fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Wycena ma na celu dostarczenie rzetelnej oraz wiarygodnej, a jednocześnie przygotowanej przez niezależny podmiot informacji o przedmiocie wyceny.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza nieustannie wpływa na wartość składników majątku w postaci aktywów materialnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również całych przedsiębiorstw.

Usługi w zakresie wycen mają na celu dostarczenie zainteresowanym stronom rzetelnej i niezależnej informacji o wartości. Wśród tych usług są:

 • wycena przedsiębiorstwa,
 • wycena majątku,
 • wycena marki,
 • wycena szkody gospodarczej.

Wycena dokonywana przez nasz zespół opiera się na aktywnej współpracy z przedstawicielami wycenianego przedmiotu, która prowadzi do lepszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań klienta.

Ważne

Odpowiedni dobór metody wyceny stanowi najistotniejszy element procesu oszacowania rzeczywistej wartości godziwej i musi być dopasowany do celu oraz przedmiotu wyceny.

Grant Thornton stosuje wyłącznie sprawdzone i powszechnie uznawane metody wyceny oparte na międzynarodowych standardach. W zakresie wycen wspieramy podmioty z sektora PHB, a także podmioty publiczne. Do naszych klientów należą zarówno małe, dynamicznie rozwijające się podmioty prywatne, jak również spółki notowane na giełdzie.

Elementy procesu wyceny

Każda wycena jest inna, dlatego do każdego projektu pochodzimy w sposób indywidualny.Niemniej jednak poniżej przedstawiamy kolejne standardowe kroki podczas realizacji projektu:

 • określenie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania,
 • wsparcie klienta w przekazaniu niezbędnych informacji i dokumentów finansowych, wskazanych przez zespół ekspertów Grant Thornton,
 • analizę danych rynkowych, w tym sytuacji w branży,
 • opracowanie założeń do określenia przepływów pieniężnych,
 • sporządzenie wyceny,
 • przygotowanie raportu stanowiącego podsumowanie projektu wraz z wnioskami i rekomendacjami w ciągu 3-4 tygodni.

A może szukasz zwiększenia efektywności?

Wycena oznacza świadomość wartości

Ta dewiza towarzyszy każdemu projektowi realizowanemu przez Zespół Wycen Grant Thornton. Poniżej przedstawiamy realne korzyści z przeprowadzenia wyceny przez Grant Thornton:

 • rzetelnie opracowana informacja prezentująca wartość przedmiotu wyceny,
 • wiarygodne określenie przedziału wyceny wraz ze wsparciem w negocjacjach cenowych,
 • wsparcie w opracowywaniu prognozy przychodów oraz kosztów,
 • niezależna ocena prognoz finansowych i budżetów,
 • wybór adekwatnej do sytuacji i specyfiki danej branży metody wyceny w najlepszy sposób określającej przedmiot wyceny.

Rodzaje wycen

Wycena przedsiębiorstwa ma na celu określenie wartości, stanowiącej istotną informację w strategicznych momentach działalności podmiotu.

Zmieniająca się sytuacja gospodarcza wymaga często odpowiedzi na pytania czy i w jaki sposób dalej mam się rozwijać, czy nie należy rozważyć sprzedaży spółki bądź też przejęcia innego podmiotu i wejścia na nowe rynki? Decyzje te obarczone są wysokim ryzykiem związanym z brakiem eksperckiej wiedzy w zakresie sporządzania wycenprzedsiębiorstw. Rzetelna wycena spółki z zastosowaniem adekwatnych metod wyceny, jak również kompleksowe wsparcie przy sporządzeniu modelu finansowego pozwalają na minimalizację ryzyk związanych z podjęciem strategicznych dla przedsiębiorstwa decyzji. Wiarygodnie określona wartość przedsiębiorstwa stanowić będzie istotną informację podczas procesów zakupu, sprzedaży, fuzji, przejęć, aportów, przekształceń optymalizacyjnych lub restrukturyzacji.

Rozwiązując pojawiające się trudności, korzystamy ze zgromadzonej wiedzy i doświadczenia, dzięki czemu patrzymy na firmę w szerszej perspektywie – widzimy całe przedsiębiorstwo i stale zmieniające się warunki rynkowe. Nasze szerokie doświadczenie w zakresie wycen firm z różnych branż i dla różnych celów pozwala nam interpretować również niestandardowe sytuacje oraz uwzględniać je w kalkulacji. Ponadto działając w ramach sieci Grant Thornton International możemy zasięgnąć porady ekspertów z naszych firm członkowskich.

Nasz zespół wspierał w procesach wycen przedsiębiorstw takie firmy jak:

 • Mo-Bruk S.A.
 • Paged S.A.
 • PKM DUDA S.A.
 • POSTI S.A.
 • Autostrada Wielkopolska S.A.
 • BAKALLAND S.A.
 • Kulczyk Holding S.A.
 • Rubicon Partners Corporate Finance S.A.
 • Atal S.A.

Wycena marki, znaku towarowego lub produktowego może być kluczowym elementem skutecznej sprzedaży podmiotu lub optymalizacji kosztowej jego działalności.  

Aktywa niematerialne, w tym głównie znaki towarowe, marki korporacyjne, know-how oraz patenty, oprócz rzeczowych aktywów trwałych są również istotnymi nośnikami wartości przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach stanowią one nawet główny czynnik decydujący o sukcesie finansowym spółki. W związku z tym coraz częściej wartości niematerialne i prawne są również elementem złożonych transakcji kupna / sprzedaży. Dzięki posiadaniu charakterystycznego znaku towarowego przedsiębiorstwa niejednokrotnie osiągają zdecydowanie wyższe zyski niż ich konkurenci. Zakup spółki posiadającej specjalistyczne know-how lub nowoczesne technologie daje również nabywcy dostęp do zasobu, który może stanowić istotną przewagę konkurencyjną.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych może być konieczna zarówno w przypadku transakcji obejmującej kupno / sprzedaż samego znaku, jak również całego przedsiębiorstwa będącego jego właścicielem. Wycena znaku towarowego jest też często elementem procesów optymalizacji kosztowych pozwalających zwiększyć rentowność prowadzonej działalności. Co więcej, również wymogi ustawy o rachunkowości lub międzynarodowych standardów sprawozdawczości mogą nakładać na spółki konieczność przeprowadzania wycen ujawnionych w bilansie aktywów niematerialnych. W takim wypadku wycena marki, znaku towarowego lub każdego innego zidentyfikowanego aktywa, w tym m.in. know-how, patentu, receptury, kontraktu długoterminowego, relacji z klientami, technologii, portfela zamówień, itp. może mieć charakter testu na utratę wartości lub jednego z etapów procesu alokacji ceny nabycia (PPA).

Nasz zespół wspierał w procesach wycen wartości niematerialnych m.in. takie przedsiębiorstwa jak:

 • Animex (wycena znaków towarowych Krakus, Yano, PEK, Animex oraz kontraktów na dostawę żywca),
 • Bakalland (wycena znaku towarowego Bakalland),
 • Delecta (wycena znaku towarowego Delecta oraz know-how w postaci kilkunastu receptur produkcyjnych),
 • Inter Groclin Auto (wycena znaków towarowych IGA oraz KTP),
 • Redan (wycena znaków towarowych Top Secret, Troll, Drywash, Textilmarket),
 • Regis (wycena znaków towarowych Activlab oraz Smakovita),
 • Green Factory (wycena znaków towarowych Fit & Easy oraz Green Factory)
 • Geo-Poland (wycena patentu na produkcję Coloco).

Wycena majątkowa pozwala na określenie rynkowej wartości poszczególnych środków trwałych, które mogą istotnie odbiegać od wartości księgowej.

Zmiany cen nieruchomości w ostatnich latach były bardzo poważne. Wartość rynkowa zdecydowanej większości gruntów wzrosła. Podobne tendencje dotyczyły również cen mieszkań, wartości budynków i budowli użytkowych, a także powierzchni biurowych, magazynowych i produkcyjnych. W tak dynamicznie zmieniających się warunkach gospodarczych wartość bilansowa aktywów trwałych może nie być zbieżna z ich wartością rynkową / godziwą. W tym kontekście w celu oszacowania rzeczywistej wartości nieruchomości niezbędna jest rzetelna wycena majątku przedsiębiorstwa sporządzona przez licencjonowanych rzeczoznawców majątkowych. W ramach usługi wyceny majątku na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz udostępnionej dokumentacji nasi rzeczoznawcy majątkowi wesprą Państwa w określeniu wartości m.in.:

 • nieruchomości, w tym gruntów, budynków i budowli, lokali itp.,
 • środków transportowych,
 • maszyn i urządzeń,
 • wyposażenia, narzędzi itp.

