fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

W ramach naszych usług zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie akcyzy, cła i klasyfikacji towarowej. Zajmujemy się  nie tylko bieżącym doradztwem i audytem, ale również praktyczną pomocą w realizowaniu obowiązków akcyzowych i celnych.

Pomożemy więc przy rejestracji przedsiębiorcy na potrzeby akcyzowe i celne oraz przy realizowaniu obowiązków akcyzowych na platformie PUESC, zapewnimy też obsługę podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą dotyczącą wyrobów akcyzowych. Ponadto wystąpimy o pozwolenia akcyzowe lub celne oraz o uzyskanie wiążącej klasyfikacji CN. Wspieramy przedsiębiorców w kontrolach i postępowaniach dotyczących akcyzy i cła oraz w sporach przed sądami administracyjnymi.

Podatek akcyzowy

Czym jest rejestracja na potrzeby akcyzowe – CRPA?

Podmioty zamierzające prowadzić określone rodzaje działalności związanej z wyrobami akcyzowymi zobowiązane są do rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA). Rejestracja odbywa się elektronicznie, poprzez złożenie wniosku na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Kiedy można skorzystać z rejestracji na potrzeby akcyzowe – CRPA?

Rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem działalności akcyzowej lub wykonaniem pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych. Zmiana zakresu działalności akcyzowej wymaga aktualizacji wpisu w CRPA.

Co można zyskać dzięki rejestracji na potrzeby akcyzowe – CRPA?

Rejestracja podmiotu na potrzeby akcyzy jest dopełnieniem ustawowego obowiązku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wyrobów akcyzowych, a zarazem uprawnia do prowadzenia m. in. działalności podlegającej preferencjom podatkowym (zwolnieniom, zerowej stawce akcyzy). Prawidłowy wpis do CRPA – ze wskazaniem właściwych statusów podmiotu, rodzajów prowadzonej działalności i wykorzystywanych wyrobów – jest warunkiem wstępnym bezproblemowego wypełniania wielu czynności akcyzowych realizowanych przez platformę PUESC, takich jak: składanie deklaracji, rejestracja przemieszczeń w systemie EMCS.

Zakres wsparcia:

 • Przygotowanie pełnomocnictwa do reprezentacji.
 • Rejestracja podmiotu na platformie PUESC.
 • Ocena działalności przedsiębiorcy i zebranie koniecznych danych celem ustalenia zakresu rejestracji akcyzowej.
 • Złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji.
 • Aktualizacja rejestracji – w razie zmiany zakresu prowadzonej działalności akcyzowej.
 • Konsultacje i pomoc w zakresie rejestracji podmiotu, reprezentacji i uprawnień wymaganych do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków akcyzowych

Czym jest kompleksowa obsługa podmiotów wykorzystujących wyroby akcyzowe objęte preferencjami ?

Jest to realizacja w imieniu i na rzecz podmiotu akcyzowego obowiązków stanowiących warunek korzystania przez niego z preferencji akcyzowych. Regulacje akcyzowe przewidują możliwość stosowania preferencji polegających na całkowitym zwolnieniu od akcyzy lub stosowaniu zerowej stawki akcyzy. Podstawowym warunkiem stosowania preferencji jest przeznaczenie wyrobów akcyzowych na cele uprawniające do ich zastosowania. Możliwość stosowania preferencji uzależniona jest też od dopełnienia przez przedsiębiorcę formalności związanych z rejestracją podmiotu i właściwym dokumentowaniem odbioru i zużycia wyrobów.

Kiedy można skorzystać z kompleksowej obsługi podmiotów wykorzystujących wyroby akcyzowe objęte preferencjami?

Z usługi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy już stosują lub zamierzają stosować preferencje akcyzowe polegające na zwolnieniach od akcyzy (np. w przypadku aromatów, kosmetyków, olejów smarowych) oraz stosowaniu zerowej stawki akcyzy (np. w przypadku aerozoli, farb i lakierów, rozpuszczalników).

Co można zyskać dzięki kompleksowej obsłudze podmiotów wykorzystujących wyroby akcyzowe objęte preferencjami?

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców korzystających z preferencji akcyzowych, mających status tzw. podmiotów zużywających lub zużywających podmiotów gospodarczych, pozwoli im na zgodne z przepisami podatkowymi korzystanie z tych preferencji poprzez prawidłowe i terminowe wypełnienie obowiązków rejestracyjnych, dokumentacyjnych i ewidencyjnych.

Zakres wsparcia:

Przygotowanie do rozpoczęcia działalności:

 • rejestracja ew. aktualizacja rejestracji w CRPA,
 • przygotowanie dokumentacji celem uzyskania decyzji organu podatkowego o zatwierdzeniu akt weryfikacyjnych,
 • przygotowanie merytoryczne i techniczne do obsługi w EMCS elektronicznych raportów odbioru,
 • wsparcie w przygotowaniu ewidencji akcyzowych.

Bieżąca obsługa:

 • przygotowywanie i wysyłka raportów odbioru w EMCS,
 • dokonywanie wymaganych dodatkowych zgłoszeń,
 • prowadzenie ewidencji akcyzowych,
 • uzyskiwanie i aktualizowanie norm zużycia,
 • aktualizacja akt weryfikacyjnych,
 • obliczenie i deklarowanie podatku, jeżeli taka potrzeba będzie miała miejsce,
 • składanie deklaracji kwartalnych – gdy taki obowiązek wystąpi.

Czym jest kompleksowa obsługa podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowych nabyć wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy?

Jest to realizacja w imieniu i na rzecz podmiotu akcyzowego obowiązków związanych z wewnątrzwspólnotowym nabywaniem wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Obowiązki te obejmują dokonywanie odpowiednich zgłoszeń, wpisów do ewidencji, składanie deklaracji.

Kiedy można skorzystać z kompleksowej obsługi podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowych nabyć poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy?

Z usługi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy już dokonują lub dopiero zamierzają dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz przedsiębiorcy.

Co można zyskać dzięki kompleksowej obsłudze podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowych nabyć wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy?

Kompleksowa obsługa w zakresie wewnątrzwspólnotowych nabyć wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy pozwoli przedsiębiorcy na zgodny z przepisami podatkowymi przywóz wyrobów akcyzowych z innych krajów UE poprzez prawidłowe i terminowe wypełnienie obowiązków rejestracyjnych, dokumentacyjnych i ewidencyjnych. Obsługa przewiduje również przesyłanie zgłoszeń i sprawozdań wymaganych przepisami o systemie monitorowania przewozu towarów (SENT) oraz przepisami prawa energetycznego – jeżeli taka potrzeba wystąpi.

Zakres wsparcia:

 • Dokonywanie zgłoszeń o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym.
 • Prowadzenie ewidencji akcyzowych.
 • Obliczanie akcyzy i składanie deklaracji uproszczonych.
 • Składanie deklaracji kwartalnych – jeżeli taki obowiązek wystąpi.
 • Dokonywanie zgłoszeń SENT oraz składanie sprawozdań do Prezesa URE – jeżeli takie obowiązki wystąpią.

Czym jest wsparcie w procesie uzyskiwania pozwoleń akcyzowych?

Przeprowadzenie analizy w zakresie uwarunkowań prawnych oraz faktycznych dla planowanej działalności wymagającej zezwolenia. Pomoc w sporządzeniu i skompletowaniu dokumentacji oraz przeprowadzenie procedury przed organami podatkowymi celem do uzyskania zezwolenia.

Kiedy można skorzystać ze wsparcia w procesie uzyskiwania pozwoleń akcyzowych?

Gdy przedsiębiorca zamierza produkować lub magazynować wyroby akcyzowe albo je odbierać lub wysyłać w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Co można zyskać dzięki wsparciu w procesie uzyskiwania pozwoleń akcyzowych?

Dzięki uzyskaniu pozwolenia przedsiębiorca będzie uprawniony do prowadzenia działalności polegającej na produkcji, magazynowaniu, odbiorze lub wysyłce wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Zakres wsparcia:

 • Konsultacje w zakresie planowanego przedsięwzięcia pod kątem wymogów wynikających z przepisów akcyzowych – po to, aby wybrać rozwiązania najkorzystniejsze i najlepiej dostosowane do potrzeb przedsiębiorcy.
 • Przygotowanie dokumentów koniecznych do uzyskania zezwolenia, w szczególności wniosku i załączników do niego oraz dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia akt weryfikacyjnych.
 • Wsparcie przed organami podatkowymi, w szczególności w postępowaniu przed naczelnikiem urzędu skarbowego oraz w toku urzędowego sprawdzenia przeprowadzanego przez naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Czym jest wsparcie w kontrolach i postępowaniach dotyczących akcyzy?

Asystowanie w kontrolach i postępowaniach podatkowych dotyczących akcyzy, w tym reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Kiedy można skorzystać ze wsparcia w kontrolach i postępowaniach dotyczących akcyzy?

W razie wszczęcia przez urząd skarbowy lub urząd celno-skarbowy kontroli dotyczącej wywiązywania się z obowiązków akcyzowych lub korzystania z preferencji np. zwolnień od akcyzy.

Co można zyskać dzięki wsparciu w kontrolach i postępowaniach dotyczących akcyzy?

Ochronę praw i interesów przedsiębiorcy, w stosunku do którego prowadzona jest kontrola w zakresie akcyzy, lub który jest stroną postępowania podatkowego dotyczącego akcyzy. Dzięki wsparciu w postępowaniach kontrolnych i podatkowych, w tym reprezentowaniu w kontaktach z organami podatkowymi, przedsiębiorca zminimalizuje ryzyko niekorzystnych dla siebie rozstrzygnięć tych organów.

Zakres wsparcia:

 • Przygotowanie strategii procesowej dostosowanej do okoliczności konkretnej sprawy.
 • Sporządzanie pism procesowych, w szczególności zastrzeżeń do protokołu kontroli podatkowej, wniosków dowodowych, zażaleń i odwołań.
 • Sporządzanie skarg do sądów administracyjnych, reprezentowanie przed tymi sądami, w tym uczestniczenie w rozprawach.

Czym jest doradztwo i audyt akcyzowy?

Rozwiązanie problemów i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących stosowania przepisów akcyzowych. Audyt akcyzowy polega na zidentyfikowaniu nieprawidłowości oraz ryzyk występujących w prowadzonej działalności akcyzowej, w tym dotyczących korzystania z preferencji, np. zwolnień od akcyzy.

Kiedy można skorzystać z usługi doradztwa i audytu akcyzowego?

Gdy planuje się lub już się prowadzi działalność w zakresie wyrobów akcyzowych, oraz gdy chcemy się upewnić, czy prawidłowo wywiązywaliśmy się z obowiązków akcyzowych, w tym czy zasadnie korzystaliśmy z preferencji, np. zwolnień od akcyzy.

Co można zyskać dzięki usłudze doradztwa i audytu akcyzowego?

Dzięki doradztwu przedsiębiorca zyska pewność, że prowadzona działalność w zakresie wyrobów akcyzowych będzie zgodna z przepisami akcyzowymi. Wyniki audytu pozwolą na naprawienie ewentualnych nieprawidłowości oraz uniknięcie ich w przyszłości, dzięki czemu zminimalizowane zostanie ryzyko negatywnych konsekwencji ewentualnych kontroli akcyzowych.

Zakres wsparcia:

 • bieżące doradztwo dotyczące przepisów akcyzowych,
 • sporządzanie wyjaśnień i opinii w zakresie stosowania przepisów akcyzowych,
 • przygotowanie optymalnych i zgodnych z przepisami akcyzowymi rozwiązań dotyczących prowadzonej, jak i planowanej działalności w zakresie wyrobów akcyzowych,
 • występowanie o wydanie wiążących interpretacji podatkowych do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,
 • przeprowadzenie audytu akcyzowego.

Czym jest przygotowanie do nowych obowiązków akcyzowych realizowanych przez platformę PUESC, w zakresie wewnątrzwspólnotowych dostaw i elektronicznych ewidencji akcyzowych?

Wyjaśnienie istoty planowanych zmian i poinstruowanie jakie działania należy w związku z tymi zmianami podjąć. Usługa obejmuje również pomoc we wdrożeniu odpowiednich rozwiązań, aby dostosować prowadzoną działalność akcyzową do nowych zasad.

Kiedy można skorzystać z przygotowania do nowych obowiązków akcyzowych realizowanych przez platformę PUESC, w zakresie wewnątrzwspólnotowych dostaw i elektronicznych ewidencji akcyzowych?

Nowe zasady dotyczące wewnątrzwspólnotowego obrotu wyrobami akcyzowymi poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz obowiązkowe elektroniczne ewidencje akcyzowe mają obowiązywać już od 2023 r., stąd w interesie każdego zainteresowanych jest to, żeby jak najwcześniej rozpocząć przygotowania do nowych obowiązków.

Co można zyskać dzięki przygotowaniu do nowych obowiązków akcyzowych realizowanych przez platformę PUESC, w zakresie wewnątrzwspólnotowych dostaw i elektronicznych ewidencji akcyzowych?

Przygotowanie się do nowych obowiązków w zakresie wewnątrzwspólnotowych dostaw realizowanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wdrożenie elektronicznych ewidencji jest niezbędne, aby móc dalej prowadzić działalność w zakresie wyrobów akcyzowych zgodnie z nowymi wymogami.

Zakres wsparcia:

 • Przygotowanie do obsługi wewnątrzwspólnotowych nabyć wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy:
  • rejestracja ewentualnie aktualizacja rejestracji w CRPA,
  • uzyskanie numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy lub numeru akcyzowego uprawnionego wysyłającego,
  • przygotowanie do obsługi w EMCS uproszczonych elektronicznych dokumentów towarzyszących e-SAD i raportów odbioru
  • przesyłanie do systemu EMCS komunikatów e-SAD w imieniu uprawnionego odbiorcy lub uprawnionego wysyłającego – od 2023 r.
 • Wsparcie w zakresie elektronicznych ewidencji akcyzowych:
  • rejestracja uprawnień umożliwiających korzystanie z aplikacji służącej do prowadzenia elektronicznych ewidencji akcyzowych, udostępnionej przez Krajową Administrację Skarbową,
  • przygotowanie do obsługi elektronicznych ewidencji akcyzowych.

Nowe obowiązki dotyczą:

 • Podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowych dostaw i wewnątrzwspólnotowych nabyć wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.
 • Podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji akcyzowych.

Prawo celne

Czym jest rejestracja przedsiębiorcy na potrzeby celne – uzyskanie numeru EORI?

Jest to obowiązek każdego przedsiębiorcy, który zamierza importować towary spoza UE lub je eksportować. Rejestracja polega na złożeniu odpowiedniego formularza zawierającego dane identyfikujące przedsiębiorcę oraz uzyskaniu indywidualnego i niepowtarzalnego w UE numeru, którym przedsiębiorca jest zobowiązany posługiwać się w kontaktach z organami celnymi.

Kiedy można skorzystać z rejestracji na potrzeby celne – uzyskanie numeru EORI?

Przed planowanym importem towarów do UE lub ich eksportem poza UE, w szczególności przed dokonywaniem formalności celnych.

Co można zyskać dzięki rejestracji na potrzeby celne – uzyskanie numeru EORI?

Dzięki rejestracji przedsiębiorca otrzyma indywidualny i niepowtarzalny w UE numer, który pozwoli mu załatwiać formalności celne związane z importem i eksportem towarów oraz kontaktować się z organami celnymi.

Zakres wsparcia:

 • Przygotowanie pełnomocnictwa do reprezentacji.
 • Rejestracja podmiotu na platformie PUESC.
 • Uzyskanie numeru EORI.

Czym jest obsługa wniosków celnych?

Jest to wsparcie w zakresie uzyskiwania pozwoleń celnych, w szczególności gdy planowane jest stosowanie specjalnych procedur celnych (np. odprawy czasowej, uszlachetniania czynnego, biernego), prowadzenie składu celnego lub korzystanie z innych uprawnień oraz uproszczeń, na które wymagane jest pozwolenie.

Kiedy można skorzystać z obsługi wniosków celnych?

Przed planowanym zastosowaniem procedur specjalnych, prowadzeniem składu celnego lub skorzystaniem z uprawnień lub uproszczeń celnych, na których stosowanie wymagane jest pozwolenie.

Co można zyskać dzięki obsłudze wniosków celnych?

