Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego, który wprowadza m.in. korzystne dla podatników zmiany w uldze na działalność badawczo-rozwojową.

Usługi nie tylko od jednostek naukowych

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 18d ust. 2 pkt 3 Ustawy CIT za koszty kwalifikowane uznaje się ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej. To m.in. uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, czy instytuty naukowe PAN.

Ważny fragment

W projekcie zmian zaproponowano, aby z art. 18d ust. 2 pkt 3 Ustawy CIT usunięty został wymóg, aby wyżej wymienione ekspertyzy, opinie i usługi były świadczone przez jednostki naukowe.

Uniezależnianie możliwości rozliczenia kosztu w ramach ulgi B+R od formalnego statusu jednostki należy ocenić pozytywnie. Spowoduje to większą elastyczność w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, z uwagi na to, że wiele firm korzysta ze specjalistycznych usług podmiotów zewnętrznych, które nie są jednostkami naukowymi. Dzięki temu podatnicy będą mogli skorzystać z ulgi B+R w większym zakresie, dzięki możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych także wydatków na usługi świadczone przez podmioty, które nie są jednostkami naukowymi.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że w projekcie przewidziano powyższą zmianę jedynie dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Najprawdopodobniej to przeoczenie, dlatego należy przewidywać, że finalna zmiana obejmie także podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Co więcej, przewidujemy, że finalne brzmienie przepisu będzie zawierało wymóg, aby usługi nie były świadczone przez podmioty powiązane – analogicznie jest w przypadku innych usług, które zostały objęte ulgą B+R.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych

Poprzez dodanie pkt 6 i 7 w art. 18d ust. 2 Ustawy CIT rozszerzona została możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych następujących kosztów związanych z działalnością badawczo-rozwojową:

a) przeglądów, konserwacji oraz kalibracji aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z podatnikiem,

b) specjalistycznego transportu towarów wykorzystywanych wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z podatnikiem.

Przeglądy, konserwacja i kalibracja jest nieodzownym elementem utrzymania sprawnej aparatury. Ponadto wiele firm korzysta ze specjalistycznego transportu towarów wykorzystywanych w działalności B+R. Rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych jest korzystną zmianą dla podatników korzystających z ulgi B+R, dlatego tę zmianę także należy ocenić pozytywnie. Również przy tej zmianie przeoczeni zostali podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, ale najpewniej oni również zostaną objęci tą zmianą.

Warto zwrócić uwagę, że przy powyższych dwóch rodzajach wydatków wskazano „jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z podatnikiem”; to ograniczenie, aby nie dochodziło do zawyżania kosztów kwalifikowanych w ramach świadczenia usług przez podmioty powiązane (właśnie tego ograniczenia na ten moment brakuje w przypadku usług doradczych).

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Zwolnienie od akcyzy samochodów osobowych wykorzystywanych do celów działalności B+R

Kolejna zmiana nie dotyczy bezpośrednio ulgi B+R, natomiast odnosi się także do podmiotów, które mogą być jej beneficjentami. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zauważyło, że podmioty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego, które jedynie testują pojazdy, ze względu na niejednolitą interpretację przepisów, zmuszone są do uiszczenia podatku akcyzowego od każdego pojazdu testowego (tak wynika np. z interpretacji indywidulanej z dnia 21 grudnia 2021 r. nr 0111-KDIB3-3.4013.240.2021.2.MK). Dlatego konieczne jest przesądzenie i doprecyzowanie przepisów, że samochody osobowe wykorzystywane do celów badawczych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej są zwolnione z akcyzy.

W ustawie o podatku akcyzowym proponuje się zatem dodanie art. 110b ust. 1, którego celem jest zwolnienie od akcyzy samochodów osobowych wykorzystywanych do celów badawczych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej przez podmioty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego.

Zwolnienie to będzie obowiązywało w czasie wykorzystywania samochodu osobowego do celów badawczych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia albo uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, o której mowa w art. 80t ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Konieczne będzie wystąpienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego wykorzystywanego w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów. Do wniosku trzeba będzie przedłożyć dokument potwierdzający nadanie statusu centrum badawczo-rozwojowego oraz decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów.

Proponowaną zmianę również należy ocenić pozytywnie. Uwagę zwraca jednak fakt, że obecnie status centrum badawczo-rozwojowego posiada w Polsce około 60 podmiotów. Zapewne proponowana zmiana spotkałaby się z większą aprobatą podatników, gdyby dotyczyła nie tylko podmiotów ze statusem centrum badawczo-rozwojowego.

Projekt nowelizacji jest obecnie na etapie konsultacji publicznych.

Nowelizacja zaproponowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wpłynie korzystnie na rozliczenia w ramach ulgi B+R dla podatników CIT. Powstaje jednak pytanie, dlaczego podobnych zmian nie zaproponowano w Ustawie PIT.

AUTORKA: Paulina Mielcarz-Pawlak, Bieżące doradztwo podatkowe

Czytaj więcej o uldze B+R:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.