Ceny transferowe

Czym są ceny transferowe?

Ceny transferowe odnoszą się do cen stosowanych w ramach transakcji zawieranych przez podmioty pomiędzy którymi występują powiązania, w tym powiązania kapitałowe, rodzinne lub osobowe. Zgodnie z zasadą ceny rynkowej (arm’s length principle) podmioty powiązane są zobowiązane ustalać między sobą ceny na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, działające w porównywalnych okolicznościach. Usługi w zakresie cen transferowych mają na celu wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie ryzyk podatkowych związanych z transakcjami realizowanymi pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Dokumentacje cen transferowych

Sporządzenie dokumentacji cen transferowych dla transakcji realizowanych pomiędzy jednostkami powiązanymi stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów podatkowych.

 • Kto musi sporządzić dokumentację cen transferowych?

  Podmioty powiązane dokonujące transakcji wewnątrzgrupowych, których wartość przekracza w roku podatkowym ustawowe progi tj. 10 mln PLN dla transakcji towarowych i finansowych oraz 2 mln dla transakcji usługowych i innych. A także podatnicy zawierający transakcje powyżej 100 tys. PLN z podmiotami z „rajów podatkowych” (niezależnie od istnienia powiązań) oraz w przypadku tzw. „pośrednich transakcji rajowych”.

 • Jakie są terminy w dokumentacji cen transferowych?

  Lokalną dokumentację cen transferowych należy sporządzić w terminie do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. W ramach wypełnienia obowiązków z zakresu cen transferowych za 2021 rok ustawodawca wydłużył czas na przygotowanie dokumentacji lokalnej o 3 miesiące.

 • Co można zyskać dzięki dokumentacji cen transferowych?

  Głównym celem jest wsparcie Państwa firmy w zakresie sporządzenia dokumentacji cen transferowych spełniających wymogi określone przez regulacje podatkowe oraz zapewniających możliwie wysokie bezpieczeństwo podatkowe dokumentowanych transakcji. 

Zakres wsparcia

 • Przekrojowa analiza obowiązków klienta w zakresie dokumentacji cen transferowych

  Podczas badania obowiązków w obszarze cen transferowych opieramy się zarówno na polskich przepisach podatkowych, przepisach innych krajów (jeśli mają one zastosowanie), oraz wytycznych OECD w zakresie cen transferowych. Jednocześnie uwzględniając przy tym praktykę organów administracji podatkowej.

 • Sporządzenie dokumentacji cen transferowych

  Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby Klientów, jak i zróżnicowany poziom ryzyk w zakresie cen transferowych, gwarantujemy indywidualne podejście do każdego przypadku, oferując opracowanie dokumentacji cen transferowych w kilku wariantach. Warianty te różnią się między sobą poziomem szczegółowości opisów i komentarzy, a także zakresem analiz porównawczych oraz argumentacji potwierdzającej rynkowość warunków transakcji. Niezależnie od wyboru wariantu, sporządzone przez nas dokumentacje cen transferowych są zgodne z wymogami prawa podatkowego.

 • Bieżące doradztwo w zakresie cen transferowych

  Wsparcie udzielane przez Grant Thornton może obejmować również weryfikację dokumentacji cen transferowych sporządzonych przez Państwa lub bieżące wsparcie w trakcie procesu sporządzania dokumentacji.

Proces realizacji

 • Weryfikacja

  Ustalenie zakresu transakcji podlegających obowiązkom dokumentacyjnym

 • Analiza danych

  Kompleksowa analiza danych, informacji, dokumentów w odniesieniu do dokumentowanych transakcji

 • Opracowanie dokumentacji cen transferowych

  Sporządzenie dokumentacji cen transferowych dla transakcji realizowanych pomiędzy jednostkami powiązanymi.

 • Przygotowanie raportu

  Przygotowanie raportu z podsumowaniem prac, wraz ze wskazaniem potencjalnych ryzyk związanych z cenami transferowymi, jeżeli w trakcie realizacji prac zostały zidentyfikowane

Ustalenie zakresu transakcji podlegających obowiązkom dokumentacyjnym

Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Analiza cen transferowych

Analiza cen transferowych, nazywana także analizą danych porównawczych lub benchmarkiem, stanowi syntetyczne przedstawienie danych porównywalnych o podmiotach prowadzących działalność w zakresie zbliżonym do działalności analizowanego podmiotu bądź też danych dotyczących porównywalnych transakcji realizowanych na rynku pomiędzy podmiotami niepowiązanymi.

 • Dla kogo jest analiza cen transferowych?

  Podatnicy zobowiązani do przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych, co do zasady, zobowiązani są także do przeprowadzenia analizy cen transferowych tj. analizy porównawczej lub analizy zgodności dla każdej transakcji odrębnie. Zwolnienie z tego obowiązku dotyczy m.in.  mikro- lub małych przedsiębiorców, transakcji niekontrolowanych z podmiotami z tzw. „rajów podatkowych”, czy też objętych uproszczonymi zasadami rozliczeń (tzw. „safe harbour”).

 • Kiedy skorzystać z analizy cen transferowych?

  Analiza cen transferowych stanowi obowiązkowy element lokalnej dokumentacji cen transferowych, a jej wyniki przedstawiane są w informacji o cenach transferowych TPR. Analizy mogą być z jednej strony wykorzystywane dla potrzeb ustalenia warunków transakcji kontrolowanych przed ich przeprowadzeniem, jak również w celu potwierdzenia, że warunki już zrealizowanych transakcji są zgodne z zasadą ceny rynkowej.

 • Korzyści z analizy cen transferowych?

  Wykorzystanie wyników analiz cen transferowych pozwala na wypełnienie obowiązków dokumentacyjnych, ponadto w procesie ustalania lub weryfikacji cen minimalizuje ryzyko uznania warunków transakcji wewnątrzgrupowych przez organy administracji podatkowej za nierynkowe.

Zakres wsparcia

Oferta Grant Thornton obejmuje analizy cen transferowych dla transakcji takich jak m.in.:

 • Transakcje towarowe

  (sprzedaż towarów, wyrobów gotowych, środków trwałych itp.)

 • Transakcje usługowe

  (m.in. IT, marketing, usługi zarządcze)

 • Transakcje finansowe

  (m.in. pożyczki, cash-pooling, poręczenia)

 • Opłaty licencyjne

  Za korzystanie ze znaków towarowych, know-how oraz innych aktywów niematerialnych

 • Pozostałe transakcje i zdarzenia

  (m.in. związane z procesami restrukturyzacyjnymi)

Zobacz pozostałe (2)

Proces realizacji

 • Weryfikacja

  Szczegółowa analiza planowanej bądź realizowanej transakcji.

 • Analiza rynkowości transakcji

  Wykonanie analiz służących określeniu rynkowości transakcji na podstawie specjalistycznych baz danych, przy uwzględnieniu specyfiki transakcji oraz branży, w której działa firma.

 • Przedstawienie rekomendacji

  Rekomendacje dotyczące odniesienia wyniku na transakcji do wyniku analizy cen transferowych.

Szczegółowa analiza planowanej bądź realizowanej transakcji.

W ofercie Grant Thornton znajduje się przygotowanie analiz cen transferowych, zarówno dla celów wypełniania obowiązków sprawozdawczych, jak również analiz służących ustaleniu rynkowych warunków planowanych transakcji. Dla potrzeb opracowania analiz cen transferowych wykorzystywane są profesjonalne bazy danych.

 

Zachęcamy do weryfikacji, czy warunki transakcyjne stosowane przez Państwa w transakcjach wewnątrzgrupowych nie generują ryzyka w obszarze cen transferowych.

KOMPENDIUM Ceny transferowe 2023/2024: Bieżące regulacje w pigułce

Podsumowanie aktualnych regulacji, które dotyczą transakcji realizowanych po 31 grudnia 2022 r. Przedstawiamy narzędzie, które pozwoli łatwo nawigować po wymaganiach ustawowych.

Zobacz prezentację

Audyt cen transferowych

Audyt cen transferowych ma na celu identyfikację wszelkich ryzyk podatkowych w obszarze transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi.

 • Dla kogo jest audyt cen transferowych?

  Usługa dedykowana jest tym, którzy chcą zweryfikować rynkowość stosowanych zasad rozliczeń w ramach transakcji wewnątrzgrupowych oraz potwierdzić wypełnienie wszelkich zobowiązań raportowych ciążących na podatniku.

 • Jaki okres obejmuje audyt cen transferowych?

  Audyt może objąć jeden rok podatkowy jak i cały okres nieprzedawnionych zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym.

 • Korzyści z audytu cen transferowych?

  Audyt pozwala na przedstawienie analizy transakcji realizowanych pomiędzy pomiotami powiązanymi, ewentualnego ryzyka wynikającego z przyjętych zasad rozliczania a także ewentualnych nieprawidłowości w dokumentacji podatkowej oraz obowiązkach raportowych.

Zakres wsparcia

Audyt może obejmować wybrane obszary, jak również kompleksową weryfikację zagadnień związanych z transakcjami realizowanymi pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności:

 • Identyfikację podmiotów powiązanych

  Zidentyfikowane zostaną wszelkie istniejące powiązania podmiotu, w tym powiązania kapitałowe, osobowe i rodzinne. Na bazie tych powiązań, w dalszym toku prac, identyfikacji będą podlegały transakcje zawierane pomiędzy tymi podmiotami.

 • Identyfikację transakcji

  Podlegających obowiązkowi opracowania dokumentacji cen transferowych.

 • Weryfikację rynkowości warunków transakcji

  Realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 • Weryfikacje i ocenę dokumentacji cen transferowych

  Opracowanych przez Klienta również w zakresie ich zgodności z wymogami.

 • Ocenę spełnienia obowiązków raportowych

  W toku audytu cen transferowych zweryfikujemy obowiązki raportowe podmiotu za analizowany okres (obejmujące m.in. formularze CIT-TP / PIT-TP oraz TPR-C / TPR-P i oświadczenia, a także obowiązki w zakresie CBC-P / CBC-R), wykazując ewentualne braki w tym zakresie.

Zobacz pozostałe (2)

Ostateczny zakres audytu cen transferowych będzie wynikał z określonych przez Państwa oczekiwań, co do okresu oraz obszarów objętych badaniem. W ramach przeprowadzonych prac dokonamy szczegółowej analizy wskazanych obszarów, diagnozy kwestii rodzących ryzyka podatkowe oraz przedstawimy rekomendacje rozwiązań prawidłowych i działań pozwalających wyeliminować lub ograniczyć zidentyfikowane ryzyka.

Zachęcamy już do dziś do przeprowadzenia audytu transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi w celu identyfikacji ryzyk w obszarze cen transferowych i analizy stopnia przygotowania Państwa spółki do zmian w przepisach dotyczących cen transferowych.

Ustalanie warunków rynkowych transakcji wewnątrzgrupowej

Usługa jest związana z planowanymi bądź już realizowanymi transakcjami wewnątrzgrupowymi, dla których podmiot chciałby ustalić warunki rynkowe, zgodne z zasadą arm’s length oraz uwzględniające cele biznesowe firmy.

 • Kto powinien ustalić warunki rynkowych transakcji wewnątrzgrupowej?

  Podmioty, które już realizują, bądź planują zawarcie transakcji wewnątrzgrupowych.

 • Jak ustalane są warunki rynkowych transakcji wewnątrzgrupowych?

  Wyceny sporządzane są w oparciu o specjalistyczne bazy danych oraz metodykę zgodną z krajowymi regulacjami oraz wytycznymi OECD.

 • Korzyści z ustalania warunków rynkowych transakcji?

  Mając na uwadze skalę transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, kwestia prawidłowego ustalenia warunków rynkowych zyskuje niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa podatkowego.

Zakres wsparcia

Grant Thornton dokonuje ustalenia warunków rynkowych dla różnego rodzaju transakcji, w szczególności dla następujących rodzajów transakcji:

 • Transakcje towarowe

  (sprzedaż towarów, wyrobów gotowych, środków trwałych itp.)

 • Transakcje usługowe

  (m.in. IT, marketing, usługi zarządcze)

 • Transakcje finansowe

  (m.in. pożyczki, cash-pooling, poręczenia)

 • Opłaty licencyjne

  Za korzystanie ze znaków towarowych, know-how oraz innych aktywów niematerialnych.

Zobacz pozostałe (1)

Proces realizacji

 • Weryfikacja

  Szczegółowa analiza planowanej bądź realizowanej transakcji.

 • Analiza rynkowych warunków transakcji

  Wykonanie analiz służących określeniu rynkowych warunków transakcji na podstawie specjalistycznych baz danych, przy uwzględnieniu specyfiki transakcji oraz branży, w której działa firma

 • Przedstawienie rekomendacji

  Rekomendacje dotyczące odniesienia wyniku na transakcji do wyniku analizy cen transferowych oraz stosowania zasad rynkowych

Szczegółowa analiza planowanej bądź realizowanej transakcji.

Grant Thornton zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie ustalenia warunków współpracy między podmiotami powiązanymi, zgodnych z zasadą arm’s length oraz uwzględniających cele biznesowe Państwa firmy.

Każda współpraca zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepszą dla Ciebie ofertę

Doradztwo w zakresie procesów restrukturyzacyjnych

Restrukturyzacja działalności na gruncie przepisów dotyczących cen transferowych polega na przeniesieniu ekonomicznie istotnych aktywów/funkcji/ryzyk pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 • Dla kogo jest doradztwo w zakresie procesów restrukturyzacyjnych?

  Z usługi powinny skorzystać firmy, które dokonały bądź planują restrukturyzację działalności, jak również te, które chciałyby przeanalizować czy dokonane lub planowane zmiany noszą znamiona restrukturyzacji.

 • Jak wygląda kontrola w zakresie procesów restrukturyzacyjnych?

  Procesy takie stają się przedmiotem coraz większego zainteresowania organów podatkowych. Przedmiotem kontroli może być ocena przyczyn gospodarczych dokonania restrukturyzacji oraz oczekiwanych korzyści związanych z restrukturyzacją. Analizie poddana będzie również ewentualna konieczność zastosowania opłaty restrukturyzacyjnej.

 • Korzyści z doradztwa w zakresie procesów restrukturyzacyjnych?

  Usługa doradztwa w procesach restrukturyzacji pozwoli na ich przeprowadzenie procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadą ceny rynkowej, a w konsekwencji przy zachowaniu bezpieczeństwa podatkowego. Nieprawidłowo przeprowadzone procesy mogą skutkować istotnymi konsekwencjami podatkowymi.

Zakres wsparcia

Usługi świadczone przez Grant Thornton obejmują m.in.:

 • Doradztwo w zakresie ukształtowania struktury transakcji

  Jego celem jest osiągnięcie najwyższego poziomu efektywności podatkowej przy zachowaniu bezpieczeństwa podatkowego transakcji.

 • Identyfikację ryzyk podatkowych

  Identyfikację ryzyk podatkowych  na gruncie cen transferowych związanych z przeprowadzonymi procesami restrukturyzacyjnymi oraz doradztwo w zakresie ich ograniczenia,

 • Opracowanie dokumentu

  Defence file prezentuje uzasadnienie biznesowe przeprowadzonej restrukturyzacji.

Każdy proces restrukturyzacyjny jest inny. W zależności od jego złożoności i charakteru zaproponujemy Państwu najbardziej optymalny sposób realizacji procesu.

W ramach Grant Thornton dysponujemy interdyscyplinarnym dedykowanym zespołem specjalizującym się w tematyce cen transferowych i wycen, dzięki czemu świadczone przez nas usługi w zakresie wsparcia Państwa firmy w procesie restrukturyzacji działalności są zawsze świadczone na najwyższym poziomie.

Opracowanie polityki cen transferowych

Polityka cen transferowych stanowi wytyczne dla podatnika (lub całej Grupy) dotyczące sposobu kalkulacji ceny oraz dokonywania rozliczenia w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

 • Dla kogo jest opracowanie polityki cen transferowych?

  Z usługi powinny skorzystać zarówno polskie, jak i międzynarodowe grupy, zainteresowane zaprojektowaniem bądź uporządkowaniem modelu rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 • Kiedy skorzystać z polityki cen transferowych?

  Polityka cen transferowych jest nakierowana na ustalanie z wyprzedzeniem zasad rozliczeń dokonywanych w ramach transakcji kontrolowanych i jest narzędziem planowania podatkowego. 

 • Korzyści z opracowania polityki cen transferowych?

  Polityka cen transferowych pozwala na znaczące podwyższenie bezpieczeństwa podatkowego, jak i ograniczenie pracochłonności przygotowania oraz aktualizacji dokumentacji cen transferowych. Służy także bardziej efektywnej, a przy tym zgodnej z zasadami rynkowymi, alokacji korzyści pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Zakres wsparcia

 • Opracowanie zasad kalkulacji i rozliczeń wynagrodzenia

  W transakcjach z podmiotami powiązanymi zapewniających rynkowy charakter transakcji wraz z odpowiednim uzasadnieniem.

 • Weryfikacja dotychczasowych zasad rozliczeń

  Uporządkowanie dotychczas stosowanych zasad rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Proces realizacji

 • Weryfikacja

  Przegląd i analiza struktury grupy, transakcji oraz dotychczasowego modelu kalkulacji wynagrodzenia pomiędzy podmiotami powiązanymi

 • Opracowanie modelu kalkulacji cen transferowych

  Model taki zapewnia rynkowości transakcji.

 • Przygotowanie rekomendacji

  Rekomendacje dotyczą stosowania polityki cen transferowych w transakcjach wewnątrzgrupowych.

Przegląd i analiza struktury grupy, transakcji oraz dotychczasowego modelu kalkulacji wynagrodzenia pomiędzy podmiotami powiązanymi

CYKL ARTYKUŁÓW Polityka cen transferowych

Czym jest i dlaczego warto ją przygotować? Jak ją sporządzić? Jaki ma związek z kontrolami w cenach transferowych?

Przeczytaj

Uprzednie porozumienia cenowe

Porozumienie cenowe (ang. „Advanced Pricing Agreements”) to forma uzgodnienia z administracją podatkową warunków transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, które spełniają warunek rynkowości.

 • Kto może skorzystać z uprzedniego porozumienia cenowego?

  Podmioty, które już na etapie planowania transakcji chcą wyeliminować ryzyko nieprawidłowego ustalenia warunków w transakcjach wewnątrzgrupowych oraz zakwestionowania sposobu ich ustalenia przez organy podatkowe.

 • Jak długo obowiązuje uprzednie porozumienie cenowe?

  Uprzednie porozumienia cenowe pozostają wiążące zarówno dla podatnika, jak i władz przez okres 5 lat.

 • Co można zyskać dzięki uprzedniemu porozumieniu cenowemu?

  Stosowanie uzgodnionych zasad kalkulacji cen zapewnia podatnikowi pełne bezpieczeństwo w obszarze cen transferowych.

Zakres wsparcia

Grant Thornton w ramach danej usługi oferuje kompleksowe wsparcie Państwa firmy w negocjacjach z Ministrem Finansów w zakresie porozumień cenowych, w tym m.in.:

 • Wypracowanie zasad kalkulacji cen

  Odpowiadających celom biznesowym Państwa firmy i dającym wysokie prawdopodobieństwo aprobaty ze strony Ministra Finansów.

 • Przygotowanie stosownej dokumentacji

  W tym wsparcie przy opracowaniu wniosku o zawarcie porozumienia cenowego.

 • Bieżące wsparcie doradcy

  Aktywny udział w prowadzonych uzgodnieniach.

Proces realizacji

 • Weryfikacja

  Szczegółowa analiza i ocena warunków transakcji będących przedmiotem uprzedniego porozumienia cenowego oraz wszelkich potencjalnych ryzyk związanych z daną transakcją.

 • Przeprowadzenie niezbędnych analiz oraz kalkulacji

  Zakres danych wykazywanych we wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego uregulowany jest ustawowo. Do jego przygotowania niezbędne jest szczegółowe przeanalizowanie transakcji objętej wnioskiem. Na tym etapie wsparcie obejmuje wykonanie m.in. analizy funkcjonalnej transakcji i analizy cen transferowych oraz opisanie sposobu kalkulacji ceny, włącznie z prognozami finansowymi, na których ta kalkulacja się opiera.

 • Kompleksowe wsparcie doradcy

  Kompleksowe wparcie w przygotowaniu i złożeniu wniosku o uprzednie porozumienie cenowe oraz wsparcie w konsultacjach z organami podatkowymi.

Szczegółowa analiza i ocena warunków transakcji będących przedmiotem uprzedniego porozumienia cenowego oraz wszelkich potencjalnych ryzyk związanych z daną transakcją.

Dlaczego Grant Thornton?

Zapewniamy kompleksowe wsparcie!

Dysponujemy dedykowanym zespołem specjalizującym się m.in. w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych, przeprowadzaniu analiz cen transferowych oraz sporządzaniu analiz zgodności, ocenie transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi w zakresie ryzyk podatkowych, ustalaniu polityki cen transferowych i szkoleniach podatkowych.

Zakres świadczonych usług obejmuje doradztwo dotyczące wszystkich rodzajów transakcji spotykanych w obrocie gospodarczym (m.in. transakcje finansowe, towarowe, usługowe, restrukturyzacje gospodarcze, umowy spółek, przeniesienie WNiP).

Wśród klientów, którzy nam zaufali, są podmioty należące do czołowych krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych.

 • 200+

  realizowanych projektów dotyczących obszaru cen transferowych w ciągu roku

 • 100%

  sporządzonych dokumentacji, które podlegały kontroli w zakresie cen transferowych, pozytywnie przeszło kontrolę pod kątem zgodności z wymogami ustawowymi

 • ~100

  projektów w ostatnich  latach przygotowanych bezpośrednio pod kontrolę podatkową zachowując wymagany termin dostarczenia dokumentacji

Zadowoleni klienci

Novol

Materiały budowlane i automotive

 • Zakres usługi

  Polityka cen transferowych dla wybranych transakcji, dokumentacje i analizy cen transferowych wraz z raportowaniem TPR-C, grupowa dokumentacja cen transferowych

Lisner

Produkcja przetworów rybnych

 • Zakres usługi

  Dokumentacje i analizy cen transferowych wraz z raportowaniem TPR-C oraz weryfikacją i uzupełnieniem dokumentacji grupowej

Colian

Przemysł spożywczy

 • Zakres usługi

  Dokumentacje i analizy cen transferowych, grupowa dokumentacja cen transferowych, wraz z raportowaniem TPR-C

New Balance

Odzież i obuwie sportowe

 • Zakres usługi

  Dokumentacje i analizy cen transferowych wraz z raportowaniem TPR-C oraz weryfikacją i uzupełnieniem dokumentacji grupowej

Ryłko

Produkcja obuwia

 • Zakres usługi

  Opracowanie polityki cen transferowych dla kluczowych transakcji zawieranych w Grupie, coroczne wypełnianie obowiązków w obszarze cen transferowych

Metabo

Dystrybucja elektronarzędzi

 • Zakres usługi

  Dokumentacje i analizy cen transferowych wraz z raportowaniem TPR-C oraz weryfikacja grupowej dokumentacji cen transferowych w zgodności z polskimi przepisami

Segro

Branża nieruchomości i deweloperska

 • Zakres usługi

  Dokumentacje i analizy cen transferowych wraz z raportowaniem TPR-C dla wszystkich krajowych podmiotów należących do Grupy Segro

KKS Lech Poznań

Klub piłkarski

 • Zakres usługi

  Dokumentacje i analizy cen transferowych wraz z raportowaniem TPR-C

Fakro

Produkcja okien

 • Zakres usługi

  Opracowanie polityki cen transferowych dla kluczowych transakcji zawieranych w Grupie, audyt cen transferowych, jak również opracowanie dokumentacji cen transferowych wraz z analizami oraz dokumentacji grupowej

Grupa Kapitałowa Immobile

Holding spółek przemysłowych i usługowych

 • Zakres usługi

  Dokumentacje i analizy cen transferowych wraz z raportowaniem TPR-C, grupowa dokumentacja cen transferowych

Bae Systems

Branża IT

 • Zakres usługi

  Dokumentacje i analizy cen transferowych wraz z raportowaniem TPR-C

Kaem

Produkcja artykułów remontowo-budowalnych

 • Zakres usługi

  Dokumentacje i analizy cen transferowych wraz z raportowaniem TPR-C

Zapytaj o ofertę usługi

Ceny transferowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt