Jak pisaliśmy już w poprzednich artykułach cyklu kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa to kontrole prowadzone przez różne urzędy, mające nieco inny przebieg i zakres. Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa różnią się również sposobem zakończenia i przysługującym podatnikowi prawami.

Zakończenie kontroli podatkowej

Kontrola podatkowa kończy się sporządzeniem przez organ podatkowy protokołu z kontroli podatkowej. Protokół ten dokumentuje przebieg całej kontroli i zawiera m. in. opis dokonanych przez organ podatkowy ustaleń faktycznych oraz ocenę prawną spraw będących przedmiotem kontroli. Obligatoryjnym elementem protokołu jest także pouczenie podatnika o jego prawie do złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień do protokołu oraz prawie do złożenia korekty deklaracji.

Po otrzymaniu protokołu i zapoznaniu się z ustaleniami organu podatnik powinien dokonać oceny, czy ustalenia bądź zarzuty organu są zasadne. Czy słusznie organ zakwestionował rozliczenia podatkowe podatnika np. odmówił prawa do odliczenia VAT lub zaliczenia określonych wydatków do kosztów podatkowych?

Ważny fragment

Jeżeli protokół wskazuje na nieprawidłowości, a podatnik zgadza się z jego ustaleniami, wówczas należy dokonać korekty rozliczeń podatkowych w odpowiednim zakresie poprzez złożenie korekt/korekty deklaracji podatkowych.

Wskazać bowiem należy, że na czas kontroli podatkowej prawo do składania korekt rozliczeń podatkowych zostaje zawieszone. Dopiero po zakończeniu kontroli, czyli otrzymaniu przez podatnika protokołu – prawo to jest ponownie przywracane. Złożenie korekt deklaracji uwzględniających ustalenia poczynione w protokole w zasadzie zamyka kwestię kontroli podatkowej.

W sytuacji natomiast, gdy podatnik nie zgadza się z ustaleniami protokołu – powinien w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia, złożyć zastrzeżenia do protokołu. W zastrzeżeniach podatnik wskazuje z jakimi ustaleniami organu się nie zgadza oraz przedstawia swoje argumenty – może również przedstawić dowody na poparcie swoich argumentów. Złożenie zastrzeżeń jest ważne – może bowiem zostać w części choćby uwzględnione przez organ podatkowy, dlatego warto takie zastrzeżenia składać.

W przypadku niezłożenia przez podatnika korekty deklaracji – organ podatkowy rozpocznie postępowanie podatkowe, o czym pisaliśmy w artykule: Przekształcenie kontroli podatkowej oraz celno-skarbowej w postępowanie podatkowe.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kontrola i postępowanie podatkowe
Dowiedz się więcej

Zakończenie kontroli celno-skarbowej

Dokumentem wydawanym na zakończenie kontroli celno-skarbowej dotyczącej prawa podatkowego jest wynik kontroli lub protokół z kontroli.

Warto wskazać, że nie sporządza się wyniku kontroli w przypadku, kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego:

 • w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia;
 • w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej;
 • związanych z przywozem lub wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, jeżeli zakres kontroli celno-skarbowej nie obejmuje przestrzegania innych przepisów prawa podatkowego;
 • o której mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 5-7 i 10.

Analogicznie jak w przypadku kontroli podatkowej – tutaj także podatnik  – o ile zgadza się z ustaleniami wskazanymi w wyniku kontroli – ma prawo do złożenia w terminie 14 dni od dnia korekty deklaracji. Uwzględnienie takiej korekty w zasadzie kończy kontrolę celno-skarbową.

W przypadku otrzymania wyniku kontroli podatnikowi nie przysługuje (jak w przypadku kontroli podatkowej) prawo do złożenia zastrzeżeń do protokołu. Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami kontroli celno-skarbowej – to po prostu nie koryguje swoich rozliczeń i czeka na wszczęcie postępowania podatkowego.

Ważny fragment

Ustawa o KAS przewiduje jednak, że w przypadku określonych kontroli – należy ją zakończyć protokołem z kontroli celno-skarbowej.

Zgodnie z art. 84 Ustawy KAS protokołem kończy się kontrola celno-skarbowa:

 • w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania znaków akcyzy i oznaczania nimi wyrobów akcyzowych,
 • w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin,
 • w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego związanych z przywozem lub wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, jeżeli zakres kontroli celno-skarbowej nie obejmuje przestrzegania innych przepisów prawa podatkowego,
 • w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2-5 i ust. 2 pkt 1a-5 i 9 (czyli m.in. prawa dewizowego, celnego, gier hazardowych),
 • o której mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1-3, 5-7 i 10-12.

Co istotne – w przypadku kontroli celno-skarbowej, która kończy się protokołem – podatnik może w ciągu 14 dni złożyć zastrzeżenia do protokołu, w zakresie w jakim nie zgadza się z ustaleniami kontrolujących. Zastrzeżenia te organ może uwzględnić.

Podobnie jak w przypadku kontroli podatkowej – niezłożenie przez podatnika korekty deklaracji bądź jej nieuwzględnienie po zakończonej kontroli celno-skarbowej – skutkuje wszczęciem postępowania podatkowego.

Zakończenie kontroli podatkowej i celno-skarbowej kończy się w momencie dostarczenia podatnikowi formalnego dokumentu podsumowującego ustalenia kontroli. Po jego otrzymaniu podatnik może podjąć decyzję, czy zgadza się z ustaleniami kontroli (i wówczas koryguje deklaracje), czy też nie. Warto również składać zastrzeżenia do protokołu z kontroli.

Kontrole i postępowania podatkowe: nowy cykl artykułów

 1. Ordynacja podatkowa: Rodzaje i tryby kontroli rozliczeń podatkowych
 2. Rodzaje kontroli podatkowych – Ustawa KAS
 3. Wszczęcie kontroli a korekta deklaracji podatkowej
 4. Wyrok TSUE ws. WNT – ostatni moment na wznowienie postępowania
 5. Prawa podatnika w postępowaniu podatkowym
 6. Obowiązki podatnika w trakcie kontroli podatkowej
 7. Kary porządkowe nakładane w trakcie kontroli i postępowania podatkowego
 8. Uchylenie decyzji zabezpieczającej zobowiązanie podatkowe a umorzenie postępowania zabezpieczającego
 9. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
 10. Przekazywanie JPK Na żądanie podczas kontroli podatkowej
 11. Decyzja nieostateczna może podlegać egzekucji
 12. Czas i miejsce prowadzenia kontroli podatkowej
 13. Zwrot odsetek z tytułu WNT po wyroku TSUE możliwy bez składania korekt deklaracji VAT
 14. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia a Wiążąca Informacja Stawkowa
 15. Kontrowersje dotyczące kontroli celno-skarbowej w zakresie akcyzy
 16. Czynności sprawdzające realizowane przez organ
 17. Przekształcenie kontroli podatkowej oraz celno-skarbowej w postępowanie podatkowe
 18. Zakończenie kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej
 19. Nowe zasady prowadzenia postępowań z tytułu importu towarów
 20. Nowe uprawnienia organów podatkowych przewidziane w Polskim Ładzie – nabycie sprawdzające

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kontrola i postępowanie podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.