Treść artykułu

Hasło „Polska Strefa Inwestycji ” oznacza, że każda złotówka wydana na inwestycję w przedsiębiorstwo może uprawniać do zwolnienia z podatku dochodowego.

Warunkiem jest uzyskanie „Decyzji o wsparciu inwestycji”. Co Polska Strefa Inwestycji oznacza w praktyce? Wydatki na inwestycje w produkcję lub świadczenie usług zapewnią pomoc publiczną, dostępną w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT). Limit pomocy publicznej zależy od wysokości wydatków na inwestycje lub kosztów zatrudnienia, lokalizacji (dla wybranych województw wsparcie jest wyższe) i statusu przedsiębiorcy (na większą wartość zwolnienia mogą liczyć podmioty z sektora MŚP). Okres ważności decyzji o wsparciu inwestycji wynosi, zależnie od lokalizacji, 10, 12 lub 15 lat – aż tyle czasu beneficjent ma na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego.

Jak możemy pomóc?

 • Analiza możliwości uzyskania decyzji o wsparciu, w tym ocena zgodności planowanej inwestycji z wymogami do uzyskania decyzji o jej wsparciu
 • Symulacja wysokości możliwej do uzyskania pomocy publicznej
 • Kompleksowe wsparcie w  postępowaniu w sprawie uzyskania decyzji o wsparciu, w tym przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o decyzję, udział w negocjacjach, weryfikacja prawidłowości otrzymanej decyzji
 • Identyfikacja wydatków pod kątem wpływu na wielkość pomocy publicznej
 • Bieżące doradztwo w zakresie rozliczeń korzystania z pomocy publicznej (określenie wartości przysługującego zwolnienia z opodatkowania, rozdział dochodów i kosztów ich uzyskania ze źródeł opodatkowanych i zwolnionych, dokumentacja)
 • Rekomendacje zmian w dokumentach wewnętrznych oraz politykach
 • Zabezpieczenie prawa do skorzystania z pomocy poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnych
 • Kompleksowe wsparcie w przypadku ewentualnych czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowych związanych ze zwolnieniem dochodu z opodatkowania (konsultacje, projekty pism, reprezentowanie przed organami podatkowymi)

Kto może skorzystać z Polskiej Strefy Inwestycji?

Z Polskiej Strefy Inwestycji mogą skorzystać podatnicy, którzy planują dokonanie nowej inwestycji, rozumianej jako inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Ile można zyskać?

Kwotę przysługującego zwolnienia określa tzw. współczynnik intensywności pomocy. Jest to wskaźnik procentowy określający, jaka część kosztów kwalifikowalnych powiększy kwotę zwolnienia dochodu z opodatkowania. Intensywność pomocy zależna jest od regionu kraju:

Wielkość pomocy jest uzależniona od statusu przedsiębiorcy (mikro/mały/średni) w rozumieniu przepisów unijnych. Maksymalną intensywność pomocy regionalnej wynikającej z zasad ogólnych:

 • podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku mikro i małych przedsiębiorców, oraz
 • o 10 punktów procentowych – w przypadku średnich.

Z intensywnością pomocy powiązany jest czas obowiązywania decyzji. Dla regionów, gdzie intensywność wynosi:

 • 50% – jest to to 15 lat.
 • 35% – jest to 12 lat.
 • Mniej – 10 lat.

Kryterium jakościowe

Kryteria jakościowe określa załącznik do rozporządzenia. Jest ich 10 i są podzielone na kryteria zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego (po 5 punktów w kategorii).

Za spełnienie kryteriów jakościowych uznaje się uzyskanie co najmniej 6 z 10 punktów (w tym co najmniej 1 dla każdego rodzaju kryteriów) dla jednej z dwóch kategorii projektów: sektor usług i sektor przemysłowy. Różnią się one w niewielkim stopniu.

Kryteria jakościowe dla wybranych regionów obniża się do 5, a nawet 4 punktów.

Inne artykuły z kategorii: Polska Strefa Inwestycji Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane