Badanie Deklaracji Kompletności (LUCID, VerpackG)

Skontaktuj się

Marcin Diakonowicz

Partner, Biegły rewident

Skontaktuj się

Paweł Trzeciak

Dyrektor Zespołu Business Risk Services, Biegły rewident

Kto sporządza Deklarację o Kompletności?

Firmy, które wprowadzają na rynek niemiecki kierowane do konsumentów produkty, zarejestrowały się na platformie LUCID i po przekroczeniu określonych limitów typów opakowań, zgodnie z par. 11 niemieckiej ustawy o opakowaniach (VerpackG), winny sporządzić tzw. Deklarację o Kompletności (niem.: Vollständigkeitserklärung)

 • Obowiązek poddania Deklaracji badaniu

  Wspominana ustawa nakłada na jednostki obowiązek poddania Deklaracji badaniu przez uprawnionego biegłego, wpisanego do rejestru prowadzonego przez Urząd ds. opakowań (niem.: Zentrale Stelle Verpackungsregister ZSVR). Z przeprowadzonego badania biegły sporządza sprawozdanie z badania deklaracji.

 • Termin złożenia Deklaracji o Kompletności

  Zbadana Deklaracja wraz ze sprawozdaniem biegłego winna być wysłana na platformę LUCID do dnia 15 maja roku następującego po roku, za który była sporządzana Deklaracja.

 • Jakie są kary?

  Niedotrzymanie terminu sporządzenia i złożenia Deklaracji grozi nałożeniem kar administracyjnych do kwoty 100 000 EUR.

Zakres wsparcia

Zgodnie z wytycznymi ZSVR jesteśmy zobligowani do przeprowadzenia audytu w 10 krokach. Naszym zadaniem jest m.in.:

 • Potwierdzenie zgodność danych wpisanych w Deklaracji z danymi producenta w rejestrze LUCID

  ….a także zakres odpowiedzialności, np. w odniesieniu do marek własnych, przywozu, produktów promocyjnych.

 • Weryfikacje kluczowych faktów i dokumentów
  • zweryfikowanie czy umowa jednostki z organizacją zagospodarowania odpadów została zawarta prawidłowo i we właściwym terminie,
  • zapoznanie się z procesem jednostki w zakresie przetwarzania danych o pakowniach wprowadzonych do obrotu, celem oszacowania ryzyka ewentualnych błędów w sporządzonej deklaracji a następnie w celu zaprojektowania dalszych procedur audytorskich,
  • zweryfikowanie prawidłowości klasyfikacji danego materiału jako opakowanie objęte obowiązkiem raportowania lub inne
  • zweryfikowanie prawidłowości i aktualności „danych podstawowych” stosowanych w systemach informatycznych jednostki w zakresie wprowadzanych opakowań
  • badanie prób dokumentów źródłowych potwierdzających sprzedaż do Niemiec
  • zweryfikowanie prawidłowości ustalania wagi opakowań
  • zweryfikowanie prawidłowości przypisania sprzedaży do właściwego okresu/roku sprawozdawczego
 • Końcowe potwierdzenie wagi i klasyfikacji opakowań wykazanych w Deklaracji

Ważny fragment

W wyniku przeprowadzenia audytu biegły sporządza raport z badania, w którym potwierdza bądź nie prawidłowość danych zawartych w Deklaracji z danymi źródłowymi jednostki.

Purpurowy informator Raportowanie niefinansowe

Kogo dotyczy obowiązek i jaki jest jego zakres?

Czym jest Deklaracja o Kompletności?

Zgodnie z założeniami niemieckiego ustawodawcy, Deklaracja o Kompletności ma służyć zwiększeniu przejrzystości informacji w zakresie opakowań wprowadzanych do obrotu. Podstawowym celem nałożonego obowiązku jest zmuszenie producentów opakowań podlegających obowiązkowi uczestnictwa w systemie zagospodarowania odpadów do pełnego i prawidłowego wywiązania się z obowiązku uczestnictwa w systemie.

Deklaracja musi zawierać informacje o rodzaju materiału i masie całej opakowań zewnętrznych wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym – w tym również tych, które są wytwarzane jako odpady po wykorzystaniu przez przemysł lub duże przedsiębiorstwa handlowe.

Deklaracja wymaga zbadania i potwierdzenia przez biegłego rewidenta, doradcy podatkowego lub biegłego sądowego zarejestrowanego przez Urząd ds. opakowań.

Kto jest zobowiązany sporządzać Deklarację?

Obowiązek sporządzenia i złożenia Deklaracji ciąży na jednostce wtedy, gdy rzeczywista ilość opakowań wprowadzonych do obrotu jeden z trzech następujących progów ilościowych w poprzednim roku kalendarzowym:

 1. szkło: 80 000 kg,
 2. papier i karton: 50 000 kg,
 3. inne materiały (w tym z metali żelaznych, aluminium, tworzywa sztuczne, kartony do napojów): 30 000 kg.

Jednakże ZSVR, jak również właściwe władze Landu, są upoważnione do żądania złożenia Deklaracji w dowolnym momencie, nawet jeśli wartości te spadną poniżej tych progów.

Gdzie jest składana Deklaracja?

Deklaracja wraz ze sprawozdaniem biegłego z badania deklaracji muszą być złożone w formie elektronicznej do centralnego rejestru opakowań (LUCID). Szczegóły dotyczące sposobu składania Deklaracji oraz sposobu podpisywania Deklaracji kwalifikowanym podpisem elektronicznym i technicznej procedury składania Deklaracji można znaleźć w instrukcji dostępnej na stronie tu.

Dlaczego Grant Thornton?

Audytorzy z uprawnieniami do audytu Deklaracji

Jako jedyna renomowana firma audytorska w Polsce posiadamy uprawnienia do przeprowadzenia audytu Deklaracji. Audyt przeprowadzamy zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Urząd ds. opakowań (niem.: Zentrale Stelle Verpackungsregister ZSVR).

 • 100+

  audytorów. Liczny i doświadczony Zespół

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 4. miejsce

  w Rankingu audytorów Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej

Zapytaj o ofertę usługi

Badanie Deklaracji Kompletności (LUCID, VerpackG)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Marcin Diakonowicz

Partner, Biegły rewident

Specjalizacje

Skontaktuj się

Paweł Trzeciak

Dyrektor Zespołu Business Risk Services, Biegły rewident

Specjalizacje

Skontaktuj się

Marcin Diakonowicz

Partner, Biegły rewident

Specjalizacje

Skontaktuj się

Paweł Trzeciak

Dyrektor Zespołu Business Risk Services, Biegły rewident

Specjalizacje

Poproś o kontakt