fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to plik o uzgodnionej strukturze logicznej zawierający dane z systemu księgowego podatnika. Przekazywanie JPK organom administracji podatkowej to nowy obowiązek podatników wprowadzony w celu umożliwienia organom szybkiej weryfikacji poprawności deklarowanych kwot przychodu i podatku.

Od stycznia 2018 roku do przekazywania JPK_VAT zobowiązani są wszyscy czynni podatnicy VAT. JPK_VAT należy wysłać obowiązkowo do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Wraz z lipcem 2018 roku został również rozszerzony zakres podmiotów które muszą przygotować tzw. JPK na żądanie. Od tej daty, do przesłania plików takich jak JPK_FA, JPK_MAG, JPK_PKPIP, JPK_EWP, JPK_WB bądź JPK_KR zobligowane są mikro oraz średnie przedsiębiorstwa (wcześniej tylko duże).

Kolejną zmianą odnoszącą się do struktur w Jednolitym Pliku Kontrolnym jest obowiązek przygotowania sprawozdania finansowego. Obowiązek ten został wprowadzony z dniem 1 października 2018 r.

Ważny fragment

Co najbardziej istotne od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy są obowiązani do składania JPK w nowej strukturze (JPK_V7M, JPK_V7K) która obejmować będzie dane z deklaracji VAT oraz ewidencji VAT.

Jednolity Plik Kontrolny – sankcje za naruszenie obowiązku składania

Od 1 października 2020 r. organy podatkowe są uprawnione do nałożenia na podatnika kary w wysokości 500 zł za każdy błąd w przesłanym pliku JPK. Ustawodawca w zakresie przepisów karnych od 1 października 2020 r. ustanowił nowy przepis – art. 61a KKS, który wprowadził sankcję za złożenie nierzetelnej lub wadliwej księgi za co grozi grzywna – maksymalnie do 240 stawek dziennych. Jeżeli czyn jest mniejszej wagi, wysokość grzywny jest taka, jak za wykroczenie skarbowe.

Jednolity Plik Kontrolny – wsparcie merytoryczne JPK

Wychodząc naprzeciw nowym regulacjom w zakresie raportowania JPK, zespół ekspertów Grant Thornton  przygotował rozwiązania pozwalające na merytoryczne wsparcie firm w tym zakresie.

Usługa obejmuje kompleksowe wsparcie w zakresie poprawności stosowania poszczególnych pozycji w strukturach JPK.

Wiąże się to z m.in. następującymi działaniami:

  • Analiza obowiązujących przepisów dotyczących JPK w tym dodatkowej dokumentacji uzupełniającej oraz wyjaśnień Ministerstwa Finansów
  • Dopasowanie poszczególnych transakcji / czynności do właściwych kodów, pozycji, procedur JPK z uwzględnieniem prowadzonej przez firmę działalności
  • Udzielenie wyjaśnień w zakresie właściwego przyporządkowania towarów i usług do odpowiednich symboli JPK
  • Wsparcie w zakresie wyjaśnień udzielanych organom podatkowym w trakcie czynności sprawdzających/kontroli podatkowych, w ramach których wykorzystywane są JPK.

Procedura JPK

Oprócz wsparcia merytorycznego w bieżących kwestiach związanych ze sporządzaniem JPK, Zespół ekspertów Grant Thornton przygotowuje oraz wdraża kompleksową Procedurę JPK, której celem jest m.in.:

  • Usystematyzowanie działań podejmowanych przed podatnika w zakresie sporządzania JPK (m.in. wskazanie zakresów odpowiedzialności za sporządzenie, podpisanie i przesłanie JPK w ustawowym terminie, postępowanie w przypadku błędu),
  • Sporządzenie listy transakcji budzących wątpliwości wraz ze wskazaniem sposobu ich prezentacji w JPK,
  • Zabezpieczenie dokonywanych czynności poprzez wdrożenie wewnętrznych regulacji potwierdzających dochowanie należytej staranności w przypadku popełnienia błędu w JPK oraz na wypadek kontroli przez organ podatkowy.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia merytorycznego do prawidłowego wywiązywania się z obowiązków związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym lub przygotowania oraz wdrożenia procedury JPK, skontaktuj się z nami.

Nowy cykl artykułów: 12 przykazań JPK

Inne artykuły z kategorii: Jednolity Plik Kontrolny (JPK) Zobacz wszystkie

JPK – nowe rodzaje procedur

Niniejszy wpis stanowi kontynuację cyklu artykułów, który został poświęcony ostatnim zmianom w JPK. Każdy z artykułów odnosi się do innego zagadnienia, istotnego dla prawidłowego stosowania JPK po zmianach od 1 lipca 2021 r. W niniejszym…

Najczęściej czytane