fbpx

Przygotowanie części finansowej prospektu emisyjnego

Treść artykułu

Rolą audytora w procesie debiutu giełdowego jest potwierdzenie  prawidłowości, rzetelności, jasności i porównywalności danych finansowych prezentowanych w prospekcie emisyjnym.

Prospekt emisyjny zawiera informacje finansowe dotyczące emitenta i papierów wartościowych, które mają zostać wprowadzone na rynek regulowany. Służy przede wszystkim do zaprezentowania charakterystyki prowadzonej działalności, planów, osiąganych wyników finansowych. Opracowany we współpracy z Grant Thornton prospekt emisyjny ma na celu uwiarygodnienie zawartych w nim danych finansowych.

W procesie przygotowywania części finansowej prospektu pracujemy z kilkoma sprawozdaniami finansowymi jednocześnie, aby ocenić, czy dane finansowe w nich zawarte mogą być uznane przez potencjalnych inwestorów za wiarygodną podstawę do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

W ramach przygotowania części finansowej prospektu emisyjnego zapewniamy:

  • Opracowanie we współpracy z Klientem strategii procesu i szczegółowego planu działania;
  • Doradztwo w zakresie stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
  • Potwierdzenie prawidłowości i rzetelności historycznych danych finansowych zamieszczonych w prospekcie i obejmujących ostatnie trzy lata;
  • Sporządzenie części prospektu zatytułowanej „Historyczne informacje finansowe emitenta”, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 809/2004;
  • Weryfikacja danych finansowych pro-forma, prognozy lub wyników finansowych zamieszczonych w prospekcie.
Zobacz prezentację

Duża liczba notowanych spółek i wciąż nowe debiuty dowodzą atrakcyjności pozyskiwania środków na rozwój za pośrednictwem giełdy.

Status spółki publicznej pozwala na pozyskanie relatywnie taniego kapitału, zwiększenie prestiżu i wiarygodności jako partnera w biznesie oraz zwiększa rozpoznawalność marki.  W  ocenie wielu przedsiębiorstw korzyści z posiadania statusu spółki giełdowej w pełni rekompensują koszty i obowiązki związane z upublicznieniem.

Jako audytor w procesie oferty publicznej emitentów działających w branży produkcyjnej, handlowej, budowlanej, usługowej, tworzących grupy kapitałowe, prezentujących dane finansowe według polskich zasad rachunkowości lub według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wypracowaliśmy rozwiązania pozwalające na  wybór najlepszych dla Klienta rozwiązań.

Szczegółowych informacji na temat procesu przygotowania części finansowej prospektu emisyjnego udzielają nasi doradcy.

Inne artykuły z kategorii: Audyt Zobacz wszystkie

Raportowania niefinansowe – rola biegłego rewidenta

Jakie są zadania biegłego rewidenta w odniesieniu do sprawozdania z działalności i raportu niefinansowego? Czego oczekuje audytor od spółki przygotowującej sprawozdanie ESG, a jak rolę audytora widzi nadzorca? Na ten temat Magdalena Raczek-Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu…

Najczęściej czytane