W przypadku każdej organizacji strategia ESG powinna być uszyta „na miarę”, tak aby jej założenia i cele odzwierciedlały rzeczywiste potrzeby, ale także zasoby i możliwości firmy. Błędnym podejściem byłoby dostosowywanie raportów ESG do założeń dotychczasowej strategii biznesowej, która nie została odpowiednio zweryfikowana pod kątem obszarów zrównoważonego rozwoju.

Strategia ESG krok po kroku

Krok 1. Audyt ESG – zrozumienie kontekstu. Jest to etap otwierający prace nad przygotowaniem strategii ESG, w trakcie którego analizowane są dokumenty firmy oraz przeprowadzane są badania ankietowe wewnątrz organizacji wraz z pogłębionymi wywiadami wśród kadry menedżerskiej. Etap ten powinien zostać zwieńczony przygotowaniem raportu diagnostycznego, takiego jak „Bilans strategiczny ESG”, w którym oceniane są dotychczasowe działania firmy w obszarze ESG oraz ich znaczenie dla organizacji.

Krok 2. Pozyskanie zaangażowania. Skuteczne opracowanie i wdrożenie strategii zależy w znacznym stopniu od gotowości organizacji do zmiany. Dlatego na tym etapie należy zadbać o komunikację z interesariuszami wewnętrznymi, pozyskanie uwagi i zaangażowania zarządu, menedżerów i pracowników w tworzenie i wdrożenie standardów ESG oraz strategii. Niezbędne może okazać się także przeprowadzenie analizy gotowości organizacji do zmiany oraz warsztatów i szkoleń wśród zespołu.

Krok 3. Badanie wpływu i analiza istotności. Na tym etapie dochodzi już do szczegółowej identyfikacji wymagań dla firmy wynikających ze standardów CSRD oraz wskazanie obszarów działalności, które wiążą się z poważnym ryzykiem wpływu na ludzi i planetę oraz na wartość spółki. Istotna jest także identyfikacja interesariuszy i komunikacja z wybranymi grupami interesariuszy w celu określenia szczególnie istotnych wskaźników dla każdej grupy. Etap ten powinien się zakończyć przygotowaniem analizy istotności ESG, wskazującej zakres informacji koniecznych do ujawnienia w ramach ESRS.

Krok 4. Raport ESG w standardzie ESRS. Jest to moment, w którym osoby odpowiedzialne za przygotowanie strategii określają rok bazowy, w stosunku do którego będzie monitorowana zmiana w ramach obszarów ESG. Następuje także wybór oraz zatwierdzenie wskaźników do raportowania oraz ich wstępny pomiar, a także ocena poziomu zgodności z wymogami taksonomii. Etap ten kończy się weryfikacją i uzgodnieniem Raportu ESG – bilansu otwarcia, w którym pokazujemy stan faktyczny organizacji w kontekście obszarów zrównoważonego rozwoju.

Krok 5. Strategia ESG. Na tym etapie powinny zostać przeprowadzone warsztaty strategiczne oraz optymalizacyjne, dla osób, których zadaniem będzie wdrożenie oraz realizacja strategii. Następuje również określenie celów w obszarach: środowiskowym (E- environmental), społecznym (S-social) oraz ładu korporacyjnego (G- governance), dostosowanych do konkretnego biznesu. Firma decyduje jak zamierza usunąć braki, które wskazała w bilansie otwarcia, w jaki sposób zamierza dochodzić do wyznaczonych celów, ile czasu to zajmie, jakie poniesie w związku z tym koszty oraz kto będzie zaangażowany w realizację celów strategii. W ramach tego etapu dochodzi do uzgodnienia metodyki obliczania wskaźników raportowania, przygotowania strategii ESG oraz przeprowadzenia konsultacji dotyczących inicjatyw strategicznych.

Krok 6. Wdrożenie Strategii ESG. Aby strategia była efektywna musi zostać zaimplementowana na poziomie operacyjnym i taktycznym. Niezbędne jest stworzenie planu rozwoju ESG i ustalenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI), a także rozbicie dużych celów ESG na projekty i działania (powinny pojawić się polityki, procedury, czy akty wewnętrzne dotyczące ESG). Na tym etapie ma także miejsce wdrożenie i monitoring realizacji strategii ESG, czyli stały pomiar KPI, weryfikacja wyników z założeniami, podejmowanie działań naprawczych. Ważnym elementem jest także regularna publikacja raportów ESG – przekazywanych zarówno do interesariuszy wewnętrznych, jak i zewnętrznych – pokazujących stopień zaawansowania realizacji strategii.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Dowiedz się więcej

Raport ESG – bilans otwarcia: przykłady wskaźników, czyli od czego można zacząć?

Przygotowanie i wdrożenie strategii ESG nie musi być pracą od podstaw. Analizując daną organizację warto zwrócić uwagę na elementy, które wpisują się w obszary istotne dla zrównoważonego rozwoju i czerpać z już dostępnych standardów i opracowań branżowych w tym zakresie. W najbliższym czasie będzie pojawiać się coraz więcej materiałów i dokumentów ułatwiających pracę nad strategią ESG.

Wskaźniki istotne dla obszaru E – Environment:

 • Emisje gazów cieplarnianych
 • Zużycie energii
 • Odsetek energii pochodzącej OZE
 • Wysokość inwestycji w zieloną energię
 • Zużycie wody
 • Wielkość odpadów (w kg)
 • Odsetek odpadów przekazanych do recyklingu (w kg)
 • Liczba materiałów / urządzeń / itp. przekazanych do powtórnego wykorzystania
 • Wysokość inwestycji w badania i rozwój w zakresie ESG

Wskaźniki istotne dla obszaru S – Social:

 • Odsetek kobiet wśród zatrudnionych Pracowników
 • Odsetek osób zatrudnionych na umowę o pracę
 • Odsetek kobiet zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych
 • Odsetek osób pracujących w Firmie powyżej 5 lat
 • Odsetek Pracowników z wyższym wykształceniem
 • Odsetek Pracowników (lokalne/ z różnych grup społecznych – zatrudnienie zrównoważone)
 • Liczba szkoleń i konferencji
 • Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach i konferencjach
 • Wydatki na szkolenia zewnętrzne dla Pracowników i kadry kierowniczej
 • Wysokość wydatków na inicjatywy ESG
 • Liczba dni chorobowych i czas wolny od pracy z powodu choroby
 • Suma wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych
 • Średni procentowy wzrost wynagrodzeń
 • Wskaźnik średniego stażu
 • Wskaźnik średniego wieku pracowników

Wskaźniki istotne dla obszaru G – Governance:

 • Liczba analizowanych ryzyk
 • Liczba analizowanych Interesariuszy
 • Liczba polityk ESG
 • Kodeks postępowania
 • Liczba wdrożonych systemów IT wpływających na bezpieczeństwo danych
 • Polityka antykorupcyjna
 • Regulamin przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji
 • Komisja ds. Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji

RYS_Strategia-ESG-art-3.png

Warto przypomnieć, że strategia ESG powinna stać się kluczowym narzędziem zrównoważonego zarządzania w organizacjach zobligowanych do publikacji raportów ESG. Zgodnie z przepisami, część podmiotów rozpocznie raportowanie począwszy od 2025 r., inne ten obowiązek będą mogły wprowadzić nieco później. Niemniej proces przygotowania i wdrożenia strategii powinien być przemyślany i rozłożony w czasie, dlatego warto pochylić się nad nim z odpowiednim wyprzedzeniem.

Czytaj więcej:

WSPÓŁAUTORKA: Dr Beata Kozyra, Ekspert zrównoważonego rozwoju

Zobacz wideo: Czym jest ESG i kto pod nie podlega? Przepisy, anegdoty i przykłady 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Konsulting biznesowy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.