W jakich przypadkach możliwa jest zmiana warunków wskazanych w decyzji o wsparciu? Na to pytanie odpowie jedenasty artykuł cyklu „12 przykazań Polskiej Strefy Inwestycji”. W każdym z artykułów przedstawiamy poszczególne zagadnienia odnoszące się do Polskiej Strefy Inwestycji, które jako całość tworzą kompendium wiedzy na temat ulgi inwestycyjnej przysługującej na podstawie decyzji o wsparciu.

Zmiana warunków decyzji o wsparciu

Przepisy o wspieraniu nowych inwestycji przewidują możliwość zmiany warunków wskazanych w decyzji o wsparciu na wniosek beneficjenta pomocy publicznej, tj. przedsiębiorcy realizującego nową inwestycję.

Ustawodawca zastrzegł jednak, że jest to możliwe jedynie pod warunkiem, że zmiana ta nie będzie skutkować „zwiększeniem maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych” (czyli określonego limitu przysługującej pomocy publicznej.)

Decyzja o wsparciu może być zmieniona w zakresie następujących warunków:

 • terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego ponoszone wydatki nie stanowią już kosztów kwalifikowanych zwiększających poziom zwolnienia z podatku, oczywiście do wysokości przysługującego limitu (wyjątkiem są tu koszty np. najmu, czy leasingu finansowego, które stanowią koszt kwalifikowany nawet po zakończeniu terminu realizacji inwestycji);
 • kryteriów jakościowych i ilościowych (tj. wartości realizowanej inwestycji), do których zobowiązał się przedsiębiorca;
 • maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględnione przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej;
 • zatrudnienia określonej liczby pracowników, we wskazanym przez przedsiębiorcę czasie;
 • terminu poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji;
 • terenu, na którym nowa inwestycja jest realizowana (z uwzględnieniem danych ewidencyjnych nieruchomości).
Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Łukasz Kempa jest do Twojej dyspozycji.

Ważny fragment

Decyzja o zmianie warunków wydawana jest na wniosek przedsiębiorcy przez Ministra Właściwego do spraw do gospodarki. Najważniejszym kryterium jest to, aby zmiana ww. parametrów nie skutkowała zwiększeniem maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych, od których zależy wysokość pomocy publicznej. W praktyce budzą opór również wnioski o zmianę decyzji w części określającej tzw. kryteria jakościowe, choć przepisy nie zawierają ograniczeń w tym względzie.

Należy pokreślić, że zmiana warunków decyzji o wsparciu jest uprawnieniem Ministra właściwego ds. gospodarki, nie zaś jego obowiązkiem, co oznacza, że należy mieć na uwadze ewentualną decyzję odmowną w tym zakresie. Może być to wynikiem chociażby zaprezentowania niewystarczająco przekonywujących i racjonalnych argumentów, przemawiających za pozytywnym rozpatrzeniem takiego wniosku (we wniosku warto zbudować przekonujące uzasadnienie, w szczególności wykazać, że potrzeba zmiany wynika z czynników od przedsiębiorcy niezależnych, a nie z niestarannego planowania). Miejmy jednak nadzieję, że obecna sytuacja spowodowana pandemią koronawirusa, wpływająca destrukcyjnie na gospodarkę kraju i jego budżet, nie stanie się pretekstem do negatywnego rozpatrywania wniosków o zmianę warunków decyzji. Dotychczasowa praktyka na to nie wskazuje, choć warto podkreślić, że postępowania trwają najczęściej wiele miesięcy (przewidziany prawem administracyjnym termin załatwienia sprawy nie dłuższy niż dwa miesiące często nie jest dotrzymywany).

Jak wskazywaliśmy w innym artykule serii „Konsekwencje niedotrzymania warunków decyzji o wsparciu w PSI”, niedotrzymanie wymienionych w decyzji warunków może nieść ze sobą dotkliwe konsekwencje podatkowe dla inwestorów Polskiej Strefy Inwestycji, dlatego też warto zastanowić się nad modyfikacją pewnych warunków decyzji (zezwolenia), oczywiście mając na uwadze skutek tych zmian na obowiązki z niej wynikające.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Polska Strefa Inwestycji
Dowiedz się więcej

Ewidencja Wsparcia Nowej Inwestycji

Jeżeli planujemy inwestycję w dalszym horyzoncie czasowym, warto zastanowić się nad zabezpieczeniem prawa do uzyskania decyzji o wsparciu. Nie jest ono bowiem „dane raz na zawsze”.

Ważny fragment

W myśl przepisów o wspieraniu nowych inwestycji Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego ds. budżetu (tu: Minister Finansów), w drodze rozporządzenia może wstrzymać wydawanie decyzji o wsparciu biorąc pod uwagę kondycję budżetową kraju, określając okres zawieszenia.

Zawieszenie to nie znajduje jednak zastosowania w odniesieniu do już trwających postępowań dotyczących wydania decyzji o wsparciu oraz inwestycji, które zostały wpisane do Ewidencji Wsparcia Nowej Inwestycji, jako przedsięwzięcia planowane.

Ewidencja ta jest prowadzona przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, stanowiąc rejestr centralny prowadzony w systemie teleinformatycznym, zawierający podstawowe dane o planowanej inwestycji (m.in. nazwę przedsiębiorcy i dane identyfikacyjne, rodzaj prowadzonej działalności oraz planowanej inwestycji na obszarze, plan realizacji tej inwestycji, czy też jej zakładana wartość). Uzyskanie wpisu do tej Ewidencji jest równoznaczne z uznaniem inwestycji jako planowanej nowej inwestycji.

Przepisy nie przewidują żadnego okresu ważności uzyskanego wpisu, co w naszej ocenie należy interpretować na korzyść podatników w taki sposób, iż są one ważne bezterminowo, pod warunkiem, że dane zawarte w przyszłym wniosku o wydanie decyzji o wsparciu będą odpowiadały danym wskazanym we wspomnianej Ewidencji.

W naszej ocenie (w szczególności w obliczu pogarszającej się sytuacji gospodarczej spowodowanej pandemią koronawirusa), w przypadku przedsiębiorców planujących inwestycje w przyszłości, którzy są w stanie określić jej wstępny „zarys”, jednak wnioskowanie o decyzję o wsparciu w tym momencie nie opłaca im się (np. rozpoczęcie ponoszenia istotnych nakładów jest oddalone w czasie, w którym okres ważności decyzji, a co za tym idzie prawa do korzystania ze zwolnienia, biegłby), warto rozważyć skorzystanie z formy asekuracji, jaką dają przepisy o wspieraniu nowych inwestycji (tj. wpisu do Ewidencji) na wypadek, gdyby Rada Ministrów wstrzymała wydawanie decyzji o wsparciu.

W obliczu pogarszającej się sytuacji gospodarczej spowodowanej pandemią koronawirusa, przedsiębiorcy zagrożeni niewypełnieniem warunków określonych w decyzji o wsparciu powinni poważnie rozważyć zawnioskowanie o jej zmianę. W przypadku przedsiębiorców planujących inwestycje w dalszej przyszłości, warto rozważyć skorzystanie z asekuracji jaką dają przepisy o wspieraniu nowych inwestycji (tj. wpisu do Ewidencji) na wypadek, gdyby Rada Ministrów wstrzymała wydawanie decyzji o wsparciu.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą kompleksowego wsparcia w zakresie Polskiej Strefy Inwestycji oraz do kontaktu ze specjalistami Grant Thornton.

AUTOR: Karolina Milan, Senior Konsultant, Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji i decyzje o wsparciu: cykl 12 artykułów:

 1. Czym jest Polska Strefa Inwestycji i decyzja o wsparciu na nową inwestycję?
 2. Decyzja o wsparciu w Polskiej Strefie Inwestycji – kryteria uzyskania
 3. Decyzja o wsparciu – koszty kwalifikowane (przykłady)
 4. Zwolnienie na podstawie decyzji o wsparciu- podział i metody alokacji przychodów i kosztów
 5. Rozliczanie pomocy publicznej z decyzji o wsparciu- ujęcie księgowe i obowiązki sprawozdawcze
 6. Łączenie zwolnienia z podatku w ramach Polskiej Strefy Inwestycji z innymi formami wsparcia
 7. Gdzie najłatwiej uzyskać decyzję o wsparciu?
 8. Zmiana podejścia organów w zakresie Polskie Strefy Inwestycji. Część 1
 9. Zmiana podejścia organów w zakresie Polskie Strefy Inwestycji. Część 2
 10. Konsekwencje niedotrzymania warunków decyzji o wsparciu
 11. Zmiana decyzji o wsparciu – czy jest możliwa?
 12. Polska Strefa Inwestycji dziś i w przyszłości

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.