fbpx

Treść artykułu

Hasło „Polska Strefa Inwestycji ” oznacza, że każda złotówka wydana na inwestycję w przedsiębiorstwo może uprawniać do zwolnienia z podatku dochodowego.

Warunkiem jest uzyskanie „Decyzji o wsparciu inwestycji”. Co Polska Strefa Inwestycji oznacza w praktyce? Wydatki na inwestycje w produkcję lub świadczenie usług zapewnią pomoc publiczną, dostępną w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT). Limit pomocy publicznej zależy od wysokości wydatków na inwestycje lub kosztów zatrudnienia, lokalizacji (dla wybranych województw wsparcie jest wyższe) i statusu przedsiębiorcy (na większą wartość zwolnienia mogą liczyć podmioty z sektora MŚP). Okres ważności decyzji o wsparciu inwestycji wynosi, zależnie od lokalizacji, 10, 12 lub 15 lat – aż tyle czasu beneficjent ma na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego.

Jak możemy pomóc?

 • Analiza możliwości uzyskania decyzji o wsparciu, w tym ocena zgodności planowanej inwestycji z wymogami do uzyskania decyzji o jej wsparciu
 • Symulacja wysokości możliwej do uzyskania pomocy publicznej
 • Kompleksowe wsparcie w  postępowaniu w sprawie uzyskania decyzji o wsparciu, w tym przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o decyzję, udział w negocjacjach, weryfikacja prawidłowości otrzymanej decyzji
 • Identyfikacja wydatków pod kątem wpływu na wielkość pomocy publicznej
 • Bieżące doradztwo w zakresie rozliczeń korzystania z pomocy publicznej (określenie wartości przysługującego zwolnienia z opodatkowania, rozdział dochodów i kosztów ich uzyskania ze źródeł opodatkowanych i zwolnionych, dokumentacja)
 • Rekomendacje zmian w dokumentach wewnętrznych oraz politykach
 • Zabezpieczenie prawa do skorzystania z pomocy poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnych
 • Kompleksowe wsparcie w przypadku ewentualnych czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowych związanych ze zwolnieniem dochodu z opodatkowania (konsultacje, projekty pism, reprezentowanie przed organami podatkowymi)

Kto może skorzystać z Polskiej Strefy Inwestycji?

Z Polskiej Strefy Inwestycji mogą skorzystać podatnicy, którzy planują dokonanie nowej inwestycji, rozumianej jako inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Czy masz szansę na uzyskanie decyzji o wsparciu?

Ile można zyskać?

Kwotę przysługującego zwolnienia określa tzw. współczynnik intensywności pomocy. Jest to wskaźnik procentowy określający, jaka część kosztów kwalifikowalnych powiększy kwotę zwolnienia dochodu z opodatkowania. Intensywność pomocy zależna jest od regionu kraju:

Wielkość pomocy jest uzależniona od statusu przedsiębiorcy (mikro/mały/średni) w rozumieniu przepisów unijnych. Maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynikającej z zasad ogólnych:

 • podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku mikro i małych przedsiębiorców, oraz
 • o 10 punktów procentowych – w przypadku średnich.

Z intensywnością pomocy powiązany jest czas obowiązywania decyzji. Dla regionów, gdzie intensywność wynosi:

 • 50% – jest to to 15 lat.
 • 35% – jest to 12 lat.
 • Mniej – 10 lat.

Kryterium jakościowe

Kryteria jakościowe określa załącznik do rozporządzenia. Jest ich 10 i są podzielone na kryteria zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego (po 5 punktów w kategorii).

Za spełnienie kryteriów jakościowych uznaje się uzyskanie co najmniej 6 z 10 punktów (w tym co najmniej 1 dla każdego rodzaju kryteriów) dla jednej z dwóch kategorii projektów: sektor usług i sektor przemysłowy. Różnią się one w niewielkim stopniu.

Kryteria jakościowe dla wybranych regionów obniża się do 5, a nawet 4 punktów.

Polska Strefa Inwestycji i decyzje o wsparciu

Inne artykuły z kategorii: Polska Strefa Inwestycji Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane