Test Prywatnego Inwestora i Test Prywatnego Wierzyciela

Czym jest Test Prywatnego Inwestora i Test Prywatnego Wierzyciela?

Test Prywatnego Inwestora i Test Prywatnego Wierzyciela służą do oceny rynkowego charakteru transakcji zawieranej z lub przez podmioty publiczne.

Test Prywatnego Inwestora to analiza działań podmiotów publicznych w odniesieniu do przedsiębiorców dokonywana w celu stwierdzenia, czy wsparcie udzielane przez te podmioty ze środków publicznych stanowi pomoc publiczną, czy też jest dokonywane na warunkach rynkowych, czyli akceptowalnych również przez inwestora prywatnego.

Test Prywatnego Wierzyciela to analiza mająca na celu wykazać, czy zastosowane przez podmiot publiczny ulgi/ułatwienia w spłacie zobowiązań zostałyby zaakceptowane przez prywatnego, racjonalnie postępującego wierzyciela, który kieruje się wyłącznie względami komercyjnymi.

 

 • Dla kogo jest Test Prywatnego Inwestora i Test Prywatnego Wierzyciela?

  Przedsiębiorstwa, które rozważają współpracę z podmiotami Skarbu Państwa lub organem państwowym powinny przed jej rozpoczęciem określić czy będzie ona dokonywana na zasadach rynkowych. Dodatkowo podmioty, których właścicielem są spółki z zaangażowaniem środków publicznych również powinny wykazywać, iż dokonywane transakcje mają charakter rynkowy.

 • Kiedy zrobić Test Prywatnego Inwestora i Test Prywatnego Wierzyciela?

  W przypadku gdy, bezpośrednio lub pośrednio, udziałowcem podmiotu zaangażowanego w transakcję jest Skarb Państwa, podmiot taki zobligowany jest do wykazania, że podejmowane decyzje biznesowe nie stanowią niedozwolonej pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli przeprowadzenia tzw. Testu Prywatnego Inwestora/Wierzyciela.

 • Jakie są korzyści Testu Prywatnego Inwestora lub Testu Prywatnego Wierzyciela?

  Pozytywny wynik przeprowadzonego Testu Prywatnego Inwestora lub Testu Prywatnego Wierzyciela oznacza, że prywatny, rynkowy inwestor/wierzyciel kierujący się kryterium osiągnięcia zysku podjąłby decyzję o przeprowadzeniu transakcji.

Zakres wsparcia

 

 

 • Test Prywatnego Inwestora

  Analiza działań podmiotów publicznych w odniesieniu do przedsiębiorców dokonywana w celu stwierdzenia, czy wsparcie udzielane przez te podmioty ze środków publicznych stanowi pomoc publiczną, czy też jest dokonywane na warunkach rynkowych, czyli akceptowalnych przez inwestora prywatnego. Istotnym jest, że decyzja prywatnego inwestora powinna być analizowana w warunkach analogicznych do podmiotu publicznego, w szczególności pod względem posiadanego zaangażowania kapitałowego.

  Zakres analiz obejmujących Test Prywatnego Inwestora dla szczególnych przypadków udzielenia wsparcia finansowego określa Ustawa o prawie restrukturyzacyjnym z dnia 15 maja 2015 r. Zgodnie z wytycznymi, w celu stwierdzenia, czy wsparcie zostało udzielone na zasadach rynkowych, przeprowadzić należy szereg analiz, zawierających w szczególności:

  • Ocenę rynkowego charakteru wsparcia, o które wnioskuje przedsiębiorca;
  • Oszacowanie przewidywanego zwykłego zwrotu z inwestycji w postaci dywidend lub zysków z tytułu wzrostu wartości udziałów lub akcji albo w przypadku pożyczki w postaci kapitału wraz z oprocentowaniem;
  • Analizę rynkowej stopy zwrotu z inwestycji lub innego celu, na które zostanie udzielone wsparcie;
  • Opinię czy przedsiębiorca byłby w stanie uzyskać finansowanie na rynku kapitałowym;
  • Opinię w temacie czy spółka byłaby w stanie przetrwać na rynku bez udziału środków publicznych;
  • Opinię odnoszącą się do perspektyw gospodarczych spółki uwzględniającą w szczególności sytuację w sektorze rynku, w którym przedsiębiorca działa, strukturalną nadwyżkę zdolności produkcyjnej w tym sektorze, poziom konkurencji na tym rynku;
  • Ocenę efektywności udzielonego wsparcia – czy wsparcie uzyskane na podstawie rozpatrywanego wniosku będzie wystarczające do osiągnięcia zakładanych w biznesplanie celów, czy też konieczne będzie późniejsze, dodatkowe wsparcie finansowe;
  • Wnioski końcowe wraz z opinią co do możliwości udzielenia wsparcia -wymaga dokonania wcześniej szeregu złożonych analiz odnoszących się nie tylko do zaangażowanych w transakcje podmiotów, ale również otoczenia rynkowego oraz proponowanych warunków.
 • Test Prywatnego Wierzyciela

  Analiza mająca na celu wykazać, czy zastosowane przez podmiot publiczny ulgi/ułatwienia w spłacie zobowiązań zostałyby zaakceptowane przez prywatnego, racjonalnie postępującego wierzyciela, który kieruje się wyłącznie względami komercyjnymi. Prywatny wierzyciel działając w normalnych warunkach rynkowych ma na celu odzyskanie należności wraz z odsetkami, w wysokości jaka będzie rekompensować stratę poniesioną w związku z opóźnieniem spłaty, lub odzyskanie długu w wysokości wyższej od tej, jaką uzyskałby w przypadku przeprowadzenia likwidacji przedsiębiorstwa.

Każda współpraca zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepszą dla Ciebie ofertę

Proces realizacji

 • Analiza spełnienia kryteriów pomocy publicznej

  Zgodnie z obowiązującymi oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, pomoc publiczna cechuje się łącznym występowaniem następujących elementów: przyznanie pomocy przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych, selektywność, wpływ na handel między państwami członkowskimi, korzyść. W ramach przeprowadzenia Testu Prywatnego Inwestora analizie poddane zostanie spełnienie cech określających czy planowana transakcja/inwestycja stanowić może pomoc publiczną.

 • Ocena rynkowego charakteru planowanej transakcji

  W ramach oceny rynkowego charaktery planowanej transakcji określany jest: przewidywany zwykły zwrot z zainwestowanych środków w postaci dywidend lub zysku z tytułu wzrostu wartości akcji lub w przypadku finansowania dłużnego odsetek i prowizji; rynkowa stopa zwrotu z Inwestycji; opinia, czy spółka byłaby w stanie uzyskać finansowanie na rynku finansowym; opinia, czy spółka przetrwałaby na rynku bez udziału środków pochodzących od właściciela; opinia odnoszącą się do perspektyw gospodarczych spółki, uwzględniającą w szczególności sytuację w sektorze rynku, w którym spółka działa oraz poziom konkurencji na tym rynku; ocena, czy zainwestowane środki będą wystarczające do osiągnięcia zakładanych w biznesplanie celów, czy też konieczne będzie późniejsze, dodatkowe wsparcie finansowe.

 • Ocena końcowa

  Podsumowanie przeprowadzonych analiz oraz końcowa ocena czy planowana transakcja/inwestycja odpowiada warunkom rynkowym, a w konsekwencji nie stanowi niedozwolonej pomocy publicznej

Zgodnie z obowiązującymi oraz orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, pomoc publiczna cechuje się łącznym występowaniem następujących elementów: przyznanie pomocy przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych, selektywność, wpływ na handel między państwami członkowskimi, korzyść. W ramach przeprowadzenia Testu Prywatnego Inwestora analizie poddane zostanie spełnienie cech określających czy planowana transakcja/inwestycja stanowić może pomoc publiczną.

Dlaczego Grant Thornton?

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów tzw. testu prywatnego inwestora oraz testu prywatnego wierzyciela. Projekty realizujemy przy współpracy z Kancelarią prawną, która na bieżąco monitoruje wytyczne oraz orzecznictwo z zakresu TPI/TPW. Wypracowana praktyka, doświadczenie rynkowe, a także bieżąca analiza zmieniających się uwarunkowań warunkuje poprawne przeprowadzenie projektów TPI/TPW.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Zadowoleni klienci

Fundusz Rozwoju Spółek

Gospodarka morska

 • Zakres usługi

  Przeprowadzenie Testów Prywatnego Inwestora w odniesieniu do transakcji nabycia potencjalnych celów akwizycyjnych oraz przekazania wkładu pieniężnego spółce zależnej

Grupa MTP

Branża eventowa

 • Zakres usługi

  Przeprowadzenie Testu Prywatnego Inwestora w odniesieniu do planowanego obniżenia kapitału przedsięwzięcia inwestycyjnego w posiadane aktywa trwałe w postaci nieruchomości

Grupa Azoty Police

Branża chemiczna

 • Zakres usługi

  Przeprowadzenie Testu Prywatnego Inwestora dotyczącego przeprowadzenia wtórnej oferty publicznej

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji

Branża finansowa

 • Zakres usługi

  Przeprowadzenie Testu Prywatnego Inwestora ws. do wniesienia przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeznaczonego na pokrycie kosztów aranżacji powierzchni biurowej i wynajmu powierzchni biurowej przez WCWI

Zapytaj o ofertę usługi

Test Prywatnego Inwestora i Test Prywatnego Wierzyciela

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt