Dziewiąty artykuł z cyklu „12 przykazań Polskiej Strefy Inwestycji” przedstawia konfrontację sądów administracyjnych ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe, które przedstawiliśmy w artykule ósmym.  W każdym z artykułów przedstawiamy poszczególne zagadnienia odnoszące się do Polskiej Strefy Inwestycji, które jako całość tworzą kompendium wiedzy na temat ulgi inwestycyjnej przysługującej na podstawie decyzji o wsparciu.

Cały dochód zwolniony także w istniejących zakładach

Jak wskazaliśmy w poprzednim artykule organy podatkowe zajmują stanowisko negatywne w odniesieniu do zakresu zwolnienia podatkowego przysługującego na podstawie decyzji o wsparciu, opierając swoje uzasadnienia na  Interpretacji Ogólnej oraz Objaśnieniach podatkowych.

Już w kilkunastu orzeczeniach wydanych w następstwie skarg podatników na interpretacje indywidualne stwierdzających, że w przypadku braku ścisłego powiązania między już istniejącą częścią przedsiębiorstwa a nową inwestycją zwolnieniu podlega jedynie dochód „z nowej inwestycji”, wojewódzkie sądy administracyjne zanegowały stanowisko prezentowane przez organy podatkowe uznając, iż z literalnego brzemienia art. 17 ust. 1 pkt 34a Ustawy CIT (analogicznie art. 21 ust. 1 pkt 63b Ustawy PIT) wynika, że zwolnieniu podatkowemu podlegają wszystkie dochody uzyskane z określonego w decyzji źródła, czyli przedmiotu działalności gospodarczej (klasyfikowanego zgodnie z PKWiU) osiągnięte na obszarze (w zakładzie) objętym decyzją z uwzględnieniem limitu przysługującej pomocy publicznej. Brak jest natomiast w przepisach regulacji będących podstawą do różnicowania osiąganych dochodów na osiągane za pomocą zasobów posiadanych przed i po rozpoczęciu nowej inwestycji.

Ponadto, sądy podkreślają, że skoro ustawodawca definiując nową inwestycję uwzględnił możliwość jej współistnienia z już istniejącą, to tym samym uznał, że dopuszczalne jest zwolnienie całości dochodu wynikającego z obu inwestycji (m.in. WSA w Poznaniu w wyroku z 5 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Po 816/19).

Do podobnych wniosków doszedł WSA w Łodzi w wyroku z 12 marca 2020 r., sygn. I SA/Łd 837/19, dodatkowo podkreślając, że brak jest podstaw do uznania, aby w ramach realizacji inwestycji polegającej na zwiększeniu zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa zwolnieniu podatkowemu podlegał tylko dochód związany z realizacją danego projektu inwestycyjnego. Ani przepisy podatkowe, ani przepisy o wspieraniu nowych inwestycji  nie określają w ogóle zasad kalkulowania wysokości zwolnienia wyłącznie w oparciu o dochód osiągnięty w ramach nowej inwestycji.

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Łukasz Kempa jest do Twojej dyspozycji.

Ważny fragment

Pomimo praktycznie jednolitego stanowiska prezentowanego w wyrokach sądów administracyjnych, organy podatkowe nie zmieniły swojego zdania co do zakresu zwolnienia przy realizacji inwestycji polegających na zwiększeniu zdolności produkcyjnych (brownfield), obstając przy zastosowaniu kryterium „ścisłego i nierozerwalnego związania” nowej inwestycji z wcześniej istniejącym przedsiębiorstwem jako koniecznym, aby nie trzeba było „wydzielać” dochodu z nowej inwestycji z ogółu dochodów generowanych w zakładzie.

Pewność prawa? A co to takiego?

Naturalną reakcją podatników na taką sytuację jest wnioskowanie o interpretacje indywidualne potwierdzające, że ich inwestycja opisana konkretnie we wniosku takim związkiem się charakteryzuje i nie trzeba „wydzielać” dochodu zwolnionego z podatku. Przed wydaniem interpretacji ogólnej, o której pisaliśmy w poprzednim artykule, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wzywał podatników do uzupełnienia wniosków o interpretację indywidualną przez wskazanie, czy nowa inwestycja jest „ściśle i nierozerwalnie związana” z istniejącym przedsiębiorstwem – a więc dokładnie o odpowiedź na pytania, na które miała odpowiadać interpretacja.

Podatnik odpowiadający na takie pytanie twierdząco naraża się na kwestionowanie mocy ochronnej interpretacji w trakcie kontroli, która może stwierdzić, że nieprawdziwie opisał stan faktyczny (skoro kontrolujący uznają, że tego „ścisłego związku” jednak nie ma). W przypadku natomiast braku wyraźnego potwierdzenia tego przez podatnika w odpowiedzi na wezwanie, wydawane były postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

Sytuację pogorszyło jeszcze wydanie ww. interpretacji ogólnej. Obecna praktyka względem pytań odnoszących się do przedmiotowego „związku” inwestycji jest taka, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odsyła podatników do zapisów zawartych w interpretacji ogólnej, nie przedstawiając swojego stanowiska w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku.

Tymczasem w interpretacji ogólnej nie opisano konkretnego stanu faktycznego; sformułowano w niej jedynie dwie przeciwstawne możliwości, tj. „gdy nowa inwestycja stanowi nieodłączny i zależnie funkcjonalny element w odniesieniu do już istniejącego zespołu składników majątku” zwolnieniu może podlegać całość dochodów z zakładu, zaś „gdy ścisłe powiązania między istniejącą a nową inwestycją nie występują”, dochód z nowej inwestycji należy „wydzielić”. Podatnik nie może więc przed odesłanie do interpretacji ogólnej określić, w której z tych sytuacji się znajduje.

Czy taka praktyka jest zgodna z prawem? Praktyka orzecznicza sądów administracyjnych pośrednio wskazuje, że nie. Przykładowo przytoczyć można wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 1550/17, czy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 maja 2020 r. sygn. akt I SA/Gl 82/20. Wnioskodawcy pytali, jak należy opodatkować podatkiem od towarów i usług kompleksowe świadczenie usług, polegające na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz trwałym zainstalowaniu (zabudowie) drewnianych lub drewnopodobnych komponentów meblowych nabytych od podmiotów trzecich, wykonanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym klienta zaliczanym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W odpowiedzi otrzymali postanowienia stwierdzające, że zastosowanie znajduje interpretacja ogólna, która wskazywała na sposób opodatkowania, uzależniając go jednak od takiej a nie innej klasyfikacji świadczenia. Sądy stanęły po stronie podatników, nie zgodziły się z rozstrzygnięciami Organu i uchyliły zaskarżone postanowienia, stwierdzając, że „szczegółowa analiza winna znaleźć się w interpretacji indywidualnej”.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Polska Strefa Inwestycji
Dowiedz się więcej

Co jednak w praktyce oznacza to dla podatników bez zmiany praktyki organów? Konieczność wygrania dwóch bitew: najpierw jednej o wydanie samej interpretacji indywidualnej, następnie drugiej – o jej treść. Obie mogą wymagać rozstrzygnięcia przez Naczelny Sąd Administracyjny. Rozsądniejszą opcją może się więc okazać rezygnacja z próby uzyskania potwierdzenia, że zwolnieniu podlega cały dochód z rozbudowywanego zakładu, wprost. Odpowiednio konstruując pytania dotyczące innych, bardziej „technicznych” aspektów zwolnienia, można „pośrednio” uzyskać potwierdzenie tego w interpretacji indywidualnej.

Odnosząc się do stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe, podatnicy oczekujący ochrony prawnej powinni przygotować się na długą batalię sądową, która jednak dale duże szanse na zwycięstwo. Uzyskanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej, że zwolnieniu może podlegać cały dochód z istniejącego przed zyskaniem decyzji zakładu, jest trudne, choć możliwe, poprzez zadanie we wniosku odpowiednich pytań.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą dotyczącą kompleksowego wsparcia w zakresie Polskiej Strefy Inwestycji oraz do kontaktu ze specjalistami Grant Thornton.

AUTOR: Karolina Milan, Senior Konsultant, Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji i decyzje o wsparciu: cykl 12 artykułów:

 1. Czym jest Polska Strefa Inwestycji i decyzja o wsparciu na nową inwestycję?
 2. Decyzja o wsparciu w Polskiej Strefie Inwestycji – kryteria uzyskania
 3. Decyzja o wsparciu – koszty kwalifikowane (przykłady)
 4. Zwolnienie na podstawie decyzji o wsparciu- podział i metody alokacji przychodów i kosztów
 5. Rozliczanie pomocy publicznej z decyzji o wsparciu- ujęcie księgowe i obowiązki sprawozdawcze
 6. Łączenie zwolnienia z podatku w ramach Polskiej Strefy Inwestycji z innymi formami wsparcia
 7. Gdzie najłatwiej uzyskać decyzję o wsparciu?
 8. Zmiana podejścia organów w zakresie Polskie Strefy Inwestycji. Część 1
 9. Zmiana podejścia organów w zakresie Polskie Strefy Inwestycji. Część 2
 10. Konsekwencje niedotrzymania warunków decyzji o wsparciu
 11. Zmiana decyzji o wsparciu – czy jest możliwa?
 12. Polska Strefa Inwestycji dziś i w przyszłości

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.