fbpx

Treść artykułu

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) umożliwia dokonanie odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (tzw. koszty kwalifikowane).

Co ulga B+R oznacza w praktyce? Przedsiębiorca, poza zaliczeniem wydatków do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, ma możliwość skorzystania z dodatkowego odliczenia, którego dokonuje w oparciu o kwotę kosztów kwalifikowanych, zmniejszając tym samym kwotę podatku do zapłaty.

Ulgi B+R i IP Box w czasie pandemii

B+R – nowe zasady

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja regulacji dotyczących ulgi B+R, która czyni ją bardziej atrakcyjną, m.in. poprzez zwiększenie kwot podlegających odliczeniu oraz rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych..

Kto może skorzystać z ulgi B+R?

Z ulgi na działalność badawczo-rozwojową mogą skorzystać podatnicy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ponoszą wydatki na działalność badawczo-rozwojową. W rozumieniu przepisów, działalność badawczo-rozwojową definiuje się jako działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Oznacza to, że każde działanie mające na celu ulepszenie bądź stworzenie danego produktu „od podstaw” będzie kwalifikowało się jako prace badawczo-rozwojowe. Natomiast do samego skorzystania z ulgi muszą zostać spełnione również inne ustawowe przesłanki.

Ulga B+R dotyczy, co do zasady, wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości oraz branży, w której działają. Bardzo często podatnicy nie zdają sobie sprawy, że możliwość ta dotyczy również ich firmy. Możliwe jest objęcie ulgą także projektów będących już w toku, rozpoczętych w poprzednich latach, w ramach których wydatki ponoszone są na bieżąco. Wynik prowadzonych prac badawczo-rozwojowych nie wpływa na prawo do skorzystania z ulgi, tj. projekt nie musi zostać zakończony sukcesem aby podatnik miał prawo do skorzystania z przedmiotowej ulgi.

Możliwość skorzystania z ulgi B+R wyłącza:

 • otrzymanie zwrotu kosztów kwalifikowanych w jakiejkolwiek formie
 • brak zakwalifikowania kosztu jako koszt uzyskania przychodu

Katalog kosztów kwalifikowanych

 • wynagrodzenia oraz składki finansowane przez pracodawcę (umowa o pracę, dzieło oraz zlecenie)
 • koszty materiałów i surowców bezpośrednio związanych z działalnością B+R
 • nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej
 • nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej
 • wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNiP (nie dotyczy samochodów osobowych oraz nieruchomości)
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Ulga badawczo rozwojowa – jak możemy pomóc?

 • Identyfikacja podejmowanych działań badawczo-rozwojowych pod kątem prawa do skorzystania z ulgi B+R
 • Mapowanie kosztów kwalifikowanych
 • Rekomendacje zmian w dokumentach wewnętrznych oraz polityce rachunkowej
 • Zabezpieczenie prawa do skorzystania z ulgi B+R poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnej
 • Kompleksowe wsparcie w przypadku ewentualnych czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowych związanych z odliczeniem (konsultacje, projekty pism, reprezentowanie przed organami podatkowymi)

Regulacje dla startupów

Przepisy dotyczące ulgi B+R przewidują specjalne regulacje dla podatników rozpoczynających działalność. W przypadku, gdy startup w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności poniósł stratę albo osiągnął dochód niższy od przysługującego za ten rok odliczenia, wówczas przedsiębiorcy przysługuje kwota do zwrotu odpowiadająca iloczynowi nieodliczonej kwoty kosztów kwalifikowanych oraz stawki podatku obowiązującej w danym roku.

Koszty kwalifikowane w przypadku SSE oraz dotacji

Dodatkowo, ważnym elementem wprowadzonych zmian od 1 stycznia 2018 r. jest umożliwienie podatnikom prowadzącym działalność na terenie SSE do skorzystania z ulgi. We wcześniejszym stanie prawnym, samo prowadzenie działalności na terenie SSE dyskwalifikowało podatnika ze skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej, w nowelizacji ułatwiono więc korzystanie z ulgi dla tych podatników, pod pewnymi warunkami. W szczególności, podatnicy mają możliwość uwzględnienia kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową tylko w tej części, która nie została ujęta przy kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia SSE.

Powyższe zasady mają również zastosowanie do podatników otrzymujących dotacje z różnych źródeł. Podatnicy mają bowiem możliwość do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej w części, która nie została im zwrócona w formie dotacji.

Zobacz prezentację

Co to jest IP Box?

Innovation Box jest to rozwiązanie służące zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej oraz zachęceniu przedsiębiorców do odważniejszego poszukiwania potencjału biznesowego w działalności związanej z prawem własności intelektualnej. Ulga polega na skorzystaniu z preferencyjnej stawki 5 %, w odniesieniu do dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z IP Box jest prowadzenie działalności B+R bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej. Zastosowanie tej preferencji natomiast nie wyklucza możliwości równoczesnego korzystania z ulgi B+R.

Cel wprowadzenia ulgi IP box

Jadwiga Emilewicz

Minister przedsiębiorczości i technologii

Wprowadzamy rozwiązanie IP box jako odpowiedź na postulaty środowiska przedsiębiorców zgłaszane w trakcie prac nad rządową Białą Księgą Innowacyjności. W ten sposób Polska dołącza do grona państw o wszechstronnie proinnowacyjnym ekosystemie, a przedsiębiorcy zyskują narzędzie, którego oczekiwali i które pozwoli in rozwijać działalność biznesową na nową skalę.

Dochody kwalifikowane

Znowelizowane przepisy wymieniają w sposób enumeratywny dochody kwalifikowane z praw własności intelektualnej, stanowiąc tym samym zamknięty katalog. Należą do niego:

 • prawo do wynalazku (patenty),
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczone do obrotu,
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Kto może skorzystać z ulgi IP box?

Z ulgi IP box mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągają dochody z:

 • opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej,
 • sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 • kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

Warto również zaznaczyć, że do skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej wystarczy, aby podatnik był współwłaścicielem bądź użytkownikiem posiadającym prawa do korzystania z praw własności intelektualnej na podstawie umowy licencyjnej, nie jest więc wymaganym, aby podmiot korzystający z ulgi był właścicielem tych praw.

Przykład

Przedsiębiorca produkujący zabawki posiada patent na wynalazek plastyczne klocki dla dzieci i udziela innym producentom zabawek licencji na ten wynalazek. Uzyskany w związku z tym dochód (przychody z opłat licencyjnych minus koszty uzyskania licencji, czyli koszty badań, prac rozwojowych, które doprowadziły do uzyskania patentu na wynalazek, lub koszty zakupu patentu) podlega 5%-owej stawce podatku.

Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z Innovation Box?

Ważnym elementem warunkującym skorzystanie z ulgi, jest prowadzenie odpowiedniej ewidencji, polegającej na wyodrębnieniu każdego prawa własności intelektualnej w prowadzonych przez podatnika księgach rachunkowych. Wspomniane wyodrębnienie powinno umożliwić obliczenie podstawy opodatkowania oraz przypisanie poszczególnych kosztów ponoszonych na prace badawczo-rozwojowe do dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej.

Wymogi są w pewien sposób zbliżone do tych, które dotyczą prawa do skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej. Niezastosowanie się jednak do tych regulacji skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku na zasadach ogólnych

Zakres usługi „IP Box”:

 • Analiza projektów pod kątem ich kwalifikacji jako dochód z prawa własności intelektualnej;
 • Wsparcie w zakresie przygotowania wewnętrznej dokumentacji niezbędnej do skorzystania z ulgi IP box oraz ewidencji umożliwiającej prawidłowe obliczenie podstawy opodatkowania z wykorzystaniem preferencyjnej stawki 5%;
 • Zabezpieczenie prawa do skorzystania z ulgi IP Box poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnych;
 • Przygotowanie wytycznych dotyczących prowadzenia dokumentacji oraz rozliczania dochodów kwalifikujących się do ulgi IP Box;
 • Kompleksowe wsparcie w wykazaniu dochodów kwalifikowanych praw własności intelektualnej w zeznaniach podatkowych;
 • Wsparcie w przypadku ewentualnych czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowych związanych z odliczeniem, w tym reprezentacja przed organami podatkowymi.

Sprawdź, jaką kwotę wydatków możesz odzyskać!

(.pdf, Rozmiar: 236,79 KB)

Inne artykuły z kategorii: Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane