Aktualnie obowiązujące regulacje dotyczące JPK_KR, nakładają na podatników prowadzących księgi rachunkowe za pomocą programów komputerowych obowiązek przekazywania ich organom podatkowym na żądanie, w trakcie prowadzonych przez organy czynności sprawdzających, czy postępowań kontrolnych.

Przepisy w brzmieniu od 01.01.2025 r., wprowadzające JPK_CIT, a w zasadzie JPK_KR_PD (księgi i podatek dochodowy) oraz JPK_ST (środki trwałe) nakładają obowiązek prowadzenia ksiąg wyłącznie elektronicznie i przesyłania danych do organów podatkowych bez wcześniejszego wezwania.

Czym jest JPK_CIT?

Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu Rozporządzenia z dnia 22.03.2024 r. w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podkreśliło, że wprowadzenie dodatkowych danych do struktur jest niezbędne dla zapewnienia porównywalności pomiędzy składanymi ewidencjami a sprawozdaniami finansowymi, danymi z JPK_VAT oraz informacjami z systemu KSeF.

JPK_CIT opiera się na istniejącej już strukturze JPK_KR, która została rozszerzona o komponent podatkowy. Na JPK_CIT składają się dwie struktury:  JPK_KR_PD (księgi i podatek dochodowy) oraz JPK_ST (środki trwałe).

Zaproponowano m.in. wprowadzenie w strukturze JPK_KR numerów identyfikacji podatkowej kontrahenta podatnika i dodatkowych oznaczeń (znaczników) identyfikujących konta ksiąg stosowanych przez te jednostki, według specjalnego słownika znaczników. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, z uwagi na to, że podatnicy będą przesyłać rozbudowane księgi rachunkowe (o różnym nazewnictwie poszczególnych kont) oraz mając na względzie przyjęte przez jednostki zasady (politykę) rachunkowości, dla znaczników identyfikujących konta wykorzystano nazewnictwo wynikające z bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Dodatkowo podatnicy będą musieli uwzględniać w prowadzonych księgach wysokość różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym, które zostaną ustalone w opracowywanych strukturach logicznych JPK_KR (różnice trwałe, różnice przejściowe).

Ważny fragment

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

W odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji od 1 stycznia 2025 r. podatnicy będą uwzględniać również dane potwierdzające nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, które powinny zostać uzupełnione m.in. o rodzaj dowodu potwierdzającego nabycie, wytworzenie lub wykreślenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej z ewidencji.

Ministerstwo Finansów uwzględniło również część postulatów przedstawionych podczas konsultacji projektu Rozporządzenia. W wyniku konsultacji wprowadzono fakultatywne elementy JPK_CIT, które mogą być nieuzupełniane w przekazywanych księgach za rok podatkowy/obrotowy, który rozpoczyna się po dniu 31 grudnia 2024 r. a przed dniem 1 stycznia 2026 r, m.in. numer identyfikacji podatkowej kontrahenta podatnika, o ile został nadany, czy wysokość różnicy pomiędzy wynikiem finansowym ustalonym na podstawie przepisów o rachunkowości a wynikiem podatkowym ustalonym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, w podziale na wysokość przychodów zwolnionych z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) dla celów rachunkowych a dochodem (stratą) dla celów podatkowych).

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Termin na przesłanie nowego JPK_CIT

Raportowanie JPK_CIT polegać będzie na przesłaniu informacji do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Ważny fragment

Obowiązki raportowania będą realizowane za lata podatkowe rozpoczynające się po 31 grudnia 2024 r.

Jako pierwsi do złożenia JPK_CIT zobowiązane będą podmioty, których przychód przekroczył w poprzednim roku podatkowym 50 mln euro (duży podatnik) oraz podatkowe grupy kapitałowe (PGK). Podmioty te będą zobowiązane do złożenia JPK_CIT w 2026 r., za rok 2025.

Kolejną grupą zobowiązaną do złożenia JPK_CIT będą pozostali podatnicy CIT zobowiązani do składania JPK VAT. Podmioty te złożą JPK_CIT w 2027 roku, za rok 2026.

Pozostali podatnicy, niewymienieni powyżej, będą zobowiązani do złożenia JPK_CIT za 2027 rok i przesłania go w 2028 roku.

Pomimo braku ostatecznej wersji brzmienia przepisów i wersji struktur JPK_KR_PD i JPK_ST, dużym podatnikom oraz podatkowym grupom kapitałowym  nie pozostanie wiele czasu na dostosowanie systemów informatycznych i księgowych do nowych wymogów. Podatnicy powinni już rozpocząć analizę struktury danych w systemach księgowych z wymaganiami nakładanymi przez JPK_CIT, nie tylko pod kątem technicznym, ale również merytorycznym.

Dostosowanie systemu finansowo-księgowego i prowadzenia ksiąg rachunkowych do poprawnego raportowania struktur JPK_CIT może okazać się wyzwaniem dla wielu podatników.

Warto zająć się tym zagadnieniem jeszcze przed rozpoczęciem okresu, za który nowe JPK-i będą składane, tak aby ograniczyć m.in. ryzyko braku technicznej możliwości przekazania pliku.

Chętnie udzielimy Państwu wsparcia w przygotowaniu się do raportowania nowych struktur, obowiązujących od 2025 roku.

Czytaj więcej: Projekt rozporządzenia ws. JPK_CIT: dodatkowe dane do raportowania

AUTORKA: Paulina Mielcarz-Pawlak, Bieżące doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.