Ryczałt od dochodów spółek powszechnie znany jako tzw. podatek estoński wciąż zyskuje na popularności i coraz większa grupa przedsiębiorców decyduje się na wdrożenie tego atrakcyjnego i dla wielu niezwykle korzystnego modelu opodatkowania.

Bazując na naszym doświadczeniu, zauważyliśmy, iż w wielu przypadkach źródłem największych ryzyk dla podatników stają się… oni sami!

Estoński CIT w praktyce

Z upływem kolejnych lat funkcjonowania przepisów dot. Ryczałtu, możemy mówić już o ugruntowanej praktyce stosowania do niedawna nowych jeszcze regulacji i w większości przypadków utartej już linii interpretacyjnej organów podatkowych. Stopniowo traci na znaczeniu ryzyko zaskakujących wykładni organów podatkowych czy też zmienności prawa.

Bazując na kolejnych dziesiątkach projektów wdrożenia estońskiego CIT (Ryczałtu) oraz audytów weryfikujących poprawność rozliczeń, przygotowaliśmy krótkie zestawienie najczęściej popełnianych błędów i pułapek. O ile część błędów można naprawić bez daleko idących konsekwencji, poszerza się krąg spółek, które w wyniku popełnionych błędów zmuszone są korygować swoje rozliczenia i wpłacać na konto fiskusa często pokaźne kwoty wraz z odsetkami.

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Główne błędy podatników na estońskim CIT

1. Brak wyodrębnienia w kapitale własnym spółki niepodzielonych zysków wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania Ryczałtem.

Spółka korzystająca z Ryczałtu zobowiązana jest do odpowiedniego dostosowania kształtu swojego bilansu poprzez wyodrębnienie w nim zysków wypracowanych w okresach poprzedzających wdrożenie estońskiego CIT.

Obowiązek należy spełnić w roku poprzedzającym wdrożenie Ryczałtu, ale również w kolejnych latach opodatkowania, co wiąże się z tym, że wypłaty zysków wypracowanych przed  i po wdrożeniu Ryczałtu są opodatkowywane według różnych reguł.

2. Spółka posiada udziały lub akcje na rachunkach maklerskich lub inne tytuły uczestnictwa w spółkach lub spółkach zagranicznych.

Opodatkowaniu Ryczałtem może podlegać wyłącznie podatnik, który nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki lub ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną.

Podmioty gospodarcze nabywają czasem w celach inwestycyjnych tytuły uczestnictwa w spółkach lub w spółkach zagranicznych, wykorzystując do tego np. rachunki maklerskie. Z praktyki dostrzegamy, że sytuacja w której spółka „nie zauważy” lub „zapomni” o posiadaniu takich akcji, niestety się zdarza.

Naruszenie powyższego przepisu może zdarzyć się również nie tylko przez aktywne inwestowanie, ale również… postawę pasywną; w postępowaniach restrukturyzacyjnych niejednokrotnie dochodzi bowiem do zatwierdzenia układu przekształcającego wierzytelność na własność udziałów lub akcji dłużnika; konsekwencją choćby częściowej spłaty długu może być zatem wykluczenie z Ryczałtu; warto zatem zadbać o odpowiedni monitoring procesów windykacyjnych i przykładowo zbywanie zagrożonych wierzytelności.

3. Spółka posiada certyfikaty inwestycyjne lub uczestniczy w funduszu inwestycyjnym.

Wygenerowane nadwyżki finansowe bywają wykorzystywane do nabycia certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Niestety takie formy zagospodarowania majątkiem nie są możliwe, kiedy spółka korzysta z Ryczałtu, o czym pamiętać muszą wszyscy dysponenci środkami w danym podmiocie.

4. Brak sporządzenia śródrocznego sprawozdania finansowego w przypadku rozpoczęcia korzystania z Ryczałtu w trakcie roku.

Zmiana modelu opodatkowania i rozpoczęcie korzystania z Ryczałtu wiąże się z pakietem dodatkowych jednorazowych obowiązków, w tym koniecznością sporządzenia dodatkowego sprawozdania finansowego.

Jeżeli spółka zmienia model opodatkowania od początku swojego roku obrotowego zwykle wszystkie obowiązki są wypełniane poprawnie i kompletnie. Gdy zmiana modelu następuje w trakcie roku, część podmiotów nie pamięta o wypełnieniu wszystkich obowiązków formalnych.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Estoński CIT
Dowiedz się więcej

5. Brak złożenia pod śródrocznym sprawozdaniem finansowym podpisu elektronicznego (lub niezłożenie w odpowiednim terminie) w przypadku rozpoczęcia korzystania z Ryczałtu w trakcie roku.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (podpisem z wykorzystaniem e-dowodu).

W przypadku wielu podmiotów okazuje się, że sprawozdanie finansowe co prawda zostało przygotowane, lecz brakuje na nim odpowiednich podpisów elektronicznych, co budzi wątpliwości co do prawidłowości sporządzenia sprawozdania.

6. Brak monitorowania wskaźnika zatrudnienia lub wliczanie do niego wspólników

Co do zasady opodatkowaniu Ryczałtem może podlegać wyłącznie spółka zatrudniająca na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

Szczególne zasady dotyczą spółek nowoutworzonych oraz tzw. małych podatników. Możliwe jest również spełnienie wymogu zatrudnienia poprzez odpowiednie wykorzystanie umów zlecenia. Spełnienie warunku zatrudnienia w oparciu o te szczególne regulacje wymaga jednak szczególnej ostrożności i bywa powodem naruszenia warunków Ryczałtu.

Do wskaźnika nie wlicza się osób będących udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tej spółki o czym część podatników wciąż zapomina.

Kalkulator estońskiego CIT

Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się czy Twój biznes jest gotowy na estoński CIT i ile dzięki temu możesz zaoszczędzić.

1

Informacje o twoim biznesie

2

Obliczanie korzyści

3

Wynik

Opowiedz nam o swoim biznesie

  • Jednoosobowa działaność gospodarcza
  • Spółka cywilna
  • Spółka jawna
  • Spółka partnerska
  • Spółka komandytowa
  • Spółka komandytowo-akcyjna
  • Prosta spółka akcyjna
  • Spółka z. o. o.
  • Spółka akcyjna

Opowiedz nam o swoim biznesie

Pytania dla spółek

Ilu spółka ma wspólników?

Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne?

Na kogo przypada większość zysków spółki?

Czy którykolwiek ze wspólników uczestniczy w truście lub fundacji zagranicznej?

Czy którykolwiek wspólnik spółki posiada prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym?

Czy spółka jest wspólnikiem innej spółki?

Podaj dane o finansach

Jakiego zysku brutto Twojej spółki spodziewasz się w przyszłym roku obrotowym?

Szacunkowy poziom zysków, który zostanie przyjęty na potrzeby symulacji i oszacowania różnic w poziomie opodatkowania. Jeżeli nie jesteś w stanie przewidzieć poziomu zysku, w celu przeprowadzenia symulacji, rozważ wskazanie poziomu z bieżącego roku lub średniego poziomu z lat poprzednich.

PLN brutto

Do przedsiębiorstw finansowych lub instytucji pożyczkowych zalicza się między innymi: banki, SKOK-i, instytucje kredytowe, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz podmioty nimi zarządzające, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji.

Twój wynik

Wygląda na to, że twój biznes nie może skorzystać z estońskiego CIT.

Profil działaności którą prowadzisz uniemożliwia skorzystanie z estońskiego CIT.
Ale nic straconego! Dowiedz się, czy nie przysługują Ci inne ulgi i zwolnienia korzystając ze strony jakaulga.pl lub skontaktuj się z naszymi doradcami.

Wygląda na to, że twój biznes nie jest jeszcze gotowy do przejścia na estoński CIT.

Nic straconego! Prawdopodobnie twój biznes, po dokonaniu odpowiednich działań przygotowawczych, mógłby skorzystać z estońskiego CIT.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby dowiedzieć się jak przejść na estoński CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Wygląda na to, że twój biznes może skorzystać z estońskiego CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Twoje odpowiedzi
Forma prawna Zmień
Liczba wspólników 2 Zmień
Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne? Zmień
Na kogo przypada większość zysków spółki? Zmień
Czy wspólnicy uczestniczą w trustach lub fundacjach? Zmień
Czy twoja firma ma udziały w innych spółkach? Zmień
Ile wynosi twój zysk brutto za zeszły rok obrotowy? 450 000 zł Zmień
Czy firma otrzymuje wsparcie w ramach SSE lub PSE? Zmień
Czy firma to przedsiębiorstwo finansowe lub instytucja pożyczkowa? Zmień
Czy firma zatrudnia mniej niż 3 osoby w przeliczeniu na pełen etat? Zmień
Czy roczne przychody spółki przekraczają 2 mln EUR brutto? Zmień

7. Brak monitorowania wskaźnika przychodów pasywnych w spółce

Opodatkowaniu Ryczałtem podlegać może wyłącznie spółka, której mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym pochodzi z katalogu przychodów pasywnych wskazanych w art. 28j ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT.

Do katalogu należą takie przychody jak: wierzytelności, przychody z praw autorskich, ze zbycia i realizacji instrumentów finansowych, ale również np. z faktoringu pełnego lub niepełnego, jak również przychody z transakcji z podmiotami powiązanymi o tzw. niskiej wartości dodanej.

Szczególną uwagę na ten element należy zwracać w przypadku zmiany profilu działalności bądź też w spółkach, które wykazują dużą zmienność w poziomie rozpoznawanych przychodów (np. spółki celowe/projektowe bądź spółki w fazie inwestycji, gdy nie są jeszcze generowane przychody z podstawowej działalności operacyjnej).

Podsumowanie

Powyższa lista nie zamyka oczywiście listy większych lub mniejszych błędów popełnianych przez podatników korzystających z Ryczałtu. Zwracamy jednak uwagę, iż te wskazane przez nas są błędami krytycznymi, które w praktyce mogą się zdarzyć.

Zachowanie szczególnej ostrożności u podatników jest tym bardziej istotne, ponieważ możliwe są sytuacje, w których pomimo świadomości i wiedzy służb księgowych, właściciel lub dział finansowy dbając o gospodarowanie nadwyżkami inwestuje w certyfikaty funduszy inwestycyjnych albo nikt nie zareaguje na czas w ramach procesu windykacyjnego i spółka w ramach układu sądowego dostaje np. akcje swojego dłużnika.

AUTOR: Michał Jasiński, Konsultant, Zespół Kancelarii Prawnej

Czytaj więcej o Estońskim CIT:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Estoński CIT: wdrożenie i kalkulator

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.