Model ryczałtowy w swej istocie pozostaje niezwykle prostym rozwiązaniem, które polega na tym, że opodatkowanie podatkiem dochodowym nie występuje dopóty, dopóki nie następuje wypłata zysku ze spółki. Niemniej mogą wystąpić w spółce wyjątkowe zdarzenia, które na bieżąco wywołują obowiązek podatkowy w modelu ryczałtowym.

Istota modelu ryczałtowego opodatkowania CIT

Ryczał od dochodów spółek (zwany dalej: ryczałtem) stanowi, alternatywny względem klasycznego, model opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jego istota sprowadza się do tego, że podstawą opodatkowania jest zysk bilansowy, a obowiązek podatkowy występuje dopiero, gdy wynik ten podlega wypłacie do wspólników. Co więcej, efektywne opodatkowanie po stronie spółek (CIT), jak i ich wspólników (PIT od dywidendy) pozostaje na niższym poziomie – w wysokości 20% (dla małych podatników) lub 25% (dla wszystkich pozostałych podatników).

Niemniej występują pewne szczególne kategorie zdarzeń, które w modelu ryczałtowym mogą wywoływać opodatkowanie i na które warto zwrócić uwagę, przy rozważaniach nad opłacalnością skorzystania z modelu ryczałtowego.

Jak obliczyć estoński CIT?

Kalkulator estońskiego CIT

Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się czy Twój biznes jest gotowy na estoński CIT i ile dzięki temu możesz zaoszczędzić.

1

Informacje o twoim biznesie

2

Obliczanie korzyści

3

Wynik

Opowiedz nam o swoim biznesie

  • Jednoosobowa działaność gospodarcza
  • Spółka cywilna
  • Spółka jawna
  • Spółka partnerska
  • Spółka komandytowa
  • Spółka komandytowo-akcyjna
  • Prosta spółka akcyjna
  • Spółka z. o. o.
  • Spółka akcyjna

Opowiedz nam o swoim biznesie

Pytania dla spółek

Ilu spółka ma wspólników?

Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne?

Na kogo przypada większość zysków spółki?

Czy którykolwiek ze wspólników uczestniczy w truście lub fundacji zagranicznej?

Czy którykolwiek wspólnik spółki posiada prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym?

Czy spółka jest wspólnikiem innej spółki?

Podaj dane o finansach

Jakiego zysku brutto Twojej spółki spodziewasz się w przyszłym roku obrotowym?

Szacunkowy poziom zysków, który zostanie przyjęty na potrzeby symulacji i oszacowania różnic w poziomie opodatkowania. Jeżeli nie jesteś w stanie przewidzieć poziomu zysku, w celu przeprowadzenia symulacji, rozważ wskazanie poziomu z bieżącego roku lub średniego poziomu z lat poprzednich.

PLN brutto

Do przedsiębiorstw finansowych lub instytucji pożyczkowych zalicza się między innymi: banki, SKOK-i, instytucje kredytowe, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz podmioty nimi zarządzające, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji.

Twój wynik

Wygląda na to, że twój biznes nie może skorzystać z estońskiego CIT.

Profil działaności którą prowadzisz uniemożliwia skorzystanie z estońskiego CIT.
Ale nic straconego! Dowiedz się, czy nie przysługują Ci inne ulgi i zwolnienia korzystając ze strony jakaulga.pl lub skontaktuj się z naszymi doradcami.

Wygląda na to, że twój biznes nie jest jeszcze gotowy do przejścia na estoński CIT.

Nic straconego! Prawdopodobnie twój biznes, po dokonaniu odpowiednich działań przygotowawczych, mógłby skorzystać z estońskiego CIT.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby dowiedzieć się jak przejść na estoński CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Wygląda na to, że twój biznes może skorzystać z estońskiego CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Twoje odpowiedzi
Forma prawna Zmień
Liczba wspólników 2 Zmień
Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne? Zmień
Na kogo przypada większość zysków spółki? Zmień
Czy wspólnicy uczestniczą w trustach lub fundacjach? Zmień
Czy twoja firma ma udziały w innych spółkach? Zmień
Ile wynosi twój zysk brutto za zeszły rok obrotowy? 450 000 zł Zmień
Czy firma otrzymuje wsparcie w ramach SSE lub PSE? Zmień
Czy firma to przedsiębiorstwo finansowe lub instytucja pożyczkowa? Zmień
Czy firma zatrudnia mniej niż 3 osoby w przeliczeniu na pełen etat? Zmień
Czy roczne przychody spółki przekraczają 2 mln EUR brutto? Zmień

Straty podatkowe i bilansowe z lat ubiegłych a estoński CIT

Przejście z modelu klasycznego opodatkowania CIT na model ryczałtowy oznacza brak możliwości odliczenia strat podatkowych z lat ubiegłych w kolejnych latach. Przepis szczególny pozwala jednak zasadniczo na rozliczenie takich strat z dochodem osiągniętym w dwóch ostatnich latach przez pierwszym rokiem ryczałtowym (o ile ryczałt będzie stosowany przez okres co najmniej 4 lat podatkowych).

Warto również mieć na uwadze, że straty bilansowe wygenerowane w okresie sprzed opodatkowania ryczałtem, jeżeli miałyby zostać pokryte zyskami osiągniętymi w okresie ryczałtowym, będą powodowały wystąpienie opodatkowania ryczałtem.

Ukryte zyski szczególną kategorią świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych

Ukryte zyski stanowią szczególną kategorię świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz wspólników bądź podmiotów powiązanych, których istotna polega na zastępowaniu wypłat zysków ze spółki. Przepisy podatkowe zawierają katalog otwarty takich świadczeń, a interpretacja które świadczenia mogą stanowić ukryty zysk nastręcza licznych wątpliwości. Wśród typowych świadczeń kwalifikowanych do ukrytych zysków jest możliwość korzystania z aktywów spółki przez wspólników (np. środki transportu), odsetki od pożyczki udzielonej przez wspólnika, pożyczka udzielona spółce na rzecz wspólnika, wydatki na reprezentację.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Estoński CIT
Dowiedz się więcej

Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą

Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów często występują  u podatników, choć liczne grono tzw. nkup-ów wynika wprost z art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Warto przyjrzeć się tej kategorii wydatków, czy faktycznie nie są one związane z działalnością gospodarczą czy ten związek występuje, lecz ich zakwalifikowanie do nkup-ów wynikało jedynie z zastosowania przepisów szczególnych  (np. limity amortyzacji samochodów osobowych), które to przepisy nie będą już miały zastosowania w ryczałcie.

Od 2023 r. katalog wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą został wprost rozszerzony o wydatki na składniki majątku spółki (podatnika ryczałtu), z których korzysta częściowo dla celów osobistych inne grono niż wspólnicy i podmioty powiązane, czyli pracownicy czy współpracownicy. Ma to często zastosowanie do samochodów służbowych bądź innego sprzętu służbowego. Kwotę wydatków należy wówczas przemnożyć przez współczynnik w wysokości 50% oraz stosowaną w danym roku stawkę CIT ryczałtowego (10% lub 20%).

Wspominanie powyżej zagadnienia pozostają jednymi z wielu, na które należy zwrócić uwagę przy rozważaniach nad przejściem na model ryczałtowy. Pogłębiona analiza powinna obejmować również kwestię warunków, które muszą być spełnione przed momentem rozpoczęcia korzystania z ryczałtu.

Wśród zagadnień, które mogą mieć wpływ na opłacalność wyboru modelu ryczałtowego, warto zwrócić uwagę na takie zdarzenia , które na równi z wypłatą zysku do wspólników, wywołują wystąpienie obowiązku podatkowego. Możemy do nich zaliczyć m.in. straty z lat ubiegłych, ukryte zyski oraz wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Ich wystąpienie może skutkować mniejszą opłacalnością wyboru ryczałtu względem modelu klasycznego, bądź wywoływać konieczność rozważenia podjęcia dodatkowych działań, aby wyeliminować lub zmniejszyć ich występowanie.

Wideo: Estoński CIT. Kto i kiedy może skorzystać?

Estoński CIT: Dla kogo jest ryczałt od dochodów spółek? Kiedy można z niego skorzystać?

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Estoński CIT: wdrożenie i kalkulator

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.