Fundusze europejskie i programy regionalne 2021-2027

Choć mamy już połowę roku 2023, a budżetowanie unijne obejmuje lata 2021-2027, fundusze z tej perspektywy dopiero co ruszyły.

Czas najwyższy usystematyzować wiedzę o poszczególnych programach. Dlatego przygotowaliśmy krótkie kompendia wiedzy na temat tego, jakie środki, na jakie działania i dla kogo będą dostępne w rozdaniu 2021-2027, w ramach programów krajowych i regionalnych. Każda publikacja zawiera informacje na temat poszczególnych priorytetów, dostępnych środków oraz rodzajów działań, na realizację których będzie można pozyskać dofinansowanie.

Odwiedzajcie więc naszą stronę i korzystajcie z opracowanego przez nas materiału.

Skontaktuj się

Maria Murawska

Senior Menedżer

Zaplanowana kwota wsparcia ze środków UE to prawie 75,6 mld EUR!

<b>33.5 mld</b> - Programy regionalne

Programy regionalne 2021-2027

Województwo Wysokość dofinansowania (EUR) Więcej
Dolnośląskie 2,32 mld Pobierz PDF >>
Kujawsko-pomorskie 1,84 mld Pobierz PDF >>
Lubelskie 2,43 mld Pobierz PDF >>
Lubuskie 0,91 mld Pobierz PDF >>
Łódzkie 2,74 mld Pobierz PDF >>
Małopolskie 2,69 mld Pobierz PDF >>
Mazowieckie 2,10 mld Pobierz PDF >>
Opolskie 0,97 mld Pobierz PDF >>
Podkarpackie 2,27 mld Pobierz PDF >>
Podlaskie 1,30 mld Pobierz PDF >>
Pomorskie 1,75 mld Pobierz PDF >>
Śląskie 5,14 mld Pobierz PDF >>
Świętokrzyskie 1,46 mld Pobierz PDF >>
Warmińsko-mazurskie 1,79 mld Pobierz PDF >>
Wielkopolskie 2,15 mld Pobierz PDF >>
Zachodniopomorskie 1,69 mld Pobierz PDF >>

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)

Program ten stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020. Celem Programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Fundusze w wysokości prawie 25 mld euro przeznaczone są m. in. na:

 • inwestycje zwiększające efektywność energetyczną budynków,
 • inwestycje w odnawialne źródła energii,
 • zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznych oraz rozwój inteligentnych sieci gazowych,
 • ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
 • poprawę gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami,
 • działania zmniejszające emisję w transporcie i zwiększające spójność komunikacyjną,
 • wsparcie systemu ochrony zdrowia,
 • wsparcie instytucji kultury.

Wnioski aplikacyjne mogą składać podmioty sektora publicznego, jak i prywatnego. Wsparcie dostępne jest w formie dotacji oraz finansowania zwrotnego.

Podsumowanie i szczegóły

Priorytet Nazwa Wysokość dofinansowania (EUR) Więcej
I Wsparcie sektorów energetyka
i środowisko z Funduszu Spójności
5 430 660 750,00 Pobierz PDF >>
II Wsparcie sektorów energetyka
i środowisko z EFRR
6 435 256 314,00 Pobierz PDF >>
III Transport miejski 2 352 941 177,00 Pobierz PDF >>
IV Wsparcie sektora transportu
z Funduszu Spójności
5 158 823 530,00 Pobierz PDF >>
V Wsparcie sektora transportu
z EFRR
8 015 589 065,00 Pobierz PDF >>
VI Zdrowie 815 472 072,00 Pobierz PDF >>
VII Kultura 752 743 451,00 Pobierz PDF >>

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Program ten stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów, tj. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Cele Programu to:

 • zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii,
 • wzrost konkurencyjności MŚP,
 • rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości,
 • transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii.

Fundusze w wysokości prawie 8 mld euro przeznaczone są m. in. na:

 • rozwój gospodarczy, innowacyjność oraz B+R,
 • transfer technologii,
 • wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu w Polsce,
 • cyfryzację, gospodarkę 4.0.

Środki z Programu przeznaczone są przede wszystkim na wsparcie podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw, w szczególności MŚP. Wsparcie z Programu obejmuje zarówno wytwarzanie innowacji w organizacjach badawczych i podmiotach prywatnych, jak również transfer technologii oraz dyfuzję i wykorzystanie innowacji w przedsiębiorstwach.

Wsparcie udzielane jest w formie bezzwrotnej (dotacje) oraz w formie zwrotnej lub łączącej finansowanie zwrotne z dotacjami (ok. 30% alokacji programu).

Podsumowanie i szczegóły

Priorytet Nazwa Wysokość dofinansowania (EUR) Więcej
I Wsparcie dla przedsiębiorców 4 358 000 000,00 Pobierz PDF >>
II Środowisko sprzyjające innowacjom 1 469 277 310,00 Pobierz PDF >>
III Zazielenienie przedsiębiorstw 633 300 000,00 Pobierz PDF >>

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem Programu jest realizacja działań na rzecz poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

Fundusze z Unii Europejskiej w wysokości ok. 4 mld euro przeznaczone są m. in. na:

 • wzmocnienie systemu ochrony zdrowia i edukacji,
 • kształcenie kadr dla gospodarki,
 • zwiększenie jakości usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia,
 • wsparcie realizacji polityki społecznej w obszarach integracji społecznej, usług społecznych i ekonomii społecznej,
 • poprawa sytuacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami,
 • zwiększenie dostępu do opieki na najmłodszymi dziećmi,
 • poprawa dostępności do usług publicznych,
 • zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych, w tym w zakresie świadczenia usług publicznych,
 • rozwój dialogu społecznego i obywatelskiego.

Wnioski aplikacyjne mogą składać podmioty sektora publicznego, jak i prywatnego. Wsparcie dostępne jest w formie dotacji oraz finansowania zwrotnego.

Podsumowanie i szczegóły

Nazwa Wysokość dofinansowania (EUR) Więcej
I Umiejętności 2 011 272 034,00 Pobierz PDF >>
II Opieka nad dziećmi i równowaga między
życiem prywatnym i zawodowym
875 845 318,00 Pobierz PDF >>
III Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami 839 610 610,00 Pobierz PDF >>
IV Spójność społeczna i zdrowie 750 818 702,00 Pobierz PDF >>
V Innowacje społeczne (Innowacyjne działania społeczne) 204 553 244,00 Pobierz PDF >>

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021 – 2027 to kontynuacja wsparcia skierowanego do województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, w celu przyspieszenia ich rozwoju. Nowością perspektywy UE na lata 2021 – 2027 jest włączenie do programu części Mazowsza – bez Warszawy i przyległych powiatów.

Cel główny Programu to utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej.

Fundusze z Unii Europejskiej w wysokości ok. 2,6 mld euro przeznaczone są m. in. na:

 • w obszarze przedsiębiorczości – wsparcie start-upów, wykorzystanie procesów wzorniczych w MŚP, automatyzację i robotyzację MŚP, transformację modeli biznesowych w kierunku Gospodarki Obiegu Zamkniętego, pożyczki dla MŚP – inwestycje w turystykę,
 • w obszarze energii i klimatu – rozwój inteligentnych sieci energetycznych, adaptację miast do zmian klimatu, bioróżnorodność, zrównoważoną mobilność miejską,
 • w obszarze transport – ponadregionalną infrastrukturę drogową i kolejową,
 • wsparcie uzdrowisk oraz ponadregionalnych produktów turystycznych.

Wnioski aplikacyjne mogą składać podmioty sektora publicznego, jak i prywatnego. Wsparcie dostępne jest w formie dotacji oraz finansowania zwrotnego.

Podsumowanie i szczegóły

Priorytet Nazwa Wysokość dofinansowania (EUR) Więcej
I Przedsiębiorczość i innowacje 588 235 295,00 Pobierz PDF >>
II Energia i klimat 505 882 354,00 Pobierz PDF >>
III Zrównoważona mobilność miejska 494 117 648,00 Pobierz PDF >>
IV Spójna sieć transportowa 1 317 285 829,00 Pobierz PDF >>
V Zrównoważona turystyka 165 153 871,00 Pobierz PDF >>

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 jest kontynuacją Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 i stanowi kolejny etap transformacji cyfrowej kraju.

Program ma na celu m. in. budowę społeczeństwa gigabitowego, zapewnienie cyberbezpieczeństwa czy rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych.

Fundusze z Unii Europejskiej w wysokości ok. 2 mld euro przeznaczone są m. in. na:

 • usprawnianie procesów wykonywania pracy zdalnej,
 • rozwój e-edukacji,
 • korzystanie z e-usług publicznych,
 • rozwój e-usług zdrowotnych.

Wnioski aplikacyjne mogą składać podmioty sektora publicznego, jak i prywatnego. Wsparcie dostępne jest w formie dotacji.

