Treść artykułu

Usługi w zakresie cen transferowych mają na celu wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie ryzyk podatkowych związanych z transakcjami realizowanymi pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Ceny transferowe w Grant Thornton

 • Corocznie realizujemy ponad 100 projektów dotyczących obszaru cen transferowych, (sporządzanie dokumentacji podatkowych i analiz rynkowych).
 • Dysponujemy dedykowanym zespołem specjalizującym się m.in. w sporządzaniu dokumentacji podatkowych, przeprowadzaniu analiz porównawczych, ocenie transakcji przeprowadzanych pomiędzy podmiotami powiązanymi w zakresie ryzyk podatkowych, wydawaniu publikacji dotyczących tematyki cen transferowych, przygotowywaniu polityki cen transferowych itd., co wyróżnia nas wśród innych firm doradczych.
 • Zakres świadczonych usług obejmuje doradztwo w zakresie wszystkich rodzajów transakcji spotykanych w obrocie gospodarczym (m.in. transakcje finansowe, towarowe, usługowe, restrukturyzacje gospodarcze, umowy spółek, przeniesienie WNiP).
 • W ostatnich 5-ciu latach zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów bezpośrednio pod kontrolę podatkową zachowując wymagany termin dostarczenia dokumentacji.
 • 100% naszych dokumentacji przeszło pozytywnie kontrolę cen transferowych pod kątem ich zgodności z wymogami ustawowymi.
 • Wśród klientów, którzy nam zaufali, są podmioty należące do czołowych krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych.

Zakres usług w ramach cen transferowych:

Audyt cen transferowych ma na celu identyfikację wszelkich ryzyk podatkowych w obszarze transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Audyt może obejmować wybrane obszary, jak również kompleksową weryfikację zagadnień związanych transakcjami realizowanymi pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności:

 • identyfikację podmiotów powiązanych,
 • identyfikację transakcji podlegających obowiązkowi opracowania dokumentacji cen transferowych,
 • weryfikacje i ocenę dokumentacji cen transferowych opracowanych przez Klienta również w zakresie ich zgodności z nowymi wymogami,
 • weryfikację rynkowości warunków transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Audyt może objąć jeden rok podatkowy jak i cały okres nieprzedawnionych zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym.

Wyniki audytu prezentowane są w formie pisemnego raportu, który zawiera analizę transakcji realizowanych pomiędzy pomiotami powiązanymi, a także przedstawia nieprawidłowości i ryzyka w przedmiocie realizowanych transakcji wraz ze wskazaniem możliwości ich wyeliminowania.

Zachęcamy już do dziś do przeprowadzenia audytu transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi w celu identyfikacji ryzyk w obszarze cen transferowych i analizy stopnia przygotowania Państwa spółki do zmian w przepisach dotyczących cen transferowych.

Sporządzenie dokumentacji podatkowych dla transakcji realizowanych pomiędzy jednostkami powiązanymi stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów podatkowych. Głównym celem Grant Thornton jest wsparcie Państwa firmy w zakresie sporządzenia dokumentacji podatkowych spełniających wymogi określone przez regulacje podatkowe oraz zapewniających możliwie wysokie bezpieczeństwo podatkowe dokumentowanych transakcji.

Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby Państwa spółki, jak i zróżnicowany poziom ryzyk w zakresie cen transferowych, dla rozliczeń realizowanych do 31.12.2016 r. proponujemy elastyczne podejście do każdego przypadku, oferując opracowanie dokumentacji podatkowych w kilku wariantach. Warianty te różnią się między sobą poziomem szczegółowości opisów i komentarzy, a także zakresem analiz porównawczych oraz argumentacji potwierdzającej rynkowość warunków transakcji. Niezależnie od wyboru wariantu opracowania dokumentacji, są one zgodne z wymogami prawa podatkowego.
Wsparcie udzielane przez Grant Thornton obejmuje również weryfikację dokumentacji podatkowych sporządzonych przez Klienta lub bieżące wsparcie w trakcie procesu sporządzania dokumentacji.

W przypadku dokumentacji podatkowych opracowywanych dla rozliczeń realizowanych od 01.01.2017 r., dokumentacje podatkowe zawierają wszelkie elementy obowiązkowe, do których opracowania zobowiązani są Państwo w świetle nowych regulacji prawnych.

Analiza danych porównawczych stanowi syntetyczne przedstawienie danych porównywalnych o podmiotach prowadzących działalność w zakresie zbliżonym do działalności analizowanego podmiotu bądź też danych dotyczących porównywalnych transakcji realizowanych na rynku pomiędzy podmiotami niepowiązanymi. Analizy danych porównawczych mogą być z jednej strony wykorzystywane dla potrzeb ustalenia warunków transakcji kontrolowanych przed ich przeprowadzeniem, jak również w celu potwierdzenia, że warunki już zrealizowanych transakcji są zgodne z zasadą ceny rynkowej. Wykorzystanie wyników analiz danych porównawczych w procesie ustalania lub weryfikacji cen minimalizuje ryzyko uznania warunków transakcji wewnątrzgrupowych przez organy administracji podatkowej za nierynkowe.

Szczególnym rodzajem analiz danych porównawczych jest tzw. „benchmark”, którego istota sprowadza się do porównania wyników finansowych osiąganych przez podmiot będący stroną transakcji z podmiotami powiązanymi z wynikami osiąganymi przez podmioty działające na rynku w zakresie analogicznych transakcji.

Grant Thornton sporządza analizy danych porównawczych (w tym benchmarkingi) w dwóch wariantach:

 • analizy dedykowane działalności podatnika, uwzględniające kluczowe parametry prowadzonej przez niego działalności (profil działalności, obsługiwane rynki, skalę działalności itp.),
 • analizy ogólne, które w sposób ogólny oceniają rentowność danej branży.

Analizy danych porównawczych od stycznia 2017 r. stanowią element obowiązkowy dokumentacji podatkowych dla podatników osiągających przychody/koszty na poziomie co najmniej równowartości 10 mln EUR. Analizy te zawierać powinny dane porównywalne o podmiotach mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (jeżeli tego rodzaju dane są dostępne dla podatnika) bądź, jeżeli podatnik nie ma dostępu do danych dotyczących działalności prowadzonej przez porównywalne podmioty na rynku lokalnym – opis zgodności warunków transakcyjnych (oraz innych zdarzeń) stosowanych w transakcjach kontrolowanych z warunkami, jakie stosowane byłyby pomiędzy podmiotami niepowiązanymi w zakresie analogicznych transakcji.

W związku z powyższym już dziś zachęcamy do weryfikacji, czy warunki transakcyjne stosowane przez Państwa w transakcjach wewnątrzgrupowych nie generują ryzyka w obszarze cen transferowych.

Usługa polega na opracowaniu zasad kalkulacji wynagrodzenia w transakcjach z podmiotami powiązanymi zapewniających rynkowy charakter transakcji wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Polityka cen transferowych stanowi wytyczne dla podatnika (lub całej Grupy) dotyczące sposobu kalkulacji ceny w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Polityka cen transferowych jest nakierowana na ustalanie z wyprzedzeniem zasad rozliczeń dokonywanych w ramach transakcji kontrolowanych i jest narzędziem planowania podatkowego. Pomimo, że polityka cen transferowych nie jest elementem wymaganym przez przepisy podatkowe, pozwala na znaczące podwyższenie bezpieczeństwa podatkowego, jak i ograniczenie pracochłonności przygotowania oraz aktualizacji dokumentacji podatkowych sporządzonych zgodnie z art. 9a ustawy CIT.

Mając na uwadze skalę transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, kwestia prawidłowego ustalenia warunków rynkowych zyskuje niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa podatkowego. Grant Thornton zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie ustalenia warunków współpracy między podmiotami powiązanymi, zgodnych z zasadą arm’s length oraz uwzględniających cele biznesowe Państwa firmy.

Grant Thornton dokonuje ustalenia warunków rynkowych dla różnego rodzaju transakcji, w szczególności dla następujących rodzajów transakcji:

 • transakcje towarowe (sprzedaż towarów, wyrobów gotowych, środków trwałych itp.),
 • transakcje usługowe (m.in. IT, marketing, usługi zarządcze),
 • transakcje finansowe (m.in. pożyczki, poręczenia),
 • opłaty licencyjne za korzystanie ze znaków towarowych, know-how oraz innych aktywów niematerialnych.

Przygotowane przez Grant Thornton wyceny sporządzane są w oparciu o:

 • specjalistyczne bazy danych (m.in. TEGIEL, Quick Report oraz LEX Informator Prawno-Gospodarczy, Royalty Source, Ktmine),
 • metodykę zgodną z krajowymi regulacjami oraz wytycznymi OECD.

Stała obsługa w zakresie cen transferowych stanowi usługę, w której za stałą (ryczałtową) opłatę otrzymują Państwo szerokie wsparcie w zakresie cen transferowych obejmujące:

 • pełną ocenę obowiązku opracowania dokumentacji podatkowych dla poszczególnych transakcji zrealizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • opracowanie/aktualizację dokumentacji cen transferowych dla wszystkich transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi podlegających udokumentowaniu w danym roku podatkowym,
 • zarządzanie procesem aktualizacji dokumentacji podatkowych,
 • opracowanie/aktualizację analiz danych porównawczych,
 • bieżącą asystę oraz reprezentowanie Państwa firmy w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych, dotyczących warunków transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
 • bieżące konsultacje w zakresie kwestii dotyczących cen transferowych, w tym organizacja szkoleń tematycznych.

Usługa zapewni Państwu stały dostęp do naszych doradców oraz wsparcie w zakresie bieżących kwestii pojawiających się w Państwa działalności związanych z transakcjami zawieranymi z podmiotami powiązanymi, co ułatwi zarządzanie ryzykiem w obszarze cen transferowych. W ramach świadczonych usług wesprzemy Państwa firmę również w zakresie przeprowadzenia Państwa przez zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Dla podatników funkcjonujących w rozbudowanych grupach kapitałowych oraz zawierających corocznie wiele transakcji z podmiotami powiązanymi, realizacja wszelkich obowiązków związanych z obszarem cen transferowych stanowi duże wyzwanie. Wobec czego, zapewnienie właściwego przebiegu procesów związanych z identyfikacją transakcji podlegających udokumentowaniu, gromadzeniu odpowiednich materiałów/informacji/dokumentów uzasadnia wprowadzenie dedykowanych procedur ułatwiających zarządzanie cenami transferowymi w organizacji.

Usługa obejmuje sporządzenie procedur zapewniających efektywne zarządzanie obszarem cen transferowych w grupie, w tym:

 • określenie zasad obiegu dokumentów związanych z obszarem cen transferowych,
 • ustalenie ośrodków odpowiedzialności za poszczególne czynności,
 • gromadzenie danych i ich archiwizację,
 • identyfikację transakcji i elementów generujących ryzyko z zakresu cen transferowych.

Dokument obejmuje praktyczne procedury rozliczeniowe, które w oparciu o opracowaną politykę cen transferowych zapewniają bezpieczeństwo rozliczeń z zakresu cen transferowych.

Od 1 stycznia 2006 r. polscy podatnicy mogą zawierać z Ministrem Finansów porozumienia cenowe w sprawie ustalenia cen transakcyjnych (ang. „Advanced Pricing Agreements”).
Porozumienie cenowe jest formą uzgodnienia z administracją podatkową warunków transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, które spełniają warunek rynkowości. Tym samym, stosowanie uzgodnionych zasad kalkulacji cen zapewnia podatnikowi pełne bezpieczeństwo w obszarze cen transferowych. Uprzednie porozumienia cenowe pozostają wiążące zarówno dla podatnika, jak i władz przez okres 5 lat.

Grant Thornton w ramach danej usługi oferuje kompleksowe wsparcie Państwa firmy w negocjacjach z Ministrem Finansów w zakresie porozumień cenowych, w tym m.in.:

 • wypracowanie zasad kalkulacji cen odpowiadających celom biznesowym Państwa firmy i dającym wysokie prawdopodobieństwo aprobaty ze strony Ministra Finansów,
 • przygotowanie stosownej dokumentacji (m.in. wsparcie przy opracowaniu wniosku o zawarcie porozumienia cenowego).

Restrukturyzacja działalności na gruncie przepisów dotyczących cen transferowych polega na przeniesieniu ekonomicznie istotnych aktywów/funkcji/ryzyk pomiędzy podmiotami powiązanymi. Wynikiem restrukturyzacji jest przeniesienie potencjału do generowania zysków. Procesy takie stają się przedmiotem coraz większego zainteresowania organów podatkowych. Przedmiotem kontroli przez organy podatkowe może być ocena przyczyn gospodarczych dokonania restrukturyzacji oraz oczekiwanych korzyści związanych z restrukturyzacją.

Zagadnienie dotyczące restrukturyzacji działalności gospodarczej na gruncie cen transferowych jest pojęciem nowym w polskim systemie podatkowym, a brak ugruntowanego stanowiska organów skarbowych oraz sądów administracyjnych w zakresie interpretowania regulacji dotyczących procesów restrukturyzacyjnych generuje relatywnie wysoki poziom ryzyka podatkowego dla grup powiązanych przedsiębiorstw, które przeprowadziły bądź też planują przeprowadzenie restrukturyzacji.

Usługi świadczone przez Grant Thornton obejmują m.in.:

 • doradztwo w zakresie ukształtowania struktury transakcji mające na celu osiągnięcie najwyższego poziomu efektywności podatkowej przy zachowaniu bezpieczeństwa podatkowego transakcji,
 • identyfikację ryzyk podatkowych na gruncie cen transferowych związanych z przeprowadzonymi procesami restrukturyzacyjnymi oraz doradztwo w zakresie ich ograniczenia,
 • opracowanie dokumentu defence file prezentującego uzasadnienie biznesowe przeprowadzonej restrukturyzacji.

W ramach Grant Thornton dysponujemy interdyscyplinarnym dedykowanym zespołem specjalizującym się w tematyce cen transferowych i wycen, dzięki czemu świadczone przez nas usługi w zakresie wsparcia Państwa firmy w procesie restrukturyzacji działalności są zawsze świadczone na najwyższym poziomie.

Istotnym elementem od stycznia 2017 r. jest konieczność raportowania działań restrukturyzacyjnych przez podatników, dlatego też zwracamy Państwu szczególną uwagę na konieczność zachowania rynkowości tego typu operacji..

Zmiany w przepisach o cenach transferowych 2016/2017

Większość nowych regulacji dotyczących cen transferowych weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Nowe regulacje są na tyle istotne z punktu widzenia dodatkowych obciążeń administracyjnych, że ich stosowanie w praktyce wymaga odpowiedniego przygotowania.

W tym celu przygotowaliśmy cykl artykułów pt. “Kompletna dokumentacja podatkowa w 6 krokach”, który poświęcony jest analizie merytorycznej zmienionych przepisów i ich wpływu na działalność Państwa firmy wraz z komentarzem naszych ekspertów. Cykl obejmuje 6 kluczowych obszarów:

 1. Ustalenie obowiązku dokumentacyjnego – analiza regulacji dotyczących ustalenia powiązań oraz limitów dokumentacyjnych – czytaj więcej >>
 2. Dokumentacja podstawowa/lokalna – jakie informacje podatnik jest zobowiązany udokumentować – czytaj więcej >>
 3. Analiza porównawcza – kiedy i jak się do niej przygotować, w jaki sposób sporządzić i jak często aktualizować analizę – czytaj więcej >>
 4. Dokumentacja grupowa – jakich podatników dotyczy i jakie informacje należy w niej przedstawić – czytaj więcej >>
 5. Sprawozdanie uproszczone – jak będzie wyglądać formularz i w jaki sposób należy go wypełnić – czytaj więcej >>
 6. Raportowanie wg. krajów – jakich podatników dotyczy i jakie informacje są wymagane – czytaj więcej >>

Zachęcamy dodatkowo do zapoznania się z opracowanym przez nas „Mini Przewodnikiem” po zmianach, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., opracowanego w formie syntetycznego podsumowania najważniejszych zmian:

Ceny transferowe - Mini przewodnik

(.pdf, Rozmiar: 6,36 MB)

Inne artykuły z kategorii: Ceny transferowe Zobacz wszystkie

)

Najczęściej czytane