Przepisy dotyczące Wiążącej Informacji Stawkowej przewidują, że do postępowania o jej wydanie stosuje się m. in. art. 169 Ordynacji podatkowej. Jeżeli więc wniosek o WIS nie spełnia wymogów prawa, organ wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Zasady stosowania art. 169 Ordynacji podatkowej – tryb usuwania tzw. braków formalnych podań

Przepis ten reguluje tryb usuwania tzw. braków formalnych podań. Przy czym skutki, jakie rodzi nieuzupełnienie tych braków lub uzupełnienie ich, ale po terminie, są dla wnioskodawcy dolegliwe. Organ w takiej sytuacji pozostawi wniosek bez rozpatrzenia. Oznacza to w praktyce odrzucenie wniosku. W konsekwencji chcąc uzyskać WIS konieczne jest ponowienie wniosku, co skutkuje tym, że również termin na jego rozpatrzenie przez organ biegnie na nowo.

Tryb ten powinien być stosowany w sytuacjach, gdy konkretna norma, czy to Ordynacji podatkowej, czy przepisów podatkowych, wskazuje, że kierowane w danej sprawie do organu podatkowego podanie musi zawierać w swojej treści ściśle określone elementy lub że powinny być do niego dołączone określone dokumenty.

W przepisach dotyczących decyzji WIS wskazano, że wniosek o jej wydanie powinien zawierać m. in. dane wnioskodawcy i pełnomocnika oraz określenie przedmiotu wniosku, w tym szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji. Ustawa VAT przewiduje również delegację do określenia wzoru wniosku o wydanie WIS. Jeżeli wniosek nie będzie zawierał powyższych danych i nie będzie zgodny powyższym wzorem, organ jest uprawniony i zobowiązany wezwać wnioskodawcę w trybie art. 169 Ordynacji podatkowej o uzupełnienie wniosku.

Przykładowe sytuacje stosowania wezwań o uzupełnienie braków formalnych

Opis towaru często będzie polegał na podaniu jego składu (zazwyczaj w przypadku produktów spożywczych, chemicznych). Tutaj pojawia się pytanie, na ile ten skład musi być szczegółowy. Wskazany wyżej przepis Ustawy VAT stanowi, że opis ten, a więc i jego skład, powinien identyfikować produkt tak, aby możliwa była jego klasyfikacja. Standardem w wezwaniach o uzupełnienie braków formalnych jest żądanie przedstawienia pełnego, szczegółowego składu produktu do 100%, pomimo że w wielu przypadkach takiej potrzeby nie ma.

Jako przykład można wskazać sytuację, w której produkt spożywczy w postaci gotowego dania (np. mięsa i sosu) zawiera składniki (np. określoną przyprawę), która stanowi śladowy pod względem masy składnik produktu (np. 0,1%). W takich sytuacjach okazuje się, że niewskazanie tego składnika skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, mimo że zawartość tego składnika pozostaje bez wpływu na klasyfikację. Oczywiście może być tak, że w przypadku innych towarów taki szczegółowy skład będzie miał znaczenie, należy jednak do każdego przypadku podchodzić indywidualnie. Jeżeli tak dokładny skład nie jest konieczny, wnioskodawca nie powinien być o niego wzywany, a zwłaszcza pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Kolejną praktyką w postępowaniach o wydanie WIS jest kierowanie w trybie uzupełnienia braków formalnych wezwań o nadesłanie przez wnioskodawcę dokumentów, które zgodnie z przepisami Ustawy VAT, mają charakter fakultatywnych załączników do wniosku. Zgodnie z tymi przepisami do wniosku o wydanie WIS można dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi.

Ważny fragment

Za nieuprawnione należy więc uznać pozostawienie bez rozpatrzenia wniosku, do którego takich dokumentów nie dołączono.

Innym przykładem nadużywania omawianego trybu jest wzywanie wnioskodawcy o nadesłanie informacji czy dokumentów, które potwierdzają spełnienie wymogów wynikających z branżowych przepisów, innych niż podatkowe czy dotyczące klasyfikacji CN, a które nie mają znaczenia dla zaliczenia danego produktu do określonej kategorii towarów podlegających obniżonej stawce VAT.

Przykładowo na opakowaniach czy etykietach niektórych produktów powinny się znaleźć określone informacje, co wynika z odrębnych regulacji. Nieuprawnione jest więc pozostawienie wniosku o WIS bez rozpatrzenia z tego powodu, że w postępowaniu o jego wydanie nie przedłożono opakowań czy etykiet spełniających powyższe wymagania.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kontrola i postępowanie podatkowe
Dowiedz się więcej

Ocena stosowania wezwań przez KIS

W tym miejscu zasadnym jest przywołać orzecznictwo sadów administracyjnych dotyczące omawianego trybu.

Jak wskazano w jednym z wyroków (sygn. akt II OSK 826/11) wezwanie wystosowane w tym trybie powinno służyć wyłącznie usunięciu braków formalnych wynikających ze ściśle określonych przepisów i nie może zmierzać do merytorycznej oceny przedstawionego wniosku oraz jego załączników. Tutaj warto dodać, że tym bardziej wezwanie takie nie powinno służyć do pozyskiwania danych czy dokumentów, które dla merytorycznego rozpatrzenia sprawy nie mają znaczenia.

Można próbować zrozumieć, że KIS wzywając do uzupełnienia braków formalnych stara się zebrać możliwie wiele szczegółowych informacji o okolicznościach dotyczących  klasyfikowanego towaru, jednak czasami idzie w takich działaniach zbyt daleko. Skutkuje to tym, że dla wnioskodawcy uzyskanie Wiążącej Informacji Stawkowej jest niezwykle uciążliwe, a postępowania niepotrzebnie się dłużą.

Kontrole i postępowania podatkowe: nowy cykl artykułów

 1. Ordynacja podatkowa: Rodzaje i tryby kontroli rozliczeń podatkowych
 2. Rodzaje kontroli podatkowych – Ustawa KAS
 3. Wszczęcie kontroli a korekta deklaracji podatkowej
 4. Wyrok TSUE ws. WNT – ostatni moment na wznowienie postępowania
 5. Prawa podatnika w postępowaniu podatkowym
 6. Obowiązki podatnika w trakcie kontroli podatkowej
 7. Kary porządkowe nakładane w trakcie kontroli i postępowania podatkowego
 8. Uchylenie decyzji zabezpieczającej zobowiązanie podatkowe a umorzenie postępowania zabezpieczającego
 9. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
 10. Przekazywanie JPK Na żądanie podczas kontroli podatkowej
 11. Decyzja nieostateczna może podlegać egzekucji
 12. Czas i miejsce prowadzenia kontroli podatkowej
 13. Zwrot odsetek z tytułu WNT po wyroku TSUE możliwy bez składania korekt deklaracji VAT
 14. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia a Wiążąca Informacja Stawkowa
 15. Kontrowersje dotyczące kontroli celno-skarbowej w zakresie akcyzy
 16. Czynności sprawdzające realizowane przez organ
 17. Przekształcenie kontroli podatkowej oraz celno-skarbowej w postępowanie podatkowe
 18. Zakończenie kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej
 19. Nowe zasady prowadzenia postępowań z tytułu importu towarów
 20. Nowe uprawnienia organów podatkowych przewidziane w Polskim Ładzie – nabycie sprawdzające

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kontrola i postępowanie podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.