Podsumowanie i szczegóły

Priorytet Nazwa Wysokość dofinansowania (EUR) Więcej
I Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego
internetu szerokopasmowego
800 038 869,00 Pobierz PDF >>
II Zaawansowane usługi cyfrowe 1 138 299 028,00 Pobierz PDF >>

Programy Interreg (Europejskiej Współpracy Terytorialnej)

Interreg to unijne programy, które wspierają rozwój, współpracę oraz integrację europejskich regionów. Ich zadaniem jest rozwiązywanie problemów, które wykraczają poza granice państw i które wymagają podjęcia wspólnych działań. Sprzyja to poprawie jakości życia lokalnych społeczności. Każdy projekt Interreg jest realizowany w międzynarodowych partnerstwach.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach tych programów są finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Są to międzynarodowe partnerskie projekty prowadzone w trzech rodzajach programów, do których zaliczają się:

 • programy współpracy transgranicznej – zlokalizowane na obszarach przygranicznych państw ze sobą sąsiadujących. Te programy wspierają zatrudnienie, mobilność pracowników, włączenie społeczne, integrację społeczności ponad granicami, rozwój wspólnych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • programy współpracy transnarodowej – obejmują większą część terytorium UE, a także państw spoza Unii, np.: Region Morza Bałtyckiego. Zwiększają one potencjał instytucji i administracji publicznej poprzez opracowanie
  i koordynację strategii makroregionalnych i morskich,
 • programy współpracy międzyregionalnej – ich celem jest wzmocnienie rozwoju regionalnego UE poprzez rozpowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy eksperckiej, jak również promowanie wymiany doświadczeń.

Łączny planowany budżet wynosi około 1,8 mld złotych.

W nowej perspektywie środków unijnych na latach 2021-2027 Polska będzie brała udział w 11 programach Interreg.

Polska będzie Instytucją Zarządzającą dla programów: Południowy Bałtyk, Polska-Słowacja, Polska-Saksonia, Polska-Ukraina.

Nasz kraj uczestniczyć będzie również w programach zarządzanych przez partnerów zagranicznych, do których zaliczają się programy:

 • transgraniczne: Litwa – Polska, Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska, Brandenburgia-Polska, Czechy-Polska
 • transnarodowe: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego,
 • międzyregionalne: Europa Interact.

Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 – 2027 stanowi kontynuację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” wdrażanego w latach 2014-2020.

Główne cele Programu to:

 • realizacja wspólnej polityki rybołówstwa, unijnej polityki morskiej oraz międzynarodowych zobowiązań Unii w dziedzinie zarządzania oceanami,
 • promowanie zrównoważonego rybołówstwa i ochrony żywych zasobów morza,
 • zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dzięki dostawom produktów rybołówstwa i akwakultury,
 • przyczynianie się do rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki, oraz
 • zapewnienie zdrowego stanu, bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów, ochrony na nich, a także przyczynianie się do zrównoważonego zarządzania nimi.

Fundusze w wysokości 0,5 mld euro przeznaczone są m. in. na:

 • promowanie zawodu rybaka,
 • poprawę infrastruktury w portach, przystaniach i miejscach wyładunku,
 • wsparcie ochrony i odbudowy różnorodności biologicznej ekosystemów morskich i śródlądowych,
 • zakładanie gospodarstw rybackich.

Wnioski aplikacyjne mogą składać podmioty sektora publicznego, jak i prywatnego. Wsparcie dostępne jest w formie dotacji oraz finansowania zwrotnego.

Podsumowanie i szczegóły

Priorytet Nazwa Wysokość dofinansowania (EUR) Więcej
I Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa
oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych
314 161 700,00 Pobierz PDF >>
II Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie
akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania
do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury,
przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa
żywnościowego w Unii
304 902 130,00 Pobierz PDF >>
III Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce
na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich
i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju
społeczności rybackich i sektora akwakultury
67 000 000,00 Pobierz PDF >>
IV Wzmocnienie międzynarodowego zarządzania
oceanami oraz przyczynienie się do zapewnienia
bezpieczeństwa i czystości mórz i oceanów,
ochrony na nich, a także zrównoważonego
zarządzania nimi
2 000 000,00 Pobierz PDF >>

Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE)

Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych Programów Operacyjnych Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz 2014-2020.

Program ma na celu zapewnienie skutecznego systemu realizacji polityki spójności w latach 2021-2027 w wymiarze strategicznym, wdrożeniowym i refleksyjnym.

Fundusze przeznaczone zostaną m. in. na:

 1. upowszechnienie nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi w administracji odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy w perspektywie finansowej 2021-2027
 2. stworzenie i utrzymanie odpowiednich warunków pracy dla urzędników wdrażających fundusze, które umożliwią realizację zadań wynikających z rozporządzeń unijnych
 3. zwiększenie zdolności administracyjnych instytucji wdrażających fundusze
 4. wsparcie działań koordynacyjnych i zarządczych na poziomie Umowy Partnerstwa
 5. zwiększenie potencjału beneficjentów m.in. poprzez działania szkoleniowe i eksperckie
 6. wsparcie wdrożenia instrumentów rozwoju terytorialnego
 7. rozwój i utrzymanie krajowego systemu informatycznego umożliwiającego aplikowanie i rozliczenie projektów finansowanych z funduszy
 8. działania informacyjne, promocyjne i poprawiające widoczność funduszy w Polsce

Podsumowanie

Priorytet Nazwa Wysokość dofinansowania (EUR)
I Skuteczne instytucje 385 000 000,00
II Skuteczni beneficjenci 140 000 000,00
III Skuteczna komunikacja 25 000 000,00

Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa (FEPŻ)

Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021–2027 będzie stanowić podstawę wdrażania w Polsce Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w obszarze przeciwdziałania deprywacji materialnej.

Program stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 (POPŻ), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Celem programu FEPŻ jest zapewnienie odbiorcom końcowym pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych lub posiłków oraz możliwości udziału w działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.

Podsumowanie

Pomoc będzie kierowana do osób znajdujących się w trudnej sytuacji, których dochód nie przekracza określonego procentowo kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Wsparcie udostępniane w ramach programu będzie obejmować podstawową pomoc żywnościową, a udział w działaniach towarzyszących umożliwi podjęcie przez osoby potrzebujące dalszych kroków na drodze do włączenia społecznego (integracja, edukacja, zatrudnienie itp.).

Beneficjentami programu będą organizacje partnerskie (organizacje pozarządowe niedziałające dla osiągnięcia zysku) na poziomie ogólnopolskim lub ponadregionalnym, które będą prowadzić dystrybucję żywności za pośrednictwem współpracujących organizacji regionalnych i lokalnych.

Budżet całego programu: 2,7 mld zł, wkład UE: 2,4 mld zł.

Realizacja programu rozpocznie się od stycznia 2024 r. Wdrażanie FEPŻ przewidziano do 31 grudnia 2029 r.

Fundusze Europejskie na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo

To trzy programy:

 • Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI):

Celem Funduszu FAMI jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do wdrażania, wzmacniania i rozwijania wspólnej polityki azylowej i wspólnej polityki imigracyjnej zgodnie z odpowiednim unijnym dorobkiem prawnym i przy pełnym poszanowaniu zobowiązań międzynarodowych Unii i państw członkowskich wynikających z instrumentów międzynarodowych, których są stronami.

Budżet programu wynosi 282 756 372,34 euro, wkład UE: 236 869 922 euro.

 • Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IZGW):

Podstawowym celem IZGW jest zapewnienie solidnego i skutecznego europejskiego zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi, a tym samym przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego w UE. Przy jednoczesnym zagwarantowaniu swobodnego przepływu osób w UE i pełnym poszanowaniu odpowiedniego unijnego acquis oraz zobowiązań międzynarodowych UE i państw członkowskich wynikających z instrumentów międzynarodowych, których są stronami.

Budżet programu wynosi 198 085 977,18 euro, wkład UE: 162 473 493,00 euro.

 • Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW):

Natomiast, podstawowymi celami polityki FBW na lata 2021-2027 jest przyczynianie się do zapewniania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w UE, w szczególności poprzez zapobieganie terroryzmowi i radykalizacji postaw, poważnej i zorganizowanej przestępczości i cyberprzestępczości oraz zwalczanie tych zjawisk, poprzez wspieranie i ochronę ofiar przestępstw, a także poprzez przygotowywanie się do zdarzeń, ryzyka i kryzysów dotyczących bezpieczeństwa, ochronę przed nimi i skuteczne zarządzanie nimi.

Budżet programu wynosi 87 038 385,04 euro, wkład UE: 70 755 658,31 euro.

Programy są kontynuacją:

 • FAMI 2014-2020,
 • FBW – Instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz 2014-2020 oraz
 • FBW – Instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego 2014-2020.