W przypadku kontroli celno-skarbowej nie powiadamia się podatnika o zamiarze jej wszczęcia, jak to ma zasadniczo miejsce przed kontrolą podatkową. Jednak już sama wiedza o planowanej bądź rozpoczętej kontroli powinna być wykorzystana na samoweryfikację rozliczeń i ewentualne złożenie korekty deklaracji objętej zakresem kontroli.

Jakie kontrole prowadzą organy podatkowe?

Jak pisaliśmy poprzednio, należy rozróżnić kontrolę przestrzegania przepisów prawa podatkowego prowadzoną na podstawie Ustawy KAS przez naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz kontrolę wykonywaną przez naczelnika urzędu skarbowego w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej. Pierwszy z organów kontroluje w sprawach, w których podejrzewana jest wysoka kwota uszczuplenia podatkowego i które charakteryzują się wyższym stopniem skomplikowania.

Uprawnienie do złożenia korekty deklaracji po wszczęciu kontroli celno-skarbowej

Wszczęcie kontroli celno-skarbowej co do zasady następuje z dniem doręczenia kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia tej kontroli.

Ważny fragment

W przypadku, gdy przedmiotem kontroli jest przestrzeganie przepisów prawa podatkowego, w ciągu 14 dni od doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej podatnikowi przysługuje prawo do skorygowania deklaracji w zakresie objętym tą kontrolą.

Korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed zakończeniem kontroli celno-skarbowej nie wywołuje skutków prawnych. W przypadku, gdy naczelnik urzędu celno-skarbowego uwzględnił złożoną korektę deklaracji, kontrolowanemu doręcza się zawiadomienie o uwzględnieniu korekty, co jest równoznaczne z zakończeniem kontroli celno-skarbowej. Okres po odbiorze upoważnienia do kontroli warto więc wykorzystać na samoweryfikację rozliczeń przez podatnika oraz podjęcie decyzji o ewentualnym złożeniu korekty byłoby zasadne.

W kwestiach wątpliwych warto już na tym etapie zwrócić się do eksperta, który pomoże ocenić konieczność korygowania rozliczeń. Korekta na tym etapie jest oczywiście wyłącznie prawem podatnika, z którego może nie skorzystać. Należy też pamiętać, że możliwość skorygowania rozliczeń przysługuje także po zakończeniu kontroli celo-skarbowej, o czym szerzej w kolejnych odsłonach naszego cyklu.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kontrola i postępowanie podatkowe
Dowiedz się więcej

Uprawnienie do złożenia korekty deklaracji po zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Kontrola prowadzona przez naczelnika urzędu skarbowego z reguły powinna zostać poprzedzona zawiadomieniem o zamiarze jej wszczęcia. Co istotne, nie może ona zostać wszczęta wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, chyba, że kontrolowany wyrazi zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie kontroli lub o to zawnioskuje. Za moment wszczęcia kontroli podatkowej uznaje się w omawianym przypadku doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz okazanie legitymacji służbowej. Okres pomiędzy otrzymaniem zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli a jej rozpoczęciem powinien zostać przez podatnika wykorzystany na weryfikację rozliczeń podatkowych.

Ważny fragment

Złożenie korekty przed wszczęciem kontroli podatkowej jest skuteczne i może spowodować, że organ podatkowy po zweryfikowaniu prawidłowości korekty nie stwierdzi żadnych nieprawidłowości, co znacznie skróci czas trwania kontroli. Nieskorzystanie z prawa do korekty bezpośrednio przed wszczęciem kontroli podatkowej oznacza, że będzie ono przysługiwało ponownie dopiero po jej zakończeniu.

W przypadku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej albo wszczęcia kontroli celno-skarbowej podatnik powinien jak najszybciej zweryfikować swoje rozliczenia. Nie warto zwlekać i czekać aż zrobi to organ podatkowy, gdyż pomoże to zaoszczędzić cenny czas i pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu związanego z uciążliwością powyższych procedur (przesłuchania, składanie pisemnych wyjaśnień itp.). Może się bowiem okazać, że podatnik sam znajdzie błąd, który chciałby naprawić w drodze korekty deklaracji.

AUTOR: Błażej Materna, Doradztwo podatkowe, Kontrola i postępowanie podatkowe

Kontrole i postępowania podatkowe: nowy cykl artykułów

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kontrola i postępowanie podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.