Dzięki dotacjom dla firm dostępnym w 2024 r., przedsiębiorcy będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki z funduszy UE. Dostępne będą środki zarówno z programów krajowych, jak i tych rozdysponowywanych w poszczególnych regionach. Największe wsparcie skierowane zostanie na projekty badawczo-rozwojowe, wdrożenie ich wyników do działalności firm, a także na projekty związane z ekspansją zagraniczną oraz cyfryzacją, robotyzacją i automatyzacją przedsiębiorstw.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Program FENG w największym stopniu skierowany do przedsiębiorstw. Realizowany jest w ramach 4 priorytetów:

 1. Wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, automatyzacji i robotyzacji.
 2. Środowisko przyjazne innowacjom, czyli m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu technologii, akceleratory, klastry, wsparcie start-upów.
 3. Zazielenienie przedsiębiorstw, czyli np. kredyt ekologiczny oraz innowacyjne zamówienia publiczne na prace B+R nad technologiami i produktami jeszcze nieistniejącymi na rynku, pożądanymi ze względów społecznych i środowiskowych.
 4. Pomoc techniczna, czyli zapewnienie wsparcie dla potencjalnych beneficjentów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego realizacji programu.

Wsparcie udzielane jest przez 3 instytucje:

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – w sytuacji, gdy o wsparcie wnioskują duże przedsiębiorstwa, konsorcja dużych przedsiębiorstw z MŚP i organizacjami badawczymi,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – w sytuacji, gdy o wsparcie wnioskują MŚP i konsorcja MŚP.
 • Bank Gospodarstwa Krajowego – w przypadku kredytu ekologicznego (dotacji w postaci premii ekologicznej)

W 2024 r. przewidziano istotne wsparcie dla przedsiębiorstw.

Google News

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google 

Działanie 1.1 Ścieżka SMART

Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw w ramach realizacji procesu B+R+I. Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

W ramach tego działania w listopadzie 2024 r. NCBR planuje ogłosić konkurs dla konsorcjów MŚP, a maju 2024 r. PARP ogłosi konkurs dla pojedynczych MŚP, w tym odrębny konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności. NCBR również w maju ogłosi nabór dla pojedynczych przedsiębiorstw innych niż MŚP, w tym również oddzielny poświęcony projektom na rzecz dostępności.

Działanie 2.12 Granty na eurogranty

Wsparcie wzrostu innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich MŚP oraz organizacji badawczych poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych centralnie, tj. przez KE. Wsparciem objęte są działania polegające na przygotowaniu projektu realizowanego w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie. Są to działania podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów projektu, przygotowaniem, ewentualna korektą i prezentacją tego projektu w ramach oceny w jednym z Programów UE.

W ramach tego działania w marcu 2024 r. PARP planuje ogłosić nabór dla MŚP.

Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP

Wsparcie na promowanie marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki, skierowane do polskich przedsiębiorstw posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych.

Wsparcie może zostać przeznaczone na udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na tych rynkach.

W ramach tego działania w maju 2024 r. PARP planuje ogłosić nabór dla MŚP. Wsparcie uzyskają projekty przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych w związku z zamiarem uczestnictwa w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Japonii. Natomiast pod koniec września 2024 r. PARP ogłosi kolejny konkurs. Tym razem przewidziane będzie wsparcie udziału w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz w misjach gospodarczych prowadzonych na tych rynkach.

Działanie 3.1 Kredyt ekologiczny

Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

W ramach tego działania w marcu 2024 r. BGK planuje ogłosić nabór dla MŚP, small mid-cap i mid-cap. Jeszcze jeden konkurs planowany jest we wrześniu 2024r.

Oczywiście to nie są wszystkie planowane w ramach FENG nabory w 2024 r. Wyżej zostały wymienione tylko te dedykowane bezpośrednio przedsiębiorcom. W ramach FENG wsparcie otrzymują również inne podmioty, które de facto działają na rzecz szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

Ponadto musimy pamiętać o naborach dla operatorów prowadzonych w 2023 r., które to z dużym prawdopodobieństwem w 2024 r. będą realizować swoje projekty. Warto tu przede wszystkim wspomnieć o projekcie „Granty na cyfryzację” realizowanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu. W ramach projektu, ARP będzie wspierać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w Polsce w zakresie transformacji cyfrowej.

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

W lutym 2024 roku planowane jest (w ramach Działania FENX.01.01 Efektywność energetyczna) wsparcie modernizacji energetycznej budynków zakładowych, podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych, zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych i zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia oraz instalację urządzeń OZE, a także instalację urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru.
Wsparcie to ma być co do zasady skierowane do średnich i dużych przedsiębiorstw. Może one być jednak udzielane w formie instrumentów finansowych, a nie bezpośrednich dotacji.

Ponadto, planowane są jeszcze następujące konkursy:

Działania FENX.02.02 Rozwój OZE

Planowany w lutym 2024 r. konkurs jest skierowany do przedsiębiorstw i dotyczyć będzie dwóch typów projektu:

 • TYP 1. Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa OZE w zakresie wytwarzania biometanu oraz z przyłączeniem do sieci gazowej lub
 • TYP 2. Budowa lub rozbudowa OZE w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu

Działanie FENX.01.04 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym

W ramach tego działania od października 2024r. przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o wsparcie na projekty dotyczące rozwijania recyklingu odpadów lub na optymalizację gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Głównym celem tego programu jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz zapewnienie wyższej jakości życia w tej części kraju. Na finansowanie z tego programu mogą liczyć MŚP zlokalizowane w województwie: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz mazowieckim, ale oczywiście z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (czyli m.st. Warszawa oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego).

Działanie FEPW.01.02 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Wsparcie jest przeznaczone na przeprowadzenie procesu transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Wsparciem zostaną objęte kompleksowe projekty MŚP na rzecz automatyzacji i robotyzacji procesów obejmujące: przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, w tym opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 (działania realizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) oraz wdrożenia działań wynikających z opracowanej mapy drogowej w przedsiębiorstwie, w szczególności: zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń.

W ramach tego działania PARP planuje prowadzić nabór w okresie sierpnia i września 2024 r.

Działanie FEPW.01.03 Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

Od lipca 2024 do kwietnia 2025 przedsiębiorstwa będą miały szanse ubiegać się o wsparcie na opracowanie modelu biznesowego transformacji przedsiębiorstwa w oparciu o założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ- transformacji). Opracowanie takiego modelu umożliwi tym podmiotom w kolejnych naborach ubiegać się o wsparcie na jego wdrożenie. Pierwszy taki nabór prowadzony będzie w okresie od czerwca do grudnia 2024 r.

Działanie FEPW.01.04 Wzornictwo w MŚP

Od maja do lipca 2024 r. MŚP z makroregionu Polski Wschodniej będą miały możliwość ubiegać się o kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów i usług. Wsparcie obejmuje przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, na podstawie której, poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego, w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja.

Fundusze w regionach

Programy regionalne na lata 2021-2022 przyjęte został w grudnia 2022 r., dopiero po dwóch latach od rozpoczęcia okresu programowania. Pomimo tak dużych opóźnień, wciąż są regiony, w których w 2024 r. firmy nie będą mogły liczyć na bezpośrednie i istotne wsparcie.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Dotacje dla firm
Dowiedz się więcej

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Na Dolnym Śląsku przedsiębiorstwa najbardziej będzie interesował Priorytet I, w ramach którego wspierana będzie m.in. działalność B+R przedsiębiorstw, inwestycje, ekoinnowacje, czy cyfryzacja. Przedsiębiorstwa będą mogły także liczyć na wsparcie w ramach Priorytetu II, gdzie znajdą finansowanie na projekty związane z efektywnością energetyczną. Podmioty prowadzące działalność w tych regionach województwa, gdzie najbardziej odczuwalne będą skutki transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie, znajdą także dodatkowe wsparcie w ramach Priorytetu IX, w zakresie m.in. inwestycji w środki trwałe, działalności B+R i modernizacji energetycznej.

W 2024 r. planowane są następujące nabory:

 • Działanie FEDS.09.04 – wsparcie „zielonych” inwestycje MŚP. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. Wsparcie dostępne dla MŚP z subregionu wałbrzyskiego (powiat świdnicki, powiat dzierżoniowski, powiat ząbkowicki, powiat Kłodzki, powiat wałbrzyski, powiat kamiennogórski, Miasto Nowa Ruda, Miasto Wałbrzych). Nabór zaplanowany na luty – marzec 2024 r.
 • Działanie FEDS.09.04 – Wsparcie działań inwestycyjnych MŚP z subregionu wałbrzyskiego. Nabór zaplanowany na luty – marzec 2024 r.
 • Działanie FEDS.09.04 – do 7 marca 2024 r. trwa nabór na projekty dotyczące „zielonych” inwestycji MŚP (efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisjyjna)
 • Działanie FEDS.01.02 – wsparcie projektów B+R przedsiębiorstw oraz infrastruktury B+R przedsiębiorstw (jako fakultatywny komponent projektu B+R). Wsparcie dostępne dla przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego z wyłączeniem powiatu zgorzeleckiego. Nabór zaplanowana na luty – marzec 2024 r. Bliźniaczy konkurs jest przewidziany dla samego powiatu zgorzeleckiego. Nabór również zaplanowany jest na luty – marzec 2024.
 • Działanie FEDS.09.04 – wsparcie inwestycji w działalność B+R oraz wdrażanie innowacji. Wsparcie dla przedsiębiorstw z regionu wałbrzyskiego. Nabór zaplanowany na marzec – kwiecień 2024 r.

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2022

W programie FEdKP przedsiębiorców najbardziej będzie interesował Priorytet 1, w ramach którego wspierane będą działania przedsiębiorstw w obszarze B+R, wdrażania innowacji, cyfryzacji, wzmacniania innowacyjności. Przeznaczonych na ten cel będzie ok. 200 mln euro. Środki dla przedsiębiorstw znajdą się także w Priorytecie 2, w ramach którego wspierane będą działania związane z poprawą efektywności energetycznej (wymiana źródeł ciepła, rozwój instalacji OZE).

Tu przedsiębiorcy w 2024 r. nie mogą liczyć na bezpośrednie wsparcie. W 2023 r. prowadzone były nabory dla operatorów, którzy prawdopodobnie w 2024 r. będą wspierać przedsiębiorców.

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Wsparcie przedsiębiorstw zostało uwzględnione w ramach Priorytetu 1, z którego środki będą mogły zostać przeznaczone na infrastrukturę i projekty B+R, a także wdrażanie ich wyników oraz w ramach Priorytetu 2, gdzie wspierana będzie realizacja projektów inwestycyjnych oraz ekspansja zagraniczna. Przedsiębiorcy wspierani będą także w ramach Priorytetu 4 w zakresie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz instalacji urządzeń OZE.
W 2024 r. planowane są następujące nabory:

 • Działanie 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych – w lutym i marcu 2024 planowany jest nabór na projekty w zakresie udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych,
 • Działanie 2.5 Usługi dla MŚP – na kwiecień i maj 2024 r. przewidziany jest konkurs na zapewnienie szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług prorozwojowych dla MŚP prowadzących do zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności, innowacyjnego rozwoju przy wykorzystaniu potencjału IOB/ośrodków innowacji/klastrów, z uwzględnieniem dostępności odpowiedniej oferty usług, w tym dla przedsiębiorstw mających siedzibę poza dużymi ośrodkami miejskimi.
 • Działanie 3.8 GOZ w przedsiębiorstwach – wsparcie projektów mających na celu zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat energii służące osiągnięciu założeń GOZ. Nabór zaplanowany na lipiec – sierpień 2024 r.
 • Działanie 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – wsparcie projektów B+R (obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe) realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), mające na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Nabór zaplanowany na luty – maj 2024 r.
 • Działanie 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – dofinansowanie zlecania opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych i/lub organizacyjnych (badania przemysłowe lub prace rozwojowe lub wsparcie innych faz procesu projektowego) zakończone wdrożeniem do etapu pierwszej produkcji. Nabór zaplanowany na lipiec – sierpień 2024 r.

Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

W Priorytecie 1 przewidziano m.in. wsparcie działalności B+R i potrzebnej w tym zakresie infrastruktury, wdrażanie technologii TIK w przedsiębiorstwach, wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP. W Priorytecie 2 przewidziano natomiast poprawę efektywności energetycznej mikro i małych przedsiębiorstw.

W 2024 r. planowany jest nabór w ramach Działania 1.1 Badania i innowacje, w ramach którego sfinansować będzie można inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw niezbędną do prowadzenia prac przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz projekty obejmujące następujące moduły: prace B+R, infrastruktura B+R, wdrożenie innowacji, cyfryzacja, kompetencje. Moduł prace B+R będzie obligatoryjny, a pozostałe moduły będą fakultatywne, przy czym Wnioskodawca wybierze te moduły, które będą wynikały z jego potrzeb. Nabór prowadzony będzie w okresie od grudnia 2023 r. do końca stycznia 2024 r.

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Wsparcie przedsiębiorstw zostało uwzględnione w Priorytecie 1 w zakresie projektów B+R, internacjonalizacji przedsiębiorstw, wdrażania innowacyjnych produktów, procesów lub usług, rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym, czy też rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0. Podmioty prowadzące działalność w tych regionach województwa, gdzie najbardziej odczuwalne będą skutki transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie, znajdą także dodatkowe wsparcie w ramach Priorytetu IX.

W 2024 r. planowane są następujące nabory:

 • Działanie FELD.09.01 Gospodarka w transformacji – obecnie trwa konkurs do 29 marca 2024r. na wdrożenie innowacji, wyników prac B+R. Konkurs jest skierowany dla przedsiębiorstw z obszaru transformacji woj. łódzkiego
 • Działanie FELD.01.02 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje – wsparcie projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw. Nabór zaplanowany na luty – marzec 2024 r.
 • Działanie FELD.09.01 Gospodarka w transformacji – wsparcie badań lub dofinansowanie zakupu usług badawczych, wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R. Nabór dla przedsiębiorstw z obszaru transformacji woj. łódzkiego zaplanowany na marzec – kwiecień 2024 r.
 • Działanie FELD.09.01 Gospodarka w transformacji – wsparcie wdrożenia rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach. Nabór dla przedsiębiorstw z obszaru transformacji woj. łódzkiego zaplanowany na kwiecień – maj 2024 r.
 • Działanie FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP – wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw z woj. łódzkiego. Konkurs planowny jest na kwiecień 2024
 • Działanie FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP – konkurs na wdrożenie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 planowany jest na wrzesień 2024r. Skierowany będzie dla firm z woj. łódzkiego.

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

W ramach programu, wsparcie na badania i rozwój wraz z wdrożeniem ich wyników dla przedsiębiorstw przewidziane zostało na lipiec 2023 r. Na początku 2024 r. również przewidziane są nabory na projekty badawczo-rozwojowe, w szczególności na: infrastrukturę, prace B+R oraz wdrożenie innowacji. Planowane są również nabory na internacjonalizację przedsiębiorstw. Pod koniec 2023 pojawi się również nabór wniosków na rozwój MŚP w kierunku cyfryzacji i przemysłu 4.0.
W 2024 r. planowane są następujące nabory:

 • Działanie 1.11 rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. – wsparcie rozwoju MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. Nabór prowadzony będzie do 4 kwietnia 2024 r.
 • Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – wsparcie z zakresie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Nabór zaplanowany na marzec – czerwiec 2024 r.
 • Działanie 1.12 Wdrażanie innowacji – wsparcie inwestycji przedsiębiorstw nastawionych na wdrażanie innowacji. Nabór zaplanowany na luty – maj 2024 r.
 • Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – wsparcie prac B+R z przygotowaniem do wdrożenia. Nabór zaplanowany na czerwiec – wrzesień 2024 r.
 • Działanie 1.14 Internacjonalizacja MŚP – wsparcie mające na celu ekspansję zagraniczną przedsiębiorstw. Nabór zaplanowany na wrzesień – grudzień 2024 r.

