fbpx

GrantThornton

Audyt wewnętrzny

Skontaktuj się

Paweł Trzeciak

Dyrektor Zespołu Business Risk Services, Biegły rewident

Specjalizacje

Treść artykułu

Audyt wewnętrzny to proces, w którym audytor wewnętrzny przeprowadza niezależną ocenę efektywności kluczowych procesów zachodzących wewnątrz firmy i identyfikuje te systemy jej funkcjonowania, które przez niewystarczającą sprawność hamują osiąganie założonych celów biznesowych.

Skontaktuj się

Paweł Trzeciak

Dyrektor Zespołu Business Risk Services, Biegły rewident

Specjalizacje

Wyniki pracy audytorów wewnętrznych Grant Thornton pozwalają decydentom jednostki na podejmowanie optymalnych decyzji w zakresie doskonalenia procesów operacyjnych oraz systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Audyt wewnętrzny

Audytorzy wewnętrzni pomagają upewnić się Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu, iż systemy i procesy wdrożone w jednostce są zaprojektowane prawidłowo oraz działają zgodnie z przyjętymi założeniami. W ramach audytu wewnętrznego oferujemy m.in:

1) Wdrożenie funkcji audytu wewnętrznego w jednostce

 • pomagamy w zapewnieniu odpowiedniego ulokowania komórki audytu wewnętrznego w organizacji,
 • dostarczamy podstawowe narzędzia wspierające działanie audytu wewnętrznego,
 • przygotowujemy dokumentację kontrolną oraz opisy i schematy procesów operacyjnych,
 • doradzamy jednostce przy identyfikacji oraz ocenie czynników ryzyka występujących w procesach oraz ewentualnym zaprojektowaniu nowych mechanizmów kontrolnych,
 • pomagamy w przygotowaniu macierzy kontroli ryzyka oraz przygotowaniu planu audytu.

2) Co-sourcing funkcji audytu wewnętrznego

 • wspieramy jednostkę w realizacji założonego planu audytu lub poszczególnych zadań audytowych,
 • oferujemy wsparcie ekspertów w specjalistycznych dziedzinach, pozwalając na sprawną realizację założonych prac przy ograniczeniu nakładów finansowych przez jednostkę (brak konieczności utrzymywania stałego, szerokiego zespołu audytorów i kosztów stałych z tym związanych)

3) Outsourcing funkcji audytu wewnętrznego

Nasi eksperci samodzielnie realizują zadania audytowe zgodnie z założonym planem audytu. Wyniki z realizacji zadania audytowego raportowane są do Zarządzającego Audytem Wewnętrznym, Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu wraz z rekomendacjami usprawnień.

Ważne

Według zaleceń Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego GPW przedstawionych w stanowisku z dnia 26 czerwca 2019 roku „szczególnie ważnym zadaniem rady nadzorczej jest dopilnowanie, by w spółce giełdowej działał audyt wewnętrzny, na zasadach opartych o standardy zapewniające niezależność audytora. (…). Możliwość korzystania z niezależnych usług doradczych powinna być wykorzystywana przez rady nadzorcze w szerszym zakresie, niż ma to miejsce obecnie, stanowiąc realne wsparcie w realizacji zadań rady".

Ocena systemu kontroli wewnętrznej w jednostce:

Dojrzałe organizacje posiadają rozbudowany oraz sformalizowany system kontroli wewnętrznej. Nasi eksperci pomogą jednostce w osiągnięciu założonych celów poprzez oferowanie usług:

 1. Oceny wdrożonego systemu kontroli wewnętrznej, oceny zaadresowania czynników ryzyka w procesach oraz posiadanej dokumentacji kontrolnej, identyfikacja luk i słabości w systemie kontroli wewnętrznej. Jest to także dobry „punkt wyjścia” dla organizacji, które dopiero planują wdrożenie systemu kontroli wewnętrznej lub jego usprawnienie.
 2. Testowania zaprojektowania oraz operacyjnej efektywności mechanizmów kontrolnych dotyczących sprawozdawczości finansowej, procesów operacyjnych, kwestii IT oraz zgodności z wymogami prawa.
 3. Pomocy w przygotowaniu do spełnienia wymogów wynikającej z amerykańskiej ustawy Sarbanes – Oxley („SOX”), okresowym testowaniu zgodności systemu kontroli wewnętrznej z wymogami tej ustawy.

Ważne

"Mechanizmy kontroli wewnętrznej są najważniejszym elementem ograniczającym ryzyko wystąpienia oszustwa w organizacji" Association of Certified Fraud Examiners

Audyty atestacyjne – SOC/ISAE

Coraz więcej firm należących głównie do podmiotów zagranicznych wymaga od swoich partnerów biznesowych przedstawienia atestacyjnych raportów specjalnego przeznaczenia (Special Attestation Report). Oferujemy usługi:

 1.  „oceny gotowości” jednostki w wybranym aspekcie – weryfikujemy aktualny stan opisu systemu, analizujemy zaprojektowanie mechanizmów kontrolnych zapewniających przedstawione w opisie systemu cele oraz/lub zaimplementowanie opisanych systemów kontrolnych. W ramach tej usługi nie wydajemy opinii atestacyjnej – jest to usługa doradcza.
 2. atestacyjne dotyczące przygotowania raportów SOC1, SOC2, SOC3 oraz raportów sporządzanych zgodnie ze standardami ISAE 3402 oraz ISAE 3000.

Poznaj Mroczne Historie audytorów wewnętrznych

Pozostałe usługi związane z audytem wewnętrznym

Wspieramy firmy w realizacji innych usług pośrednio związanych z audytem wewnętrznym oraz środowiskiem kontroli wewnętrznej w jednostce. Usługi te to m.in.:

 1. Audyt związany z ryzykiem dotyczącym ABC (anti- bribery & corruption) oraz audyt FCPA
 2. Ocena funkcji audytu wewnętrznego w organizacji
 3. Audyt śledczy (forensics)
 4. Audyt dotyczący cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji, audyt informatyczny, RODO, audyt certyfikujący ISO27001
 5. Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów operacyjnych w jednostce – analiza stricte pod względem efektywnościowym, pomoc we wdrożeniu rozwiązań optymalizacyjnych i przejściu ze stanu „AS IS” do stanu „TO BE”

Audyt wewnętrzny – praca zespołu Grant Thornton

Zespół audytorów wewnętrznych Grant Thornton składa się z doświadczonych ekspertów posiadających tytuł Certified Internal Auditor. Podstawę wykorzystywanej przez nas metodologii wyznaczają wytyczne zawarte w standardach IIA oraz opracowaniach COSO. W naszej firmie posiadamy także audytorów wewnętrznych posiadających certyfikację CISA, CISP, CPMA oraz tytuł biegłego rewidenta.

Więcej informacji na temat audytu wewnętrznego przeprowadzanego przez Grant Thornton można uzyskać kontaktując się z naszym doradcą.

Skontaktuj się

Paweł Trzeciak

Dyrektor Zespołu Business Risk Services, Biegły rewident

Specjalizacje

Inne artykuły z kategorii: Audyt wewnętrzny Zobacz wszystkie

Mroczne Historie #6 – Koszmar pilnej płatności

Firma XYZ jest firmą produkcyjną, która wykorzystuje w recepturach materiałowych 6 kluczowych surowców. Większość pracowników biurowych wzięła urlop na czas długiego weekendu majowego, jednak produkcja cały czas szła pełną parą. W trakcie urlopu dyrektor działu…

Najczęściej czytane