Wpisem o tym czym jest Polska Strefa Inwestycji, czym jest decyzja o wsparciu inwestycji i kto może z nich skorzystać rozpoczynamy cykl artykułów „12 Przykazań Polskiej Strefy Inwestycji”.  W każdym z artykułów przedstawiamy poszczególne zagadnienia odnoszące się do Polskiej Strefy Inwestycji, które jako całość tworzą kompendium wiedzy na temat ulgi inwestycyjnej przysługującej na podstawie decyzji o wsparciu.

Czym jest Polska Strefa Inwestycji?

Po wielu latach funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji wprowadzono do polskiego systemu podatkowego „nowy” instrument zwolnienia z podatku, mający zastąpić funkcjonujące od ponad 20 lat wsparcie inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych. Tym sposobem wyeliminowano uciążliwy warunek realizowania inwestycji tylko na ściśle określonym obszarze znajdującym się w granicach istniejących Specjalnych Stref Ekonomicznych, tworząc tym samym z Polski jedną wielka „Strefę”

Ponadto, jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, wskazane regulacje zostały wprowadzone celem stymulowania wzrostu inwestycji prywatnych przyczyniającego się m.in. do rozwoju innowacyjnych dziedzin działalności gospodarczej, czy też tworzenia nowych wyspecjalizowanych miejsc pracy, a tym samym do zmniejszenia poziomu bezrobocia i zahamowania wzrostu zróżnicowania regionalnego.

Kto może skorzystać ze wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?

Z opisywanej preferencji podatkowej mogą skorzystać podatnicy zarówno CIT, jak i PIT (co do zasady niezależnie od wielkości), którzy planują zrealizowanie nowej inwestycji w zakresie produkcji lub świadczenia usług, która rozumiana jest jako inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

  • założeniem nowego przedsiębiorstwa,
  • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
  • dywersyfikacją produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, czy też
  • zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Ważny fragment

W związku z sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19, poszerzono powyższy katalog, wskazując iż nową inwestycję w rozumieniu przepisów o wspieraniu nowych inwestycji może stanowić również nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Jednak nie na każdą działalność można uzyskać decyzję o wsparciu uprawniającą do korzystania ze zwolnienia z podatku. Ustawodawca wskazał wprost w przepisach inwestycje realizowane w ramach określonych sektorów działalności gospodarczej, które nie mogą być objęte systemem wsparcia, a są to m.in. produkcja wyrobów tytoniowych czy alkoholowych, działalność w zakresie obiektów budowlanych i robót budowlanych, czy działalność, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji zgodnie z niektórymi przepisami prawa energetycznego. Z uzyskania wsparcia, na mocy przepisów unijnych wykluczone są również firmy z sektora hutnictwa, żelaza i stali, sektora węglowego, sektora transportowego czy działalność związana z wytwarzaniem energii.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Polska Strefa Inwestycji
Dowiedz się więcej

Co trzeba zrobić i ile można zyskać?  – decyzja o wsparciu

Skorzystanie ze zwolnienia podatkowego uwarunkowane jest uzyskaniem decyzji o wsparciu wydanym przez Zarządzającego właściwej dla danej lokalizacji inwestycji specjalnej strefy ekonomicznej. Decyzja wydawana jest na 10, 12 lub 15 lat, co również uwarunkowane jest lokalizacją przedsięwzięcia.

Decyzja o wsparciu określa warunki jakie przedsiębiorca musi spełnić, aby móc korzystać ze zwolnienia, takie jak: przedmiot nowej działalności, lokalizacja inwestycji, czy minimalne koszty kwalifikowane, od wysokości których zależy kwota przysługującego zwolnienia.

Wielkość zwolnienia określana jest jako tzw. współczynnik intensywności pomocy, który jest wskaźnikiem procentowym wyznaczającym maksymalną wysokość zwolnienia z podatku (podatku dochodowego niepodlegającego zapłacie) przysługującego przedsiębiorcy w odniesieniu do poniesionych przez niego kosztów kwalifikowanych na realizację nowej inwestycji lub 2 letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

Wysokość intensywności pomocy natomiast uzależniona jest od wysokości pomocy przewidzianej dla danego regionu oraz statusu przedsiębiorcy (mikro/mały/średni) w rozumieniu przepisów unijnych.

Ważny fragment

Wartość zwolnienia z podatku wynosi od 10% do 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną (wyjątkiem jest Warszawa, gdzie intensywność pomocy wynosi jedynie 10%). Dodatkowo, maksymalną wysokość pomocy regionalnej ustaloną na zasadach ogólnych podwyższa się dla średnich i małych/mikro przedsiębiorstw o odpowiednio 10 i 20 punktów procentowych.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.