fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

W polskim systemie podatkowym występują ulgi, które mogą okazać się atrakcyjne dla przedsiębiorstw planujących przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym, czy też inwestycje w zakresie robotyzacji. Również firmy, które wprowadzają na rynek nowe produkty, mogą skorzystać ze wsparcia podatkowego. Korzystanie z ulg podatkowych wiąże się ze spełnieniem określonych warunków.

Istotne jest także to, że z niektórych preferencji podatkowych można korzystać jednocześnie. Właściwie wdrożone ulgi podatkowe mogą stanowić istotne wsparcie dla polskich przedsiębiorców, dlatego też warto rozważyć możliwości skorzystania z nich.

Ulga B+R

Czym jest ulga B+R?

Działalność B+R to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Wydatki na działalność B+R stanowią koszty uzyskania przychodów, ale mogą być dodatkowo tzw. kosztami kwalifikowanymi, uprawniającymi do skorzystania z ulgi B+R i zapłaty niższego podatku.

Kiedy można skorzystać z ulgi B+R?

Co do zasady mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy wprowadzający do swojej oferty nowe produkty, usługi, procesy lub pracujący nad ulepszeniem produktów, usług, procesów. Wystarczy prowadzić działalność rozwojową, nie trzeba prowadzić badań naukowych, nie trzeba posiadać statusu centrum badawczo-rozwojowego, ani nie trzeba współpracować z jednostkami naukowymi. Ważne jest to, że z ulgi B+R można skorzystać także za lata ubiegłe, poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego.

Co można zyskać dzięki uldze B+R?

Ulga B+R pozwala na odzyskanie aż do 38% wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. W ramach ulgi można odliczyć m.in. wydatki na: wynagrodzenia oraz składki finansowane przez pracodawcę (umowa o pracę, dzieło oraz zlecenie), nabycie materiałów i surowców, nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego, ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, uzyskanie i utrzymanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Zakres wsparcia:

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie wdrożenia ulgi B+R:

 • Analiza prawa do skorzystania z ulgi B+R oraz innych ulg.
 • Wdrożenie dokumentacji wewnętrznej dla potrzeb stosowania ulgi.
 • Przygotowanie kalkulacji kosztów kwalifikowanych.
 • Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.
 • Przygotowanie Raportu B+R zawierającego najistotniejsze informacje związane z korzystaniem z ulgi. Raport jest pomocny w przypadku pytań ze strony organów podatkowych.
 • Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi lub sądami administracyjnymi.
 • Przeprowadzanie audytu zakończonego raportem w zakresie wywiązywania się z obowiązków związanych z korzystaniem z ulgi B+R.

Ulga IP Box

Czym jest ulga IP Box?

Celem ulgi IP Box jest zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności noszącej znamię innowacyjności oraz zachęcenie przedsiębiorców do odważniejszego poszukiwania potencjału biznesowego w działalności związanej z prawami własności intelektualnej. Ulga IP Box umożliwia zastosowanie preferencyjnej stawki podatku do dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnej.

Kiedy można skorzystać z ulgi IP Box?

Z ulgi skorzystać mogą podatnicy PIT i CIT, którzy w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa oraz branże, wytworzyli, rozwinęli lub ulepszyli kwalifikowane prawa własności intelektualnej i czerpią z nich dochody. Co do zasady, wystarczającym jest, aby podatnik np. opracowywał innowacyjny produkt, który później zostanie skomercjalizowany, pod warunkiem, że wystąpi z wnioskiem patentowym dla tego produktu.

Co można zyskać dzięki uldze IP Box?

Ulga IP Box pozwala skorzystać z preferencyjnej stawki podatkowej wynoszącej 5%, w odniesieniu do dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W ramach ulgi można rozliczyć dochody z: patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego, dodatkowego prawa ochronnego dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, prawa z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, wyłącznego prawa, o którym mowa w Ustawie z dnia 26 czerwca 2003 roku o ochronie prawnej odmian roślin, autorskiego prawa do programu komputerowego.

Zakres wsparcia:

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie wdrożenia ulgi IP Box:

 • Analiza prawa do skorzystania z ulgi IP Box oraz innych ulg.
 • Wdrożenie dokumentacji wewnętrznej dla potrzeb stosowania ulgi.
 • Przygotowanie kalkulacji.
 • Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.
 • Przygotowanie Raportu IP Box zawierającego najistotniejsze informacje związane z korzystaniem z ulgi. Raport jest pomocny w przypadku pytań ze strony organów podatkowych.
 • Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi lub sądami administracyjnymi.
 • Przeprowadzanie audytu zakończonego raportem w zakresie realizacji obowiązków związanych z korzystaniem z ulgi IP Box.
Zobacz prezentację

Ulga na prototyp

Czym jest ulga na prototyp?

Ulga na prototyp jest skierowana do przedsiębiorców będących podatnikami PIT lub CIT. Ulga jest rozwinięciem ulgi B+R, a swoim zakresem obejmuje etap od zakończenia prac badawczo-rozwojowych do przystąpienia do seryjnej produkcji opracowanego produktu. Umożliwia tańsze wytworzenie prototypu, a w konsekwencji wdrożenie wynalazku do produkcji.

Kiedy można skorzystać z ulgi na prototyp?

Ulga na prototyp jest dedykowana wszystkim podmiotom prowadzących działalność gospodarczą, które w wyniku prac badawczo-rozwojowych wytworzyły nowy produkt, a następnie wprowadziły go na rynek. Ulga stanowi zachętę podatkową związaną z promowaniem działalności B+R. Wprowadzenie ulgi na prototyp to rozwinięcie istniejącej już ulgi B+R, a swoim zakresem obejmuje etap od zakończenia prac badawczo-rozwojowych do przystąpienia do seryjnej produkcji opracowanego produktu.

Co można zyskać dzięki uldze na prototyp?

Wydatki poniesione na zakup środków trwałych do produkcji nowego produktu podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania w wysokości 30%. Innymi słowy, poza standardowym rozpoznaniem w kosztach podatkowych wydatków poniesionych na środki trwałe, podatnik korzystający z ulgi na prototyp będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania 30% tych wydatków.

Poza wydatkami poniesionymi na zakup środków trwałych, w ramach ulgi na prototyp można odliczyć koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu, do których zalicza się koszty: badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia; badania cyklu życia produktu; systemu weryfikacji technologii środowiskowych.

Zakres wsparcia:

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie wdrożenia ulgi na prototyp:

 • Analiza prawa do skorzystania z ulgi na prototyp oraz innych ulg.
 • Wdrożenie dokumentacji wewnętrznej dla potrzeb stosowania ulgi. Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.
 • Przygotowanie defense file (dokument zabezpieczający) – przygotowanie dokumentu, z którego będzie wynikało, dlaczego podatnik skorzystał z ulgi i jakie rozwiązania wdrożył. Defense file jest pomocny w przypadku pytań ze strony organów podatkowych.
 • Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi lub sądami administracyjnymi.

Ulga na ekspansję

Czym jest ulga na ekspansję?

Ulga na ekspansję jest skierowana do przedsiębiorców będących podatnikami PIT lub CIT. Umożliwia przedsiębiorcy dwukrotne rozliczenie kosztów poniesionych na zwiększenie sprzedaży produktów – raz poprzez zaliczenie danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu oraz drugi raz poprzez pomniejszenie podstawy opodatkowania na etapie składania zeznania rocznego.

Kiedy można skorzystać z ulgi na ekspansję?

Ulga na ekspansję obejmuje wydatki poniesione na: uczestnictwo w targach; działania promocyjno-informacyjne; dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów; przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dot. certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych; przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Co można zyskać dzięki uldze na ekspansję?

Ulga na ekspansję pozwala na oszczędności podatkowe, sięgające nawet 190 tys. zł rocznie (odliczenie jest limitowane do wysokości dochodu osiągniętego przez przedsiębiorcę – ale nie może przewyższyć kwoty 1 mln zł w skali roku).

Zakres wsparcia:

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie wdrożenia ulgi na ekspansję:

 • Analiza prawa do skorzystania z ulgi na ekspansję oraz innych ulg.
 • Wdrożenie dokumentacji wewnętrznej dla potrzeb stosowania ulgi.
 • Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.
 • Przygotowanie defense file (dokument zabezpieczający) – przygotowanie dokumentu, z którego będzie wynikało, dlaczego podatnik skorzystał z ulgi i jakie rozwiązania wdrożył. Defense file jest pomocny w przypadku pytań ze strony organów podatkowych.
 • Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi lub sądami administracyjnymi.

Ulga na robotyzację

Czym jest ulga na robotyzację?

Ulga na robotyzację jest skierowana do przedsiębiorców będących podatnikami PIT lub CIT. Ma zachęcić przedsiębiorców do robotyzacji ich procesów przemysłowych, poprzez zakup robotów przemysłowych.

Kiedy można skorzystać z ulgi na robotyzację?

Z ulgi na robotyzację można skorzystać w przypadku poniesienia wydatków na zautomatyzowanie (robotyzację) przedsiębiorstwa. Nabyte roboty i inne maszyny muszą być nowe. Z ulgi można skorzystać nawet w sytuacji, gdy podatnik nie prowadzi działalności badawczo-rozwojowej.

Co można zyskać dzięki uldze na robotyzację?

Ulga na robotyzację, poza prawem do rozliczenia wydatków jako kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, daje podatnikom możliwość na odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% kosztów poniesionych na robotyzację.

Uldze podlegają: koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych; maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, które służą zapewnieniu ergonomii i bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do tych stanowisk, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym; koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych wyżej; koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych i innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa powyżej.

Zakres wsparcia:

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie wdrożenia ulgi na robotyzację:

 • Analiza prawa do skorzystania z ulgi na robotyzację oraz innych ulg. Możliwość wydania opinii przez inżynieria specjalizującego się w robotyce, czy nabyty przez środek trwały stanowi robota przemysłowego.
 • Wdrożenie dokumentacji wewnętrznej dla potrzeb stosowania ulgi.
 • Przygotowanie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.
 • Przygotowanie defense file (dokument zabezpieczający) – przygotowanie dokumentu, z którego będzie wynikało, dlaczego podatnik skorzystał z ulgi i jakie rozwiązania wdrożył. Defense file jest pomocny w przypadku pytań ze strony organów podatkowych.
 • Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi lub sądami administracyjnymi.
Zobacz prezentację

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo podatkowe Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane