fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne, podatkowe i księgowe w procesach połączenia i podziału spółek.

Połączenia i podziały spółek są częstym elementem procesów reorganizacji przedsiębiorstw. Wspieramy w przygotowaniu i wdrożeniu krok po kroku danego scenariusza reorganizacji. Zespół prawników, biegłych rewidentów, doradców podatkowych oraz finansistów, tworzony jest adekwatnie do wyzwań związanych z danym procesem.

Połączenie spółek / podział spółki z Grant Thornton zawiera:

 • ocenę bieżącej sytuacji oraz efektywności potencjalnej reorganizacji, identyfikację celów które mają zostać osiągnięte w związku z reorganizacją,
 • opracowanie możliwych do wdrożenia scenariuszy reorganizacji, mających służyć osiągnięciu założonych celów,
 • doradztwo w wyborze optymalnego scenariusza reorganizacji
 • identyfikację wszelkich skutków prawnych, podatkowych i księgowych związanych z połączeniem spółek lub podziałem spółki,
 • opracowanie szczegółowego harmonogramu wdrożenia procesu reorganizacji,
 • przygotowanie dokumentów związanych z realizacją danego scenariusza reorganizacji (w szczególności planu połączenia, planu podziału, uchwał organów spółek, niezbędnych zawiadomień i wniosków),
 • przygotowanie niezbędnych wycen,
 • badanie planu połączenia lub planu podziału przez biegłego rewidenta,
 • wsparcie w kontaktach z urzędami, sądami, instytucjami finansującymi, kontrahentami i pracownikami w związku wdrażanym procesem reorganizacji (w tym w zakresie rejestracji zmian danych w sądzie rejestrowym, wieczystoksięgowym oraz we właściwych urzędach),
 • koordynację i nadzór nad wszystkimi działaniami realizowanych w związku z reorganizacją,
 • bieżące doradztwo prawne, podatkowe i księgowe związane z realizowanymi działaniami, w tym również po zakończeniu procesu reorganizacji.

Połączenie czy podział spółki?

Połączenie spółek polega na przeniesieniu całości majątku spółki na inną, istniejącą spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną) albo na zawiązaniu nowej spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek kilku łączących się spółek.

Podział spółki polega na przeniesieniu poszczególnych części majątku istniejącej spółki kapitałowej na inne spółki już istniejące lub nowo zawiązane.

Zarówno połączenie spółek jak i podział spółki mogą przynieść przedsiębiorcom wiele korzyści – w szczególności mogą one służyć uproszczeniu struktury grupy kapitałowej, konsolidacji biznesu, optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie, dywersyfikacji ryzyk, czy przejęciu określonych zasobów. Procesy te często są również elementem strategii rozwoju poprzez nabywanie innych podmiotów.

Ważne

Łączyć mogą się zarówno spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna), jak i spółki kapitałowe (spółka z o.o. i spółka akcyjna).

Spółka osobowa nie może jednak pełnić roli spółki przejmującej ani spółki nowo zawiązanej w procesie połączenia. W określonych w Kodeksie spółek handlowych przypadkach spółki kapitałowe oraz spółka komandytowo akcyjna mogą również połączyć się ze spółkami zagranicznymi (transgraniczne połączenie spółek). Połączenie transgraniczne może w szczególności służyć przeniesieniu siedziby statutowej spółki za granicę. Z kolei podziałowi podlegają wyłącznie spółki kapitałowe (spółka z o.o. i spółka akcyjna). Niedopuszczalny jest natomiast podział spółki osobowej.

Wybór danego scenariusza reorganizacji powinien zawsze być dokonywany z uwzględnieniem okoliczności biznesowych a także skutków prawnych, podatkowych i księgowych, jakie niesie za sobą wdrożenie danego wariantu.

Połączenie spółek / podział spółki – nasze doświadczenie

Corocznie realizujemy szereg procesów obejmujących połączenia lub podziały spółek. Każdy proces reorganizacji poprzedzamy wnikliwą analizą skutków prawnych, podatkowych i księgowych danego rozwiązania. Nasze doświadczenie w procesach reorganizacji pozwala nam na prezentowanie szerokiego spektrum rozwiązań, rzetelną ich ocenę oraz sprawne, bezpieczne i kompleksowe wdrożenie.

W procesach połączeń i podziałów spółek wspieramy duże grupy kapitałowe, w których nieustannie toczą się szeroko rozumiane działania reorganizacyjne. Procesy reorganizacyjne realizujemy dla prywatnych przedsiębiorców, przywiązujących coraz większą wagę do takich elementów jak bezpieczeństwo, planowanie podatkowe, czy też przejrzysta struktura prowadzonego biznesu.

Inne artykuły z kategorii: Założenie i reorganizacja biznesu Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane