W artykule omówione zostaną rodzaje kontroli, jakie wobec podatnika mogą być prowadzone w oparciu o przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: Ustawa KAS). Ustawa KAS wyodrębnia następujące rodzaje kontroli:  kontrola celno-skarbowa, audyt, czynności audytowe oraz urzędowe sprawdzenie.

Ustawa KAS, podobnie jak Ordynacja podatkowa, przewiduje kilka trybów weryfikacji podatnika, różniących się przedmiotem kontroli – są to kontrola celno-skarbowa, audyt, czynności audytowe oraz urzędowe sprawdzenie. Dotyczą one zasadniczo różnych kwestii, ale z podatkowego punktu widzenia najistotniejsza jest kontrola celno-skarbowa.

Kontrola celno-skarbowa w Ustawie KAS

Kontrola celno-skarbowa jest podstawowym trybem kontroli podatnika prowadzonym w oparciu o Ustawę KAS. Prowadzi się ją m.in. w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego, prawa celnego, prawa dot. organizacji i prowadzenia gier hazardowych, prawa dewizowego, jak również przepisów w zakresie  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W stosunku do podatnika może być prowadzona kontrola podatkowa (na podstawie Ordynacji podatkowej) lub kontrola celno-skarbowa. Ten drugi rodzaj kontroli jest z zasady dedykowany, kolokwialnie mówiąc, sprawom cięższego kalibru. Kontrola celno-skarbowa może być prowadzona nie tylko w celu skontrolowania prawidłowości rozliczania VAT czy CIT, ale także w przypadku karuzel VAT czy wyłudzeń podatkowych.

Porównując kontrolę podatkową z kontrolą celno-skarbową można pokusić się o wniosek, że kontrola celno-skarbowa może być dla podatnika bardziej uciążliwa i restrykcyjna, choćby ze względu na sposób jej wszczęcia – bez wcześniejszego powiadomienia podatnika, czy z uwagi na brak ograniczenia w czasie prowadzenia kontroli u podatnika czy też brak możliwości złożenia zastrzeżeń do wyniku kontroli. O tych i innych aspektach kontroli celno-skarbowej będziemy pisać w kolejnych częściach tego cyklu.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kontrola i postępowanie podatkowe
Dowiedz się więcej

Audyt, czynności audytowe i urzędowe sprawdzenie

W oparciu o Ustawę KAS wobec podatnika może być prowadzony audyt. W skrócie można powiedzieć, że audyt obejmuje ocenę gospodarowania przez przedsiębiorcę środkami pochodzącymi z różnego rodzaju dotacji i dofinansowań, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Czynności audytowe przeprowadza się m.in. w celu ustalenia, czy podmiot występujący z wnioskiem o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy spełnia kryteria określone w przepisach Unijnego Kodeksu Celnego.

Urzędowe sprawdzenie polega na przeprowadzeniu przez urząd celno-skarbowy czynności w celu ustalenia, czy w miejscu prowadzenia działalności podlegającej kontroli celno-skarbowej są zapewnione warunki i środki do sprawnego przeprowadzenia tej kontroli, jak również na wykonaniu czynności w celu ustalenia, czy miejsce prowadzenia działalności spełnia warunki określone w przepisach o podatku akcyzowym.

Kontrola celno-skarbowa jest najistotniejszym trybem kontroli prowadzonym w oparciu o Ustawę KAS. Kontrola celno-skarbowa prowadzona jest w odniesieniu do najbardziej złożonych spraw.

Kontrole i postępowania podatkowe: nowy cykl artykułów

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kontrola i postępowanie podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.