Końcówka 2022 roku była czasem oczekiwania inwestorów na podpisanie i ogłoszenie przez Prezesa Rady Ministrów nowego rozporządzenia dotyczącego tzw. Polskiej Strefy Inwestycji.

Projekt rozporządzenia opublikowano w sierpniu 2022 r., by, wydawać by się mogło, każdy z potencjalnych inwestorów miał szansę przygotować się do wprowadzanych zmian. Wbrew projektowi jednak, Nowe Rozporządzenie, które zgodnie z projektem miało doprecyzować poprzednie przepisy, przewiduje fundamentalne zmiany m.in. poprzez zamianę momentu skorzystania z przysługującego zwolnienia.

PSI: na pomoc publiczną trzeba będzie poczekać

Najważniejsza zmiana została wprowadzona art. 9 Nowego Rozporządzenia, który jeszcze zgodnie z sierpniowym projektem miał odpowiadać przepisom obowiązującym do końca 2022 r. Obowiązuje on w brzmieniu następującym:

„Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, w którym upłynął termin zakończenia inwestycji określony w decyzji o wsparciu, aż do wygaśnięcia decyzji o wsparciu lub wyczerpania maksymalnej dopuszczalnej pomocy regionalnej, w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi wcześniej, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w § 5 ust. 6.”

Jest to fundamentalna modyfikacja w zakresie terminu skorzystania z przysługującej pomocy publicznej, która odciśnie piętno zarówno na inwestycjach typu „greenfield” jak i „brownfield”.

Ważny fragment

Zarówno budując nowy zakład, jak i realizując inwestycję w odniesieniu do istniejącego zakładu, m.in. poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych, inwestor uzyska uprawnienie do skorzystania z pomocy publicznej dopiero z momentem zakończenia inwestycji określonym w decyzji o wsparciu.

Inwestycje typu „greenfield” są nierzadko długoletnimi procesami. Aby przyspieszyć rozpoczęcie przez zakład działania (i tym samym możliwość skorzystania z przysługującego zwolnienia), inwestycje niekiedy realizowane są etapami. Na mocy Nowego Rozporządzenia rozpoznanie dochodów zwolnionych z nowej inwestycji będzie utrudnione i przeniesione w czasie… do upłynięcia terminu zakończenia inwestycji określonego w decyzji o wsparciu (a więc zakończenia realizacji ostatniego z etapów niekiedy wieloletnich procesów inwestycyjnych).

Nowe Rozporządzenie jest również niekorzystne dla inwestycji typu „brownfield”. Dotychczas inwestorzy mieli możliwość skorzystania ze zwolnienia już od momentu uzyskania pierwszych dochodów z realizacji nowej inwestycji, co w praktyce można utożsamiać z oddaniem do użytku pierwszych „nowych” zasobów, np. maszyn. Wraz z wejściem w życie Nowego Rozporządzania sytuacja ta została jednak diametralnie zmieniona. Podobnie jak przy inwestycji typu „greenfield”, inwestor pomimo rozpoczętej produkcji i osiągania dochodu „z nowej inwestycji”, będzie musiał wstrzymać rozliczenie dochodu zwolnionego aż do upływu terminu zakończenia inwestycji wskazanego w decyzji o wsparciu.

Koszty kwalifikowane: nowe i… na zasadach rynkowych

Zgodnie z sierpniowym projektem nastąpiło rozszerzenie wymogu nowości dla dużych przedsiębiorców o koszty kwalifikowane związane z ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku, gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

Nowe Rozporządzenie poszło jednak o krok dalej, stanowiąc, iż nabycie środków trwałych oraz aktywów związanych z leasingiem finansowym rozpoznawane jako koszt kwalifikowany odbywać się musi na zasadach rynkowych. Próżno jednak zarówno w uzasadnieniu jak i w treści przepisów szukać kryteriów przeprowadzenia transakcji na warunkach rynkowych, jak również sposobu jej należytego udokumentowania.

Sprawdź nasze usługi w zakresie: Polska Strefa Inwestycji
Dowiedz się więcej

Nakłady inwestycyjne dotyczące najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli – przepisy doprecyzowane

Odpowiednika w dotychczas obowiązujących regulacjach nie miał przepis zawarty w art. 8 ust. 3 Nowego Rozporządzenia o brzmieniu: „Koszty określone w ust. 1 pkt 1 zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem z tytułu kosztów nowej inwestycji, jeżeli zostały poniesione w okresie realizacji inwestycji, a w przypadku:

1) kosztów określonych w ust. 1 pkt 1 lit. e – jeżeli zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż do zakończenia okresu utrzymania inwestycji, trwającego przez okres 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia nowej inwestycji;

2) kosztów określonych w ust. 1 pkt 1 lit. f – jeżeli zostały poniesione w okresie obowiązywania umowy leasingu finansowego”.

Przepis ten pozwoli wprost na zaliczenie do kosztów kwalifikowanych wydatków związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli od momentu uzyskania decyzji o wsparciu do momentu zakończenia okresu utrzymania inwestycji, a także kosztów poniesionych w czasie obowiązywania umowy leasingu finansowego.

Nie tylko zmiany „doprecyzowujące”

Nowe Rozporządzenie w porównaniu do brzmienia sierpniowego projektu wprowadza zmiany m.in. w zakresie określenia gmin regionu warszawskiego stołecznego, w których nie zostanie udzielona decyzja o wsparciu dla „dużego przedsiębiorcy” z wyjątkiem inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 pkt 51 Rozporządzenia nr 651/2014. Zmiany uregulowań dokonano również w odniesieniu do kosztu kwalifikowanego związanego z ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środka trwałego, poprzez wskazanie, iż powinien być on kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania.

Nowe Rozporządzenie rozszerzyło również możliwość wydania decyzji o wsparciu na działalność w zakresie usług związanych z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych – kod 38.22.19.0 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, co jest korzystną zmianą, ponieważ, jak słusznie dostrzegł ustawodawca, inwestycje w obszarze recyklingu tego typu odpadów są inwestycjami kosztownymi, obarczonymi istotnym ryzykiem.

Pragnąc uspokoić jednak część przedsiębiorców już inwestujących w PSI, Nowe Rozporządzenie zgodnie z przepisami przejściowymi nie dotyczy spraw wszczętych i niezakończonych oraz decyzji o wsparciu wydanych przed dniem wejścia w życie Nowego Rozporządzenia tj. przed dniem 1 stycznia 2023 r.; w uzasadnieniu do projektu Nowego Rozporządzenia podkreślono, że „do kwestii związanych z już wydanymi decyzjami o wsparciu zastosowanie mają przepisy rozporządzenia z 2018 r.”. W naszej ocenie oznacza to, że „stare” przepisy nie znajdują zastosowania tylko do wydawania decyzji w oparciu o wniosku sprzed 1 stycznia 2023 r., ale również do rozliczania pomocy publicznej (zwolnienia z podatku) w oparciu o decyzje wydane do tej pory lub wydane w odpowiedzi na wnioski składane do końca 2022 r.

Tak poważne zmiany komunikowane jeden dzień przed wejściem w życie wpływają niekorzystnie na planowanie inwestycji. Zespół Grant Thornton posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie w Polskiej Strefie Inwestycji, tym samym chętnie pomożemy Państwu zweryfikować możliwość ubiegania się o wydanie decyzji o wsparciu, przenalizujemy z Państwem wprowadzane zmiany jak również pomożemy przygotować dokumenty aplikacyjne niezbędne do wydania decyzji o wsparciu.

Nowe Rozporządzenia miało nie stanowić zaskoczenia dla Inwestorów. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Błyskawicznie procedowane pozostawiło inwestorom niespełna jeden dzień na zapoznanie się ze wszystkimi zmianami i przygotowanie do nowych warunków panujących w Polskiej Strefie Inwestycji.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą kompleksowego wsparcia w zakresie Polskiej Strefy Inwestycji oraz do kontaktu ze specjalistami Grant Thornton.

Pozostałe sygnalizowane zmiany, które stanowiły podstawę sierpniowego projektu rozporządzenia, a które szczegółowo postaraliśmy się opracować w artykule: Nowe zasady w Polskiej Strefie Inwestycji raczej na plus, zostały ujęte w treści Nowego Rozporządzenia.

Z treścią Nowego Rozporządzenia, które weszło w życie 1 stycznia 2023 r., mogą zapoznać się Państwo klikając na poniższy link: isap.sejm.gov.pl

WSPÓŁAUTOR: Patryk Kanigowski, Konsultant, Aplikant radcowski, Bieżące doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Patryk Kanigowski

Senior Konsultant

Specjalizacje

Skontaktuj się

Patryk Kanigowski

Senior Konsultant

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.