fbpx

Treść artykułu

Podmioty finansowe działają na ściśle regulowanym rynku podlegającym ciągłym zmianom. Tylko w ostatnich latach weszły takie regulacje jak wdrożenie MSSF 9, MIFID II, Rekomendacja H, Rekomendacja S, Rekomendacja T. Banki musiały wdrożyć rozwiązania związane z STIR czy Split Payment. Ubezpieczycieli czeka wdrożenie MSSF 17. Zmiany dotyczą także cyfryzacji, cyberbezpieczeństwa, wykorzystania technologii blockchain i Big Data, dynamicznie rozwijających się fintechów oraz wzmacniania zaufania na rynku.

Czytaj więcej: Jak wzrosną koszty finansowania w kredytach opartych na stawce WIBOR?

Dobrą alternatywą dla budowania wewnętrznych zasobów jest korzystanie ze wsparcia ekspertów zewnętrznych. Specjaliści Grant Thornton posiadają doświadczenie zebrane we współpracy z bankami, firmami leasingowymi, towarzystwami funduszy inwestycyjnych, domami maklerskimi czy ubezpieczycielami. Dzięki temu możemy zaproponować Państwu najlepsze rozwiązania pomagające w realizacji Państwa celów.

Zakres usług dla podmiotów finansowych:

  • Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej jak i Ustawą o rachunkowości banków komercyjnych, oddziałów instytucji kredytowych i banków zagranicznych, firm leasingowych, funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, ubezpieczycieli, firm zarządzających wierzytelnościami oraz prowadzących działalność pożyczkową.
  • Wyceny lokat Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, nasze prace polegają na oszacowaniu wartości aktywów niepublicznych (nie tylko akcji i udziałów), w których TFI lokują swoje kapitały. W związku z aktualnymi przepisami i wymogami KNF, wycena realizowana jest cyklicznie jako aktualizacje, najczęściej kwartalne przy zachowaniu ściśle określonych terminów dotyczących sporządzenia i dostarczenia wyników wyceny do klienta oraz depozytariuszy.
  • Niezależny Przegląd Przedsiębiorstw (IBR), przygotowany raport dostarcza wierzycielom wiarygodną informację na temat bieżącej sytuacji danego przedsiębiorstwa oraz jego dalszych perspektyw.
  • Weryfikacja modeli finansowych, kompleksowo analizujemy i sprawdzamy poprawność dostarczonych przez klienta modeli finansowych. W zależności od potrzeb możemy zweryfikować modele pod kątem przyjętych założeń biznesowych, a także ocenić ich poprawność metodyczną, logiczną i matematyczną. Wskazujemy ewentualne błędy w modelu lub wyjaśniamy powstałe wątpliwości, w rezultacie wydajemy opinię końcową o poprawności sporządzenia modelu finansowego.
  • Weryfikacja modelu wyceny wg MSSF 9 weryfikujemy homogeniczność segmentów, poprawność oszacowania parametrów LGD, PD, EAD, CCF. Weryfikujemy kompletność i poprawność danych przyjętych do wyliczeń, wskazujemy na nieścisłości metodologiczne i przygotowujemy rekomendacje zmian w modelach.

Najczęściej czytane