Google News

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google 

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Przedsiębiorcy znajdą wsparcie w Priorytecie 1, gdzie dofinansowane będą mogły zostać projekty dotyczące działalności B+R, wdrażania ich wyników, innowacji lub nowoczesnych rozwiązań TIK. W ramach Priorytetu 2 natomiast wspierane będą projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii, czy też gospodarki o obiegu zamkniętym.
W przypadku tego województwa szczególne znaczenie będzie miała nowa mapa pomocy regionalnej. Z pomocy regionalnej, z której przede wszystkim finansowane są projekty inwestycyjne przedsiębiorstw, nie skorzystają przedsiębiorstwa zlokalizowane w Warszawie i jej powiatach ościennych.

W 2024 r. planowane są następujące nabory:

 • Działanie 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – wsparcie projektów obejmujących cały proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy, zakończony wdrożeniem (badania B+R stanowią element obowiązkowy). Elementy projektu modułowego: doradztwo, prace B+R przedsiębiorstw, w tym z udziałem sektora nauki, infrastruktura B+R, prace przedwdrożeniowe, wdrożenie, nabywanie przez pracowników kompetencji oraz kwalifikacji. Nabór zaplanowany na styczeń – marzec 2024 r.
 • Działanie 1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP – wsparcie wdrożenia w MŚP wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK. Nabór planowany na luty – marzec 2024 r.
 • Działanie 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym – wsparcie transformacji przedsiębiorstw w kierunku GOZ. Nabór prowadzony będzie do końca stycznia 2024 r.
 • Działanie 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa obligatoryjnie we współpracy z organizacją badawczą. Duże przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać dofinansowanie pod warunkiem ich współpracy z przedsiębiorstwami sektora MŚP. Nabór zaplanowany na kwiecień – maj 2024 r.
 • Działanie 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Nabór zaplanowany na 2024 r., ale jeszcze bez wskazania konkretnego terminu.
Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Dotacje dla firm
Dowiedz się więcej

Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

Wsparcie przedsiębiorstw zostało uwzględnione w Priorytecie 1 (z budżetem ponad 100 mln euro), gdzie przewidziano dofinansowanie infrastruktury i prac B+R, wdrożenia TIK, nowoczesnych maszyn i urządzeń, czy też internacjonalizacji. Projekty związane z poprawą efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach wraz z instalacją urządzeń OZE przewidziano natomiast w Priorytecie 2.

W 2024 r. planowane są konkursy w ramach następujących działań:

 • Działanie 1.7 Opolskie konkurencyjne – w ramach naboru o wsparcie będą mogły się ubiegać firmy wyłącznie z Subregionu Południowego (powiat: głubczycki, nyski i prudnicki) na inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, WNiP wraz z doradztwem / szkoleniem w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług. Możliwe będą również inwestycje w rozwój MŚP zwiększające skalę ich działalności oraz wzrost zasięgu ofert.
 • Działanie 1.9 Wdrożenie B+R przez MŚP – nabór dla przedsiębiorstw z woj. opolskiego na wdrożenie wyników prac B+R będzie przeprowadzony w maju 2024 r.
 • Działanie 1.5 Wsparcie dla nowopowstałych MŚP – wsparcie dla nowopowstałych firm (do 24 miesięcy), w tym poprzez usługi doradcze świadczone przez IOB, na które udzielane będą np. bony lub granty. Nabór zaplanowano na wrzesień 2024 r.

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

W ramach programu podkarpaccy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie działań mających na w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości oraz wykorzystanie technologii cyfrowych i rozwoju Gospodarki 4.0. Największe środki dla przedsiębiorstw zostały uwzględnione w Priorytecie 1.

W 2024 r. planowane są następujące nabory:

 • Działanie 01.03  Wsparcie MŚP – dotacja – wsparcie w zakresie internacjonalizcji MŚP. Nabór zaplanowany na styczeń – luty 2024 r.
 • Działanie 01.01 Badania i rozwój – wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Nabór zaplanowany na wrzesień – grudzień 2024 r.
 • Działanie 01.03  Wsparcie MŚP – dotacja – wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP. Nabór zaplanowany na wrzesień – grudzień 2024 r.
 • Działanie 01.03  Wsparcie MŚP – dotacja – wsparcie prac B+R, innowacji przez MŚP. Nabór zaplanowany na październik 2024 r.

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

Wsparcie dla przedsiębiorstw zaplanowano w obszarze Badania i innowacje. W tym obszarze zaplanowano m.in. wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, badań i rozwoju, e-usług, cyberbezpieczeństwa, usług doradczych dla firm oraz pomoc dla nowo powstałych przedsiębiorstw.

W 2024 r. planowane są nabory w ramach Działania 1.1: Rozwój regionalnego potencjału B+R – wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, a także rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Nabory zaplanowano na styczeń – luty 2024 r., marzec – kwiecień 2024 r.

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Wsparcie przedsiębiorstw przewidziano w Priorytecie 1, gdzie dofinansowana będzie infrastruktura, prace B+R i ich wdrożenia, wdrażanie technologii cyfrowych oraz innowacji w zakresie produktów/usług oraz procesów, w szczególności wykorzystujących zielone technologie, GOZ, Przemysł 4.0, automatyzację, cyfryzację i sztuczną inteligencję. Kompleksowe inwestycje na rzecz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej i/lub ciepła wraz z montażem odnawialnych źródeł energii oraz systemów zarządzania i magazynowania energii finansowane będą natomiast w ramach Priorytetu 2.

Tu przedsiębiorcy w 2024 r. nie mogą liczyć na bezpośrednie wsparcie.

Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

Priorytet 1 przewiduje dofinansowanie realizacji prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstwa, cyfryzacji i automatyzacji procesów, cyberbezpieczeństwa, czy też wdrożenia innowacji. W priorytecie 2 przewidziano natomiast wsparcie projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej w mikro i małych przedsiębiorstwach.

W 2024 r. planowane są następujące nabory:

 • Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o prac B+R i/lub wsparcie infrastruktury B+R. Minimalna wartość dofinansowania wynosi 2 mln zł. Dodatkowo, projekty muszą wpisywać się w co najmniej jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji woj. śląskiego, tzn. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące. Nabór planowany jest do kwietnia 2024 r.
 • Działanie 10.1 Wykorzystanie terenów zdegradowanych  w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw – wsparcie inwestycji polegających na zagospodarowaniu terenów i obiektów na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych i  degradowanych na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne, edukacyjne. Wsparcie skierowane będzie na działania związane z zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych, w tym w szczególności pogórniczych, obiektów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych, jak również ich adaptacja. Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wyniesie 10 000 000,00 PLN. Nabór zaplanowano na styczeń – marzec 2024 r.
 • Działanie 1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP – wsparcie będzie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom na wdrożenie innowacyjnych, co najmniej w skali województwa śląskiego, innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT. Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Dodatkowo przewiduje się wsparcie szkoleń pracowników. Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 1 000 000,00 PLN. Nabór zaplanowano na marzec – kwiecień 2024 r.
 • Działanie 10.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji – planowany konkurs skierowany będzie dla firm z podregionu katowickiego, bielskiego, tyskiego, rybnickiego, gliwickiego, bytomskiego i sosnowieckiego. Wspierane będą projekty na badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji. Minimalna wartość dofinansowania wynosić będzie 2 mln zł. Nabór prowadzony: czerwiec – lipiec 2024 r.
 • Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – przewiduje się  udzielenie wsparcia na wdrożenie wyników prac B+R własnych lub nabytych. Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące. Wsparcie udzielane będzie na nabycie aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowo przewiduje się wsparcie szkoleń pracowników. Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 800 000,00 PLN. Nabór zaplanowano na grudzień 2024 r. – styczeń 2025 r.
Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Dotacje dla firm
Dowiedz się więcej

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Działania związane z działalnością B+R przedsiębiorstw, inwestycjami w MŚP oraz wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw uwzględnione zostały w Priorytecie 1. Dofinansowanie działań związanych z efektywnością energetyczną w mikro i małych przedsiębiorstwach uwzględniono w Priorytecie 2.

Do lutego 2024 r. przedsiębiorcy będą mogli tu ubiegać się o wsparcie w zakresie infrastruktury B+R (Działanie 1.2 Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R).

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027

W województwie warmińsko-mazurskim przedsiębiorstwa znajdą wsparcie dla projektów związanych z infrastrukturą i pracami B+R, innowacjami rozwojowymi, czy też umiędzynarodawianiem (w ramach Priorytetu 1), a także poprawą efektywności energetycznej (w ramach Priorytetu 2).

Tu także przedsiębiorcy w 2024 r. nie mogą liczyć na bezpośrednie wsparcie.

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Priorytet 1 przewiduje wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw, infrastruktury, oprogramowania, systemów informatycznych stacjonarnych i chmurowych oraz nowoczesnych zasobooszczędnych technologii, sprzyjających zwiększeniu automatyzacji i robotyzacji w przedsiębiorstwach. Priorytet 2 uwzględnia natomiast wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w przedsiębiorstwach, w tym w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.

W Wielkopolsce przewidziane są nabory w następujących działaniach:

 • Działanie 1.2 Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym w zakresie infrastruktury B+R. Przedsiębiorstwa lub partnerstwa będą mogły ubiegać się o wsparcie działalności B+R (w tym w zakresie infrastruktury). Będzie możliwość realizacji kompleksowych i modułowych projektów dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców, przy czym jeden z modułów: prace B+R lub infrastruktura B+R będzie obligatoryjny. Nabór planowany jest w okresie wrzesień – listopad 2024 r.
 • Działanie 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach. W okresie od czerwca do sierpnia 2024 przedsiębiorcy zlokalizowani na obszarze Wielkopolski Wschodniej będą mogli uzyskać wsparcie w ramach priorytetu 10. Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Dofinansowaniem będą mogły zostać objęte projekty dotyczące poprawy energetycznej przedsiębiorstw i upowszechnienie GOZ.

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Przedsiębiorcy wsparcia powinni szukać w ramach Priorytetu 1, gdzie wspierana będzie działalność innowacyjna i badawcza firm, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, działalność eksportowa oraz w ramach Priorytetu 2 w zakresie dofinansowania projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

W 2024 r. przewidziane jest wsparcie w ramach następujących działań:

 • Działanie 1.1 Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w woj. zachodniopomorskiego będą miały możliwość składania wniosków w okresie od września do października 2024 r.
 • Działanie 1.2 Małe projekty B+R – firmy będą mogły się starać o dofinansowanie na zakup usług badawczych w organizacji badawczej.

Jak widać rok 2024 będzie obfitował w różnego rodzaju dotacje dla firm. Przedsiębiorstwa, dzięki środkom z funduszy UE, będą mogły przede wszystkim rozwijać swoją działalność badawczo-rozwojową, zintensyfikować ekspansję zagraniczną oraz zainwestować w cyfryzację, robotyzację i automatyzację.

Nasza usługa „Dotacje dla firm” skierowana jest do małych, średnich i dużych firm oraz instytucji.

Do organizacji o tym statusie kierujemy odpowiedzi na zapytania ofertowe w pierwszej kolejności, w związku z dużym zainteresowaniem Klientów. Nie specjalizujemy się w obsłudze osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą, jednoosobowych działalności gospodarczych i mikro firm.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Dotacje dla firm

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Skontaktuj się

Agnieszka Wykrzykowska

Senior Menedżer

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.