ESG

Kompleksowo wspieramy przedsiębiorstwa na każdym etapie wdrażania zrównoważonego rozwoju oraz w weryfikacji raportowania przygotowanego wg ESRS

ESG – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Rozumiemy wymagania zrównoważonego rozwoju i potrzeby Klienta

Klientów Grant Thornton wspieramy kompleksowo na każdym etapie wdrażania zrównoważonego rozwoju od analizy luk ESG, regulacji zakresie ESG, badań ryzyk i istotności, liczenia śladu węglowego przez strategię ESG do raportowania ESG. Ponadto przeprowadzamy weryfikacje raportowania zrównoważonego rozwoju przygotowane zgodnie ze standardami ESRS lub innymi jak np. GRI. Pomagamy Klientom nie tylko spełniać wymogli legislacyjne, ale również budować wizerunek firmy szanującej środowisko i społeczeństwo, a tym samym pozyskiwać zaufanie interesariuszy firmy, w tym inwestorów.
Skontaktuj się

Co aktualnie warto wiedzieć?

Czym jest ESG?

ESG to zintegrowany, niefinansowy model oceny przedsiębiorstwa, obejmujący trzy obszary zrównoważonego rozwoju: Environmental (środowiskowy), Social (społeczny) i Governance (zarządczy).

W obszarze środowiskowym kładzie się nacisk na efektywność energetyczną, zrównoważony rozwójzasobami naturalnymi, jak woda, powietrze, czy bioróznorodność, a także zapobieganiu zmian klimatu, w tym redukcji śladu węglowego czy śladu wodnego w celu utrzymania dobrostanu i najlepszych warunków życia przyszłych pokoleń. Koncepcja ESG w obszarze społecznym uwzględnia troskę o pracowników, dostawców i społeczności lokalne, kładąc nacisk na równość, różnorodność i bezpieczeństwo pracy. Aspekt zarządczy koncentruje się na transparentności, etyce biznesowej, skutecznym zarządzaniu ryzykiem i odpowiedzialności korporacyjnej, a także bezpieczeństwa informacji.

Inwestorzy coraz częściej uwzględniają kryteria ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, uznając, że firmy efektywnie zarządzające aspektami zrównoważonego rozwoju są bardziej odpowiedzialne, długoterminowo efektywne i odporne na zmienne warunki rynkowe.

Dowiedz się więcej: Czym jest ESG i jak wpłynie na przyszłość Twojej firmy?

W tym jesteśmy dobrzy

Najważniejsze pojęcia ESG

 • CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) – Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • CSDDD (Corporate Sustainable Due Diligence Directive) – Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • ESG – Kwestie środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny.
 • ESRS (European Sustainability Reporting Standards) – Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju
 • Strategia ESG – planowanie rozwoju firmy w oparciu o trzy podstawowe filary: E (Environmental), czyli zagadnienia środowiskowe, S (Social) – jak zagadnienia społeczne i G (Governance) – zagadnienia  dotyczące ładu korporacyjnego. Przy opracowywaniu strategii ESG należy pamiętać, że jej skuteczność wymaga zgodności z długoterminową strategią biznesową firmy.
 • Raport ESG – dokument, który zawiera informacje o działalności firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym o jej wpływie na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie.
 • Taksonomia działalności zrównoważonej środowiskowo – wspólne ramy klasyfikacyjne dla zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej
 • LSME – standardy raportowania obowiązkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw będących jednostkami zainteresowania publicznego
 • VSME – dobrowolne standardy raportowania dla małych i średnich przedsiębiorstw mające na celu zapewnienie spełnienia minimum informacyjnego dla instytucji finansowych i dużych kontrahentów w łańcuchu wartości

   Kto ma obowiązek raportowania ESG?

   Nowe wymogi ujawnieniowe to już nie zapowiedź nadchodzących zmian, ale nowa rzeczywistość dla firm. Zgodnie z Europejską Dyrektywą dotyczącą Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) oraz Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards – ESRS) spółki mają lub będą wkrótce miały obowiązek ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym zarządzaniem oraz wykazania wpływu czynników ESG na decyzje biznesowe organizacji.

   Obowiązek raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju

   Uwaga! wartości w EUR zostaną przeliczone na PLN przy okazji implementacji dyrektywy CSRD do polskich przepisów.

   Warto podkreślić, że o ile w raportowaniu za 2024 rok mówimy o spełnieniu kryterium zatrudnienia i jednego z dwóch finansowych kryteriów o tyle od raportowania za 2025 rok wystarczy spełnić dwa z trzech kryteriów. Można więc nie spełniać kryterium zatrudnienia, ale i tak mieć obowiązek przygotowania raportowania ESG. Obowiązkowe raportowanie zrównoważonego rozwoju, będzie podlegać corocznej weryfikacji przez audytorów.

   Kto jeszcze może być zainteresowany przygotowaniem raportowania ESG?

   Firmy, które w najbliższym czasie nie będą podlegały obowiązkowi raportowania z dużym prawdopodobieństwem, będąc w łańcuchu dostaw swoich klientów, zostaną poproszone o dostarczenie danych i informacji do Raportów ESG swoich kontrahentów.

   Doradztwo Grant Thornton w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym budowaniu strategii ESG i raportowania ESG jest skierowane do organizacji, które już mają lub w krótce będą miały obowiązek raportowania zgodnie dyrektywą UE CSRD oraz ze standardami raportowania ESRS, jak również do organizacji, które nie będą miały formalnego obowiązku raportowania ESG, ale znajdują się w łańcuchach dostaw swoich klientów.

   A także dla firm, które chcą sprostać wyzwaniom stawianym ze strony interesariuszy oraz rynku w zakresie ESG oraz przedsiębiorstw, którym bliskie są aspekty zrównoważonego rozwoju.

   Małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie mają obowiązku raportowania, ale chciałby przygotować Raport ESG mogą skorzystać z uproszczonych standardów raportowania VSME, która zapewniają spełnienie minimum informacyjnego dla instytucji finansowych i dużych kontrahentów w łańcuchu wartości.

   Dlaczego raportowanie ESG jest ważne?

   Ujawnienia w obszarach ESG definiują zarówno sposób, w jaki przedsiębiorstwa prowadzą swoją działalność oraz to, w jaki sposób angażują się w działania na rzecz środowiska, pracowników i społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego.

   Obowiązek ujawnień, zgodnie ze standardami ESRS, wymusza również na firmach konieczność rzetelnej analizy wpływu kwestii środowiskowych i społecznych na strategię, wyniki finansowe i wartość organizacji.

   Informacje na ten temat będą podstawą do podejmowania decyzji przez inwestorów, fundusze private equity, instytucje finansowe, a także klientów i końcowych użytkowników.

   Dziś, wśród kryteriów oceny atrakcyjności firmy stają się coraz ważniejsze takie czynniki, jak poziom emisji CO2, efektywność energetyczna, korzystanie z zielonych źródeł energii, równość i różnorodność, współpraca w łańcuchu dostaw, stosowane polityki i podejmowanie inicjatyw na rzecz szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju.

   Co zyskasz dzięki raportowaniu zrównoważonego rozwoju:

   • wiedzę na temat wpływu firmy na środowisko i społeczeństwo oraz środowiska i społeczeństwa na podejmowane decyzje i inwestycje firmy oraz jej wartość;
   • długofalową strategięESG zaspokajającą potrzeby interesariuszy;
   • poprawę efektywności operacyjnej i obniżenie kosztów;
   • przyciąganie, motywowanie i zatrzymywanie pracowników;
   • wzrost zaufania interesariuszy(pracowników, społeczeństwa, kontrahentów, klientów, inwestorów);
   • spełnienie wymogów regulacyjnych;
   • dostęp do „zielonego” finansowania.
   Zrównoważony rozwój przewagą konkurencyjną w firmie

   Wprowadzenie strategii zrównoważonego rozwoju skutkuje nie tylko zwiększonym zainteresowaniem inwestorów, pracowników i klientów, ale poprawia efektywność zarządczą firmy – wynika z badania Grant Thornton wśród 5000 średnich firm na świecie.

   Sprawdź

   Aktualne wyzwania w obszarze ESG

   Dostosowanie się do zmian w prawie

   Presja regulacyjna związana z dostosowaniem się do zmian legislacyjnych wynikających z Dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) oraz powiązanych z nią regulacji takich, jak: Europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS), Rozporządzenie w sprawie Taksonomii UE, Akty delegowane w sprawie Taksonomii UE, Proponowana Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wiele innych regulacji prawnych, które podlegają nieustannym zmianom.

   Czytaj więcej

   Intereseriusze i ich oczekiwania

   Presja ze strony interesariuszy: inwestorzy, fundusze private equity, instytucje finansowe, kontrahenci, klienci, użytkownicy końcowi

   Czytaj więcej

   Środowisko

   Presja środowiskowa: zapobieganie negatywnym zmianom klimatu, efektywność energetyczna, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, jak woda, powietrze, czy bioróżnorodność, redukcja śladu węglowego czy śladu wodnego.

   Czytaj więcej

   Zrównoważony rozwój. Strategia ESG i raportowanie - najczęstsze pytania

   • Czym jest konsulting w zakresie zrównoważonego rozwoju?

    Konsulting w zakresie ESG obejmuje szereg działań mających na celu wspieranie przedsiębiorstw w odpowiadaniu na wyzwania, rozwiązywaniu problemów i osiąganiu celów w zakresie zrównoważonego zarządzania ESG.

    W doradztwie w zakresie zrównoważonego rozwoju stosujemy elastyczne podejściem mające na celu identyfikację konkretnych potrzeb Klienta i dopasowanie dedykowanych do danej sytuacji rozwiązań.

   • Jak wygląda współpraca?

    Rozpoczynamy współpracę z Klientem od spotkania w celu pozyskania informacji na temat konkretnych potrzeb firmy w zakresie ESG i opracowania dedykowanej dla Klienta oferty współpracy.

    Pracujemy z Klientem na autorskich metodykach, których część jest tworzona specjalnie dla Klienta.

    Podstawą naszych sukcesów jest nie tylko wsłuchiwanie się w problemy i wyzwania naszych Klientów, ale również partnerskie podejście oraz otwarta komunikacja.

   • Po co tworzyć strategię ESG

    Strategia ESG, podobnie jak strategia biznesowa firmy, wyznacza kierunki rozwoju organizacji. Strategia ESG dodatkowo pozwala ustalić priorytety oraz określić działania i projekty w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: środowiska, społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego. Założone w strategii ESG cele wraz z ich wartościami i sposobami pomiaru pozwalają na monitorowanie postępów oraz na sprawne przygotowanie sprawozdania z ich realizacji w postaci Raportu ESG.

   • Kiedy zacząć przygotowywać raportowanie zrównoważonego rozwoju?

    Jak najwcześniej. Już teraz występuje na rynku bardzo duże zapotrzebowanie na usługi doradcze w tym zakresie, a w raz ze zmianami które przyniesie 2025 rok to zapotrzebowanie jeszcze wzrośnie. Przy czym proces tworzenia raportowania, budowania strategii, analizy technicznych kryteriów kwalifikacji czy podwójnej istotności są to procesy czasochłonne i same zajmują po kilka miesięcy.

   • Ile kosztuje doradztwo biznesowe?

    Koszty doradztwa w zakresie zrównoważonego rozwoju mogą znacznie się różnić i zależą od wielu czynników, takich jak zakres usług, doświadczenie doradcy, branża, w której działa firma, region geograficzny, a także specyficzne potrzeby Klienta, które są rozpoznawane podczas pierwszych rozmów z Klientem i wstępnych analiz.

   • Jak wybrać dobrego audytora do weryfikacji sprawozdań zrównoważonego rozwoju?

