Strategia rozwoju samorządów

Skontaktuj się

Maria Murawska

Senior Menedżer

Czym jest strategia rozwoju jst?

Opracowując strategię rozwoju, postępujemy zgodnie z przepisami znowelizowanej Ustawy o samorządzie gminnym.

 • Opracowanie strategii - metody

  Opracowując strategie wykorzystujemy narzędzia metod planowania strategicznego, takie jak: metoda ekspercka, analiza SWOT, metoda aktywnego planowania strategicznego oraz metody pośrednie – technika „burzy mózgów”, warsztaty planowania strategicznego, konsultacje społeczne. Część diagnostyczna dokumentu jest opracowywana na podstawie badań metodą desk research, obejmującą dane pierwotne i dane wtórne dotyczące stanu istniejącego jednostki. Dane zastane wraz z bieżącą informacją statystyczną umożliwiają przeprowadzenie analizy stanu faktycznego.

 • Elementy strategii rozwoju samorządu

  Przygotowany przez nas dokument strategii składa się z: raportu z ankietyzacja mieszkańców (problemy i potrzeby zgłoszone przez mieszkańców), części diagnostycznej (sytuacja społeczno-gospodarcza i przestrzenna gminy), części programowej (misja, wizja, cele rozwoju i finansowanie)  i modelu funkcjonalno-przestrzennego w postaci mapy, określającej kierunki rozwoju gminy w okresie wdrażania strategii.

 • Jak pracujemy nad strategią?

  Mamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentów strategicznych. Wielokrotnie przeszliśmy procedurę opracowywania, konsultowania i uzgadniania strategii rozwoju, zgodnie z przepisami znowelizowanej Ustawy o samorządzie gminnym. Dysponujemy zespołem analityków i moderatorów od lat współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego

Zakres wsparcia

Praca nad strategią rozwoju jednostki samorządu terytorialnego składa się z fazy przygotowawczej, opracowania części diagnostycznej i strategicznej dokumentu, udziale naszych doradców w konsultacjach społecznych i przygotowania ostatecznej wersji dokumentu.

 • Faza przygotowawcza
  1. Organizacja spotkania z przedstawicielami samorządu w celu określenia sposobu pracy nad dokumentem
  2. Przygotowanie pytań i zakresu danych niezbędnych do opracowania diagnozy obszaru
  3. Ankietyzacja mieszkańców, zakończona opracowaniem raportu z ankiet
 • Opracowanie części diagnostycznej dokumentu
  1. Przeprowadzenie diagnozy sytuacji społecznej JST (demografia, kultura, sport, edukacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, działalność organizacji pozarządowych, bezpieczeństwo)
  2. Przeprowadzenie diagnozy sytuacji w sferze przestrzennej (środowisko przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe, zagospodarowanie przestrzenne i infrastruktura techniczna)
  3. Przeprowadzenie diagnozy sytuacji gospodarczej JST (podmioty gospodarcze, rolnictwo, leśnictwo, tereny inwestycyjne, rynek pracy, analiza budżetu JST)
  4. Organizacja spotkania z przedstawicielami samorządu oraz mieszkańcami w celu przedstawienia wyników diagnozy oraz wytyczenia kierunków rozwoju
 • Opracowanie części strategicznej dokumentu
  1. Wyciągnięcie wniosków z diagnozy
  2. Zdefiniowanie celów strategicznych
  3. Określenie kierunków działań
  4. Zdefiniowanie oczekiwanych rezultatów planowanych działań
  5. Opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej
  6. Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania polityki funkcjonalno-przestrzennej
  7. Określenie powiązań ze strategią rozwoju województwa
  8. Opracowanie systemu realizacji strategii
  9. Określenie ram finansowych i źródeł finansowania planowanych przedsięwzięć
 • Udział w procesie konsultacji i uzgodnień
  1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych (w tym spotkania konsultacyjnego)
  2. Naniesienie uwag wynikających z przeprowadzonych konsultacji i sporządzenie raportu z konsultacji
  3. Wysyłka projektu strategii celem opiniowania go przez Zarząd Województwa
  4. Wysyłka strategii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w celu uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 • Przygotowanie ostatecznej wersji strategii do uchwalenia
  1. Przygotowanie projektu uchwały
  2. Przedstawienie projektu strategii radnym na sesji w celu uchwalenia
Strategia rozwoju gminy 7 kluczowych kroków

Cykl artykułów o najistotniejszych elementach strategii rozwoju gminy

Zobacz cykl

Dlaczego Grant Thornton?

Dwudziestoletnie doświadczenie we współpracy z samorządami

Skutecznie wspieramy JST w pozyskiwaniu dotacji ze środków zewnętrznych (unijnych i krajowych) oraz w wytyczaniu ich kierunków rozwoju na kolejne lata. Na przestrzeni ostatnich 20 lat pozyskaliśmy miliardy złotych na inwestycje publiczne, takie jak: budowa i remont dróg, rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej, zagospodarowanie przestrzeni publicznych. Mamy ogromną satysfakcję, że nasza praca pomaga w rozwoju lokalnych społeczności.

 • 20+

  opracowanych strategii rozwoju

 • 30+

  opracowanych programów rewitalizacji

 • 500+

  napisanych wniosków aplikacyjnych i studiów wykonalności

 • Miliardy

  złotych pozyskanego wsparcia na projekty samorządowe

Zapytaj o ofertę usługi

Strategia rozwoju samorządów

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Usługi Grant Thornton z obszaru: Wsparcie dla samorządów

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów