Alokacja Ceny Nabycia

Czym jest Alokacja Ceny Nabycia?

Alokacja Ceny Nabycia (ang. Purchase Price Allocation, w skrócie PPA) ma na celu identyfikację i oszacowanie wartości godziwej nabytych składników majątku – materialnych oraz niematerialnych, a następnie ich ujawnienie w bilansie podmiotu przejmującego.

 • Kto może skorzystać z Alokacji Ceny Nabycia?

  Ze wsparcia mogą skorzystać podmioty, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonywały transakcji zakupu przedsiębiorstwa, a nie przeprowadziły jeszcze rozliczenia jego nabycia. Alokacja ceny nabycia przyda się także spółkom będącym w trakcie lub planującym w przyszłości transakcje fuzji i przejęć.

 • Kiedy należy skorzystać z Alokacji Ceny Nabycia?

  Zgodnie z MSSF 3 spółka przejmująca zobowiązana jest do ujawnienia w sprawozdaniu finansowym wszelkiego majątku podmiotu przejmowanego w postaci aktywów materialnych lub niematerialnych. Różnica pomiędzy ceną nabycia a wartością godziwą aktywów powinna zostać wykazana w postaci wartości firmy.

 • Co można zyskać dzięki Alokacji Ceny Nabycia?

  Alokacja ceny nabycia pozwala spółce przejmującej na poznanie i ujawnienie wartości wszelkich przejętych w ramach transakcji aktywów, spełniając jednocześnie obowiązki wynikające z MSSF 3. Podmiot przejmujący zobowiązany jest do ujawnienia nie tylko aktywów już zidentyfikowanych w bilansie spółki przejmowanej, lecz także niezidentyfikowanych aktywów niematerialnych nabytych w ramach przeprowadzonej transakcji.

Zakres wsparcia

W ramach procesu Alokacji Ceny Nabycia wspieramy Państwa w szczególności w określeniu:

 • Który z podmiotów biorących udział w transakcji jest spółką przejmowaną, a który przejmującą?

  W przypadku bardziej złożonych transakcji ustalenie podmiotu przejmującego nie musi być tak oczywiste na pierwszy rzut oka. Na przykład w przypadku przejęć odwrotnych może dojść do sytuacji w której to mniejszy podmiot będzie formalnie przejmował dużo większe przedsiębiorstwo jednocześnie nie przejmując kontroli nad biznesem prowadzonym przez przejmowane przedsiębiorstwo.

 • Daty przejęcia kontroli

  Alokacji ceny nabycia dokonuje się dopiero w momencie przejęcia kontroli nad przedsiębiorstwem. Tym samym kluczowe jest ustalenie momentu w którym do tego przejęcia dochodzi – szczególnie w przypadku gdy mamy do czynienia z zakupem mniejszych pakietów udziałów. W niektórych przypadkach nawet zakup pakietu akcji mniejszego niż 50% daje już możliwość sprawowania kontroli.

 • Ceny nabycia

  Cena którą inwestor płaci za przejmowany podmiot może wynikać z bardzo zróżnicowanych formuł cenowych uzgodnionych w ramach umowy inwestycyjnej. Płatności mogą być rozłożone w czasie na raty a część z nich może być dodatkowo uzależniona od przyszłych wyników (earn-out).

 • Ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne (Cash Generating Units – CGU)

  Alokacja ceny nabycia powinna zostać dokonana w odniesieniu do części przejmowanego biznesu, które można przypisać do oddzielnych strumieni pieniężnych. Jeżeli przejmowany podmiot prowadzi zdywersyfikowaną działalność to osobnej analizie powinny zostać poddane poszczególne segmenty, które nazywane są ośrodkami wypracowującymi przepływy pieniężne.

 • Wartości godziwej przejmowanego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych

  Wycena do wartości godziwej środków trwałych i WNiP, które zostały przejęte. Wycenie podlegają również te aktywa, które w dniu przejęcia były już w pełni zamortyzowane ale w dalszym ciągu są wykorzystywane w działalności gospodarczej lub mogłyby być sprzedane na rynku.

 • Wartości godziwej oraz okresu użytkowania aktywów niematerialnych wcześniej nie ujętych w ewidencji bilansowej

  Identyfikacja i wycena do wartości godziwej aktywów niematerialnych, które z uwagi na swoją naturę nie mogły być wcześniej ujmowane jako składnik majątku przedsiębiorstwa. Najczęściej identyfikowane są takie aktywa jak znaki towarowe, relacje z klientami, patenty, koncesje, know-how, samodzielnie wytworzone oprogramowanie.

