Teoretycznie już od kilku lat organ podatkowy w przypadku prowadzenia kontroli podatkowej, celno-skarbowej czy postępowania podatkowego może żądać od podatnika przekazania mu tzw. JPK na żądanie, czyli JPK innego niż JPK VAT (np. JPK_KR, JPK_MAG, JPK_FA). W praktyce do tej pory nie był to standard, wydaje się jednak że zaczyna się to zmieniać.

JPK na żądanie

Przepisy Ordynacji podatkowej wskazują, że w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej określonej (JPK) w BIP.

Ideą wprowadzenia JPK (nie tylko JPK_VAT) na wzór obowiązujący w innych krajach było dążenie administracji podatkowej do znaczącego zautomatyzowania i usprawnienia wymiany informacji pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym. JPK w ujednoliconej dla wszystkich podatników formie stanowi narzędzie do łatwej, szybkiej i automatycznej weryfikacji zdarzeń gospodarczych i rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy.

Kiedy organ może żądać JPK

Podatnik może zostać wezwany o przedłożenie JPK, jeżeli jest wobec niego prowadzona kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe czy kontrola celno-skarbowa. Prawo do żądania JPK jest jednym z podstawowych uprawnień organu podatkowego. Przepisy nie nakładają przy tym szczególnych ograniczeń na organy – organ może np. żądać przedłożenie JPK_KR czy JPK_PKPIR podczas postępowania czy kontroli podatkowej, dotyczącej podatku VAT.

Ważny fragment

Należy również pamiętać, że organ podatkowy może zwrócić się z żądaniem przedstawienia JPK nie tylko do kontrolowanego, ale także do jego kontrahentów, w ramach tzw. kontroli krzyżowej, po to by zweryfikować poprawność przedstawienia danych przez kontrolowanego.

Może się zatem zdarzyć tak, że nawet podatnik nie objęty kontrolą podatkową zostanie wezwany do przedłożenia któregokolwiek z JPK na żądanie.

Z naszej praktyki wynika, że do tej pory żądanie przedłożenia przez organ podatkowy JPK w trakcie kontroli czy postępowania nie było standardem. Pomimo, że uprawnienie organów podatkowych w tym zakresie przysługuje im już kilka lat, nie korzystały one z niego bardzo intensywnie. W ostatnim czasie jednak obserwujemy zmianę podejścia. Czy można powiedzieć, że żądanie przedstawienia JPK staje się standardem? Może to jeszcze zbyt daleko idący wniosek, ale z pewnością praktyka organów w tym zakresie się zmienia i zaczynają one wzywać do przedłożenia wybranych JPK. Jest to narzędzie, dzięki któremu uzyskują one dostęp do dużej ilości danych, które można łatwo i szybko przeanalizować. Z pewnością należy oczekiwać, że tendencja w zakresie żądania JPK będzie wzrastała.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kontrola i postępowanie podatkowe
Dowiedz się więcej

Przygotowanie JPK i sankcje za jego brak

Organ podatkowy żądając od podatnika przedłożenia wybranego JPK musi dać mu min. 3 dni na odpowiedź. Wskazać jednak należy, że ten czas w przypadku niektórych podatników może być niewystarczający. JPK na żądanie nie są przygotowywane na bieżąco, bo nie muszą być. Przedsiębiorcy powinni jednak na bieżąco weryfikować swoje systemy księgowe pod kątem możliwości wygenerowania z nich JPK. Niejednokrotnie bowiem systemy nie są do tego przygotowane, a nie ma uniwersalnego narzędzia czy aplikacji, które pozwoliłoby od ręki wygenerować JPK. Krótki termin na sporządzenie JPK narzucony żądaniem, duża ilość danych, jakie trzeba zaprezentować w JPK czy dodatkowo np. zmiana systemu księgowego w trakcie roku mogą skutkować praktycznymi problemami w generowaniu JPK i wzrostem kosztów jego przygotowania. Dlatego warto zawczasu zadbać o przygotowanie JPK. Grant Thornton może Państwa w wesprzeć w przygotowaniu JPK na żądanie.

Niezłożenie JPK na żądanie organu może wiązać się z nałożeniem kary porządkowej (do 2.900 zł). W skrajnych przypadkach podmiot odpowiedzialny może zostać również pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej (tutaj wysokość kary zależna jest od okoliczności sytuacji materialnej sprawcy, kary mogą jednak być dotkliwe).

Organy podatkowe coraz częściej podczas prowadzonych kontroli czy postępowań żądają przedłożenia JPK. Podatnicy powinni mieć to na uwadze i zweryfikować, czy ich systemy księgowe mają możliwość sprawnego wygenerowania JPK.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kontrola i postępowanie podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.