    Najlepiej kierować się przede wszystkim doświadczeniem. Jako Grant Thornton przeprowadzaliśmy już pierwsze weryfikacje raportowania zrównoważonego rozwoju sporządzone według standardów ESRS za 2023 rok. Co więcej posiadamy również doświadczenie w weryfikacji wskaźników GRI.

   • Zobacz pozostałe (1)

   Skontaktuj się

   Beata Kozyra

   Dyrektor ds. ESG

   LIDER ZESPOŁU

   Beata Kozyra

   Beata jest odpowiedzialna za obszar ESG w Grant Thornton. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie biznesowe, w tym związane z tworzeniem i operacjonalizacją aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Jej kluczową kompetencją jest tworzenie Raportów ESG oraz umiejętność tworzenia i wdrażania strategii ESG i strategii biznesu firmy z uwzględnieniem zintegrowanej strategii zrównoważonego rozwoju oraz kaskadowanie celów strategicznych na poziom operacyjny i taktyczny, a także opracowywanie niezbędnych do realizacji ww. celów: modeli biznesowych, planów działań, alokacji zasobów oraz budżetu, a także zarządzaniem procesem zmian w organizacji. Jest członkiem międzynarodowej inicjatywy Net Zero Carbon Events i członkiem międzynarodowego Zespołu ds. metodologii liczenia śladu węglowego dla branży eventowej. Jest również członkiem Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izby Gospodarczej KIG. Pracowała z ponad 50-cioma firmami zarówno w zarządach, jak i jako konsultant ds. strategii biznesu oraz raportowania ESG. Ukończyła studia doktoranckie, 3 studia podyplomowe z szeroko pojętego zarządzania oraz wiele szkoleń i certyfikowanych kursów z zakresu analizy strategicznej, tworzenia i wdrażania strategii oraz raportowania ESG.

   LIDER ZESPOŁU

   Paweł Zaczyński

   Jest biegłym rewidentem. Ekspert ds. raportowania zrównoważonego rozwoju. Lider zespołu ESG Grant Thornton. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych w zakresie raportowanie zrównoważonego rozwoju. Od 2023 roku jest członkiem Komitetu Zrównoważonego Rozwoju przy SEG. W latach 2011-2013 Członek Komitetu ds. Sektora Publicznego przy Europejskim Stowarzyszeniu Księgowych. Jest prelegentem na warsztatach i seminariach dotyczących ESG, organizowanych m.in. przez dziennik „Rzeczpospolita”, „Puls Biznesu”, „Wprost”. Współpracuje z Polską Izbę Biegłych Rewidentów przy szkoleniu i doskonaleniu zawodowym biegłych rewidentów w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju. Autor wielu publikacji w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju m.in. dla „Parkietu”. Biegle posługuje się j. angielskim. Posiada Diploma in International Financial Reporting ACCA. Jest absolwentem SGH.

   Dlaczego Grant Thornton?

   W Grant Thornton posiadamy nie tylko kompetencje w zakresie raportowanie ESG. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie aby wspólnie z Państwem przejść przez ten proces, zaplanować go w sposób efektywny, zwrócić Państwu uwagę na wczesnym etapie na odpowiednie ryzyka i dotrzymać umówionych terminów. Komunikujemy się z Państwem na każdym etapie badania, odpowiednio wcześnie adresując pojawiające się wyzwania.

   Łączymy zindywidualizowane podejście do specyfiki działalności Klienta z doświadczeniem w zakresie doboru najbardziej efektywnych metod i narzędzi analitycznych z punktu widzenia oczekiwanych informacji.

   • 31 lat

    działalności w Polsce

   • 1000+

    pracowników w 7 biurach

   • 2400+

    zadowolonych Klientów rocznie

   Zapytaj o ofertę usługi

   ESG

   Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

   Pole zawiera niedozwolone znaki

   Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

   Skontaktuj się

   Beata Kozyra

   Dyrektor ds. ESG

   Skontaktuj się

   Beata Kozyra

   Dyrektor ds. ESG

   Poproś o kontakt