Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lutego 2024 r. przewiduje wdrożenie istotnych zmian w zakresie sposobu składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt, jak również w zakresie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw spoza Unii Europejskiej w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieska Karta UE).

Sposób złożenia wniosku o udzielenie tytułu pobytowego – elektronizacja postępowań

Projekt przewiduje utworzenie usługi on-line umożliwiającej składanie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – Modułu Obsługi Spraw (MOS). W przypadku wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy MOS ma także umożliwić składanie obowiązkowych załączników w formie elektronicznej. Wniosek będzie zatwierdzany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Dotychczas cudzoziemiec wnioskujący o udzielenie zezwolenia pobytowego musiał złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na urzędowym formularzu, w formie papierowej, osobiście w urzędzie wojewódzkim. W przypadku złożenia wniosku w inny sposób (np. pocztą), cudzoziemiec był wzywany do osobistego stawiennictwa w terminie nie krótszym niż 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. W trakcie składania ww. wniosku od cudzoziemca pobierane są odciski linii papilarnych w celu wydania katy pobytu, a w dokumencie podróży zamieszczany jest odcisk stempla potwierdzający złożenie ww. wniosku.

Zmiana ma na celu usprawnienie postępowania oraz ograniczenie konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie – dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia pobytowego cudzoziemiec będzie dołączał do wniosku podczas osobistego stawiennictwa w urzędzie wojewódzkim na wezwanie wojewody. Zmiana jednak nie wyeliminuje całkowicie potrzeby stawienia się w urzędzie – cudzoziemiec będzie musiał pojawić się tam celem pobrania linii papilarnych oraz wzoru podpisu dla potrzeb wydania karty pobytu.

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Potwierdzenie złożenia kompletnego wniosku o udzielenie tytułu pobytowego, dokonywane dotychczas stemplem w paszporcie, zostanie zastąpione zaświadczeniem (wydrukiem potwierdzającym złożenie wniosku za pośrednictwem MOS).

Kierunek zmian legislacyjnych należy ocenić pozytywnie. Rzecz jasna realizacja założeń projektodawcy będzie w znacznej mierze leżała w funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego MOS oraz dostosowaniu urzędów wojewódzkich do obsługi wniosków składanych w formie elektronicznej. Ograniczeniem technicznym dla wnioskujących może być konieczność zatwierdzenia wniosku podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Prawo pracy
Dowiedz się więcej

Zmiany w zakresie Niebieskiej Karty UE

Celem projektu jest także wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1883 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, czyli instytucji Niebieskiej Karty UE.

  • zmianie ulegnie definicja „wyższych kwalifikacji zawodowych”, która oprócz kwalifikacji uzyskanych w ramach studiów wyższych obejmie także kwalifikacje wynikające z doświadczenie zawodowego,
  • skrócony zostanie minimalny czas obowiązywania umowy o pracę (cywilnoprawnej) zawartej przez cudzoziemca ubiegającego się o wydanie Niebieskiej Kary (z 12 do 6 miesięcy),
  • posiadaczom Niebieskiej Karty UE zostaną przyznane dodatkowe uprawnienia w zakresie mobilności krótkoterminowej i długoterminowej – stworzy to udogodnienia w zakresie przeniesienia do innego państwa UE,
  • okres pobytu w innym kraju UE w ramach mobilności krótko i długoterminowej będzie zaliczany do okresu pobytu wymaganego dla potrzeb uzyskania statusu rezydenta długoterminowego UE,
  • cudzoziemcy posiadający Niebieską Kartę UE będą mogli także rozpoczynać i prowadzić działalność gospodarczą na zasadach, które obowiązują obywateli polskich,
  • w przypadku utraty pracy posiadacz Niebieskiej Karty UE zostanie odpowiednio wcześnie uprzedzony (powiadomiony z wyprzedzeniem), o zamiarze cofnięcia Niebieskiej Karty UE (cudzoziemiec będzie miał czas na znalezienie pracy w trakcie trwania procedury administracyjnej),
  • w zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji nie będzie umieszczana informacja o podmiocie, u którego cudzoziemiec ma wykonywać pracę oraz warunkach na jakich cudzoziemiec ma wykonywać pracę (Niebieska Karta UE stanie się rodzajem zezwolenia generalnego).

Projekt znajduje się na etapie opiniowania – założeniem jest jego skierowanie do prac parlamentarnych w II kwartale 2024 r.

Pracodawcy i cudzoziemcy powinni jednak śledzić losy prac nad projektem, przewiduje on bowiem istotne zmiany w zakresie postępowań legalizacyjnych oraz tytułów pobytowych dla wysoko wykwalifikowanych cudzoziemców.

Link do strony projektu ustawy na stronie Rządowego Centrum Legislacji TUTAJ

AUTOR: Michał Mieszkowski, Senior Associate, Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Prawo pracy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.