jego interesów.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Compliance prawne

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt