Strategia ESG wyznacza kierunki rozwoju biznesu, podobnie jak tradycyjna strategia rozwoju, z tą różnicą, iż porządkuje jednocześnie priorytety oraz procesy w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: środowiska, społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego. Dzięki strategii ESG w dłuższej perspektywie realne staje się osiągnięcie założonych celów, których postępy można mierzyć w ramach raportów ESG.

Strategia ESG a raport ESG

Zrównoważony rozwój przyczynia się do rozwiązywania problemów globalnych poprzez poszukiwanie sposobów podejmowania bardziej racjonalnych decyzji i wdrażania optymalnych rozwiązań na poziomie każdej organizacji.

Zgodnie z Europejską Dyrektywą dot. Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD) wybrane spółki mają obowiązek publikacji, obok informacji finansowych, również informacje związane ze zrównoważonym rozwojem (tzw. niefinansowe). Wymagane staje się wskazanie wpływu czynników ESG na decyzje biznesowe oraz decyzji biznesowych na otoczenie zewnętrzne, zwłaszcza w obszarze oddziaływania na klimat. Wytyczne te wymuszają konieczność przeprowadzenia rzetelnej analizy i określenia wpływu finansowego oraz biznesowego czynników ESG na wartość oraz strategię organizacji.

Ważny fragment

Strategia ESG pozwala w długim terminie zaplanować rozwój firmy w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju – zagadnienia środowiskowe (E- environmental), społeczne (S-social) oraz ładu korporacyjnego (G- governance). Strategia ESG powinna stanowić integralny element strategii biznesowej organizacji.

Z kolei raportowanie ESG umożliwia firmom mierzenie postępów i prezentowanie ich we wspomnianych obszarach. Raport ESG powinien stanowić zatem coroczne podsumowanie realizacji założonej strategii ESG, pozwalając ocenić progres organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju w porównaniu z latami poprzednimi.

Strategia ESG – kogo dotyczy?

Strategia ESG powinna stać się kluczowym narzędziem zrównoważonego zarządzania w organizacjach zobligowanych do publikacji raportów ESG.

W pierwszej kolejności, od 2025 r., do raportowania zobowiązane będę duże przedsiębiorstwa oraz spółki notowane na rynkach unijnych, zatrudniające co najmniej 500 pracowników i spełniające określone wymogi bilansowe i przychodowe.

W kolejnych latach będą to już wszystkie firmy, spełniające odpowiednie kryteria związane z liczbą pracowników oraz wielkością bilansu i przychodów.

Ważny fragment

Jednak nad zagadnieniem raportowania ESG powinna pochylić się w zasadzie każda  firma, odpowiedzialna społecznie i działająca w łańcuchu wartości swoich klientów i kontrahentów, bez względu na wielkość obrotów i zatrudnienia.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Dowiedz się więcej

Standardy raportowania ESG

Raportowanie ESG będzie odbywać się według określonych, jednolitych standardów ESRS European Sustainability Reporting Standards ) opracowanych przez EFRAG (The European Financial Reporting Advisory Group).

W pierwszej kolejności standaryzacja obejmie sektory: rolnictwa, przemysłu chemicznego, paliw kopalnych, leśnictwa, górnictwa, transportu drogowego, tekstyliów oraz przemysłu spożywczego. Pierwszy zestaw standardów został już wprowadzony w formie aktów prawnych poprzez rozporządzenie Komisji UE w lipcu 2023 r., a kolejne publikacje standardów sektorowych będą odbywać się w trzech etapach – w listopadzie 2023 r., w 2024 oraz w 2025 r.

EFRAG będzie opracowywał również uproszczone standardy dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz standardy dla przedsiębiorstw pozaeuropejskich.

Zasada podwójnej istotności

Dyrektywa CSRD wprowadza tzw. zasadę podwójnej istotności „od zewnątrz do wewnątrz” oraz „od wewnątrz na zewnątrz”. Celem podwójnej istotności jest analiza wskaźników zrównoważonego rozwoju w dwóch perspektywach. Z jednej strony należy zbadać wpływ organizacji i jej łańcucha wartości na środowisko i społeczeństwo, z drugiej z kolei – zidentyfikować działania w zakresie zrównoważonego rozwoju, które wpływają na osłabienie lub wzmocnienie wartości organizacji. Takie badanie powinno zostać zawarte w strategii ESG oraz powinno być podstawą do przygotowania Raportu ESG.

Dyrektywa nie precyzuje jak powinno przebiegać badanie istotności wpływu. Pomocne w tym wypadku mogą okazać się dobre praktyki wprowadzone w firmie w zakresie np. zarządzania projektami, portfelami czy zarządzania ryzykiem.

Strategia ESG – kiedy opracować

Nowa strategia zwykle łączy się z istotną przebudową organizacji. Aby opracowanie i wdrożenie strategii było skuteczne i efektywne warto w pierwszej kolejności ocenić gotowość organizacji do zmiany i odpowiednio dobrać sposoby działania.

Może się okazać, że początkowo wdrażanie zrównoważonego podejścia wiązać się będzie z mniejszymi zmianami, jak zmiany polityk, procesów, czy procedur, czy też bardziej wymagającymi, jak zmianą struktury i odpowiedzialności, czy uzgodnienie nowych założeń systemu motywacyjnego. Może być to jednak równoznaczne z koniecznością podjęcia fundamentalnych zmian, jak np. zmiana całego modelu biznesowego.

Aby organizacja miała pewność, iż proces wdrażania strategii ESG przebiegnie prawidłowo i w określonym tempie, warto rozpocząć już teraz i nie czekać na ostatni moment. Pierwsze doświadczenia wskazują, że kluczem jest pozyskanie zaangażowania interesariuszy, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, a to wymaga elastycznego, ale konsekwentnego podejścia i czasu, który pozwoli im się zaadaptować do tak trudnych i złożonych zagadnień.

Niezbędne jest spójne, przemyślane i zaplanowane podejście, dobre rozłożenie procesu w czasie i podzielenie go na mniejsze, łatwiejsze do zorganizowania etapy. Dla przykładu proces ten może wyglądać następująco:

Nowe wymogi ujawnieniowe to już nie zapowiedzi nadchodzących zmian, ale nowa rzeczywistość dla organizacji. Dla części z nich będzie to kontynuacja dotychczas wdrożonych działań w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, poszukiwania alternatywnych źródeł energii, a także wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych i społecznych w swoich regionach. Jednak jednym z istotnych etapów będzie uporządkowanie i holistyczne włączenie czynników ESG w procesy strategiczne i operacyjne.

Czytaj więcej:

WSPÓŁAUTOR: Dr Beata Kozyra, Ekspert zrównoważonego rozwoju

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Konsulting biznesowy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.