Po intensywnych 12 miesiącach korzystania z ryczałtu przez kilka tysięcy podatników, a także po kolejnej nowelizacji przepisów podatkowych (tzw. Polski Ład 3.0), stoimy przed nową wersją ryczałtu estońskiego, w której wiele mankamentów zostało naprawionych, chociaż nie wszystkie.

Model opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek na trwałe przeobraził polski system podatkowy i wpisał się w szereg rozwiązań, umożliwiających obniżenie opodatkowania w Polsce. „Wersja 2.0” ryczałtu estońskiego, która obowiązywała od początku 2022 nie należała do idealnych. [więcej na ten temat tutaj]. Jednak w minionym roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał ok. 500 interpretacji indywidualnych dla przepisów o ryczałcie, pojawiła się także kolejna nowelizacja przepisów podatkowych – Polski Ład 3.0 – a to oznacza nową wersję Estońskiego CIT.

Do korzystnych zmian w ryczałcie niewątpliwie należą:

 • Zmiana terminu dla powstania obowiązku podatkowego w CIT od wypłaty dywidendy w roku podatkowym.
 • Potwierdzenie możliwości zastosowania odliczenia w PIT przy zaliczkach na poczet dywidendy.

Do niekorzystnych zmian w ryczałcie zaliczamy:

 • Konieczność zapłaty podatku ryczałtowego CIT od wydatków na samochody służbowe pracowników, którzy korzystają z nich również dla celów osobistych.

W dalszym ciągu czekamy na rozstrzygniecie wątpliwości odnośnie:

 • Transakcji z podmiotami powiązanymi, gdy ich wartość dodana pod względem ekonomicznym jest znikoma bądź jej brak.

Kwalifikacji przychodów z praw autorskich do wskaźnika przychodów pasywnych, gdy ich osiągnięcie wynika z prowadzenia aktywnej działalności gospodarczej spółki.

Jak obliczyć estoński CIT?

Kalkulator estońskiego CIT

Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się czy Twój biznes jest gotowy na estoński CIT i ile dzięki temu możesz zaoszczędzić.

1

Informacje o twoim biznesie

2

Obliczanie korzyści

3

Wynik

Opowiedz nam o swoim biznesie

 • Jednoosobowa działaność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo-akcyjna
 • Prosta spółka akcyjna
 • Spółka z. o. o.
 • Spółka akcyjna

Opowiedz nam o swoim biznesie

Pytania dla spółek

Ilu spółka ma wspólników?

Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne?

Na kogo przypada większość zysków spółki?

Czy którykolwiek ze wspólników uczestniczy w truście lub fundacji zagranicznej?

Czy którykolwiek wspólnik spółki posiada prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym?

Czy spółka jest wspólnikiem innej spółki?

Podaj dane o finansach

Jakiego zysku brutto Twojej spółki spodziewasz się w przyszłym roku obrotowym?

Szacunkowy poziom zysków, który zostanie przyjęty na potrzeby symulacji i oszacowania różnic w poziomie opodatkowania. Jeżeli nie jesteś w stanie przewidzieć poziomu zysku, w celu przeprowadzenia symulacji, rozważ wskazanie poziomu z bieżącego roku lub średniego poziomu z lat poprzednich.

PLN brutto

Do przedsiębiorstw finansowych lub instytucji pożyczkowych zalicza się między innymi: banki, SKOK-i, instytucje kredytowe, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz podmioty nimi zarządzające, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji.

Twój wynik

Wygląda na to, że twój biznes nie może skorzystać z estońskiego CIT.

Profil działaności którą prowadzisz uniemożliwia skorzystanie z estońskiego CIT.
Ale nic straconego! Dowiedz się, czy nie przysługują Ci inne ulgi i zwolnienia korzystając ze strony jakaulga.pl lub skontaktuj się z naszymi doradcami.

Wygląda na to, że twój biznes nie jest jeszcze gotowy do przejścia na estoński CIT.

Nic straconego! Prawdopodobnie twój biznes, po dokonaniu odpowiednich działań przygotowawczych, mógłby skorzystać z estońskiego CIT.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby dowiedzieć się jak przejść na estoński CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Wygląda na to, że twój biznes może skorzystać z estońskiego CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Twoje odpowiedzi
Forma prawna Zmień
Liczba wspólników 2 Zmień
Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne? Zmień
Na kogo przypada większość zysków spółki? Zmień
Czy wspólnicy uczestniczą w trustach lub fundacjach? Zmień
Czy twoja firma ma udziały w innych spółkach? Zmień
Ile wynosi twój zysk brutto za zeszły rok obrotowy? 450 000 zł Zmień
Czy firma otrzymuje wsparcie w ramach SSE lub PSE? Zmień
Czy firma to przedsiębiorstwo finansowe lub instytucja pożyczkowa? Zmień
Czy firma zatrudnia mniej niż 3 osoby w przeliczeniu na pełen etat? Zmień
Czy roczne przychody spółki przekraczają 2 mln EUR brutto? Zmień

Moment opodatkowania wypłaty zysków

Obecnie zapłata ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat (w praktyce związane z wypłatą dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy), nastąpi do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto.

Zwracamy zatem uwagę, iż liczy się termin podjęcia uchwały, a nie termin w których dochodzi do przelewu środków pieniężnych do wspólników z tytułu dywidendy, ani za jaki rok obrotowy następuje wypłata zysków z okresu ryczałtowego, co potwierdzają wydawane interpretacje indywidualne. Dochód ten ma zatem charakter memoriałowy, a nie kasowy.

Nie ma już znaczenia – jak to miało miejsce przy poprzedniej wersji przepisów – czy uchwała o podziale zysku zostanie podjęta w pierwszej części roku kalendarzowego (obrotowego), czy w drugiej, i spółka – w tym ostatnim przypadku – nie będzie narażona na płatność odsetek za zwłokę.

Warto przypomnieć, iż spółka pełni funkcję płatnika podatku ryczałtowego PIT od dywidendy, który to podatek spółka zapłaci w imieniu podatnika do 20 dnia następnego miesiąca po wypłacie dywidendy (moment kasowy).

Zatem w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy, moment zapłaty podatku CIT i PIT od dywidendy ze spółki ryczałtowej nie został zrównany, ale regulacja została znacząco poprawiona na korzyść spółek.

Sprawdź nasze usługi w zakresie: Estoński CIT: wdrożenie i kalkulator
Dowiedz się więcej

Zastosowania odliczenia w PIT przy zaliczkach na poczet dywidendy

Art. 30a ust. 19 Ustawy PIT daje możliwość odliczenia od podatku PIT podatek CIT należny od spółki przy wypłacie podzielonych zysków. Od połowy 2022 roku Dyrektor KIS zmienił swoje podejście i przyjmuje jednolicie w wydawanych interpretacjach indywidualnych, iż odliczenie to ma również zastosowanie do wypłat zaliczek na poczet dywidendy wypłacanych w trakcie trwającego roku obrotowego.

Zmianę podejścia organu, pomimo braku zmiany przepisów PIT w tym względzie w ostatnim czasie oceniamy jako pozytywną.

Wykorzystanie samochodów służbowych przez pracowników

Zasadniczo istota ryczałtu powoduje, iż nie ma potrzeby ustalania podstawy opodatkowania podatkiem CIT, gdyż opodatkowany jest wynik bilansowy spółki na moment jej wypłaty. Ustawodawca w modelu ryczałtowym świadomie zrezygnował z licznych narzędzi wpływu na podatników poprzez katalog kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, a jednym z nich są limity wydatków wykorzystania samochodów osobowych. W modelu ryczałtowym wyłom w tym względzie wprowadzają przepisy o ukrytym zysku, gdy przykładowo z samochodu spółki korzysta wspólnik. Wówczas 50% wydatków i odpisów amortyzacyjnych stanowią ukryte zyski dla spółki, podlegające opodatkowaniu ryczałtem.

Do przepisów ryczałtowych, obowiązujących od 1 stycznia 2023 r. ustawodawca wprowadził do katalogu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą kategorię wydatków spółki na jej składniki majątku, z których korzystają częściowo dla celów osobistych pracownicy czy współpracownicy. Ma to często zastosowanie do samochodów służbowych bądź innego sprzętu służbowego. Kwotę wydatków należy wówczas – jak w przypadku ukrytych zysków dla wspólników – przemnożyć przez współczynnik w wysokości 50% oraz stosowaną w danym roku stawkę CIT ryczałtowego (10% lub 20%).

Transakcje z podmiotami powiązanymi, gdy ich wartość dodana pod względem ekonomicznym jest znikoma bądź jej brak

W celu utrzymania się przez podatnika w modelu ryczałtowym, spółka powinna pilnować tzw. wskaźnika przychodów pasywnych. Ustawodawca wprowadził do ustawy CIT zamknięty katalog przychodów zaliczanych do tej kategorii, a wśród nich znalazł się enigmatycznie brzmiący przychód z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT  – w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma. Regulacja ta znalazła się dotychczas jedynie w przepisach o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC).

Jak pokazują nieliczne wydawane interpretacje w odniesieniu do tej regulacji w dalszym ciągu mamy wątpliwość, gdzie wartość dodana pod względem ekonomicznym powinna wystąpić – czy w spółkach ryczałtowych, które wykazują u siebie przychód z tytułu takich transakcji, czy w podmiotach powiązanych, dla których stanowią one koszty.

Co więcej, w dotychczas wydawanych interpretacjach indywidualnych, Dyrektor KIS wskazywał na konieczność dokonania oceny w oparciu o wskaźnik ekonomicznej wartości dodanej (EVA – Economical Value Added), który wprawdzie ma obrazować efekt gospodarowania przedsiębiorstwa, ale – jak warto zauważyć – nie pozwala ocenić samej transakcji z podmiotem powiązanym, jak wymaga tego przepis art. 28j ust. 1 pkt 2 lit g) Ustawy CIT. Dodatkowo można znaleźć w tych kilku stanowiskach KIS, iż „przez usługi o niskiej wartości dodanej należy […] rozumieć usługi o charakterze rutynowym, wspomagające działalność główną usługobiorcy, ogólnie lub łatwo dostępne, które nie przyczyniają się do powstania wartości dodanej dla usługodawcy lub usługobiorcy. Będą to zatem usługi, które charakteryzują się niskim poziomem ryzyka gospodarczego i nie mają istotnego wpływu na pozycję rynkową stron transakcji.” – co niezwykle przypomina konstrukcję płynącą z cen transferowych tzw. usług o niskiej wartości dodanej, zdefiniowaną w załączniku nr 6 do Ustawy CIT

Obecnie nie jesteśmy wcale bliższej rozwiania wątpliwości i w konsekwencji czekamy na doprecyzowanie interpretacji pojęć niejasnych– oby nastąpiło to jak najszybciej.
Nasuwa się wniosek, iż przepisy o ryczałcie nie zostały uwolnione od wszystkich wątpliwości interpretacyjnych, chociaż wiele z istotnych zmian – jednoznacznie korzystnych – zostało niedawno wprowadzonych. Niezmiennie w imieniu spółek ryczałtowych postulujemy o rozwiązanie najbardziej palących problemów.

Estoński CIT – dowiedz się więcej:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Estoński CIT: wdrożenie i kalkulator

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.