Prawo do stosowania procedur specjalnych np. odprawy czasowej, uszlachetniania czynnego lub biernego oraz prawo do prowadzenia składu celnego, dzięki czemu możliwa jest korzystna współpraca z kontrahentami spoza UE. Z kolei dzięki uzyskaniu pozwoleń na stosowanie innych uprawnień lub uproszczeń celnych, współpraca taka będzie łatwiejsza.

Zakres wsparcia:

Konsultacje w kwestii stosowania procedur celnych – po to, aby wybrać rozwiązania najkorzystniejsze i najlepiej dostosowane do potrzeb przedsiębiorcy. Wsparcie w przygotowaniu wniosków i skompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz asysta w postępowaniu celnym, w tym możliwość reprezentowania przedsiębiorcy w kontaktach z organami celnymi.

Czym jest wsparcie w postępowaniach celnych?

Asystowanie w kontrolach i postępowaniach celnych, w tym reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami celnymi oraz sądami administracyjnymi.

Kiedy można skorzystać ze wsparcia w postępowaniach celnych?

W przypadku rozpoczęcia przez organy celne kontroli lub postępowania celnego w stosunku do przedsiębiorcy, lub gdy pojawi się potrzeba skorygowania błędów w dokonanych już zgłoszeniach celnych.

Co można zyskać dzięki wsparciu w postępowaniach celnych?

Ochrona praw i interesów przedsiębiorcy, w stosunku do którego prowadzona jest kontrola celna, lub który jest stroną postępowania celnego. Dzięki wsparciu w postępowaniach kontrolnych i celnych, w tym reprezentowaniu w kontaktach z organami celnymi, przedsiębiorca zminimalizuje ryzyko niekorzystnych dla siebie rozstrzygnięć organów celnych.

Zakres wsparcia:

 • Przygotowanie strategii procesowej dostosowanej do okoliczności konkretnej sprawy.
 • Sporządzanie pism procesowych, w szczególności zastrzeżeń do protokołu kontroli celnej, wniosków dowodowych, zażaleń i odwołań.
 • Przygotowanie wniosków w przedmiocie sprostowania zgłoszeń celnych.
 • Pomoc w zakresie uzyskania potwierdzenia eksportu towarów – gdy organ celny odmawia jego wydania.
 • Wsparcie w innych postępowaniach dotyczących prawa celnego i przepisów związanych z obrotem towarowym z zagranicą.

Czym jest doradztwo i audyt w sprawach celnych?

Rozwiązanie problemów i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących stosowania przepisów celnych oraz innych przepisów odnoszących się do obrotu towarowego z krajami spoza UE. Audyt w sprawach celnych polega na zidentyfikowaniu ewentualnych nieprawidłowości oraz ryzyk w prowadzonej działalności związanej z importem oraz eksportem towarów, w szczególności weryfikacji prawidłowości dokonywanych zgłoszeń oraz stosowania procedur celnych.

Kiedy można skorzystać z usługi doradztwa i audytu w sprawach celnych?

Gdy planowane jest przeprowadzenie transakcji związanych z importem towarów do UE albo ich eksportem, lub gdy chcemy się upewnić, czy prawidłowo wywiązywaliśmy się z obowiązków celnych.

Co można zyskać dzięki usłudze doradztwa i audytu w sprawach celnych?

Dzięki doradztwu w sprawach celnych przedsiębiorca zyska pewność, że dokonywany przez niego obrót towarami z krajami spoza UE, będzie zgodny z przepisami celnymi. Wyniki audytu pozwolą na naprawienie ewentualnych nieprawidłowości oraz uniknięcie ich w przyszłości, dzięki czemu zminimalizowane zostanie ryzyko negatywnych konsekwencji ewentualnych kontroli celnych.

Zakres wsparcia:

 • Przygotowanie wyjaśnień i opinii w zakresie stosowania przepisów celnych, w tym dotyczących wartości celnej, pochodzenia towarów, procedur celnych oraz ograniczeń w obrocie towarowym z krajami spoza UE.
 • Przygotowanie optymalnych i zgodnych z przepisami prawa celnego rozwiązań dotyczących prowadzonej, jak i planowanej działalności w zakresie importu i eksportu towarów.
 • Przeprowadzenie audytu celnego obejmującego przegląd stosowanych procedur celnych oraz dokumentów dotyczących importu i eksportu towarów.

Klasyfikacja towarowa CN

Czym jest pomoc w zaklasyfikowaniu towarów do właściwych kodów CN?

Jest to ustalenie prawidłowego kodu CN dla danego towaru.

Kiedy można skorzystać z pomocy w zaklasyfikowaniu towarów do właściwych kodów CN?

Kiedy przedsiębiorca nie wie lub ma wątpliwości, jakim kodem CN objęty jest dany towar.

Co można zyskać dzięki pomocy w zaklasyfikowaniu towarów do właściwych kodów CN?

Zminimalizowanie ryzyka, że organy celne lub podatkowe zakwestionują prawidłowość przyjętego dla danego towaru kodu CN, a co za tym idzie, że podważą prawidłowość zastosowanych na podstawie tego kodu CN stawek celnych lub podatkowych albo zarzucą naruszenie innych obowiązków, których stosowanie jest uzależnione od określonej klasyfikacji CN towarów (np. dotyczących pakietu paliwowego, zgłoszeń SENT, oznaczeń GTU).

Zakres wsparcia:

Na podstawie udostępnionego przez przedsiębiorcę opisu danego towaru lub towarów, przeprowadzona zostanie analiza pod kątem ustalenia właściwego dla tego towaru kodu CN. Z uwagi na to, że prawidłowa klasyfikacja wymaga niekiedy specjalistycznej wiedzy o towarze (np. jego składzie, właściwościach chemicznych), do jej przeprowadzenia konieczne może się okazać zasięgniecie opinii specjalisty w danej dziedzinie (np. technologa).

Czym jest występowanie o wiążące decyzje klasyfikacyjne?

Jest to przygotowanie i złożenie odpowiedniego wniosku do właściwego organu o wydanie decyzji, w której w sposób wiążący zostanie wskazany kod CN towaru będącego przedmiotem tego wniosku.

Kiedy można skorzystać z występowania o wiążące decyzje klasyfikacyjne?

Gdy nie jest znana prawidłowa klasyfikacja danego towaru lub występują w tym zakresie wątpliwości, a przepisy prawa celnego, podatkowego (np. o VAT, akcyza) lub inne, wymagają od przedsiębiorcy ustalenia kodu CN,  w szczególności na potrzeby stosowania stawek celnych lub podatkowych (np. obniżonych stawek VAT) lub objęcia tych towarów określonymi obowiązkami podatkowymi (np. wynikającymi z przepisów akcyzowych).

Co można zyskać dzięki występowaniu o wiążące decyzje klasyfikacyjne?

Otrzymuje się decyzję właściwego organu, która w sposób wiążący określi kod CN danego towaru. Dzięki temu tak długo, jak długo taka decyzja obowiązuje, zapewnia mu bezpieczeństwo. Importer lub podatnik cieszy się bowiem wtedy ochroną polegającą na tym, że zastosowanie klasyfikacja z tej decyzji wynikającej, nie może mu szkodzić.

Zakres wsparcia:

 • Przygotowanie i występowanie do właściwego organu celem uzyskania Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT) – gdy chcesz potwierdzić prawidłowość klasyfikacji na potrzeby odpraw celnych;
 • Przygotowanie i występowanie do właściwego organu celem uzyskania Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) – gdy chcesz potwierdzić klasyfikację na potrzeby podatku VAT, w szczególności ustalenia prawidłowej stawki;
 • Przygotowanie i występowanie do właściwego organu celem uzyskania Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA)– gdy chcesz mieć pewność, czy dany wyrób jest wyrobem akcyzowym ewentualnie jakiej stawce podlega.

Akcyza i cło pod lupą Pawła Kaczmarka

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Ulga dla osób samotnie wychowujących dziecko

Ulga dla osób samotnie wychowujących dziecko jest sposobem zaoszczędzenia podatku. W roku 2022 przedmiotowa ulga była zmieniana dwukrotnie. Poniżej przedstawimy zasady obliczenia podatku z uwzględnieniem ulgi oraz przesłanki, które należy spełnić, aby z niej skorzystać.

Najczęściej czytane