Z punktu widzenia sprzedającego wycena majątkowa sporządzona przez rzeczoznawcę pozwoli na realne określenie ceny jakiej właściciel może spodziewać się w procesie przeprowadzanej sprzedaży. Z kolei dla strony kupującej wycena majątku firmy pozwoli na zaproponowanie sprzedającemu odpowiedniej kwoty, nieprzekraczającej w istotny sposób cen rynkowych. Wsparcie doświadczonego i renomowanego rzeczoznawcy jest zatem niejednokrotnie czynnikiem decydującym o powodzeniu transakcji.

Jeżeli będzie to konieczne jesteśmy również gotowi podjąć się wszelkich negocjacji związanych z ustaleniem ostatecznej ceny rozliczeniowej pomiędzy dotychczasowym właścicielem majątku a jego potencjalnym nabywcą. Doświadczenie naszych ekspertów wielokrotnie pozwoliło na uzyskanie efektów zbieżnych z oczekiwaniami klientów.

Nasz zespół wspierał w wycenach majątkowych m.in. takie przedsiębiorstwa jak:

 • Trakcja (wycena nieruchomości gruntowych, budynków, pojazdów, maszyn i urządzeń),
 • Animex (wycena ruchomości w postaci maszyn, urządzeń i pojazdów).

Wycena szkody gospodarczej pozwala na niezależną i rzetelną ocenę finansowych skutków sporów gospodarczych.

Głównym celem wyceny szkód gospodarczych jest oszacowanie wartości szkody poprzez porównanie sytuacji, która zaistniała w rzeczywistości jako skutek sporu z sytuacją, która miałaby miejsce gdyby wspomniany spór nie zaistniał. Obiektywna i rzetelna wycena szkody gospodarczej, zwiększa w ten sposób szansę na osiągnięcie pozytywnego orzeczenia w postępowaniu sądowym i arbitrażowym. Ponadto jako eksperci zajmujemy się wsparciem kancelarii prawnych i sądów w zrozumieniu finansowo-księgowych aspektów sporu, który najczęściej stanowi jego sedno.

Spory gospodarcze wynikają najczęściej z zerwania przez jednego z kontrahentów umowy w sposób niezgodny z opisanymi w niej zasadami lub z niedotrzymania warunków kontraktu. W sytuacji, gdy stają się Państwo stroną biorącą udział w procesie sądowym, niezależnie od tego czy są Państwo stroną wnoszącą roszczenie w stosunku do innego podmiotu, czy sytuacja jest odwrotna, istotnym elementem, który musi zostać przez Państwa przedstawiony w sądzie jest wiarygodny materiał dowodowy.  Z pewnością takim materiałem dowodowym jest rzetelna, prywatna opinia sporządzona przez niezależny podmiot doradczy.

Dodatkowo jesteśmy gotowi do udziału w rozprawie sądowej, jako eksperci ds. wycen i obrony argumentacji przedstawionej w opinii. Działania te mają na celu zwiększenie szans uznania przez sąd materiału dowodowego jako wiarygodny i przekonujący, a co za tym idzie do uzyskania korzystnego wyroku sądowego.

W ostatnich latach sporządziliśmy wiele projektów dotyczących wyceny na potrzeby postępowania sądowego. Poniżej zostały przedstawione największe i najciekawsze z nich:

 • Mondelez,
 • Krokus,
 • SKT
Zobacz prezentację

Inne artykuły z kategorii: Wyceny Zobacz wszystkie

Za jaką cenę mógłbym sprzedać swoją firmę?

Wartość przedsiębiorstwa można szacować nie tylko ze względu na jego potencjał wzrostu, tak jak to dzieje się w przypadku metod dochodowych, ale także przyjmując za punkt odniesienia rynek, na którym działa przedsiębiorstwo. Dlatego kolejny artykuł…

Najczęściej czytane