Łączenie zwolnienia z podatku w Polskiej Strefie Inwestycji z innymi preferencjami przewidzianymi w prawie podatkowym będzie tematem szóstego artykułu z serii „12 przykazań Polskiej Strefy Inwestycji”. W każdym z artykułów przedstawiamy poszczególne zagadnienia odnoszące się do Polskiej Strefy Inwestycji, które jako całość tworzą kompendium wiedzy na temat ulgi inwestycyjnej przysługującej na podstawie decyzji o wsparciu inwestycji. Wszystkie artykuły z Cyklu znajdziesz na dole tekstu.

Łączenie decyzji o wsparciu z ulgą B+R

Od 2018 r. prawo do stosowania ulgi B+R uzyskali również podatnicy prowadzący działalność na podstawie zezwolenia (specjalne strefy ekonomiczne, których będą funkcjonować do 2026 r.) lub decyzji o wsparciu (w ramach Polskiej Strefy Inwestycji), którzy wcześniej pozbawieni byli takiej możliwości.

Ważny fragment

Obecnie obowiązujące przepisy (art. 18d ust. 6 Ustawy CIT i art. 26e ust. 6 Ustawy PIT) stanowią, że podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych (decyzji o wsparciu lub zezwolenia), prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

W rzeczywistości zatem odliczeniu w ramach ulgi podatkowej podlega jedynie część kosztów kwalifikowanych, które nie są kosztami działalności przedmiotowo zwolnionej od podatku. Oznacza to, że przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia na podstawie decyzji o wsparciu (zezwolenia) i jednocześnie prowadzący działalność B+R, pomimo teoretycznej możliwości nadal mają problem, aby skorzystać z obu preferencji jednocześnie, a rozwiązaniem w tym zakresie może być w praktyce tylko zlokalizowanie działalności badawczo-rozwojowej poza obszarem objętym decyzją o wsparciu/specjalną strefą ekonomiczną, choć i w takim przypadku jeżeli prace dotyczą produktów wytwarzanych/usług świadczonych w ramach działalności „zwolnionej”, korzystanie z preferencji jest ryzykowne.

Jak wynika z rozstrzygnięć organów podatkowych podchodzą one do tematu łączenia preferencji w sposób restrykcyjny, wręcz uniemożliwiający korzystanie z ulgi B+R przedsiębiorcom posiadającym decyzję o wsparciu (zezwolenie). Przykładem takiego rozstrzygnięcia może być interpretacja z dnia 27 kwietnia 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.38.2020.1.PC ), czy interpretacja indywidulana z dnia 29 maja 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.82.2018.1.SG. W drugiej z nich Dyrektor KIS odmówił przedsiębiorcy „strefowemu” prawa do skorzystania z ulgi B+R, nawet w przypadku prowadzenia dwóch odrębnych kalkulacji dla kosztów ulgi B+R i zwolnienia na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Organ podatkowy uznał, że takie wyodrębnieniu części kosztów uwzględnianych w kalkulacji dochodu zwolnionego (z działalności „strefowej”) do kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R, miałoby charakter sztuczny i byłoby niezgodne z przepisami prawa podatkowego.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Polska Strefa Inwestycji
Dowiedz się więcej

Łącznie decyzji o wsparciu z ulgą IP Box

Ustawodawca dopuszcza jednak inną możliwość łączenia zwolnienia na podstawie decyzji o wsparciu (zezwolenia) – z wprowadzoną z początkiem 2019 r. ulgą pozwalającą na rozliczenie dochodów z tzw. „kwalifikowanych praw własności intelektualnej” z zastosowaniem stawki 5% (IP Box).

W myśl Objaśnień podatkowych z 15 lipca 2019 r. wydanych dla przepisów regulujących kwestię IP Box, interakcja pomiędzy preferencjami może występować, „gdy dochody z kwalifikowanych IP [praw własności intelektualnej] są efektem prowadzenia inwestycji wynikającej z zezwolenia lub decyzji o wsparciu, dochody te, zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu lub decyzji o wsparciu, mogą być objęte zwolnieniem z opodatkowania podatkiem CIT i PIT (…).”

Ważny fragment

Podatnik samodzielnie decyduje o objęciu dochodu z prawa własności intelektualnej zwolnieniem na podstawie decyzji/ zezwolenia. W takim przypadku zatem podatnik może dokonać wyliczenia pomocy publicznej przysługującej w ramach decyzji o wsparciu (analogicznie zezwolenia) z zastosowaniem obniżonej stawki podatku w wysokości 5% w odniesieniu do dochodów pochodzących z IP Box.

Zastosowanie niższej stawki jest równoznaczne z obniżeniem wartości pomocy publicznej i może pozwolić na całkowite zwolnienie dochodów przez cały okres obowiązywania decyzji (gdy wyliczanie pomocy, tj. niezapłaconego podatku, przy zastosowaniu stawek podstawowych mogłoby spowodować wykorzystanie jej w całości jeszcze przed końcem obowiązywania decyzji i konieczność opodatkowania uzyskanych po tym momencie dochodów).

Decyzja o wsparciu a estoński CIT

Od początku 2021 r. w polskim porządku prawnym obowiązuje alternatywny sposób opodatkowania spółek kapitałowych, tzw. estoński CIT, w nowelizacji nazwany ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Na podstawie wprowadzonych przepisów, podatnik korzystający z tego rodzaju preferencji traci prawo do dokonywania odliczeń na podstawie art. 18-18f Ustawy CIT (m.in. darowizn, ulgi B+R, ulgi na złe długi i innych ulg odliczanych od podstawy opodatkowania) albo prawo do ich kontynuowania począwszy od pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Utrata prawa do wymienionych ulg obowiązuje również w sytuacji, gdy podatnik znów rozpocznie opodatkowanie z zastosowaniem zasad ogólnych, co wynika z treści uzasadnienia do ustawy:

„W momencie przejścia na zasady opodatkowania ryczałtem podatnik traci uprawnienie do rozliczenia lub kontynuowania wymienionych ulg (odliczeń i doliczeń dotyczących wydatków poniesionych przed momentem zmiany zasad opodatkowania na ryczałt) również w sytuacji, gdy zakończy opodatkowanie ryczałtem i znów rozpocznie opodatkowanie na zasadach klasycznego CIT”."

Ponadto, ustawodawca wprost wykluczył również możliwość korzystania przy estońskim CIT z rozwiązania podatkowego jakim jest Polska Strefa Inwestycji (analogicznie działalność w specjalnych strefach ekonomicznych). Ministerstwo tłumaczy w uzasadnieniu do nowelizacji przepisów cel takiego wyłączenia, wskazując, że skoro system opodatkowania ryczałtem ma charakter wspierający podmioty pozostające w gorszej sytuacji ekonomiczno-prawnej, nieuzasadnione jest nakładanie się na ten system innych form wsparcia (np. wsparcie w SSE czy PSI).

Ministerstwo przewidziało również drugi wariant „nowego” systemu podatkowego, a mianowicie model oparty na specjalnym rachunku inwestycyjnym, który jak wskazano w założeniu ma w sensie ekonomicznym umożliwić szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych. W przypadku tego wariantu możliwe jest jednoczesne korzystanie z innych preferencji w podatku dochodowym, w tym zwolnienia na podstawie decyzji o wsparciu.).

Więcej informacji na temat Estońskiego CITu przedstawiamy w naszym artykule pt. „Estoński CIT w pigułce”.

Skomplikowane reguły wzajemnego „wyłączania się” różnych preferencji rodzą dla podatników nowe wyzwanie: konieczność obliczenia, skorzystanie z której z ulg będzie najkorzystniejsze. Z uwagi na wysokie wartości zwolnienia z podatku w Polskiej Strefie Inwestycji (z reguły 25 do nawet 70% kosztów kwalifikowanych) i możliwość łączenia z IP Box dla wielu przedsiębiorców zapewne właśnie ta ulga będzie preferowaną. Aby to ocenić, zachęcamy do skorzystania ze strony jakaulga.pl.

Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą dotyczącą kompleksowego wsparcia w zakresie Polskiej Strefy Inwestycji oraz do kontaktu ze specjalistami Grant Thornton.

AUTOR: Karolina Milan, Senior Konsultant, Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji i decyzje o wsparciu: cykl 12 artykułów:

 1. Czym jest Polska Strefa Inwestycji i decyzja o wsparciu na nową inwestycję?
 2. Decyzja o wsparciu w Polskiej Strefie Inwestycji – kryteria uzyskania
 3. Decyzja o wsparciu – koszty kwalifikowane (przykłady)
 4. Zwolnienie na podstawie decyzji o wsparciu- podział i metody alokacji przychodów i kosztów
 5. Rozliczanie pomocy publicznej z decyzji o wsparciu- ujęcie księgowe i obowiązki sprawozdawcze
 6. Łączenie zwolnienia z podatku w ramach Polskiej Strefy Inwestycji z innymi formami wsparcia
 7. Gdzie najłatwiej uzyskać decyzję o wsparciu?
 8. Zmiana podejścia organów w zakresie Polskie Strefy Inwestycji. Część 1
 9. Zmiana podejścia organów w zakresie Polskie Strefy Inwestycji. Część 2
 10. Konsekwencje niedotrzymania warunków decyzji o wsparciu
 11. Zmiana decyzji o wsparciu – czy jest możliwa?
 12. Polska Strefa Inwestycji dziś i w przyszłości

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Polska Strefa Inwestycji

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.