 • Wartości firmy (goodwill) powstałej w wyniku transakcji

  Alokacja ceny nabycia na poszczególne aktywa przejęte w ramach transakcji prowadzi do powstania wartości firmy. Jest to różnica pomiędzy faktycznie zapłaconą ceną transakcyjną a wartością godziwą przejętych aktywów, w tym również tych które zostały zidentyfikowane poza dotychczasową ewidencją bilansową.

Zobacz pozostałe (2)
Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

 • Analiza warunków transakcji

  Alokacja ceny nabycia realizowana przez zespół specjalistów Grant Thornton opiera się na bieżącej współpracy z przedstawicielami spółki przejmującej, podmiotu przejmowanego, a także audytorem. Przyjęte podejście umożliwia zrozumienie motywów i warunków dokonanej transakcji oraz wspiera proces identyfikacji ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne.

 • Opracowanie kompleksowego raportu

  Efektem końcowym prac jest kompleksowy raport, zawierający wycenę poszczególnych aktywów oraz wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego księgowego rozliczenia transakcji.

Alokacja ceny nabycia realizowana przez zespół specjalistów Grant Thornton opiera się na bieżącej współpracy z przedstawicielami spółki przejmującej, podmiotu przejmowanego, a także audytorem. Przyjęte podejście umożliwia zrozumienie motywów i warunków dokonanej transakcji oraz wspiera proces identyfikacji ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne.

Współczesna gospodarka oparta na wiedzy powoduje wzrost znaczenia wartości niematerialnych. W konsekwencji zmian zachodzących w gospodarce coraz częściej wartość księgowa nabywanego przedsiębiorstwa jest niższa niż jego wartość rynkowa. Zgodnie z wymaganiami MSSF 3 każde połączenie jednostek gospodarczych, musi zostać odpowiednio rozliczone w księgach nabywcy. Oznacza to, że jednostka przejmująca powinna ująć w sprawozdaniu możliwy do zidentyfikowania majątek przejmowanego podmiotu w trzech grupach: aktywa materialne/zobowiązania, aktywa niematerialne, wartość firmy.

ARTYKUŁ Alokacja ceny nabycia – czym jest i dlaczego Twoja firma może jej potrzebować?

Dowiedz się w 4 krokach!

Przeczytaj

Dlaczego Grant Thornton?

Stoi za nami doświadczenie!

W ciągu ponad 25 lat działalności na polskim rynku zgromadziliśmy wiedzę z kilkunastu branż oraz sektorów. Rozwiązując pojawiające się problemy, korzystamy ze zgromadzonej wiedzy i doświadczenia, dzięki czemu patrzymy na firmę w szerszej perspektywie – widzimy całe przedsiębiorstwo i stale zmieniające się warunki rynkowe. Nasze doświadczenie w realizacji projektów wycen z różnych branż pozwala nam identyfikować i określać wartość szerokiej gamy aktywów materialnych oraz niematerialnych. Ponadto działając w ramach sieci Grant Thornton International możemy zasięgnąć porady ekspertów z naszych firm członkowskich.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 100+

  realizowanych wycen rocznie

 • 2400+

  zadowolonych klientów Grant Thornton rocznie

Zadowoleni klienci

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Branża finansowa

 • Zakres usługi

  Alokacja ceny nabycia

 • Target

  Armenia Securities Exchange

Agora

Branża wydawnicza

 • Zakres usługi

  Alokacja ceny nabycia

 • Target

  Eurozet Sp. z o.o. , HRLink Sp. z o.o.

Allegro

E-commerce

 • Zakres usługi

  Alokacja ceny nabycia

 • Target

  Spółka z branży eventowej, Opennet Sp. z o.o., X-Press Couriers Sp. z o.o.

Lafarge

Materiały budowlane

 • Zakres usługi

  Alokacja ceny nabycia

 • Target

  Polcalc Nawozy Wapniane Sp. z o.o, Spółka z branży betoniarskiej

J.S. Hamilton

Certyfikacja produktów

 • Zakres usługi

  Alokacja ceny nabycia

 • Target

  Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o., J.S. Hamilton Sp. z o.o.

Masterchem Logoplaste

Producent opakowań

 • Zakres usługi

  Alokacja ceny nabycia

 • Target

  P.W. Masterchem S.J., Narzędziownia Przylep S.J.

Zapytaj o ofertę usługi

Alokacja Ceny Nabycia

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt