Prawo pracy

Czym jest prawo pracy?

Prawo pracy to niezwykle istotna gałąź prawa, z którą wszyscy stykamy się na co dzień, regulująca stosunek pracy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą oraz prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Prawo pracy to także zespół norm prawnych związanych ze stosunkiem pracy. Przy czym to nie tylko Kodeks pracy, ale także Kodeks cywilny, inne ustawy i akty wykonawcze oraz, co ważne, wewnętrzne źródła prawa pracy, tj. układy i porozumienia zbiorowe, regulaminy i statuty. Każdy pracodawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa pracy, a ich naruszenie i wykroczenie przeciw prawom pracownika może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami.

 • Kto może skorzystać z doradztwa w prawie pracy?

  Doradzamy zarówno dużym grupom kapitałowym, jak i małym i średnim przedsiębiorcom z różnych branż. Dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin, a także dzięki współpracy z doradcami z Grant Thornton na całym świecie, oferujemy naszym Klientom kompleksowe wsparcie w kwestiach skutecznego i zgodnego z prawem zarządzania kapitałem ludzkim.

 • Kiedy skorzystać z doradztwa w prawie pracy?

  Prawo pracy dotyka nas nieustannie, dlatego doradzamy we wszystkich aspektach prawa pracy, m.in. w sprawach związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, w sprawach związanych z mobbingiem i dyskryminacją, przy zwolnieniach grupowych i indywidualnych, przy restrukturyzacji i przejściu zakładów pracy, zakazie konkurencji oraz w zakresie związanym z tworzeniem wszelkich wewnętrznych procedur pracowniczych, a także w związku ze sporami sądowymi.

 • Co można zyskać dzięki doradztwu w prawie pracy?

  Klienci korzystający z fachowego wsparcia prawnego zyskują pewność, że działalność ich organizacji będzie prowadzona zgodnie ze stale zmieniającymi się przepisami prawa polskiego i unijnego, a także obszernym orzecznictwem sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego, które w znaczącym zakresie kształtują praktykę stosowania prawa pracy w Polsce. Klienci nie zawsze mają świadomość istnienia pewnych rozwiązań, które my możemy im zaoferować.

Zakres wsparcia

 • Stała i kompleksowa obsługa prawna

  Świadczenie obsługi prawnej w zakresie prawa pracy oraz prawa cywilnego.

 • Doradztwo w zakresie nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunków pracy

  Doradzamy, przygotowujemy i opiniujemy dokumentację związaną z nawiązaniem stosunku pracy, w tym: umowy o pracę, umowy cywilne, umowy B2B. Sporządzamy i doradzamy jak właściwie skonstruować umowy o zakazie konkurencji, umowy o zachowaniu poufności. Doradzamy jak prowadzić proces rekrutacji zgodnie z prawem oraz jak właściwie rozstać się z pracownikiem. Negocjujemy warunki odpraw. Wspieramy pracodawców w procesach restrukturyzacji, zmiany warunków zatrudnienia. Oferujemy także pomoc prawną przy zwolnieniach grupowych przeprowadzając pracodawców przez skomplikowane procedury oraz przygotowujemy wszelkie dokumenty w tym zakresie.

 • Sporządzanie umów

  Sporządzanie umów o pracę, umów cywilnych, kontraktów B2B, kontraktów menedżerskich.

 • Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce
  • analiza formalnoprawna statusu cudzoziemca pod kątem możliwości zatrudnienia w Polsce,
   wskazanie dostępnych opcji zatrudnienia,
  • wystąpienie w imieniu pracodawcy o informację o lokalnym rynku pracy,
  • kompletowanie dokumentów oraz zlecenie tłumaczeń przysięgłych,
  • uzupełnianie i składanie wniosków w ramach procedur legalizacyjnych pracę,
  • uzupełnianie i składanie wniosków niezbędnych dla uzyskania odpowiednich dokumentów legalizacyjnych pobyt cudzoziemca, w szczególności wiz pracowniczych (w tym wizy Polish Business Harbour),
  • uzyskanie dokumentów legalizujących pobyt członków rodziny cudzoziemca,
  • kontakt z urzędami i organami administracji,
  • reprezentowanie pracodawców i cudzoziemców w postępowaniach legalizujących,
  • rejestracja pobytu pracowników-obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ich rodzin w Polsce,
  • udzielenie informacji w zakresie wydania karty pobytu,
  • wsparcie w dodatkowych formalnościach związanych z pobytem i pracę w Polsce (zameldowanie, uzyskanie numeru PESEL).

   

 • Doradztwo przy zatrudnianiu i zwalnianiu kadry menedżerskiej

  W tym przygotowanie pełnej dokumentacji korporacyjnej niezbędnej do rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji na danym stanowisku oraz reprezentowanie przedsiębiorców przed KRS.

 • Doradztwo w zakresie zakazów konkurencji

  Zarówno w trakcie trwania jak i po ustaniu stosunku pracy oraz stosunku cywilnego oraz poufności.

 • Doradztwo z zakresie nieuczciwej konkurencji

  Na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w stosunkach pracowniczych.

 • Opracowywanie projektów oraz opiniowanie wewnętrznych źródeł prawa pracy przy uwzględnieniu specyfiki działalności Klienta

  W tym: regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania lub zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakładowych układów zbiorowych pracy.

 • Tworzenie kodeksów etycznych, regulacji antymobbingowych, polityk antydyskryminacyjnych

  Tworzymy, doradzamy i wspieramy Klientów we wdrożeniu regulacji wewnętrznych dotyczących spraw delikatnych, dotyczących spójności organizacji oraz promowania przyjaznego środowiska pracy, pozbawionego przemocy, dyskryminacji, czy mobbingu. Wdrażanie kodeksów etycznych, polityk antydyskryminacyjnych i antymobbingowych dopasowanych do potrzeb danej organizacji (obok odpowiednich szkoleń wewnętrznych oraz promowania wzrostu świadomości w tym zakresie) jest niezwykle istotne z punktu widzenia ewentualnej odpowiedzialności pracodawcy z tego tytułu. Tworzymy takie wewnętrzne kodeksy i polityki od zera, opiniujemy je i pomagamy wdrożyć.

 • Doradztwo w zakresie polityk DEI (Diversity, Equity, Inclusion) w zakładach pracy

  DEI to wartości, którymi kierują się odpowiedzialne organizacje we współczesnym świecie.

  Różnorodność (Diversity) to promowanie różnic między ludźmi takich jak rasa, płeć, religia, orientacja seksualna, pochodzenie etniczne, narodowość, status społeczno-ekonomiczny, język, (nie)pełnosprawność, wiek, poglądy religijne lub polityczne.

  Równość (Equity) zakłada uczciwe, transparentne, sprawiedliwe traktowanie wszystkich pracowników w ramach dostępu do zasobów, procedur i procesów w danej organizacji.

  Włączanie (Inclusion) zakłada włączanie różnych osób w procesy decyzyjne, w dystrybucję zasobów, dostęp do szkoleń, możliwość rozwoju. Włączanie to także sprawianie, że osoby zróżnicowane rzeczywiście czują się dobrze w danym zakładzie pracy.

  Doradzamy jak stworzyć kulturę przynależności. Kulturę wolną od dyskryminacji, pełną szacunku i uważności oraz doceniania i promowania różnorodności. Oferujemy kompleksowe wsparcie w kwestiach skutecznego i zgodnego z prawem zarządzania kapitałem ludzkim z uwzględnieniem różnorodności, równości i włączania.

 • Doradztwo w zakresie spraw społecznych i pracowniczych wynikających z regulacji ESG („S” jak Social)

  Tworzenie polityk i wsparcie w raportowaniu.

 • Kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy
  • restrukturyzacji zatrudnienia
  • przeprowadzenia zwolnień grupowych
  • przejścia zakładu pracy
  • negocjacji z zakładowymi organizacjami związkowymi, radami pracowniczymi lub inną reprezentacją pracowniczą, w kwestiach bezpośrednio związanych z prawem pracy
  • stosowania przepisów o czasie pracy, w tym doradztwie w zakresie dobierania systemu i rozkładu czasu pracy dostosowanego do potrzeb zakładu pracy
  • wprowadzania i utrzymywania pracy zdalnej, hybrydowej (w tym przygotowanie odpowiednich regulacji, polityk i porozumień wewnętrznych)
  • kształtowania wynagrodzeń w zakładzie pracy oraz tworzenia w tym zakresie odpowiedniej dokumentacji
  • prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym opiniowania wzorów dokumentów pracowniczych
  • prowadzenia spraw z zakresu compliance, czyli nadużyć i innych niepożądanych zjawisk w zakładzie pracy (m.in. mobbing, dyskryminacja, molestowanie, sygnaliści – w tym postępowania wyjaśniające, zapobieganie nadużyciom, mechanizmy zgłaszania nadużyć, kodeksy etyczne)
 • Przeprowadzenie audytu wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy

  Dostosowywaniu wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy do zmieniających się przepisów prawa i zmieniających się potrzeb Klienta, jak również przeprowadzanie audytów w zakresie zgodnego z prawem stosowania przepisów prawa pracy w zakładzie.

 • Przeprowadzanie procesów due diligence pracowniczych w transakcjach M&A

  Prowadzimy kompleksowy audyt prawny i badanie stanu spółki lub jej określonych aktywów z punktu widzenia spraw pracowniczych (w tym należytego prowadzenia dokumentacji, procedur i procesów), pozwalające na zidentyfikowanie i eliminację ryzyka prawnego związanego ze stosunkami prawnopracowniczymi w badanym podmiocie, w szczególności będącym przedmiotem zbycia lub nabycia w transakcjach M&A.

 • Reprezentowanie przedsiębiorców w sporach sądowych we wszelkich szeroko pojętych sprawach pracowniczych na terenie całego kraju

  W tym m. in. w sprawach dotyczących indywidualnych zwolnień pracowników, zwolnień grupowych, ustalenia istnienia stosunku pracy, warunków pracy i płacy, mobbingu, dyskryminacji, wynagrodzeń, nadgodzin, premii, urlopów, zakazu konkurencji.

 • Wsparcie Klienta podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

  Oferujemy wsparcie merytoryczne i proceduralne w trakcie i po zakończeniu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (m.in. w zakresie wystąpień, nakazów, udzielania wyjaśnień). Doradzamy w zakresie przedstawienia Inspekcji żądanych dokumentów i materiałów, a także wspieramy Klienta w ewentualnym uzasadnieniu zminimalizowania nakładanych kar.

Zobacz pozostałe (13)
Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Dlaczego Grant Thornton?

Ponad 20 lat doświadczenia w prawie pracy!

Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton doradza przedsiębiorcom we wszelkich aspektach prawa pracy, w sprawach indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy. Jesteśmy po to by pomóc w gąszczu nieustannie zmieniających się przepisów prawa pracy, mnogości orzeczeń Sądu Najwyższego, rozbieżnych stanowiskach Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów.

Nasze doświadczenie to ponad 20 lat działań zakresie na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców w obszarze prawa pracy. Prawnicy z zespołu Kancelarii Prawnej Grant Thornton w zakresie prawa pracy korzystają także z wiedzy i doświadczenia ekspertów z innych zespołów Grant Thornton – z obszaru podatków, ZUS, kadr, księgowości i finansów oferując Klientom kompleksową usługę, a tym samym komfort i bezpieczeństwo w pełnym zakresie.

 • 20+

  lat działań w obszarze prawa pracy

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów Grant Thornton rocznie

INFORMATOR Rewolucyjne zmiany w prawie pracy 2022/2023

Kompletne źródło wiedzy o przepisach nowelizujących Kodeks pracy – praca zdalna, kontrola trzeźwości, work-life balance, sygnaliści, płaca minimalna i diety służbowe.

Zobacz prezentację

Rocznica powstania Zespołu Kancelarii Prawnej w Grant Thornton [ZOBACZ WIDEO]

Kiedy mieliśmy 10 lat.. | Rocznica powstania Zespołu Kancelarii Prawnej w Grant Thornton

Zapytaj o ofertę usługi

Prawo pracy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt