Trwają prace nad projektem nowelizacji związane m.in. z utratą mocy dotychczas obowiązującego Rozporządzenia regulującego działalność w Polskiej Strefie Inwestycji z dniem 31 grudnia 2022 roku.

Zasadniczą zmianą jest zwiększenie dostępu do wsparcia w przypadku reinwestycji poprzez rozszerzenie grona przedsiębiorców mogących ubiegać się o preferencyjne, 50% obniżenie minimalnej kwoty nakładów inwestycyjnych. Projekt wprowadza też inne istotne modyfikacje dotyczące realizacji zarówno kryteriów ilościowych jak i jakościowych w Polskiej Strefie Inwestycji.

Konieczność nowelizacji w Polskiej Strefie Inwestycji

Utrata mocy dotychczas obowiązującego rozporządzenia z 2018 roku (dalej: Obowiązujące rozporządzenie) to pokłosie wejścia życie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105, z późn. zm.); (dalej: Ustawa o Polskim Ładzie). Na mocy przepisów Ustawy o  Polskim Ładzie dotychczasowe rozporządzenie będzie obowiązywać do 31 grudnia i zostanie zastąpione przez projektowane rozporządzenie (dalej: Projekt rozporządzenia lub Projekt).

Ważny fragment

Kluczowa z projektowanych zmian dotyczy utrzymania możliwości realizacji reinwestycji w Polskiej Strefie Inwestycji na preferencyjnych warunkach bez ograniczenia czasowego.

Zgodnie z dotychczasowym Rozporządzeniem, prawo do obniżenia minimalnej kwoty nakładów inwestycyjnych na realizację reinwestycji obowiązywało wyłącznie do 31 grudnia 2022 roku. Projektowane rozporządzenie znosi te obostrzenie, przewidując powyższą preferencję bezterminowo dla wszystkich rodzajów przedsiębiorców.

Projekt zakłada też rozszerzenie katalogu przedsiębiorców mogących skorzystać z obniżenia kryterium ilościowego (minimalnych wymaganych w lokalizacji kosztów kwalifikowanych) o 50% w związku z realizacją reinwestycji. Zgodnie z Projektem do grupy uprzednio uprawnionych do tak preferencyjnych warunków mają dołączyć mikro i mali przedsiębiorcy.

Przez reinwestycję w Polskiej Strefie Inwestycji należy rozumieć:

  • inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związanych ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
  • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie
  • zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu

Wobec powyższych z obniżenia nakładów inwestycyjnych o 50% przy realizacji reinwestycji będą mogli skorzystać mikro, mali, średni i duzi przedsiębiorcy.

Ważny fragment

Proponowane zmiany są niezwykle korzystne dla podatników, którzy rozważali reinwestycję w Polskiej Strefie Inwestycji, ale ze względów na wysokie progi określające minimalne nakłady inwestycyjne nie mogli dokonać takich inwestycji.

Pomocne narzędzie do uzyskania szybkiej informacji jaką minimalną kwotę musi zainwestować przedsiębiorca oraz jakie inne warunki należy spełnić aby otrzymać decyzję o wsparciu znajduje się pod adresem www.decyzjeowsparciu.pl .W przypadku realizacji reinwestycji otrzymaną kwotę należy pomniejszyć o 50% (w 2022 roku – preferencja obowiązuje wyłącznie dużych i średnich przedsiębiorców, od 2023 – obejmie wszystkich przedsiębiorców ubiegających się o decyzję o wsparciu na realizację reinwestycji).

PSI: zmiana warunków obniżenia nakładów w sektorze nowoczesnych usług

Pozostając przy tematyce minimalnych nakładów inwestycyjnych należy wskazać również na zmianę warunku obniżenia kosztów kwalifikowanych o 95% na działalność prowadzoną przez dużych i średnich przedsiębiorców w przypadku nowej inwestycji w sektorze nowoczesnych usług m.in. w zakresie audytu finansowego czy centrów telefonicznych (call center). Pełny katalog usług określa art. 4 ust. 4 Rozporządzenia regulującego działalność w Polskiej Strefie Inwestycji.

Obowiązujące rozporządzenie wskazuje, iż prawo do zastosowania przedmiotowego obniżenia przysługuje przedsiębiorcy wyłącznie w przypadku, gdy przedmiotem wskazanym w decyzji o wsparciu jest usługa lub usługi wskazane w tym katalogu. Oznacza to, że w przypadku, gdy w decyzji o wsparciu przedsiębiorcy został umieszczony inny przedmiot działalności, który znajduje się poza wskazanym katalogiem, tracił on prawo do obniżenia kosztów kwalifikowanych o 95%.

Ważny fragment

Projektowana nowelizacja rozporządzenia zmienia tak rygorystyczny warunek wskazując, iż przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z obniżki kosztów kwalifikowanych o 95% w przypadku, gdy główną (nie wyłączną) działalnością określoną w decyzji o wsparciu będzie jedna z wybranych usług znajdujących się w katalogu.

Tym samym przedsiębiorcom będzie przysługiwać prawo do obniżenia kosztów kwalifikowanych nawet gdy pozostała działalność prowadzona w strefie nie będzie związana z powyższym katalogiem. Ta preferencja dotyczy wyłącznie średnich i dużych przedsiębiorców.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Polska Strefa Inwestycji
Dowiedz się więcej

Dla dużych przedsiębiorców leasing wyłącznie nowych środków

Kolejną z projektowanych zmian „doprecyzowujących” dotychczas Obowiązujące rozporządzenie jest rozszerzenie wymogu „nowości” dla środków trwałych nabywanych przez dużych przedsiębiorców.

Projektowana zmiana odnosi się do art. 8 ust. 5 Obowiązującego rozporządzenia który od 1 stycznia 2023 roku otrzyma następujące brzmienie:

„Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i f, muszą być nowe, z wyjątkiem aktywów nabywanych przez mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców i z wyjątkiem realizacji nowej inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.”

Nowelizacja przepisów wprost rozszerza wymóg „nowości” dla dużych przedsiębiorców o koszty kwalifikowane związane z ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku, gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

Nakłady inwestycyjne dotyczące najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli

Projekt rozporządzenia zakłada również zmianę dotyczącą zaliczenia ponoszonych przez przedsiębiorcę wydatków do kosztów kwalifikowanych związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli.

Zgodnie z treścią projektowanego przepisu, do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem z tytułu kosztów nowej inwestycji, zalicza się koszty będące kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji, poniesione w okresie realizacji inwestycji, nie dłużej niż do zakończenia okresu utrzymania inwestycji.

Zgodnie z powyższym, Ustawodawca modyfikuje wprowadzone z początkiem roku przepisy ograniczające zaliczenie do kosztów kwalifikowanych wydatków na najem i dzierżawę ponoszonych w okresie realizacji inwestycji.

Ważny fragment

Projektowane przepisy pozwolą na zaliczenie do kosztów kwalifikowanych wydatków związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli od momentu uzyskania decyzji o wsparciu do momentu zakończenia okresu utrzymania inwestycji.

Nowy Projekt rozporządzenia zmienia również warunki utrzymania inwestycji w regionie dla podatników kalkulujących pomoc publiczną w oparciu o koszty zatrudnienia oraz modyfikuje treść kryteriów jakościowych oraz ich weryfikacji.

Przewidziano też zmiany w zakresie niektórych kryteriów jakościowych.

Wybór odpowiednich kryteriów jakościowych jest kluczowy dla przyszłego powodzenia całości inwestycji w Polskiej Strefie Inwestycji. Zespół Grant Thornton posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie w Polskiej Strefie Inwestycyjnej, tym samym chętnie pomoże Państwu zweryfikować możliwość ubiegania się o wydanie decyzji o wsparciu, jak również pomoże przygotować dokumenty aplikacyjne niezbędne do wydania decyzji o wsparciu.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą kompleksowego wsparcia w zakresie Polskiej Strefy Inwestycji oraz do kontaktu ze specjalistami Grant Thornton.

Przewidywane zakończenie prac legislacyjnych nad nowym Projektem rozporządzenia szacuje się na IV kwartał 2022 roku, jednakże od sierpnia projekt pozostaje na etapie opiniowania. Aktualne rozporządzenie traci moc z końcem tego roku, dlatego też znowelizowane rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. W przypadku ewentualnego opóźnienia nad pracami legislacyjnymi, okazać się może, że Ustawa o PSI pozbawiona będzie aktu wykonawczego.

Już teraz warto zapoznać się z przyszłymi zmianami i zaplanować potencjalną działalność inwestycyjną w Polskiej Strefie Inwestycji na nowych zasadach, śledząc zarazem etap legislacyjny na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

WSPÓŁAUTOR: Patryk Kanigowski, Konsultant, Aplikant radcowski, Bieżące doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.