fbpx

GrantThornton

Badanie Deklaracji Kompletności (LUCID, VerpackG)

Skontaktuj się

Paweł Trzeciak

Dyrektor Zespołu Business Risk Services, Biegły rewident

Specjalizacje

Treść artykułu

Firmy, które wprowadzają na rynek niemiecki kierowane do konsumentów produkty, zarejestrowały się na platformie LUCID i po przekroczeniu określonych limitów typów opakowań, zgodnie z par. 11 niemieckiej ustawy o opakowaniach (VerpackG), winny sporządzić tzw. Deklarację o Kompletności (niem.: Vollständigkeitserklärung)

Skontaktuj się

Paweł Trzeciak

Dyrektor Zespołu Business Risk Services, Biegły rewident

Specjalizacje

Wspominana ustawa nakłada na jednostki obowiązek poddania Deklaracji badaniu przez uprawnionego biegłego, wpisanego do rejestru prowadzonego przez Urząd ds. opakowań (niem.: Zentrale Stelle Verpackungsregister ZSVR). Z przeprowadzonego badania biegły sporządza sprawozdanie z badania deklaracji.

Zbadana Deklaracja wraz ze sprawozdaniem biegłego winna być wysłana na platformę LUCID do dnia 15 maja roku następującego po roku, za który była sporządzana Deklaracja.

Ważny fragment

Niedotrzymanie terminu sporządzenia i złożenia Deklaracji grozi nałożeniem kar administracyjnych do kwoty 100 000 EUR.

Audyt Deklaracji o Kompletności. Jak możemy pomóc?

Jako jedyna renomowana firma audytorska w Polsce posiadamy uprawnienia do przeprowadzenia audytu Deklaracji.

Audyt przeprowadzamy zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Urząd ds. opakowań (niem.: Zentrale Stelle Verpackungsregister ZSVR).

Jak przebiega audyt Deklaracji o Kompletności?

Zgodnie z wytycznymi ZSVR jesteśmy zobligowani do przeprowadzenia audytu w 10 krokach. Naszym zadaniem jest m.in.:

 • potwierdzenie zgodność danych wpisanych w Deklaracji z danymi producenta w rejestrze LUCID, a także zakres odpowiedzialności, np. w odniesieniu do marek własnych, przywozu, produktów promocyjnych,
 • zweryfikowanie czy umowa jednostki z organizacją zagospodarowania odpadów została zawarta prawidłowo i we właściwym terminie,
 • zapoznanie się z procesem jednostki w zakresie przetwarzania danych o pakowniach wprowadzonych do obrotu, celem oszacowania ryzyka ewentualnych błędów w sporządzonej deklaracji a następnie w celu zaprojektowania dalszych procedur audytorskich,
 • zweryfikowanie prawidłowości klasyfikacji danego materiału jako opakowanie objęte obowiązkiem raportowania lub inne
 • zweryfikowanie prawidłowości i aktualności „danych podstawowych” stosowanych w systemach informatycznych jednostki w zakresie wprowadzanych opakowań
 • badanie prób dokumentów źródłowych potwierdzających sprzedaż do Niemiec
 • zweryfikowanie prawidłowości ustalania wagi opakowań
 • zweryfikowanie prawidłowości przypisania sprzedaży do właściwego okresu/roku sprawozdawczego
 • końcowe potwierdzenie wagi i klasyfikacji opakowań wykazanych w Deklaracji

Ważny fragment

W wyniku przeprowadzenia audytu biegły sporządza raport z badania, w którym potwierdza bądź nie prawidłowość danych zawartych w Deklaracji z danymi źródłowymi jednostki.

Czym jest Deklaracja o Kompletności?

Zgodnie z założeniami niemieckiego ustawodawcy, Deklaracja o Kompletności ma służyć zwiększeniu przejrzystość informacji w zakresie do opakowań wprowadzanych do obrotu. Podstawowym celem nałożonego obowiązku jest zmuszenie producentów opakowań podlegających obowiązkowi uczestnictwa w systemie zagospodarowania odpadów do pełnego i prawidłowego wywiązania się z obowiązku uczestnictwa w systemie.

Deklaracja musi zawierać informacje o rodzaju materiału i masie całej opakowań zewnętrznych wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym – w tym również tych, które są wytwarzane jako odpady po wykorzystaniu przez przemysł lub duże przedsiębiorstwa handlowe.

Deklaracja wymaga zbadania i potwierdzenia przez biegłego rewidenta, doradcy podatkowego lub biegłego sądowego zarejestrowanego przez Urząd ds. opakowań.

Kto jest zobowiązany sporządzać Deklarację?

Obowiązek sporządzenia i złożenia Deklaracji ciąży na jednostce wtedy, gdy rzeczywista ilość opakowań wprowadzonych do obrotu jeden z trzech następujących progów ilościowych w poprzednim roku kalendarzowym:

 1. szkło: 80 000 kg,
 2. papier i karton: 50 000 kg
 3. inne materiały (w tym z metali żelaznych, aluminium, tworzywa sztuczne, kartony do napojów): 30 000 kg,.

Jednakże ZSVR, jak również właściwe władze Landu, są upoważnione do żądania złożenia Deklaracji w dowolnym momencie, nawet jeśli wartości te spadną poniżej tych progów.

Gdzie jest składana Deklaracja?

Deklaracja wraz ze sprawozdaniem biegłego z badania deklaracji muszą być złożone w formie elektronicznej do centralnego rejestru opakowań (LUCID). Szczegóły dotyczące sposobu składania Deklaracji oraz sposobu podpisywania Deklaracji kwalifikowanym podpisem elektronicznym i technicznej procedury składania Deklaracji można znaleźć w instrukcji dostępnej na stronie tu.

Skontaktuj się

Paweł Trzeciak

Dyrektor Zespołu Business Risk Services, Biegły rewident

Specjalizacje

Inne artykuły z kategorii: Audyt Zobacz wszystkie

Raportowanie niefinansowe (ESG) – zakres raportowania w latach 2022-2024

Jesteśmy w trakcie rewolucji związanej z raportowaniem niefinansowym. W najbliższych latach zasadniczo zmieni się zakres tego raportowania, zostanie ono znacząco poszerzone jak również ustrukturyzowane i wystandaryzowane. Zmiany spowodują nie tylko wyższą jakość i wartość informacyjną…

Najczęściej czytane