fbpx

Model ryczałtowy w swej istocie pozostaje niezwykle prostym rozwiązaniem, które polega na tym, że opodatkowanie podatkiem dochodowym nie występuje dopóty, dopóki nie następuje wypłata zysku ze spółki. Niemniej mogą wystąpić w spółce wyjątkowe zdarzenia, które na bieżąco wywołują obowiązek podatkowy w modelu ryczałtowym.

Istota modelu ryczałtowego opodatkowania CIT

Ryczał od dochodów spółek (zwany dalej: ryczałtem) stanowi, alternatywny względem klasycznego, model opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jego istota sprowadza się do tego, że podstawą opodatkowania jest zysk bilansowy, a obowiązek podatkowy występuje dopiero, gdy wynik ten podlega wypłacie do wspólników. Co więcej, efektywne opodatkowanie po stronie spółek (CIT), jak i ich wspólników (PIT od dywidendy) pozostaje na niższym poziomie – w wysokości 20% (dla małych podatników) lub 25% (dla wszystkich pozostałych podatników).

Niemniej występują pewne szczególne kategorie zdarzeń, które w modelu ryczałtowym mogą wywoływać opodatkowanie i na które warto zwrócić uwagę, przy rozważaniach nad opłacalnością skorzystania z modelu ryczałtowego.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Doradztwo podatkowe
Dowiedz się więcej

Straty podatkowe i bilansowe z lat ubiegłych

Przejście z modelu klasycznego opodatkowania CIT na model ryczałtowy oznacza brak możliwości odliczenia strat podatkowych z lat ubiegłych w kolejnych latach. Przepis szczególny pozwala jednak zasadniczo na rozliczenie takich strat z dochodem osiągniętym w dwóch ostatnich latach przez pierwszym rokiem ryczałtowym (o ile ryczałt będzie stosowany przez okres co najmniej 4 lat podatkowych).

Warto również mieć na uwadze, że straty bilansowe wygenerowane w okresie sprzed opodatkowania ryczałtem, jeżeli miałyby zostać pokryte zyskami osiągniętymi w okresie ryczałtowym, będą powodowały wystąpienie opodatkowania ryczałtem.

Ukryte zyski szczególną kategorią świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych

Ukryte zyski stanowią szczególną kategorię świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz wspólników bądź podmiotów powiązanych, których istotna polega na zastępowaniu wypłat zysków ze spółki. Przepisy podatkowe zawierają katalog otwarty takich świadczeń, a interpretacja które świadczenia mogą stanowić ukryty zysk nastręcza licznych wątpliwości. Wśród typowych świadczeń kwalifikowanych do ukrytych zysków jest możliwość korzystania z aktywów spółki przez wspólników (np. środki transportu), odsetki od pożyczki udzielonej przez wspólnika, pożyczka udzielona spółce na rzecz wspólnika, wydatki na reprezentację.

Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą

Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów często występują  u podatników, choć liczne grono tzw. nkup-ów wynika wprost z art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Warto przyjrzeć się tej kategorii wydatków, czy faktycznie nie są one związane z działalnością gospodarczą czy ten związek występuje, lecz ich zakwalifikowanie do nkup-ów wynikało jedynie z zastosowania przepisów szczególnych  (np. limity amortyzacji samochodów osobowych), które to przepisy nie będą już miały zastosowania w ryczałcie.

Wspominanie powyżej zagadnienia pozostają jednymi z wielu, na które należy zwrócić uwagę przy rozważaniach nad przejściem na model ryczałtowy. Pogłębiona analiza powinna obejmować również kwestię warunków, które muszą być spełnione przed momentem rozpoczęcia korzystania z ryczałtu.

Wśród zagadnień, które mogą mieć wpływ na opłacalność wyboru modelu ryczałtowego, warto zwrócić uwagę na takie zdarzenia , które na równi z wypłatą zysku do wspólników, wywołują wystąpienie obowiązku podatkowego. Możemy do nich zaliczyć m.in. straty z lat ubiegłych, ukryte zyski oraz wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. Ich wystąpienie może skutkować mniejszą opłacalnością wyboru ryczałtu względem modelu klasycznego, bądź wywoływać konieczność rozważenia podjęcia dodatkowych działań, aby wyeliminować lub zmniejszyć ich występowanie.

WIDEO: Estoński CIT. Kto i kiedy może skorzystać?

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Doradztwo podatkowe

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.