fbpx

Trwają prekonsultacje dotyczące wprowadzenia do ustawy CIT nowych, fakultatywnych zasad opodatkowania. W projekcie zostały przewidziane dwa alternatywne warianty, tj. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, wzorowany na rozwiązaniu estońskim, tzw. Estoński CIT oraz Fundusz Inwestycyjny wzorowany na niemieckiej rezerwie inwestycyjnej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia Ryczałtu.

AKTUALIZACJA: Estoński CIT już od 1 stycznia 2021 r. >>

Katalog podatników uprawnionych

 • mikro, małe i częściowo średni podatnicy działający w formie sp. z o.o. lub S.A., których udziałowcami lub akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne,
 • podmioty te nie mogą posiadać udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej,
 • łączne przychody z działalności spółki (z uwzględnieniem VAT) nie mogą przekroczyć 50 mln zł,
 • dochody pasywne nie mogą stanowić 50% lub więcej procent przychodów,
 • średnie zatrudnienie – co najmniej 3 pracowników,
 • wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie.

Wyłączenie czasowe

Podmioty uczestniczące w podziałach, łączeniach i w transakcjach wnoszenia wkładów niepieniężnych w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części mogą skorzystać z opodatkowania Ryczałtem najwcześniej w drugim roku podatkowym po rozpoczęciu działalności w wyniku wystąpienia tych zdarzeń.

CZYTAJ: Zagraniczne firmy zostawiają w Polsce coraz więcej zysku

„Wejście” w Ryczałt

Ryczałt oznacza odejście od opodatkowania dochodu rozumianego jako różnica między przychodami i kosztami uzyskania przychodu na rzecz podatku od wypłaty zysku.

Przed skorzystaniem z opodatkowania Ryczałtem, konieczne jest dopasowanie dotychczasowych rozliczeń w podatku CIT do wymogów systemowych, tj. uwzględnienia w podstawie opodatkowania tych kategorii świadczeń, które w przeciwnym wypadku pozostałyby nieopodatkowane lub mogłyby zostać opodatkowane podwójnie.

Podatnik powinien:

 • zaliczyć do przychodów podatkowych przychody niezaliczone do przychodów na podstawie ustawy CIT oraz koszty zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a nieuwzględnione w wyniku finansowym;
 • zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, przychody zaliczone do przychodów na podstawie ustawy CIT,a nieuwzględnione w wyniku finansowym oraz koszty niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a uwzględnione w wyniku finansowym
 • ustalić sumę niepodzielonych w latach ubiegłych zysków oraz niepokrytych strat oraz wyodrębnić je w bilansie, w kapitale własnym podatnika,
 • podatnicy utworzeni w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub spółki niebędącej osobą prawną, których pierwszy rok podatkowy po przekształceniu jest jednocześnie pierwszym rokiem stosowania opodatkowania Ryczałtem, zobligowani zostaną do ustalenia dochodu z takiego przekształcenia.
Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Małgorzata Samborska jest do Twojej dyspozycji.

Obowiązek ponoszenia nakładów inwestycyjnych

Warunkiem korzystania z Ryczałtu jest systematyczne zwiększania majątku trwałego poprzez wytworzenie lub nabycie fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 (z wyłączeniem samochodów osobowych, jachtów i samolotów) w wysokości:

 • 15%, nie mniej niż 20 000 zł w okresie dwóch 2 lat lub
 • 33%, nie mniej niż 50 000 zł w okresie 4 lat,

W okresie stosowania opodatkowania Ryczałtem podatnikowi nie przysługuje:

 • prawo do odliczeń darowizn,
 • prawo do ulgi B+R i IP Box
 • ulgi na złe długi
 • prawo do rozliczania straty z lat ubiegłych

Nowy reżim ma być wybierany na okresy czteroletnie, z możliwością kontynuacji w kolejnych 4 latach.

Co jest przedmiotem opodatkowania Ryczałtem?

Przedmiotem opodatkowania Ryczałtem będzie:

 • dochód z tytułu podzielonego zysku,
 • dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat, jeżeli straty te powstały w okresie poprzedzającym opodatkowanie Ryczałtem,
 • dochód z tytułu ukrytych zysków (w tym m.in. wydatków na reprezentację),
 • dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
 • dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku,
 • dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych,
 • w przypadku podatnika, który zakończył stosowanie opodatkowania Ryczałtem – dochód ustalony w wysokości sumy zysku netto osiągniętego w każdym roku podatkowym stosowania tego opodatkowania, w części w jakiej zysk ten nie był wcześniej (w okresie opodatkowania Ryczałtem) podzielonym zyskiem lub nie został przeznaczony na pokrycie straty.

Opodatkowaniu Ryczałtem podlegają tylko zyski wypracowane w okresie tego opodatkowania, również w sytuacji gdy zostaną one przeznaczone na pokrycie strat powstałych sprzed tego okresu.

Co stanowi podstawę opodatkowania?

Podstawę opodatkowania stanowić będzie:

 • dochód z tytułu podzielonego zysku, w tym przeznaczonego na pokrycie strat,
 • dochód z tytułu ukrytego zysku oraz wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
 • dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku w przypadku działań restrukturyzacyjnych,
 • dochód z tytułu zysku netto.

Stawka opodatkowania:

 • 15% podstawy opodatkowania dla podatników posiadających status małego podatnika
 • 25% podstawy opodatkowania w przypadku pozostałych podatników

Wysokość podatku ulega obniżeniu o 5% dla podatników, którzy dokonywali znacznych nakładów na cele inwestycyjne (50% w okresie 2 lat, 110% w okresie 4 lat).

W przypadku, gdy przychody podatnika przekroczą wartość 50 mln zł podatnik taki będzie mógł kontynuować tę formę opodatkowania, z tym że do wszystkich dochodów osiągniętych w kolejnym roku podatkowym z tego okresu zobowiązany będzie ustalać domiar zobowiązania podatkowego – 5% podstawy opodatkowania.

Zachowane zostanie opodatkowanie na dwóch poziomach:

 • Ryczałtem CIT w momencie wypłaty zysku przez spółkę oraz
 • PIT od osób fizycznych od dywidendy.

Wprowadzona zostanie jednak możliwość odliczenia od PIT części podatku zapłaconego na poziomie spółki (CIT), tak aby zapewnić łączne opodatkowania na poziomie:

 • 25% dla podatnika małego (z możliwością obniżenia o 5 % przy znacznych nakładach inwestycyjnych)
 • 30% dla pozostałych (z możliwością obniżenia o 5%).
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Utrata prawa opodatkowania Ryczałtem nastąpi w momencie:

 • złożenie informacji o rezygnacji z opodatkowania Ryczałtem,
 • brak poniesienia przez podatnika nakładów na cele inwestycyjne w wymaganej wysokości
 • niespełnienie przez podatnika warunków dotyczących średniego zatrudnienie
 • zaprzestanie przez podatnika prowadzenia ksiąg podatkowych,
 • przejęcia innego podmiotu w drodze łączenia lub podziału podmiotów lub wniesienia aportu niepieniężnego
 • przejęcia przez inny podmiot w drodze łączenia lub podziału podmiotów.

W przypadku utraty prawa do opodatkowaniem Ryczałtem, podatnik może złożyć ponowne zawiadomienie o wyborze tego opodatkowania po upływie 3 lat podatkowych.

Wstępny projekt nowelizacji ustawy CIT jest opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów i może ulec zmianie w trakcie procesu legislacyjnego. Proponowane rozwiązania mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.