Kontrola podatkowa oraz kontrola celno-skarbowa mogą przekształcić się w postępowanie podatkowe. Tryby przejścia w postępowanie nieco się między sobą różnią, co wywołuje określone skutki prawne.

Przekształcenie się kontroli podatkowej oraz kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe

Można powiedzieć, że kontrola podatkowa czy kontrola celno-skarbowa jest pierwszy etapem weryfikacji rozliczeń podatkowych. Kontrola podatkowa kończy się wydaniem przez organ podatkowy protokołu z kontroli, do którego podatnik może złożyć zastrzeżenia. Natomiast kontrola celno-podatkowa kończy się wynikiem lub protokołem, w zależności od przedmiotu kontroli. Zasadniczo po zakończeniu kontroli podatnik może poprawić swoje rozliczenia poprzez złożenie korekty deklaracji.

Jeżeli złożona korekta deklaracji satysfakcjonuje organ – tzn. uwzględnia wszystkie poczynione w toku kontroli ustalenia i ujawnione nieprawidłowości, kontrola w zasadzie się kończy. Organ nie ma – poza określonymi wyjątkowymi przypadkami – prawa do rozpoczęcia postępowania podatkowego.

Tryb rozpoczęcia postępowania podatkowego po zakończonej kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej nieco się między sobą różni.

W przypadku ujawnienia nieprawidłowości przez kontrolę podatkową, jeżeli nie zostanie złożona przez podatnika deklaracja lub nie zostanie dokonana jej korekta w całości uwzględniająca ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli.

Ważny fragment

Oczywiście postępowania nie wszczyna się, w przypadku, gdy złożone przez kontrolowanego wyjaśnienia lub zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej zostały w całości uwzględnione przez kontrolujących. Tego rodzaju sytuacje wydają się być rzadkością, jednak zawsze warto odnieść się do ustaleń poczynionych przez organ w protokole z kontroli podatkowej.

W ten sposób podatnik pokazuje, że nie zgadza się z nimi, dodatkowo zastrzeżenia mogą zostać w części uwzględnione przez organ.

Postępowanie podatkowe po zakończonej kontroli celno-skarbowej

Nieco inaczej wygląda kwestia wszczęcia postępowania podatkowego po zakończonej kontroli celno-skarbowej. Co do zasady zakończona kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe, jeżeli:

 1. kontrolowany po otrzymaniu wyniku kontroli nie złoży w terminie 14 dni korekty deklaracji albo
 2. organ nie uwzględnił złożonej korekty deklaracji, albo
 3. organ uwzględnił złożoną korektę deklaracji i istnieją przesłanki do ustalenia dodatkowego zobowiązania w podatku VAT lub istnieją przesłanki do określenia kwoty podatku do zapłaty na podstawie art. 108 Ustawy VAT (tzn. w zakresie tzw. pustych faktur).

Jeżeli któraś z ww. przesłanek zostanie spełniona, wówczas kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe. Przekształcenie następuje z dniem doręczenia kontrolowanemu postanowienia o przekształceniu.

Jak wynika z powyższych regulacji:

 1. po kontroli podatkowej organ musi dokonać wszczęcia postępowania w drodze odrębnej czynności, odrębnego postanowienia;
 2. po kontroli celno-skarbowej dochodzi do jej przekształcenia w postępowanie podatkowe z dniem doręczenia odpowiedniego postanowienia.

Różnica wydaje się kosmetyczna, ale ma istotne konsekwencje: pamiętać bowiem należy, że  pełnomocnik działający na rzecz podatnika w kontroli podatkowej nie jest umocowany do działania także w ramach prowadzonego postępowania podatkowego po takiej kontroli. Inaczej jest natomiast w przypadku postępowania podatkowego prowadzonego po kontroli celno-skarbowej: w tym przypadku umocowanie pełnomocnika szczególnego pozostaje ważne także na czas postępowania podatkowego.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kontrola i postępowanie podatkowe
Dowiedz się więcej

Postępowanie podatkowe stanowi odrębnie uregulowany tryb kontroli rozliczeń podatkowych – w toku postępowania organ podatkowy może podejmować dodatkowe czynności weryfikacyjne, może przesłuchiwać świadków, żądać dokumentów i wyjaśnień – czyli w zasadzie ma podobny zakres uprawnień, jak podczas kontroli. Co do zasady również postępowanie podatkowe nie jest ograniczone czasowo i może trwać tak długo, aż organ nie wyjaśni okoliczności sprawy – warto jednak pamiętać, że podatnikom przysługują pewne środki mogące przyspieszyć takie postępowanie, jak np. ponaglenie czy skarga na bezczynność (o czym nieco szerzej pisaliśmy w tutaj)

Zakończenie kontroli podatkowej czy kontroli celno-skarbowej nie musi oznaczać dla podatnika zakończenia batalii z organem podatkowym. Po kontroli może rozpocząć się postępowanie podatkowe.

Kontrole i postępowania podatkowe: nowy cykl artykułów

 1. Ordynacja podatkowa: Rodzaje i tryby kontroli rozliczeń podatkowych
 2. Rodzaje kontroli podatkowych – Ustawa KAS
 3. Wszczęcie kontroli a korekta deklaracji podatkowej
 4. Wyrok TSUE ws. WNT – ostatni moment na wznowienie postępowania
 5. Prawa podatnika w postępowaniu podatkowym
 6. Obowiązki podatnika w trakcie kontroli podatkowej
 7. Kary porządkowe nakładane w trakcie kontroli i postępowania podatkowego
 8. Uchylenie decyzji zabezpieczającej zobowiązanie podatkowe a umorzenie postępowania zabezpieczającego
 9. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
 10. Przekazywanie JPK Na żądanie podczas kontroli podatkowej
 11. Decyzja nieostateczna może podlegać egzekucji
 12. Czas i miejsce prowadzenia kontroli podatkowej
 13. Zwrot odsetek z tytułu WNT po wyroku TSUE możliwy bez składania korekt deklaracji VAT
 14. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia a Wiążąca Informacja Stawkowa
 15. Kontrowersje dotyczące kontroli celno-skarbowej w zakresie akcyzy
 16. Czynności sprawdzające realizowane przez organ
 17. Przekształcenie kontroli podatkowej oraz celno-skarbowej w postępowanie podatkowe
 18. Zakończenie kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej
 19. Nowe zasady prowadzenia postępowań z tytułu importu towarów
 20. Nowe uprawnienia organów podatkowych przewidziane w Polskim Ładzie – nabycie sprawdzające

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kontrola i postępowanie podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.