fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Nasze wsparcie obejmuje pomoc w postępowaniach i kontrolach podatkowych dotyczących podatków dochodowych, podatku od towarów i usług (VAT), akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych i ceł. Oferujemy pomoc również w kontrolach dotyczących zwrotu podatku (w tym VAT) – w czynnościach sprawdzających, a także w zakresie zasadności przedłużania terminu zwrotu podatku.

Udział i wsparcie ze strony Doradcy jest możliwe i potrzebne na każdym etapie postępowania toczącego się przed organami podatkowymi.

Początek postępowania

Pomoc Doradcy na wstępnym etapie postępowania pozwoli zachować kontrolę nad czynnościami podejmowanymi przez organ podatkowy, jak również nad jakością przekazywanych mu informacji i dokumentów. Wierzymy, że nasze wsparcie na tym etapie może przyczynić się do uniknięcia kolejnych etapów kontroli czy postępowania podatkowego.

W trakcie

Wsparcie Doradcy podczas samego postępowania przyczyni się przede wszystkim do przeprowadzenia go zgodnie z interesem przedsiębiorcy. Działanie we współpracy z Doradcą pozwoli również ograniczyć uciążliwość postępowania dla kontrolowanego.

Zakończenie postępowania

Po zakończonym postępowaniu, jeżeli przepisy przewidują taką możliwość – Doradca przygotuje zastrzeżenia do protokołu lub odwołanie od decyzji.

Nasi Doradcy podatkowi mogą na każdym etapie postępowania reprezentować podatnika przed organem podatkowym czy, później, przed sądem administracyjnym. W Grant Thornton wiemy, że to właśnie dobrze dobrana strategia i metody działania w celu obrony racji podatnika decydują o sukcesie.

W zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów, nasze działania obejmują kompleksowe doradztwo w ramach toczącego się postępowania czy kontroli podatkowej, w tym reprezentowanie Klienta w czasie postępowania w kolejnych instancjach oraz przed sądami administracyjnymi lub ograniczają się do przygotowania dokumentów w trakcie postępowania. Bieżąca współpraca z Klientem zapewnia wypracowanie spójnej i właściwej strategii.

Nasze wsparcie w trakcie wszelkiego rodzaju postępowań przed organami i sądami obejmuje w szczególności:

 • opracowanie w porozumieniu z Klientem najkorzystniejszej strategii postępowania w trakcie kontroli podatkowej, celno-skarbowej lub postępowania podatkowego
 • reprezentowanie w charakterze pełnomocnika w trakcie kontroli podatkowej, celno-skarbowej lub postępowania podatkowego oraz prowadzenie spraw przed organami podatkowymi obu instancji
 • opracowanie wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań i innych pism procesowych
 • doradztwo w związku z przesłuchaniami świadków lub składanymi przez strony wyjaśnieniami, jak również czynny udział w takich przesłuchaniach
 • bieżące wsparcie w czynnościach sprawdzających
 • wsparcie w związku ze wstrzymaniem zwrotu podatku VAT
 • wsparcie w zakresie odzyskania nadpłaconych podatków
 • przygotowanie wniosków o wydanie wiążących interpretacji podatkowych
 • wsparcie w zakresie postępowań ubocznych w stosunku do postępowania czy kontroli podatkowej, jak np. przy postępowaniach dotyczących nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, wydaniu decyzji zabezpieczającej jak też ocena ryzyka w zakresie odpowiedzialności osób trzecich oraz postępowania karnego skarbowego
 • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i reprezentowanie podatników przed tymi sądami w charakterze pełnomocnika
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego i reprezentowanie podatników w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Nasze doświadczenie w postępowaniach

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i doskonałej znajomości praktyki, Doradcy Grant Thornton skutecznie wspierają swoich Klientów w uzyskaniu korzystnych rozstrzygnięć w spornych sprawach podatkowych na możliwie najwcześniejszym etapie postępowania. Na każdym etapie postępowania dążymy do uzyskanie maksymalnie korzystnego rozstrzygnięcia dla klienta, jednocześnie przekazując Klientowi rzetelną informację o szansach w sporze z organem.

Inne artykuły z kategorii: Kontrola i postępowanie podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane