Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszły kolejne zmiany dot. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (tzw. Rozporządzenie strefowe). Przedsiębiorcy, ubiegający się o decyzję o wsparciu, otrzymają je na nowych zasadach.

Wydłużenie okresu trwania decyzji o wsparciu

Jedną z istotniejszych zmian jest wydłużenie okresu na jaki będą wydawane nowe decyzje o wsparciu.

  • Zmiana z 10 na 12 lat dotyczy nowych inwestycji zlokalizowanych na terenie województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego lub w gminach należących do regionu warszawskiego stołecznego.
  • Na decyzję wydaną na okres 14 lat (zamiast 12) można liczyć w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej w regionie o maksymalnej intensywności pomocy publicznej wynoszącej 30% lub 40%.

Decyzja o wydłużeniu okresów na jaki wydaje się decyzje o wsparciu wynika przede wszystkim z tego, że wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji przysługuje obecnie dopiero począwszy od miesiąca, w którym upłynął termin zakończenia inwestycji określony w decyzji o wsparciu, aż do wygaśnięcia decyzji o wsparciu lub wyczerpania maksymalnej dopuszczalnej pomocy regionalnej. Zmiany te opisywaliśmy tutaj: Polska Strefa Inwestycji – (Nie)przewidywalne zmiany od 2023 roku

Ważny fragment

Na wydłużenie okresu trwania decyzji o wsparciu nie zdecydowano się jednak w odniesieniu do inwestycji w województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz podregionie siedleckim. W dalszym ciągu będą one wydawane w tych regionach na 15 lat.

Zakaz wsparcia dla decyzji odtworzeniowych

Jedną z wprowadzanych zmian, jest również wskazanie, że decyzji o wsparciu nie wydaje się na inwestycje odtworzeniowe. Aktualnie więc, przepisy wprost ograniczają uzyskanie decyzji o wsparciu dla inwestycji polegających wyłącznie na wymianie (odtworzeniu) dotychczas wykorzystywanych w przedsiębiorstwie środków trwałych.

Uwaga na dywersyfikację produkcji

Istotną zmianą w zakresie Polskiej Strefy Inwestycji jest dywersyfikacja produkcji istniejącego już zakładu. W takim przypadku koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, wykazaną na koniec roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym rozpoczęto realizację tej nowej inwestycji. Co ważne, warunek zgodnie z nowelizacją dotyczyć ma wszystkich przedsiębiorców podejmujących tego typu przedsięwzięcie, a nie jak dotychczas wyłącznie dużych podmiotów.

Sprawdź nasze usługi w zakresie: Polska Strefa Inwestycji
Dowiedz się więcej

Wzrasta wartość maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej

Zgodnie z nowelizacją, zmianie ulega wartość możliwej do otrzymania pomocy publicznej bez obowiązku notyfikacji Komisji Europejskiej. Górny limit kosztów kwalifikowanych uwzględnianych w określaniu podstawy od pomocy publicznej wynosić będzie teraz 110 mln EUR (uprzednio 100 mln EUR).

W dalszym jednak ciągu maksymalną dopuszczalną wartość pomocy publicznej na realizacje dużego projektu inwestycyjnego wylicza się w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu. Po nowelizacji limit pomocy będzie ustalany w oparciu o koszty nieprzekraczające 55 mln EUR lub przekraczające 55 mln EUR, ale niższe niż 110 mln EUR (uprzednio 50 mln EUR i 100 mln EUR).

Ważny fragment

Zmiana ta nie wpłynęła jednak na kwalifikację dużego projektu inwestycyjnego; nadal oznaczać będzie to projekt inwestycyjny którego koszty kwalifikowane przekraczają 50 mln EUR.

„Taka sama lub podoba działalność” w grupie kapitałowej

Zgodnie z nowelizacją za część wcześniej rozpoczętej nowej inwestycji uznaje się inwestycję związaną z taką samą lub podobną działalnością w rozumieniu art. 2 pkt 50 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 rozpoczętą przez tego samego przedsiębiorcę lub innego przedsiębiorcę należącego do tej samej grupy kapitałowej w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prac nad nową inwestycją objętą pomocą w tym samym podregionie wyróżnionym na poziomie trzecim (NUTS 3).

„Taka sama lub podoba działalność” w rozumieniu rozporządzenia unijnego oznacza działalność w tej samej klasie (czterocyfrowy kod numeryczny) statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej (NACE Revision 2.1).

Doprecyzowanie warunków „rynkowych”

Nowelizacja rozporządzenia PSI doprecyzowała również sformułowanie „na warunkach rynkowych” poprzez odesłanie do przepisów unijnych – Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Tak więc, transakcja na warunkach rynkowych oznacza, że warunki transakcji między umawiającymi się stronami nie różnią się od tych, jakie określiłyby niezależne przedsiębiorstwa, i nie zawierają jakiegokolwiek elementu zmowy. Każda transakcja, która wynika z otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego postępowania, jest uznawana za spełniającą zasadę ceny rynkowej.

Ważny fragment

Nowelizacja oprócz przepisów doprecyzowujących wydłuża termin obowiązywania decyzji o wsparciu, co należy oceniać jako ukłon w stronę przedsiębiorców, którym to z początkiem poprzedniego roku odroczono moment uzyskania pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego.

Rozporządzenie weszło w życie 30 grudnia 2023 r., tak więc, powyższe zmiany nie dotyczą spraw wszczętych i niezakończonych oraz decyzji o wsparciu wydanych przed 30 grudnia 2023 r.

Autorzy (Bieżące doradztwo podatkowe): Patryk Kanigowski, Senior Konsultant, Aplikant radcowski, Gabriela Borowa, stażystka

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Patryk Kanigowski

Senior Konsultant

Specjalizacje

Skontaktuj się

Patryk Kanigowski

Senior Konsultant

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.