Wprowadzenie strategii zrównoważonego rozwoju skutkuje nie tylko zwiększonym zainteresowaniem inwestorów, pracowników i klientów, ale poprawia efektywność zarządczą firmy – wynika z badania Grant Thornton wśród 5000 średnich firm na świecie. Jednak postępy we wprowadzaniu zrównoważonego rozwoju poczyniło dotąd niewiele przedsiębiorstw.

Inicjatywy podejmowane na rzecz ochrony środowiska, lokalnych społeczności i dobra pracowników nie są już tylko czymś, co „warto mieć” w firmie. Dziś są one niezbędne dla większości średnich przedsiębiorstw. Z badania Grant Thornton, przeprowadzonego w ramach International Business Report (IBR), wynika, że zrównoważony rozwój jest obecnie jednym z priorytetów dla średnich firm. W dodatku ponad 6 na 10 firm (62%) uważa, że zrównoważony rozwój jest równie ważny lub nawet ważniejszy niż sukces finansowy. Od początku pandemii Covid-19 obserwujemy wzrost znaczenia zrównoważonego rozwoju dla średnich firm – 41% twierdzi, że stało się to „dużo ważniejsze”, a 30% – „trochę ważniejsze”.

O badaniu: dane z International Business Report (IBR) Grant Thornton przytoczone w tym artykule opierają się na opiniach 5000 liderów biznesu z 29 gospodarek. Badanie przeprowadzono w okresie od maja do czerwca 2021 r.

Pandemia pokazała firmom, że potrafią się szybko dostosować, a ich interesariusze – pracownicy, inwestorzy i klienci – przykładają wagę do zrównoważonego rozwoju. Dlatego rozsądne jest umieszczanie zrównoważonego rozwoju w centrum każdego nowego modelu biznesowego lub planów na przyszłość firmy. Dla wielu średnich firm, które chcą przyjąć bardziej zrównoważone praktyki biznesowe, wyzwaniem jest zrozumienie, jakie działania należy traktować priorytetowo i jak najskuteczniej włączyć do modeli biznesowych działania takie jak redukcja emisji dwutlenku węgla, różnorodność i odpowiedzialność społeczna.

Istnieje szereg kluczowych barier utrudniających postęp – od finansowych i operacyjnych skutków pandemii po zamieszanie związane z rozwojem przepisów i sprawozdawczości. Jednak średniej wielkości firmy często mogą wykorzystywać swoje mniej złożone struktury i ducha przedsiębiorczości, aby wyprzedzić swój plan rozwoju – i w ten sposób stworzyć przewagę konkurencyjną. W dodatku wyprzedzenie krzywej zrównoważonego rozwoju to sposób na zasygnalizowanie siły firmy i ustanowienie pozycji lidera na rynku.

Biznesowe uzasadnienie dla zrównoważonego rozwoju

Jednym z najważniejszych argumentów za wprowadzeniem strategii zrównoważonego rozwoju w firmie jest poprawa wydajności i redukcja kosztów. Według badania, 42% firm podkreśla rzeczywiste korzyści biznesowe, jakie widzą w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Wykres 1. Sześć najważniejszych powodów, dla których firmy stawiają na zrównoważony rozwój

Wykres 1. Sześć najważniejszych powodów, dla których firmy stawiają na zrównoważony rozwój

Źródło: Badanie International Business Report (IBR) Grant Thornton wśród 5000 liderów biznesu z 29 gospodarek przeprowadzone w okresie od maja do czerwca 2021 r.

Jolanta Jackowiak,

Partner w Grant Thornton

Pogląd, że zrównoważony rozwój pomaga zwiększyć efektywność firm, jest powiązany z trendem gospodarki o obiegu zamkniętym. Ten trend polega na tym, aby jak najdłużej pozostawić dane produkty, materiały czy surowce w gospodarce i jak najbardziej minimalizować wydobycie i wytworzenie nowych. W ten sposób ogranicza się materiały, które trafiają na wysypisko.

Przykładem zastosowania strategii gospodarki o obiegu zamkniętym jest przedsiębiorstwo zajmujące się ekspozycją wystawową, czyli sektora bardzo marnotrawnego. Podejście zrównoważonego rozwoju firmy polegało na przekształceniu zużytego plastiku np. stojaków, które można było ponownie wykorzystać, a nie wyrzucać po zakończeniu wystawy. Dana firma wprowadziła również usługę wynajmu swoich produktów zamiast je sprzedawać. Taka zmiana strategii firmy oznaczała nie tylko, że biznes był bardziej zrównoważony, ale także, że był bardziej wydajny i przynosił większe końcowe korzyści.

Związek między kapitałem a zrównoważonym rozwojem

Kolejnym powodem, dla którego firmy kładą nacisk na zrównoważony rozwój, jest łatwiejszy dostęp do kapitału. Obecnie 37% respondentów badania IBR uważa, że poprawa dostępu do kapitału jest najważniejsza w firmie, co stawia ten czynnik jako trzeci w zrównoważonym rozwoju.

Paweł Zaczyński

Partner, Biegły Rewident w Grant Thornton

mieszczenie zrównoważonego rozwoju w centrum działalności jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem. Ta strategia pokazuje, że firma jest przygotowana do wykorzystywania wszystkich możliwości, zarówno w zakresie zdobywania nowych kontraktów z dużymi korporacjami, jak i uzyskiwania dostępu do finansowania od inwestorów. Banki przy podejmowaniu decyzji o kredycie mogą przyglądać się, w jaki sposób firma zajmuje się kwestiami środowiskowymi.

Konieczność dokonania transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju można porównać do transformacji cyfrowej sprzed kilku lat: wiele firm chętnie o tym rozmawiało, ale tak naprawdę nie podjęło zbyt wielu działań, dopóki nie było innego wyjścia.

Czytaj więcej: Raportowanie niefinansowe (ESG) – obowiązki, daty, zakres, standardy [INFORMATOR]

Lojalność pracowników i klientów siłą napędową

Zrównoważony rozwój staje się również ważnym czynnikiem dla pracowników i klientów. Wraz ze wzrostem świadomości społecznej na temat znaczenia podejmowania działań w zakresie zmian klimatycznych, ludzie coraz częściej oczekują od pracodawców, aby działali odpowiedzialnie. Jedna trzecia respondentów badania (33%) uważa, że zrównoważony rozwój rozwiązuje problemy firmy związane z przyciąganiem, motywowaniem i zatrzymywaniem personelu. Biorąc pod uwagę fakt, że wiele firm toczy obecnie walkę o pracownika (prawie 60% badanych firm), dobra strategia zrównoważonego rozwoju może dać realną przewagę na rynku pracy.

Ta sama presja istnieje w łańcuchu dostaw. Nasze badanie pokazuje, że 31% firm, które stawiają na zrównoważony rozwój, motywuje presja ze strony klientów. Duże przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu oczekują od swoich dostawców i podwykonawców odpowiedzialnego podejścia do środowiska, lokalnych społeczności i pracowników. Jeśli korporacja musi raportować np. emisje dwutlenku węgla, jasne jest, że jej dostawcy również będą musieli znać odpowiedzi na pytania dotyczące tych emisji.

Jakie przeszkody muszą pokonać firmy?

Istnieje szereg barier, które hamują postęp w zakresie wprowadzania filozofii zrównoważonego rozwoju w firmach, a rozwiązanie ich wymaga różnych taktyk. Podczas gdy niektóre z tych barier można rozwiązać wewnętrznie w firmie dzięki odpowiednim umiejętnościom i szkoleniom, to aby poradzić sobie z bardziej złożonymi przeszkodami potrzebne są bardziej zaawansowane i skomplikowane rozwiązania.

Wykres 2. Sześć głównych barier spowalniających postęp w zakresie zrównoważonego rozwoju

Wykres 2. Sześć głównych barier spowalniających postęp w zakresie zrównoważonego rozwoju

Źródło: Badanie International Business Report (IBR) Grant Thornton wśród 5000 liderów biznesu z 29 gospodarek przeprowadzone w okresie od maja do czerwca 2021 r.

Kluczowym wyzwaniem dla wielu firm jest zrozumienie, na czym należy skoncentrować swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jest to szczególnie trudne w czasie pandemii, kiedy czas i zasoby zarządzania są mocno napięte. Nasze badanie wykazało, że prawie jedna trzecia (31%) firm uważa, że brak jasności w zakresie nowych przepisów i wymagań przyczynia się do spowolnienia postępu w zakresie zrównoważonego rozwoju. W tym przypadku konieczne mogą być porady specjalistów z zewnątrz. Przyglądanie się większym podmiotom i wyprzedzanie wymogów dotyczących danych i sprawozdawczości będzie integralną częścią kapitalizacji w przyszłości.

Paweł Zaczyński

Partner, Biegły Rewident w Grant Thornton

Chodzi o to, aby przewidzieć najbardziej prawdopodobne pytania, które zostaną zadane i zebrać dane potrzebne do udzielenia odpowiedzi I chociaż istnieje wiele ram raportowania dotyczących zrównoważonego rozwoju, średnie firmy mają dużo większą elastyczność we wdrażaniu tej strategii niż duże korporacje. Podejście średnich firm do raportowania może być bardziej skoncentrowane i dostosowane do własnej strategii, niż w dużych firmach, w których raportowanie jest wymagane przez regulacje.

Zrównoważony rozwój w praktyce: od czego zacząć swoją strategiczną podróż

43% średnich firm opracowało już strategię zrównoważonego rozwoju i zaczyna podejmować odpowiednie działania. Pozostałe firmy powinny zacząć wdrażanie tej strategii od poniższych czynności.

Wykres 3. Działania podejmowane przez firmy w celu zrównoważonego rozwoju

Wykres 3. Działania podejmowane przez firmy w celu zrównoważonego rozwoju

Źródło: Badanie International Business Report (IBR) Grant Thornton wśród 5000 liderów biznesu z 29 gospodarek przeprowadzone w okresie od maja do czerwca 2021 r.

Istnieją duże luki w opracowywaniu i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. W rezultacie wiele firm jest dopiero na wczesnym etapie integracji zrównoważonego rozwoju ze swoimi modelami biznesowymi. Według badania firmy podjęły działania w zaledwie 3,5 obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Jolanta Jackowiak

Partner w Grant Thornton

Podróż do zrównoważonego rozwoju to nie tylko raportowanie, ale także przedstawianie wizji, misji i celu oraz myślenie o transformacji i integracji ESG. Wprowadzając strategię zrównoważonego rozwoju firmy powinny zacząć od nawiązania dialogu z interesariuszami, takimi jak klienci, pracownicy, zarząd czy inwestorzy w celu ustalenia, jak ich zdaniem powinna wyglądać strategia zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie firma powinna również ustalić swoje priorytety i skupić się na tym, co jest dla niej kluczowe .

Uwzględnienie zrównoważonego rozwoju w centrum strategii biznesowej powinno być priorytetem dla firm, które chcą przyspieszyć swój rozwój. Teraz nadszedł czas, aby zbadać kierunek, w którym obecnie zmierza firma – firmy powinny prowadzić rozmowę na temat stanu obecnego i konieczności zmian. Strategia zrównoważonego rozwoju to program, nad którym ludzie mogli pracować przez ostatnie 15 lat, więc może to być tylko kwestia przyspieszenia tempa. Dla średnich firm, które potrafią dostosowywać się do zmian z większą zwinnością niż duże firmy, potencjalne korzyści są ogromne.

Pandemia: wyzwania i szanse

Firmy, które trzymały się zrównoważonego rozwoju nawet podczas pandemii, wysłały ważny sygnał do rynku i swoich interesariuszy. Tym samym pokazali, że żyją swoimi wartościami niezależnie od tego, czy chodzi o świadczenie większej liczby usług opieki zdrowotnej dla swoich pracowników, czy przez oferowanie bardziej przyjaznych warunków umów dostawcom lub klientom, którzy zostali bardziej dotknięci przez Covid-19. Gotowość do przyjęcia długoterminowego działania – nawet w obliczu krótkoterminowych trudności – jest kluczowym filarem zrównoważonego rozwoju i będzie służyć przedsiębiorstwom w przyszłości.

Zrównoważony rozwój może być skuteczny i napędzać przyszły wzrost tylko jako część długoterminowej wizji i strategii firmy. Wiele firm już rozpoczęło swoją podróż ku bardziej pomyślnej i zrównoważonej przyszłości.

Tekst opracowany na podstawie badania i artykułu Grant Thornton Intentational (red. Ivri Verbin, Mark Williams, Scott Wilson, Sarah Carroll, Angela Jhanji).

Raportowanie niefinansowe – POBIERZ bezpłatny informator

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zrównoważony rozwój przewagą konkurencyjną w firmie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.