W dzisiejszym dynamicznym środowisku gospodarczym innowacje oraz postęp technologiczny stają się głównymi determinantami konkurencyjności i wzrostu. W tym kontekście Centra Badawczo-Rozwojowe (CBR) mogą okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem dla firm, które podejmują prace badawczo-rozwojowe ze względu na rozszerzony katalog kosztów kwalifikowanych oraz wyższe limity do odliczenia.

Co to jest CBR?

Centrum Badawczo-Rozwojowe to przedsiębiorca, który świadczy usługi badawczo-rozwojowe lub prowadzi prace badawczo-rozwojowe w sposób ciągły i systematyczny.

W kontekście ulgi B+R, posiadanie statusu CBR wiąże się z szeregiem korzyści, w tym:

 • Możliwość odliczenia 200% kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo-rozwojową.
 • Możliwość uzyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich na działalność badawczo-rozwojową.
 • Możliwość współpracy z ośrodkami naukowymi.

CBR to ważne ogniwo w systemie innowacji w Polsce. Przedsiębiorstwa posiadające status CBR przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju poprzez tworzenie nowych technologii i produktów, które zwiększają konkurencyjność polskich firm na rynkach międzynarodowych.

Uzyskanie statusu CBR

W celu uzyskania statusu CBR, podatnik musi spełnić następujące warunki:  :

 • Uzyskanie przychodów netto (z wyłączeniem podatku od towarów i usług) ze sprzedaży towarów/produktów/operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w wysokości co najmniej:
  • 5 mln zł, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (dział 72 PKWiU), w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 20% przychodów netto;
  • 2,5 mln zł i są niższe niż 5 mln zł przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 70% przychodów netto.
 • stosowanie przepisów o rachunkowości,
 • niezaleganie z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwo takie powinno w przeważającej części prowadzić działalność badawczo-rozwojową W zasadzie usługi wymienione w dziale 72 PKWiU wyczerpują całość działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo, bowiem ustawodawca dość precyzyjnie wyróżnił wszelkie działania rozwojowe i badawcze, które mieszczą się w tym katalogu.

Spółki, które uzyskują status CBR są zarówno spółkami prywatnymi, publicznymi (notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych ) jak i spółkami bezpośrednio lub pośrednio zależnymi od Skarbu Państwa. Małe i średnia przedsiębiorstwa spełniające wymagania formalne także mogą ubiegać się o nadanie statusu CBR.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Koszty kwalifikowane w uldze B+R

W przypadku podatników posiadających status CBR, za koszty kwalifikowane w podatkowej uldze B+R, oprócz kosztów przypisanych przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową, uznaje się także:

 • w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 • koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów lub licencji na chroniony wynalazek, uzyskanych od podmiotów innych niż wymienione w ust. 2 pkt 3 na warunkach rynkowych i wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Oznacza to więc, że przedsiębiorcy budujący nieruchomość pod CBR, będą mogli ją amortyzować, co powoduje duże oszczędności podatkowe, które bez statusu CBR nie byłyby możliwe. Co do ekspertyz, to podatnicy mogli do tej pory odliczać ekspertyzy wykonane przez instytucje i przedsiębiorstwa umieszczone na liście POL-on (Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce), przy Centrum Badawczo-rozwojowym nie ma takiego wymogu, a więc przedsiębiorcy mogą zgłaszać się po opinie do przedsiębiorstw i instytucji nieumieszczonych na liście POL-on.

Uzyskanie statusu CBR wiąże się ze znaczną korzyścią podatkową w ramach ulgi B+R. Co więcej, status ten może wpłynąć na korzystne spostrzeganie wśród klientów. Z tych względów warto sprawdzić, czy prowadzona przez nas działalność umożliwia uzyskanie tego statusu.

AUTORZY: Łukasz Boszko oraz Hubert Cynkier, Doradztwo podatkowe

Cykl ABC ulg podatkowych:

 1. Autorskie prawo do programu komputerowego – ulga B+R, IP Box, 50% KUP
 2. Badania lub rozwój – warunki do zastosowania ulgi B+R
 3. Centrum Badawczo Rozwojowe – dodatkowe uprawnienia w uldze B+R
 4. Działalność twórcza jako warunek do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
 5. Etap rozruchu technologicznego w uldze na prototyp
 6. Fabrycznie nowe środki trwałe w uldze na robotyzację i prototyp
 7. Gry komputerowe a ulgi podatkowe
 8. Harmonijność ulg podatkowych
 9. Innowacyjni pracownicy – możliwość stosowania ulgi B+R w trakcie roku
 10. Jednostki naukowe w ulgach podatkowych
 11. Koszty kwalifikowane w ulgach podatkowych
 12. Leasing środków trwałych w ulgach podatkowych
 13. Milion złotych dodatkowych kosztów dzięki uldze na ekspansję
 14. Nexus – wskaźnik w uldze IP Box
 15. Okresy obowiązywania ulg podatkowych
 16. Podmioty kwalifikujące się do ulg podatkowych
 17. Robotyzacja procesów a preferencje podatkowe
 18. Strata a możliwość skorzystania z ulg podatkowych
 19. Transformacja ekologiczna a ulgi podatkowe
 20. Umowa z NCBR a prawo do zastosowania ulg podatkowych
 21. Własność intelektualna w ulgach podatkowych
 22. Zeznanie podatkowe – wykazanie ulg

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.