fbpx

Treść artykułu

Due diligence ma na celu identyfikację i dostarczenie niezależnej i wiarygodnej informacji zarówno Inwestorowi, jak i Sprzedającemu.

Inwestorzy poszukujący nowych obszarów wzrostu, perspektyw rozwoju oraz nowych źródeł przychodów rozważają decyzje o akwizycji innych podmiotów. Decyzje te obarczone są wysokim ryzykiem związanym z ograniczonym dostępem do informacji o przedmiocie planowanej transakcji. Rzetelna i wiarygodna informacja zapewnia efektywność i bezpieczeństwo procesu akwizycji.

Due diligence przeprowadzane przez nasz dedykowany zespół specjalistów (m.in. z zakresu finansów, prawa podatkowego, prawa bilansowego, handlowego oraz cywilnego) dostarcza wiedzy o potencjale planowanej inwestycji i ryzykach zarówno Inwestorowi, jak i Sprzedającemu, zwiększając szanse na efektywne przeprowadzenie transakcji.

Korzyści z procesu Due Dilligence

Ostateczna lista analizowanych zagadnień będzie pochodną Państwa oczekiwań oraz sugestii przedstawionych przez ekspertów Grant Thornton.

Rodzaje oferowanego due diligence

Obejmuje:

 • Analizę dokumentów korporacyjnych w celu uzyskania informacji o istotnych zdarzeniach, które mogły mieć wpływ na sytuację finansową i majątkową Spółki oraz na rozliczenia podatkowe
 • Analizę odbiorców i dostawców Spółki oraz istotnych umów pod kątem ryzyk finansowych i podatkowych
 • Analizę zatrudnienia
 • Analizę finansową Spółki obejmującą analizę wskaźnikową oraz analizę przepływów pieniężnych, z uwzględnieniem zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto
 • Weryfikację istotnych pozycji sprawozdania finansowego w oparciu o Polskie Standardy Rachunkowości, z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • Oszacowania korekt mających wpływ na aktywa netto Spółki oraz wynik finansowy (EBIT/EBITDA), a także dług netto.

Obejmuje:

1) Podatek dochodowy od osób prawnych

 • Weryfikację zgodności deklarowanych przychodów oraz kosztów z wartościami wynikającymi z ewidencji księgowej
 • Identyfikację i ocenę różnic pomiędzy wielkościami przychodów i kosztów ustalonymi dla celów księgowych i podatkowych wraz z oceną zasadności odpowiednich włączeń i wyłączeń
 • Analizę rodzajów przychodów (w oparciu o przegląd struktury przychodów) w celu ustalenia momentu rozpoznania przychodów dla celów podatkowych
 • Analizę rodzajów kosztów (w oparciu o przegląd struktury kosztów) wraz z przeprowadzeniem na jej podstawie badania szczegółowego dokumentów źródłowych dotyczących istotnych pozycji kosztów (identyfikacja transakcji)
 • Identyfikację transakcji z podmiotami powiązanymi, które mogą kreować ryzyko w zakresie cen transferowych

2) Podatek od towarów i usług

 • Weryfikację kompletności opodatkowania podatkiem od towarów i usług poprzez uzgodnienie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług z wartością przychodów wskazanych dla celów księgowych oraz wartością innych operacji ujętych w ewidencji księgowej stanowiących czynności opodatkowane.
 • Ocenę prawidłowości ujęcia w ewidencji dla celów podatku od towarów i usług dokumentów źródłowych dotyczących zakupu i sprzedaży (badanie metodą wyrywkową)

3) Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • Weryfikację prawidłowości kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenia oraz o dzieło)
 • Weryfikację prawidłowości opodatkowania

4) Pozostałe podatki

 • Podatek akcyzowy
 • Podatek od nieruchomości
 • Podatek od czynności cywilno-prawnych
 • Inne podatki

Obejmuje:

 • Analizę dokumentów korporacyjnych w celu potwierdzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (m.in. ocena ich ważności i skuteczności)
 • Analizę praw własności składników majątkowych Spółki (nieruchomości, ruchomości, praw użytkowania wieczystego, praw na dobrach niematerialnych)
 • Analizę wierzytelności i długów, stanu roszczeń i podjętych czynności windykacyjnych i egzekucyjnych
 • Analizę stanu prawnego wynikającego z przepisów prawa pracy
 • Ocenę sytuacji w kontekście postanowień o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Ocenę stanu prawnego wynikającego z przepisów prawa ochrony środowiska – analiza otrzymanych decyzji administracyjnych, protokołów pokontrolnych, opinii

Czytaj więcej na stronie usługi Due Diligence prawne >> 

Obejmuje:

 • Analizę branży (identyfikacja czynników wpływających na wyniki branży, ocena trendów)
 • Analizę pozycji rynkowej Spółki i jej konkurencji (ocena perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa, analiza otoczenia konkurencyjnego Spółki)
 • Analizę organizacji Spółki i jej zatrudnienia (analiza szczebli decyzyjnych oraz odpowiedzialności kluczowych pracowników Spółki i efektywności systemu rachunkowości zarządczej)
 • Analizę prognoz finansowych (analiza przyjętych założeń do projekcji finansowych)
 • Analizę SWOT

Obejmuje dodatkowo:

 • Stworzenie regulaminu data room
 • Uporządkowanie i administrowanie danymi, w tym sporządzenie wykazu dokumentów, które zostaną udostępnione w trakcie due diligence
 • Opracowanie formy udostępnianych dokumentów
 • Formułowanie odpowiedzi na pytania zadawane przez audytorów
 • Przegląd sprawozdania finansowego oraz rozliczeń podatkowych Spółki w celu identyfikacji kluczowych obszarów oraz ryzyk finansowych i podatkowych
 • Przygotowanie data booku
 • Doradztwo przy negocjacjach transakcyjnych
 • Konsultacje dotyczące zakresu prezentowanych wrażliwych danych potencjalnemu Inwestorowi

Badanie zakończone zostanie raportem zawierającym między innymi:

 • Opis istotnych zdarzeń, operacji i pozycji sprawozdania finansowego, w tym ryzyk i nieprawidłowości
 • Opis istotnych ryzyk i nieprawidłowości podatkowych
 • Opis zagrożeń wynikających z uregulowań umownych i korporacyjnych
 • Kwantyfikację ryzyk i ich wpływ na wartość podmiotu objętego due diligence

Z naszych usług skorzystało już wiele podmiotów, wśród nich polskie i zagraniczne firmy inwestycyjne, spółki giełdowe oraz fundusze venture capital i private equity.

Zobacz prezentację

Aby dowiedzieć się więcej na temat usługi due diligence, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Inne artykuły z kategorii: Due Diligence Zobacz wszystkie

Korzyści z due diligence

Każdy inwestor staje w trakcie procesu akwizycji przed pytaniem o opłacalność planowanej inwestycji. Ważnym elementem tej decyzji jest cena przejęcia. Nie można jednak pominąć w procesie decyzyjnym dalszych etapów związanych z integracją, którym towarzyszyć będą dodatkowe…

Usługi Grant Thornton z obszaru: Fuzje i Przejęcia

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane