Czym są koszty kwalifikowane niezbędne do uzyskania  decyzji o wsparciu? Temat ten przybliży trzeci wpis w cyklu artykułów „12 przykazań Polskiej Strefy Inwestycji” . W każdym z artykułów przedstawiamy poszczególne zagadnienia odnoszące się do Polskiej Strefy Inwestycji, które jako całość tworzą kompendium wiedzy na temat ulgi inwestycyjnej przysługującej na podstawie decyzji o wsparciu.

Decyzja o wsparciu – wysokość kosztów kwalifikowanych

Wysokość kosztów kwalifikowanych przekłada się na wysokość przysługującej przedsiębiorcy pomocy publicznej, która liczona jest jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru (od 0,2 mln PLN dla mikro przedsiębiorców, nawet do 100 mln PLN dla przedsiębiorców dużych) i określonych kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Ważny fragment

Do uzyskania decyzji o wsparciu dającej prawo do korzystania ze zwolnienia niezbędne jest poniesienie na nową inwestycję tzw. minimalnych kosztów kwalifikowanych. Ponoszenie większych wydatków podnosi wartość dostępnego zwolnienia z podatku, ale tylko do 130% minimalnych kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, do których poniesienia w określonym terminie zobowiązał się przedsiębiorca.

Zatem ustalenie prawidłowej wysokości kosztów kwalifikowanych ma kluczowe znaczenie nie tylko dla uzyskania decyzji o wsparciu, ale również na etapie samego korzystania ze zwolnienia podatkowego. Nieponiesienie przez przedsiębiorcę nakładów na nową inwestycję, bądź poniesienie ich w wysokości niższej niż zadeklarowana we wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, niesie ze sobą duże ryzyko, m.in. w postaci cofnięcia decyzji, a tym samym obowiązku zapłaty podatku z odsetkami, o czym będziemy pisać w dalszej części cyklu „12 przykazań Polskiej Strefy Inwestycji”.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych

Katalog kosztów kwalifikowanych został określony w § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1713 ze zm.) i zgodnie z tym przepisem koszty kwalifikowane mające wpływ na wysokość zwolnienia podatkowego stanowią m.in.

 • wydatki będące kosztem związanym z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
 • cena nabycia albo koszt wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, czy też
 • koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych.

– pod warunkiem, że zostały poniesione w okresie ważności decyzji o wsparciu i w objętej nią lokalizacji.

W praktyce zatem, zgodnie z brzmieniem przepisów, wydatek poniesiony przez przedsiębiorcę stanowi koszt kwalifikowany pod warunkiem spełnienia (łącznie) następujących warunków:

 • musi być związany (funkcjonalnie) z nową inwestycją,
 • musi zostać poniesiony w okresie ważności decyzji o wsparciu na warunkach w niej określonych (a więc po jej wydaniu i przed określonym w niej terminem zakończenia inwestycji),
 • musi zostać poniesiony „w danej lokalizacji” (a więc dla zakładu, dla którego wydano decyzję, a nie, np. dla drugiego, w którym produkuje się to samo, ale gdzie indziej, lub w którym wytwarzane są podzespoły do sprzętu produkowanego w zakładzie objętym decyzją).

Co do zasady, koszty nowej inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę mogą być uznane za koszty kwalifikowane zwiększające wartość zwolnienia podatkowego, jedynie w razie ich poniesienia w terminie realizacji nowej inwestycji wskazanym w decyzji o wsparciu (po upływie tego terminu ponoszone wydatki nie stanowią kosztów kwalifikowanych). Dla pewnych wydatków przewidziano jednak wyjątek, wskazujący, że mogą być kwalifikowane również ponoszone po terminie zakończenia inwestycji do upływu okresu ważności decyzji. Ustawodawca przewidział takie odstępstwo dla dwuletnich kosztów pracy, kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli oraz dla leasingu finansowego.

Dodatkowo, Rozporządzenie wprowadza istotny warunek, tj. aby środki trwałe wprowadzone do ewidencji mogły zostać uznane za koszty kwalifikowane i tym samym powiększać wartość przysługującego zwolnienia, ich własność musi zostać utrzymana przez dużych przedsiębiorców przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia ich do ewidencji, bądź przez okres 3 lat w odniesieniu do średnich i małych przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców (jest to tzw. okres utrzymania inwestycji). Wreszcie, dużych przedsiębiorców obowiązuje też wymóg, by środki trwałe były nowe.

Masz pytanie lub wątpliwość? Skontaktuj się z naszym ekspertem

Obniżenie wartości kosztów kwalifikowanych

Istnieje również możliwość znacznego obniżenia kosztów nowej inwestycji (aż o 95%), które jest zobowiązany ponieść przedsiębiorca w odniesieniu do tzw. „nowoczesnych usług dla biznesu” (wymienionych w ww. Rozporządzeniu konkretnych przedmiotów działalności), czy też w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu Ustawy CIT oraz PIT.

Nie doprecyzowano jednak w jakim zakresie/aspekcie nowa inwestycja musi dotyczyć działalności badawczo- rozwojowej, tj. czy oznacza to, że nakłady (koszty kwalifikowane) w ramach nowej inwestycji muszą być poniesione na nabycie środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w takiej działalności, czy też chodzi o to, aby przedsiębiorca w ramach nowej inwestycji osiągał przychody bezpośrednio z działalności B+R (wykonywał tę działalność usługowo).

Takie pytanie zostało przedstawione w jednej z interpelacji poselskich (nr 30208) skierowanych do ministra przedsiębiorczości i technologii. W odpowiedzi na tę interpelację przedstawiono niewyczerpujące i lakoniczne uzasadnienie wskazujące, na to, że „aby spełnić wskazane kryterium przedsiębiorca zobowiązany jest do wykonywania w ramach nowej inwestycji wskazanej działalności, rozumianej jako działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań”, dalej jednak nie wskazując, czy działalność ta musi być prowadzona usługowo, czy wystarczy prowadzenie prac na własny użytek. Bezpieczniej więc założyć, że prowadzenie „własnej” działalności B+R nie uprawnia do obniżenia kosztów kwalifikowanych.

Koszty kwalifikowane w orzeczeniach i interpretacjach

Bywa, że ustalenie kategorii nakładów nowej inwestycji stanowiących koszty kwalifikowane niesie ze sobą wiele wątpliwości, dlatego też w tym zakresie pomocne bywają rozstrzygnięcia organów podatkowych i sądów administracyjnych, pomagające w określeniu czy dany wydatek może stanowić koszt kwalifikowany w myśl przepisów o wspieraniu nowych inwestycji, czy też nie.

Ważny fragment

Orzecznictwo warto również śledzić z innego powodu, a mianowicie ze względu na zmieniające się na przestrzeni czasu stanowisko organów w zakresie określenia, jakie wydatki mogą stanowić koszty kwalifikowane.

Przykładem zmiany takiego stanowiska są wydatki na nabycie/ leasing samochodów do działalności zwolnionej na podstawie decyzji o wsparciu. Na przestrzeni lat organy zaczęły wydawać korzystne dla podatników rozstrzygnięcia, wskazujące, że ww. wydatki mogą stanowić koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, nawet jeżeli wykorzystywane są „poza strefą”, np. do transportu do kontrahentów produktów wytworzonych na terenie SSE. Organy wskazywały jednak na konieczność wystąpienia ścisłego związku między poniesionym wydatkiem a działalnością zwolnioną, co zostało potwierdzone m.in. w  interpretacji indywidulanej z 11 września 2018 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.261.2018.2.DP). Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule pt. „Polska Strefa Inwestycji: wydatki na nabycie/leasing samochodów to koszty kwalifikowane”.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Polska Strefa Inwestycji
Dowiedz się więcej

Kolejnym przykładem zmiany stanowiska organów podatkowych w zakresie kosztów kwalifikowanych (niestety na niekorzyść podatników) są wydatki ponoszone na środki trwałe związane trwale z nową inwestycją, jednak pełniące funkcje „poboczne” (niezwiązane ściśle z procesem produkcyjnym), tj. wydatki na budynki administracyjne, pomieszczenia socjalne, czy też zagospodarowanie przestrzeni wokół zakładu. Uznanie tego rodzaju wydatków za koszty kwalifikowane potwierdzano m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.434.2019.1.MO, czy interpretacji z dnia 2 lipca 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.198.2019.1.APO, co spotkało się również z aprobatą organów.

Niestety, to podejście uległo jednak zmianie, a to za sprawą Objaśnień Ministra Finansów wydanych w zakresie ustalania zwolnienia podatkowego na podstawie przepisów o wspieraniu nowych inwestycji. Zaskakujące jest to o tyle, że przepisy regulujące Polską Strefę Inwestycji od początku wprowadzenia tej instytucji, tj. od 2018 r. nie były nowelizowane, a co więcej w początkowym czasie ich obowiązywania organy nie negowały takiego podejścia podatników do tematu kosztów kwalifikowanych.

Więcej o konkluzjach wynikających z Objaśnień Ministerstwa Finansów oraz opartych o nie interpretacjach indywidualnych w kolejnych artykułach w cyklu „12 przykazań polskiej Strefy Inwestycji”.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą kompleksowego wsparcia w zakresie Polskiej Strefy Inwestycji oraz do kontaktu ze specjalistami Grant Thornton.

AUTOR: Karolina Milan,  Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji i decyzje o wsparciu: cykl 12 artykułów:

 1. Czym jest Polska Strefa Inwestycji i decyzja o wsparciu na nową inwestycję?
 2. Decyzja o wsparciu w Polskiej Strefie Inwestycji – kryteria uzyskania
 3. Decyzja o wsparciu – koszty kwalifikowane (przykłady)
 4. Zwolnienie na podstawie decyzji o wsparciu- podział i metody alokacji przychodów i kosztów
 5. Rozliczanie pomocy publicznej z decyzji o wsparciu- ujęcie księgowe i obowiązki sprawozdawcze
 6. Łączenie zwolnienia z podatku w ramach Polskiej Strefy Inwestycji z innymi formami wsparcia
 7. Gdzie najłatwiej uzyskać decyzję o wsparciu?
 8. Zmiana podejścia organów w zakresie Polskie Strefy Inwestycji. Część 1
 9. Zmiana podejścia organów w zakresie Polskie Strefy Inwestycji. Część 2
 10. Konsekwencje niedotrzymania warunków decyzji o wsparciu
 11. Zmiana decyzji o wsparciu – czy jest możliwa?
 12. Polska Strefa Inwestycji dziś i w przyszłości

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.